Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


53

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. února 2023

o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření v odvětví včelařství.

§ 2

Druhy opatření

(1) Dotace se poskytuje na tato opatření:

a)   školení pro včelaře a výstavnictví,
b)   investice do hmotného majetku,
c)   boj proti včelím nákazám,
d)   racionalizace kočování včelstev,
e)   plemenářské práce a
f)   analýza včelích produktů.

(2) Dotace podle odstavce 1 písm. a) se poskytuje na

a)   pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel,
b)   vedení včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let a
c)   pořádání výstavy určené k propagaci včelařství veřejnosti (dále jen „výstava“) nebo účast na výstavě jako vystavovatel.

§ 3

Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen „žádost“) podá žadatel o dotaci podle § 4 až 11 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na období od 1. srpna příslušného kalendářního roku do 31. července následujícího kalendářního roku (dále jen „rozhodné období“) do 31. července příslušného rozhodného období, na které žádá dotaci.

(2) Žadatel o dotaci podle § 4 až 11 v žádosti uvede vedle údajů podle § 37 odst. 2 správního řádu

a)   opatření podle § 2, na které žádá dotaci podle § 4 až 11, a
b)   další údaje uvedené v § 4 až 11, které jsou součástí přílohy žádosti.

(3) Žadatel dále doloží další související doklady uvedené v § 4 až 11 do termínu stanoveného v § 4 až 11.

§ 4

Podmínky poskytnutí dotace na pořádání vzdělávací akce pro chovatele včel

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 2 písm. a) poskytne Fond na vzdělávací akci pro chovatele včel zaměřenou na témata uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, konanou prezenční nebo distanční formou.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být právnická osoba, která

a)   nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, vyučuje obor vzdělání včelař2),
b)   má internetový rezervační systém pro plánování a přihlášení vzdělávacích akcí pro chovatele včel a
c)   vede evidenci přednášejících vzdělávacích akcí pro chovatele včel.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží výpis přednášejících z evidence podle odstavce 2 písm. c) k 1. srpnu v příslušném rozhodném období.

(4) Fond poskytne dotaci podle odstavce 1 na vzdělávací akci pro chovatele včel konanou prezenční formou

a)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii prezenční listiny, na které je uvedeno
1. téma vzdělávací akce pro chovatele včel uvedené v příloze č.  1 k tomuto nařízení,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu nebo sídla přednášejícího vzdělávací akce pro chovatele včel,
3. místo konání vzdělávací akce pro chovatele včel,
4. datum a čas konání vzdělávací akce pro chovatele včel a
5. jména a příjmení účastníků vzdělávací akce pro chovatele včel, jejich registrační čísla a jejich podpisy, a
b)   prokáže-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu, že
1. vzdělávací akce pro chovatele včel byla vedena přednášejícím, který je veden v evidenci přednášejících podle odstavce 2 písm. c) a má vysokoškolské vzdělání nebo obor vzdělání včelař,
2. vzdělávací akce pro chovatele včel na témata uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení trvala nejméně 150 minut výuky každý den v příslušném rozhodném období, po který byla pořádána, a
3. vzdělávací akce pro chovatele včel se účastnilo nejméně 15 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání této akce.

(5) Fond poskytne dotaci podle odstavce 1 na vzdělávací akci pro chovatele včel konanou distanční formou

a)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu informace podle odstavce 4 písm. a) s výjimkou podpisů účastníků a s tím, že uvede, že se jedná o vzdělávací akci pro chovatele včel konanou distanční formou,
b)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu dokumentaci prokazující konání akce, její délku a účast chovatelů včel, včetně pořízení záznamu celé vzdělávací akce, a
c)   prokáže-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu okolnosti podle odstavce 4 písm. b).

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 2 písm. b) poskytne Fond na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let zaměřeného na témata uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být právnická osoba, která

a)    nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, vyučuje studijní obor včelař a
b)   vede evidenci vedoucích včelařských kroužků pro děti a mládež do 18 let.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží výpis vedoucích z evidence podle odstavce 2 písm. b) k 1. srpnu v příslušném rozhodném období.

(4) Fond poskytne dotaci podle odstavce 1,

a)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu seznam členů včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let,
b)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii prezenční listiny, na které je uvedeno
1. téma včelařského kroužku uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu nebo sídla vedoucího včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let,
3. místo konání včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let,
4. datum a čas konání včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let a
5. jména a příjmení přítomných členů včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let a jejich podpisy, a
c)   prokáže-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu, že
1. včelařský kroužek pro děti a mládež do 18 let vedl vedoucí, který je veden v evidenci vedoucích včelařských kroužků podle odstavce 2 písm. b),
2. včelařský kroužek pro děti a mládež do 18 let probíhal v součtu nejméně 50 hodin výuky v příslušném rozhodném období a
3. včelařský kroužek pro děti a mládež do 18 let navštěvovalo nejméně 5 členů včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání tohoto kroužku.

§ 6

Podmínky poskytnutí dotace na pořádání výstavy nebo účast na výstavě jako vystavovatel

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 2 písm. c) poskytne Fond na úhradu nákladů na pořádání výstavy nebo účast na výstavě jako vystavovatel uvedených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost, sdružuje nejméně 100 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona3).

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží doklady prokazující, že splňuje podmínku podle odstavce 2 písm. b).

(4) Fond poskytne dotaci podle odstavce 1, podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu

a)   přehled pořádaných výstav nebo přehled výstav, kterých se žadatel v rozhodném období účastnil, a
b)   doklady prokazující vynaložené náklady na pořádání výstav uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení nebo doklady prokazující náklady spojené s účastí na výstavách, které sám nepořádal, uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 7

Podmínky poskytnutí dotace na investice do hmotného majetku

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) poskytne Fond na pořízení nového zařízení podle příloh č. 5 a 6 k tomuto nařízení s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 10 000 Kč, a na něž dosud nebyla poskytnuta dotace.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být

a)   spolek, který
1. působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a
2. k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost, sdružuje nejméně 100 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona, nebo
b)   fyzická nebo právnická osoba, která je evidována podle plemenářského zákona nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 uvedený v odstavci 2 písm. a) vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží doklady prokazující, že splňuje podmínku podle odstavce 2 písm. a) bodu 2.

(4) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. a),

a)   podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu
1. přehled o počtu a druhu nového zařízení nabytého v příslušném rozhodném období, na jehož pořízení žádá dotaci,
2. doklady prokazující nabytí takového nového zařízení chovatelem včel v příslušném rozhodném období a
3. prohlášení chovatele včel, že nové zařízení, na jehož pořízení žádá dotaci, bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne jeho nabytí, a
b)   uvede-li identifikační údaje chovatele včel, který toto nové zařízení pořídil, který je evidován podle plemenářského zákona nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel.

(5) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení uvedeného v příloze č. 6 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. a), podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu kromě dokladů a údajů podle odstavce 4 dále prohlášení chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno podle plemenářského zákona více než 150 včelstev, že bude mít po dobu 5 let ode dne nabytí nového zařízení uvedeného v příloze č. 6 k tomuto nařízení evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září kalendářního roku více než 150 včelstev, která bude chovat po celou tuto dobu.

(6) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. b), podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu

a)    přehled o počtu a druhu nového zařízení nabytého v příslušném rozhodném období, na jehož pořízení žádá dotaci,
b)    doklady prokazující nabytí takového nového zařízení v příslušném rozhodném období a
c)    prohlášení, že nové zařízení, na jehož pořízení žádá dotaci, bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne jeho nabytí.

(7) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení uvedeného v příloze č. 6 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. b), který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno podle plemenářského zákona více než 150 včelstev, podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu kromě dokladů podle odstavce 6 dále prohlášení, že bude mít po dobu 5 let ode dne nabytí nového zařízení uvedeného v příloze č. 6 k tomuto nařízení evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září kalendářního roku více než 150 včelstev, která bude chovat po celou tuto dobu.

(8) Dotaci podle odstavce 1 lze na zařízení pořízená jedním chovatelem včel poskytnout v jednom rozhodném období pouze na základě jedné žádosti. V případě, že se jedná o zařízení, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 10 000 Kč, lze tuto dotaci poskytnout na zařízení pořízená jedním chovatelem pouze jednou za 5 let.

§ 8

Podmínky poskytnutí dotace na boj proti včelím nákazám

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) poskytne Fond na úhradu nákladů na pořízení veterinárního léčivého přípravku s účinnou látkou proti včelím nákazám registrovaného Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo biocidního přípravku povoleného Ministerstvem zdravotnictví k použití na včelí úly.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost, sdružuje nejméně 100 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží doklady prokazující, že splňuje podmínku podle odstavce 2 písm. b).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na pořízení veterinárního léčivého přípravku nebo biocidního přípravku,

a)    podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu
1. informaci o počtu a druhu pořízeného přípravku, na který žádá dotaci, a
2. doklady prokazující pořízení tohoto přípravku v období od 16. července předcházejícího rozhodného období do 15. července příslušného rozhodného období chovateli včel na území České republiky a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který tento přípravek pořídil pro léčení jím chovaných včelstev, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel.

§ 9

Podmínky poskytnutí dotace na racionalizaci kočování včelstev

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 1 písm. d) poskytne Fond na pořízení nového zařízení podle příloh č. 7 a 8 k tomuto nařízení pro kočování včelstev mimo trvalé stanoviště s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně 10 000 Kč, a na něž dosud nebyla poskytnuta dotace.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být

a)   spolek, který
1. působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a
2. k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost, sdružuje nejméně 100 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona, nebo
b)   fyzická nebo právnická osoba, která je evidována podle plemenářského zákona nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 uvedený v odstavci 2 písm. a) vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží doklady prokazující, že splňuje podmínku podle odstavce 2 písm. a) bodu 2.

(4) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. a),

a)   podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu
1. přehled o počtu a druhu nového zařízení pro kočování včelstev nabytého v příslušném rozhodném období, na jehož pořízení žádá dotaci,
2. doklady prokazující nabytí takového nového zařízení pro kočování včelstev chovatelem včel v příslušném rozhodném období,
3. prohlášení chovatele včel, že nové zařízení pro kočování včelstev, na jehož pořízení žádá dotaci, bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne jeho nabytí,
4. potvrzení o zdravotní způsobilosti včelstev ke kočování v příslušném rozhodném období a
5. prohlášení chovatele včel, že povede průběžnou evidenci o kočování jím chovaných včelstev nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí nového zařízení pro kočování včelstev, a
b)   uvede-li identifikační údaje chovatele včel, který toto nové zařízení pořídil pro kočování včelstev mimo trvalé stanoviště, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno podle plemenářského zákona nejméně 20 včelstev a který je evidován podle plemenářského zákona nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel.

(5) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev uvedeného v příloze č. 8 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. a), podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu kromě dokladů podle odstavce 4 dále prohlášení chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno podle plemenářského zákona více než 150 včelstev, že bude mít po dobu 5 let ode dne nabytí nového zařízení pro kočování včelstev uvedeného v příloze č. 8 k tomuto nařízení evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září kalendářního roku více než 150 včelstev, která bude chovat po celou tuto dobu.

(6) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. b),

a)   podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu
1. počet a druh nového zařízení pro kočování včelstev nabytého v příslušném rozhodném období, na jehož pořízení žádá dotaci,
2. doklady prokazující nabytí takového nového zařízení pro kočování včelstev v příslušném rozhodném období,
3. prohlášení, že nové zařízení pro kočování včelstev, na jehož pořízení žádá dotaci, bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne jeho nabytí,
4. potvrzení o zdravotní způsobilosti včelstev ke kočování v příslušném rozhodném období a
5. prohlášení, že povede průběžnou evidenci o kočování jím chovaných včelstev nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí nového kočovného zařízení, a
b)   uvede-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období, že k 1. září příslušného rozhodného období má evidováno podle plemenářského zákona nejméně 20 včelstev.

(7) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev uvedeného v příloze č. 8 k tomuto nařízení žadateli podle odstavce 2 písm. b), který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno podle plemenářského zákona více než 150 včelstev, podá-li nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu kromě dokladů podle odstavce 6 dále prohlášení, že bude mít po dobu 5 let ode dne nabytí nového zařízení pro kočování včelstev uvedeného v příloze č. 8 k tomuto nařízení evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září kalendářního roku více než 150 včelstev, která bude chovat po celou tuto dobu.

(8) Dotaci podle odstavce 1 lze na zařízení pro kočování včelstev pořízená jedním chovatelem včel poskytnout v jednom rozhodném období pouze na základě jedné žádosti. V případě, že se jedná o zařízení, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 10 000 Kč, lze tuto dotaci poskytnout na zařízení pořízená jedním chovatelem pouze jednou za 5 let.

§ 10

Podmínky poskytnutí dotace na plemenářské práce

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 1 písm. e) Fond poskytne na šlechtitelský chov včelích matek ze schváleného šlechtitelského programu4) na území České republiky.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být uznané chovatelské sdružení, které

a)   působí v šlechtitelském chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a
b)   má informační systém pro zabezpečení činností a procesů prováděných uznaným chovatelským sdružením v oblasti organizace šlechtitelské práce v chovu včel v České republice.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 v žádosti vedle údajů podle § 3 uvede orgán uznaného chovatelského sdružení, který schvaluje zařazení chovatele včelích matek do šlechtitelského chovu vedeného uznaným chovatelským sdružením.

(4) Fond poskytne dotaci na prodané odchované včelí matky ze schváleného šlechtitelského programu,

a)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu doklady prokazující počet včelích matek odchovaných chovatelem ze schváleného šlechtitelského programu evidovaných v informačním systému žadatele, prodaných v období od 16. července předcházejícího rozhodného období do 15. července příslušného rozhodného období chovateli včel na území České republiky, a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel zařazeného do schváleného šlechtitelského programu, který prodal tyto jím odchované včelí matky chovateli včel na území České republiky, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel.

§ 11

Podmínky poskytnutí dotace na analýzu včelích produktů

(1) Dotaci na opatření podle § 2 odst. 1 písm. f) poskytne Fond na úhradu nákladů na rozbory podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Žadatelem o dotaci podle odstavce 1 může být spolek, který

a)   působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána, a
b)   k datu podání žádosti a po dobu 1 kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost, sdružuje nejméně 100 chovatelů včel v České republice evidovaných podle plemenářského zákona.

(3) Žadatel o dotaci podle odstavce 1 vedle údajů podle § 3 k žádosti přiloží doklady prokazující, že splňuje podmínku podle odstavce 2 písm. b).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

a)   podá-li žadatel nejpozději do konce příslušného rozhodného období Fondu
1. informaci o názvu a sídlu akreditované laboratoře a
2. doklady prokazující počet v příslušném rozhodném období provedených rozborů podle druhu rozboru podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a
b)   uvede-li žadatel identifikační údaje chovatele včel, který si tento rozbor nechal provést, a to, jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu nebo sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel, nebo
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a registrační číslo chovatele včel.

(5) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozborů podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení pro 1 chovatele včel provedených v příslušném rozhodném období.

§ 12

Zveřejnění celkové výše dotací

Celkovou výši dotací účelově určených na opatření podle § 4 až 11 zveřejní Fond nejpozději do 31. července příslušného rozhodného období na internetové stránce Fondu.

§ 13

Výše dotace na jednotlivá opatření

(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí

a)   4 000 Kč na nejvýše jednu vzdělávací akci pro chovatele včel podle § 2 odst. 2 písm. a) doloženou jedním žadatelem konanou v jednom dni a na jednom místě, a to i v případě, kdy je jedním žadatelem pořádáno více vzdělávacích akcí v jednom dni a na jednom místě, jde-li o vzdělávací akci pro chovatele včel pořádanou v prezenční formě, nebo
b)   2 000 Kč na nejvýše jednu vzdělávací akci pro chovatele včel konanou v jednom dni vedenou jedním přednášejícím, a to i v případě, kdy jeden přednášející vede více vzdělávacích akcí v jednom dni, jde-li o vzdělávací akci pro chovatele včel pořádanou distanční formou.

(2) Fond poskytne dotaci podle odstavce 1 nejvýše na 1 200 vzdělávacích akcí za příslušné rozhodné období pro jednoho žadatele o dotaci.

(3) Výše dotace na opatření podle § 5 činí 15 000 Kč za příslušné rozhodné období na vedení jednotlivého včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let podle § 2 odst. 2 písm. b), nejvýše však na 2 včelařské kroužky pro děti a mládež do 18 let vedené jedním vedoucím včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let.

(4) Výše dotace na opatření podle § 6 činí 80 % skutečně vynaložených nákladů na pořádání výstavy nebo na účast na výstavě jako vystavovatel podle § 2 odst. 2 písm. c) za příslušné rozhodné období nejvýše v částce podle příloh č. 3 a 4 k tomuto nařízení.

(5) Výše dotace na opatření podle § 7 činí 80 % skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé nové zařízení podle § 7 odst. 1 nejvýše v částce podle příloh č. 5 a 6 k tomuto nařízení a celkem za všechna nová zařízení nejvýše 150 000 Kč za příslušné rozhodné období pro jednoho chovatele včel.

(6) Výše dotace na opatření podle § 8 činí 50 % skutečně vynaložených nákladů na veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou proti včelím nákazám nebo na biocidní přípravky povolené k použití na včelí úly podle § 8 odst. 1.

(7) Výše dotace na opatření podle § 9 činí 80 % skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení pro kočování včelstev podle § 9 odst. 1 nejvýše v částce podle příloh č. 7 a 8 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 200 000 Kč za příslušné rozhodné období pro jednoho chovatele včel.

(8) Výše dotace na opatření podle § 10 činí 300 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu ze schváleného šlechtitelského programu4).

(9) Výše dotace na opatření podle § 11 činí na jednotlivé rozbory částku podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(10) Pokud souhrn oprávněných nároků podle některého z odstavců 1, 2, 3, 4, 5, 7 nebo 8 překročí finanční částku, která by vedla k postihům plynoucím z přímo použitelného předpisu Evropské unie5), Fond finanční prostředky na výplatu dotace podle dotčeného odstavce poměrně sníží.

§ 14

Snížení dotace

(1) Pokud se pro příslušný kalendářní rok oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se výše dotací podle tohoto nařízení na příslušný kalendářní rok o takovou procentní část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.

(2) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle § 13 překročí finanční částku zveřejněnou podle § 12 upravenou podle odstavce 1, Fond následně vyplatí dotaci podle § 13 odst. 1, 2, 3, 6, 8 a 9 a zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle § 13 odst. 4, 5 a 7 poměrně sníží.

§ 15

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci podle § 4 až 11 neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínky poskytnutí dotace podle § 4 až 11.

(2) Fond dále dotaci podle § 4 až 11 neposkytne, pokud žadatel doložil k žádosti doklad prokazující splnění podmínek pro poskytnutí dotace podle § 4 až 11, který je obsahově shodný s dokladem jiného žadatele, a to v rozsahu této shody. Obdobně Fond postupuje v případě, že shodný doklad prokazující splnění podmínek pro poskytnutí dotace podle § 4 až 11 doložil žadatel k více žádostem.

§ 16

Vrácení dotace

Žadatel je povinen Fondu vrátit dotaci nebo její část poskytnutou podle § 4 až 11 v případě nedodržení podmínky

a)   držet a provozovat pořízené zařízení nejméně po dobu 5 let podle § 7 odst. 4 písm. a) bodu 3 nebo § 7 odst. 6 písm. c),
b)   evidovat vždy k 1. září kalendářního roku a chovat více než 150 včelstev nejméně po dobu 5 let podle § 7 odst. 5 nebo 7,
c)   držet a provozovat pořízené zařízení nejméně po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. a) bodu 3 nebo § 9 odst. 6 písm. a) bodu 3,
d)   vést průběžnou evidenci o kočování jím chovaných včelstev nejméně po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. a) bodu 5 nebo § 9 odst. 6 písm. a) bodu 5, nebo
e)   evidovat vždy k 1. září kalendářního roku a chovat více než 150 včelstev nejméně po dobu 5 let podle § 9 odst. 5 nebo 7.

§ 17

Období před 1. srpnem 2023

(1) Pro období přede dnem 1. srpna 2023 je příslušným rozhodným obdobím období ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. července 2023. V řízeních o žádostech, která byla zahájena do konce tohoto rozhodného období, se postupuje obdobně podle § 2 až 16, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Žadatel o dotaci na vzdělávací akci pro chovatele včel podle § 4 přiloží v rozhodném období podle odstavce 1 výpis přednášejících z evidence podle § 4 odst. 2 písm. c) ke dni podání žádosti.

(3) Žadatel o dotaci na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let podle § 5 k žádosti přiloží v rozhodném období podle odstavce 1 výpis vedoucích z evidence podle § 5 odst. 2 písm. b) ke dni podání žádosti.

(4) Pro rozhodné období podle odstavce 1 poskytne Fond dotaci na vzdělávací akci pro chovatele včel podle § 4 nejvýše celkem na 700 vzdělávacích akcí pro jednoho žadatele o tuto dotaci.

(5) Pro rozhodné období podle odstavce 1 poskytne Fond dotaci na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let podle § 5, podá-li žadatel nejpozději do konce rozhodného období podle odstavce 1 Fondu doklady prokazující, že včelařský kroužek pro děti a mládež do 18 let probíhal v součtu nejméně 20 hodin výuky v rozhodném období podle odstavce 1, a to ve výši nejvýše 6 000 Kč za období podle odstavce 1 na vedení jednotlivého včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let podle § 5, nejvýše však na 2 včelařské kroužky pro děti a mládež do 18 let vedené jedním vedoucím včelařského kroužku pro děti a mládež do 18 let.

(6) Pro rozhodné období podle odstavce 1 je požadovaným prohlášením chovatele včel o počtu včelstev podle § 7 odst. 5 a 7 a § 9 odst. 5 a 7 prohlášení chovatele o počtu včelstev k 1. září 2022.

(7) V rozhodném období podle odstavce 1 má chovatel včel podle § 9 odst. 4 písm. b) a § 9 odst. 6 písm. b) evidováno podle plemenářského zákona nejméně 20 včelstev k 1. září 2022.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ /2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1.
2)   Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 5c odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Čl. 40 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

Petr Pospíšil, Václav Těžký a kolektiv - C. H. Beck

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ... pokračování

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.