Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


52

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. února 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014  Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3a odst. 5 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. e), § 3i, 3l a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016  Sb., nařízení vlády č. 407/2016 Sb. a nařízení vlády č. 312/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a zařazení do ochranného pásma lázeňského zdroje podle lázeňského zákona“.

2. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a Strategického plánu Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice (dále jen „Strategický plán“)“.

3. V § 1 se na konci textu písmen i), j), s), t) a u) doplňují slova „a Strategického plánu“.

4. V § 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , a to až na úroveň plochy jedné plodiny“.

5. V § 1 písm. m) se slova „a podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1)“ nahrazují slovy „ , podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a podle Strategického plánu“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.“.

6. V § 1 písm. u) se za slovo „půdy“ vkládají slova „ , vhodnosti zatravnění infiltračních oblastí“.

7. V § 1 písm. v) se slovo „a“ zrušuje.

8. V § 1 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která znějí:

„x)    vhodnosti pěstování meziplodin proti utužení,
y)   krajinném prvku a jeho výměře,
z)   ploše přiléhající ke stálému útvaru povrchových vod k ochraně vod.“.

9. V § 1 se na konci písmene z) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za)   výměře plochy, která je zemědělsky obhospodařována a na které je umístěna agrovoltaická výrobna elektřiny podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.“.

10. V § 2 se slova „plochy v ekologickém zájmu“ nahrazují slovy „neprodukční plochy“.

11. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  4 až 6 zní:

㤠3

Základní členění druhů zemědělské kultury v evidenci půdy

Pro účely evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „pro účely evidence“) druhem zemědělské kultury je

a)   orná půda4), kterou je
1. standardní orná půda,
2. travní porost a
3. úhor,
b)    trvalý travní porost5),
c)   trvalá kultura6), kterou je
1. vinice,
2. chmelnice,
3. ovocný sad,
4. školka,
5. rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích,
6. plocha s víceletými produkčními plodinami,
7. plocha s lanýži a
8. jiná trvalá kultura, a
d)   ostatní kultura, kterou je
1. zalesněná půda,
2. rybník,
3. plocha s kontejnery,
4. mimoprodukční plocha a
5. jiná kultura.


4)   Čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.5)*Čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.6)*Čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.“.

12. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3r, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

㤠3a

Standardní orná půda

(1) Standardní ornou půdou je pro účely evidence

a)    zemědělsky obhospodařovaná orná půda, na které se za účelem produkce plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny,
b)    zemědělsky obhospodařovaná půda pod skleníkem nebo pod pevným anebo přenosným krytem a
c)   plocha osetá trávami, pokud jsou pěstovány za účelem produkce osiva travních směsí.

(2) Standardní ornou půdou podle odstavce 1 je i půda, která zahrnuje stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar; do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.

§ 3b

Travní porost

(1) Travním porostem je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná orná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních plochách nebo na uměle osetých plochách udržovaná mechanicky nebo pastvou a zahrnutá do střídání plodin na dobu kratší než 5 let.

(2) Rody jetel, vojtěška a další botanické druhy, které se přirozeně vyskytují na přírodních travních stanovištích pouze v kombinaci s jinými druhy nebo se pěstují za účelem produkce plodin, jsou travním porostem podle odstavce 1, pokud jsou zastoupeny v porostu méně než z 50 %.

(3) Travním porostem podle odstavců 1 a 2 je i porost, který zahrnuje stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar; do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.

(4) Půda nebo plocha podle § 3a písm. a) až c) není travním porostem podle odstavců 1 až 3.

§ 3c

Úhor

(1) Úhorem jsou pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem a plocha vyňatá z produkce v souladu s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie4), které jsou

a)   bez porostu,
b)   přírodně osemeněné,
c)   s porostem vyseté plodiny, nebo
d)   s porostem trav a jiných bylinných pícnin.

(2) Půda a plocha podle odstavce 1 jsou úhorem, splňují-li tyto další podmínky:

a)   v bezprostředně předcházejícím období byly vedeny v evidenci půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost, trvalý travní porost, chmelnice, vinice, ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, plocha s víceletými produkčními plodinami, jiná trvalá kultura nebo školka,
b)   jsou nejméně jedenkrát ročně sečeny, mulčovány nebo paseny, včetně sečení nedopasků, a to v období od 1. června do 31. srpna každého kalendářního roku, a
c)   jsou-li bez porostu, jsou udržovány mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky.

(3) Úhorem podle odstavce 1 jsou i půda nebo plocha, které zahrnují stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar; do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.

§ 3d

Trvalý travní porost

(1) Trvalým travním porostem je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních nebo na uměle osetých plochách udržovaná mechanicky nebo pastvou.

(2) Travní porost podle § 3b nebo úhor podle § 3c s pokryvem trav a jiných bylinných pícnin založené v období od 1. července do 31. prosince se stávají trvalým travním porostem nejpozději po 5 letech, ve kterých nebyly zahrnuty do střídání plodin, pokud se nejedná o neprodukční plochy podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(3) Travní porost podle § 3b nebo úhor podle § 3c s pokryvem trav a jiných bylinných pícnin založené v období od 1. ledna do 30. června se stávají trvalým travním porostem k 1. červenci kalendářního roku, ve kterém skončila doba 5 let jejich trvání, pokud se nejedná o neprodukční plochy podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(4) Rody jetel, vojtěška a další botanické druhy, které se přirozeně vyskytují na přírodních travních stanovištích pouze v kombinaci s jinými druhy nebo se pěstují za účelem produkce plodin, jsou trvalým travním porostem, pokud jsou zastoupeny v porostu méně než z 50 %.

(5) Trvalý travní porost je i

a)   plocha, na které se vyskytují i z více než 50 % jiné botanické druhy než trávy a jiné bylinné pícniny, přičemž zemědělské obhospodařování této plochy probíhá obdobně jako při pěstování trav a jiných bylinných pícnin, pokud se jedná o díl půdního bloku, na kterém je evidován údaj o výskytu podmáčené a rašelinné louky podle § 1 písm. j),
b)   trvalý travní porost, který zahrnuje stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 kusů na 1 hektar, přičemž do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.

§ 3e

Vinice

(1) Vinicí je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a souvisle osázena keři révy vinné po dobu nejméně 5 let nebo se takové osázení po dobu nejméně 5 let předpokládá, a která je opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby; výhradně v případě změny způsobu vedení keřů révy vinné musí být opěrné zařízení nainstalováno zpět nejpozději do 1 roku od jeho odstranění.

(2) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se pro účely evidence započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad po obou stranách vinice v nejvyšší započitatelné šířce 3 metrů a prostor 8 metrů na začátku a na konci řad; manipulační prostor nesmí být součástí cesty. Osázenou plochu vinice stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem3). Obhospodařování vinice zahrnuje péči o meziřadí.

§ 3f

Chmelnice

(1) Chmelnicí je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda,

a)   na které se pěstuje chmel nejméně po dobu 5 let nebo se takové pěstování po dobu nejméně 5 let předpokládá a
b)   která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele.

(2) Plochou takto zemědělsky obhospodařované půdy je pro účely evidence plocha ohraničená vnějšími kotvicími dráty nosných sloupů; pokud se na této vnější hranici nacházejí chmelové rostliny, přidá se na každou stranu pozemku dodatečný pruh půdy o šíři rovnající se průměrné šíři meziřadí na tomto pozemku. Tento pruh půdy nesmí být součástí cesty.

(3) Do této plochy zemědělsky obhospodařované půdy se pro účely evidence započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a nesmí být součástí cesty.

(4) Obhospodařování chmelnice zahrnuje péči o meziřadí.

§ 3g

Ovocný sad

(1) Ovocným sadem je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je osázena v pravidelném sponu

a)   ovocnými stromy po dobu nejméně 5 let nebo se takové osázení po dobu nejméně 5 let předpokládá a hustota osázení činí nejméně 100 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku, nebo
b)   ovocnými keři při hustotě osázení nejméně 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku.

(2) Ovocnými stromy a ovocnými keři podle odstavce 1 nejsou podnože nebo množitelské porosty.

(3) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se pro účely evidence započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad po obou stranách ovocného sadu v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů a prostor 12 metrů na začátku a na konci řad; manipulační prostor nesmí být součástí cesty.

(4) Šíře meziřadí činí u ovocných stromů nejvíce 12 metrů a u ovocných keřů 5 metrů. Obhospodařování ovocného sadu zahrnuje péči o meziřadí.

§ 3h

Školka

(1) Školkou je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda a půda pod skleníkem nebo pod pevným anebo pod přenosným krytem, na které jsou pěstovány za účelem pozdějšího přesazení

a)   mladé dřeviny zemědělských kultur uvedených v § 3e až 3g, § 3i nebo v § 3l,
b)   okrasné dřeviny a rostliny a
c)   lesní dřeviny.

(2) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku 8 metrů okolo záhonů a nesmí být součástí cesty. Obhospodařování školky zahrnuje péči o meziřadí.

(3) Druhem zemědělské kultury pro účely evidence není plocha s výsadbou stromků za účelem jejich prodeje jako vánočních stromků.

§ 3i

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích

(1) Rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a souvisle osázena nejméně po dobu 5 let nebo se takové pěstování po dobu nejméně 5 let předpokládá rychle rostoucími dřevinami, a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku, a to za předpokladu, že podnože a výmladkové pařezy zůstávají po sklizni v zemi a v nové sezóně z nich vyrůstají nové výhonky.

(2) Do plochy takto zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích a nesmí být součástí cesty.

§ 3j

Plocha s víceletými produkčními plodinami

Plochou s víceletými produkčními plodinami je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se za účelem produkce plodin pěstují plodiny tak, že nejsou zpravidla zahrnuty do střídání plodin a jsou na dané půdě pěstovány nejméně 5 let nebo se takové pěstování po dobu nejméně 5 let předpokládá.

§ 3k

Plocha s lanýži

Plochou s lanýži je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda, která je osázená mykorhizními sazenicemi stromů nebo keřů, které jsou naočkovány lanýžem, s hustotou osázení nejméně 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku a nejvíce 2 000 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku.

§ 3l

Jiná trvalá kultura

Jinou trvalou kulturou je pro účely evidence zemědělsky obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou, než která je uvedena v § 3e až 3k. Obhospodařování jiné trvalé kultury zahrnuje péči o meziřadí.

§ 3m

Zalesněná půda

(1) Zalesněnou půdou je pro účely evidence lesnicky obhospodařovaná půda,

a)   na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a
b)   která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda druhem zemědělské kultury podle § 3a až 3l.

(2) Do plochy takto lesnicky obhospodařované půdy se započítávají i neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).

(3) Jako zalesněná půda mohou být předmětem evidence využití půdy podle uživatelských vztahů pouze plochy, na kterých nebo na jejichž části trvá příslušná víceletá podmínka zemědělce podle článků 70 a 73 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění, nebo jehož podmínky jsou v souladu s články 70 a 73 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění, anebo v souladu s nařízením vlády upravujícím podmínky pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy8).

§ 3n

Rybník

(1) Rybníkem je pro účely evidence vodní dílo sloužící k chovu ryb, vodního ptactva, vodních živočichů a k pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle vodního zákona a zákona o rybářství.

(2) Pro účely evidence se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny.

§ 3o

Plocha s kontejnery

(1) Plochou s kontejnery je pro účely evidence plocha pod skleníkem, pod pevným nebo pod přenosným krytem anebo plocha bez krytu, která je zemědělsky užívána k pěstování rostlin.

(2) Pro účely evidence rostliny pěstované na ploše s kontejnery nejsou přímo propojeny kořenovým systémem s půdou.

§ 3p

Mimoprodukční plocha

Mimoprodukční plochou je pro účely evidence plocha ekologicky významného prvku, který není zcela obklopen zemědělsky obhospodařovanou plochou.

§ 3q

Jiná kultura

Jinou kulturou je pro účely evidence zemědělsky užívaná půda s kulturou neuvedenou v § 3a až 3p.

§ 3r

Společné ustanovení k druhům zemědělské kultury v evidenci půdy

Pro účely evidence jsou v

a)   § 3b až 3d trávami a jinými bylinnými pícninami botanické druhy trav a jiných bylinných pícnin, které se vyskytují v České republice na pastvinách a travnatých přírodních stanovištích nebo v travních osevních směsích, a převážně se využívají jako krmivo hospodářských zvířat,
b)   § 3a až 3j a v § 3l a 3m jednotlivými druhy zemědělské kultury půda nebo plocha, pokud na nich pěstované nebo rostoucí rostliny jsou přímo propojeny kořenovým systémem s touto půdou nebo plochou.


7)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 3c odst. 2 písm. a) se slova „trvalý travní porost,“ zrušují.

14. Poznámky pod čarou č. 9 až 12 se zrušují.

15. V § 5 odst. 1 se za slovo „jako“ vkládá slovo „neprodukční“ a slova „v ekologickém zájmu“ se zrušují.

16. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části v evidenci ekologicky významných prvků, který lze vyhradit jako neprodukční plochu, je krajinný prvek, kterým je

a)   mez,
b)   terasa,
c)   travnatá údolnice,
d)   skupina dřevin,
e)   stromořadí,
f)   solitérní dřevina,
g)   příkop,
h)   mokřad a
i)   skalka.“.

17. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Mezí je pro účely evidence souvislý útvar převážně liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenný snos, kamenná zídka, drobná sakrální stavba nebo travnatá plocha. Mezí může být i samostatný kamenný snos nebo kamenná zídka.“.

18. V § 5 odst. 5 se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , kamenný snos,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo drobná sakrální stavba“.

19. V § 5 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba“.

20. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Součástí skupiny dřevin může být kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.“.

21. V § 5 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Součástí stromořadí může být kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.“.

22. V § 5 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Součástí solitérní dřeviny může být kamenný snos, kamenná zídka nebo drobná sakrální stavba.“.

23. V § 5 odst. 11 větě druhé se slova „§ 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství“ nahrazují slovy „§ 3a odst. 3 a 4 zákona“.

24. V § 5 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Skalkou se rozumí povrchový přirozený výchoz hornin nebo nerostů s cílem ochrany geomorfologických a geologických jevů podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Skalka může mít charakter jednotlivých kamenů nebo větších skalních útvarů. Součástí skalky může být dřevinná nebo bylinná vegetace. Krajinný prvek skalka může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 3 a 4 zákona.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ... pokračování

Cena: 725 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.