Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


54

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 96/2022 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 90c odst. 4 a § 134f, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013  Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019  Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatných řádcích doplňují věty

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937.Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2284 ze dne 10. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o podávání zpráv pro účely dohledu a zpřístupňování informací investičními podniky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2120 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací o projektech financovaných prostřednictvím platforem skupinového financování.“.

2. V § 2 písm. c) bod 11 zní:

„11. poskytovatel služeb skupinového financování.“.

3. V § 3 se slova „trhů nebo“ nahrazují slovem „trhů,“ a za slovo „podniků“ se vkládají slova „nebo činnost poskytovatelů služeb skupinového financování“.

4. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty, sestavuje za každý obchodní den a předkládá nejpozději do konce pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni výkaz KOM (ČNB) 20-97 „Hlášení pozic v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich derivátech“.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 4 odst. 6 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 až 5“.

6. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3, která je evropským kontrolujícím investičním podnikem nebo je kontrolována evropskou investiční holdingovou osobou a zároveň je zahrnuta do obezřetnostní konsolidace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 11 dnů druhého měsíce následujícího po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (CON) 01-04 „Finanční informace (FINREP) na konsolidovaném základě“.

(4) Pokud je více vykazujících osob podle odstavce 3 kontrolováno stejnou evropskou investiční holdingovou osobou, výkaz FIN (CON) 01-04 „Finanční informace (FINREP) na konsolidovaném základě“ sestavuje a předkládá vykazující osoba s nejvyšší bilanční sumou.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 5 odst. 5 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „1 až 3“.

8. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a

Informace o odměňování

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3, která není investičním podnikem podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 a není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, sestavuje na individuálním základě a předkládá za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy“.

(2) Je-li vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3 evropským kontrolujícím investičním podnikem nebo je kontrolována evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou podléhající dohledu České národní banky, sestavuje na konsolidovaném základě a předkládá za uplynulé účetní období do 15. června následujícího kalendářního roku výkaz REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“.

(3) Pokud je více vykazujících osob podle odstavce 2 kontrolováno stejnou evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, výkaz REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“ sestavuje a předkládá vykazující osoba s nejvyšší bilanční sumou.

(4) Na vykazující osobu podle § 2 písm. c) bodu 4 se odstavec 1 vztahuje obdobně, jedná-li se o pobočku zahraniční osoby z jiného než členského státu.

(5) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5b

Výkazy poskytovatele služeb skupinového financování

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 11 k poslednímu dni kalendářního roku sestavuje a do 30. ledna následujícího roku předkládá tyto výkazy:

a)   CRF (ČNB) 02-01 „Informace k plnění obezřetnostních požadavků“ a
b)   CRF (ČNB) 03-01 „Vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty“.

(2) Pokud poskytovatel služeb skupinového financování splňuje výjimku podle čl. 11 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, nepředkládá výkaz podle odstavce 1 písm. a).

(3) Požadavek na předložení výkazu podle odstavce 1 písm. b) se považuje za splněný, pokud poskytovatel služeb skupinového financování příslušné údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty předkládá jako jiná vykazující osoba podle této vyhlášky nebo na základě jiného právního předpisu upravujícího plnění informační povinnosti a předkládání výkazů České národní bance.

(4) Obsah výkazů podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

9. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Hlášení o skupině

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3, která je součástí skupiny, sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku a předkládá do 31. ledna následujícího roku výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“.

(2) Pokud je více vykazujících osob podle odstavce 1 součástí stejné skupiny, výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“ sestavuje a předkládá vykazující osoba s nejvyšší bilanční sumou.

(3) Osoba podle odstavce 1 dále předkládá výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“ bez zbytečného odkladu poté, co se stane nebo přestane být osobou podle odstavce 1.

(4) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

10. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů znějí:

㤠6a

Hlášení o obchodech uvnitř skupiny

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3, která je součástí skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku a předkládá do 30. ledna následujícího roku výkaz OCP (ČNB) 72-01 „Hlášení o obchodech uvnitř skupiny“.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6b

Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech

(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. c) bodu 3, na kterou se vztahují pravidla vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktiv podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, sestavuje za uplynulé účetní období a předkládá nejpozději do 4 měsíců následujících po skončení sledovaného účetního období, k němuž se vztahuje, výkaz ICA (ČNB) 01-01 „Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech“.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

11. V § 7 odst. 1 se slova „7, 10 a 11“ nahrazují slovy „7 a 10“.

12. V § 7 odst. 6 se číslo „23“ nahrazuje číslem 21“.

13. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se slova „§ 3 až 5“ nahrazují slovy „§ 3 až 6b“.

15. V § 9 odst. 4 se slova „6 a“ zrušují.

16. V § 10 odst. 2 se za slova „k 31. prosinci“ vkládají slova „nebo ke konci účetního období“ a slova „do 30 dnů“ se nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu“.

17. V příloze č. 1 body 19 a 20 znějí:

„19. OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“

Výkaz obsahuje vložený soubor se základními údaji o struktuře skupiny v grafické podobě, a to grafické znázornění skupiny z hlediska vlastnického uspořádání a z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do skupiny sestavené pro účely obezřetnostních požadavků, včetně uvedení jejich základního kapitálu a identifikačního čísla. Vložený soubor má datový formát běžně používaný v elektronickém styku neumožňující změnu obsahu.

 20. *FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“

Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vykazující osoby, a to o aktivech, závazcích a o vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, a o poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách. Výkaz dále obsahuje přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.“.

18. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 22 až 28, které znějí:

„22. KOM (ČNB) 20-97 „Hlášení pozic v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich derivátech“

Výkaz obsahuje rozpis pozic v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich derivátech držených všemi osobami v daném obchodním systému, včetně účastníků a jejich zákazníků.

23. FIN (CON) 01-04 „Finanční informace (FINREP) na konsolidovaném základě“

Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vykazující osoby na konsolidovaném základě, a to o aktivech, závazcích a o vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, a o poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách. Výkaz dále obsahuje přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.

24. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy“

Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.

25. REMHE (CON) 01-01 „Informace o odměňování pracovníků s vysokými příjmy na konsolidovaném základě“
 Výkaz obsahuje na konsolidovaném základě informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 EUR a více od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených pracovníků.

26. CRF (ČNB) 02-01 „Informace k plnění obezřetnostních požadavků“

Výkaz obsahuje informace o plnění kapitálových požadavků vykazující osoby a přehled informací o kapitálu a fixních režijních nákladech od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období v členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.

27. CRF (ČNB) 03-01 „Vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty“

Výkaz obsahuje vybrané ukazatele z rozvahy, podrozvahy a výkazu zisku a ztrát od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období v členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.

28. ICA (ČNB) 01-01 „Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech“

Výkaz obsahuje informace o plánovaném a průběžně udržovaném kapitálu a vnitřní kapitálové potřebě povinné osoby, s rozlišením kapitálových požadavků podle pilíře 1 a dodatečných vnitřně stanovených kapitálových požadavků, a popis procesu hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu do vnitřní správy a řízení. Výkaz dále obsahuje informace k likvidním aktivům a vnitřně stanoveným požadavkům na likviditu s uvedením rizikových faktorů, které ji ovlivňují, a popis procesu hodnocení přiměřenosti likvidity do vnitřní správy a řízení. Výkaz obsahuje také informace k plánovaným výsledkům hospodaření, včetně slovního shrnutí, a dále doplňkové informace týkající se rizika náhlého ukončení činnosti nebo nedostatečně pokrytých rizik.“.

19. Příloha č. 2 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 2.

20. V nadpisu přílohy č. 2 se text „72-02“ nahrazuje textem „72-01“.

21. V příloze č. 2 bodu 1 se slova „Výkaz OCP (ČNB) 72-02 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“ “ nahrazují slovy „Výkaz OCP (ČNB) 72-01 „Hlášení o obchodech uvnitř skupiny“ “, za slova „smíšenou holdingovou osobou“ se vkládají slova „ , která je součástí skupiny,“ a slova „nebo dalšími jí ovládanými osobami“ se zrušují.

22. V příloze č. 2 bodu 2 se slova „8 % celkového objemu rizikové expozice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazující osoby na individuálním základě“ nahrazují slovy „minimální výše kapitálového požadavku vykazující osoby“.

23. V příloze č. 2 bodu 4 se slova „smíšené holdingové osoby“ a slova „smíšené finanční holdingové osoby“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi. Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi. Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Jan Romaněnko, Pavel Skácelík - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dopracovávat a konkretizovat jednotlivé problémy v této oblasti jsou úkolem ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.