Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


49

ZÁKON

ze dne 7. února 2023,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Školním a vysokoškolským sportem se rozumí sport organizovaný či zajišťovaný školou nebo školským zařízením, včetně školského výchovného a ubytovacího zařízení nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, podle školského zákona, sport organizovaný či zajišťovaný fyzickou nebo právnickou osobou sice odlišnou od školy nebo školského zařízení, ale organizovaný či zajišťovaný pro školu nebo školské zařízení pro výkon jejich činností podle školského zákona a sport organizovaný či zajišťovaný vysokou školou nebo její součástí, včetně účelového zařízení pro kulturní a sportovní činnost, podle zákona o vysokých školách.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

2. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V čele Agentury stojí rada Agentury (dále jen „rada“) složená z předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady. Za Agenturu jedná navenek předseda Agentury. Dalším orgánem Agentury je dozorčí komise Agentury (dále jen „dozorčí komise“).“.

3. § 3a až 3e včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 7 až 9 znějí:

㤠3a

Působnost Agentury

(1) Agentura

a)   vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán“), který obsahuje zejména definici cílových skupin sportovců, cílových skupin sportovních organizací a cílových skupin oblastí sportu, na které je podpora zaměřena, včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé cílové skupiny, a předkládá jej vládě ke schválení,
b)   koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
c)   poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu,
d)   kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl,
e)   vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
f)   zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4); Agentura může rozhodnout také o změnách příspěvkové organizace, jejímž je zřizovatelem, na základě tohoto zákona. Opatření, jímž Agentura rozhodne o změně příspěvkové organizace, musí obsahovat dodatek ke zřizovací listině, popřípadě zřizovací listinu nově vznikající příspěvkové organizace,
g)   prostřednictvím příspěvkové organizace uvedené v písmenu f) zajišťuje realizaci antidopingového programu,
h)   organizuje a kontroluje uskutečňování antidopingového programu,
i)   vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a dalších negativních jevů ve sportu, zejména projevů rasismu, všech druhů a forem diskriminace, dopingu a násilí,
j)   koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
k)   vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory podle § 6b, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí podpory (dále jen „rejstřík“),
l)   zajišťuje propagaci sportu,
m)   spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace státu a
n)   vypracovává návrh akčního plánu podpory sportu na kalendářní rok (dále jen „akční plán podpory sportu“), který obsahuje konkrétní opatření týkající se podpory sportu, předkládá jej vládě nejpozději do 30. června bezprostředně předcházejícího kalendářního roku ke schválení a provádí a koordinuje uskutečňování vládou schváleného akčního plánu podpory sportu.

(2) Resortní sportovní centrum zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro sportovní reprezentaci státu.

(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center podle odstavce 1 písm. j) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Agentura v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.

(4) Agentura spolupracuje se sportovními organizacemi při respektování jejich autonomie. Agentura průběžně a pravidelně komunikuje se sportovními organizacemi, obcemi, kraji a jimi zřízenými právnickými osobami zastupujícími zájmy obcí a krajů, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy, iniciativně zjišťuje a vyhodnocuje jejich zpětnou vazbu k problematice sportu, k činnosti Agentury a k optimalizaci činnosti Agentury; k tomu účelu je Agentura povinna vytvářet odpovídající mechanismy.

(5) Agentura vydává etický kodex, kterým se při své činnosti řídí zaměstnanci a další představitelé Agentury. Součástí kodexu jsou rovněž pravidla styku zaměstnanců a představitelů Agentury s veřejností, se zástupci sportovních organizací a dalšími činovníky v oblasti sportu. Vědomé závažné porušení etického kodexu se považuje za porušení služební kázně státního zaměstnance a za závažné porušení povinnosti zaměstnance.

§ 3b

Předseda Agentury, místopředseda Agentury a rada

(1) Rada má 3 členy. Členem rady a jejím předsedou je předseda Agentury. Členem rady a jejím místopředsedou je místopředseda Agentury.

(2) Předsedu Agentury, místopředsedu Agentury a člena rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Funkční období předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady je 5 let. Předseda Agentury, místopředseda Agentury a člen rady může být jmenován opětovně, nejvýše však na dvě po sobě bezprostředně následující funkční období.

(3) Předsedou Agentury, místopředsedou Agentury nebo členem rady může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která

a)   je státním občanem České republiky,
b)   dosáhla věku 30 let,
c)   je plně svéprávná,
d)   je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
e)   má vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,
f)   má nejméně 5 let praxe v řídící funkci a
g)   má zkušenosti v oblasti organizace a administrativy sportu.

(4) Funkce předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, poslance Evropského parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv a člena orgánu územního samosprávného celku, s výjimkou funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady nesmí zastávat funkci v politické straně nebo politickém hnutí.

(5) S funkcí předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena.

(6) Funkce předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady zaniká

a)   uplynutím funkčního období,
b)   odvoláním; odvolání musí být odůvodněno,
c)   vzdáním se funkce, nebo
d)   úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

(7) Předseda Agentury se považuje za vedoucího služebního úřadu a za služební orgán podle zákona o státní službě; rozhodování ve věcech státní služby, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, může přenést na místopředsedu Agentury. Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu služby podle zákona o státní službě. Předseda Agentury nebo místopředseda Agentury jedná jménem státu v pracovněprávních vztazích.

(8) Funkce předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady je veřejnou funkcí7); odměňování se řídí zvláštním právním předpisem8). Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady nemůže pro Agenturu vykonávat práci v základním pracovněprávním vztahu.

§ 3c

Činnost rady

(1) Předseda Agentury svolává schůzi rady a řídí její jednání. Předseda Agentury nebo místopředseda Agentury bez zbytečného odkladu svolá schůzi rady i tehdy, jestliže o to požádají alespoň dva členové rady nebo dozorčí komise svým usnesením.

(2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní všichni členové. Rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

(3) Rada schvaluje usnesením

a)   návrh plánu podle § 3a odst. 1 písm. a),
b)   návrh akčního plánu podpory sportu podle § 3a odst. 1 písm. n),
c)   návrh rozpočtu Agentury a závěrečný účet Agentury,
d)   finanční nástroje pro podporu sportu, zejména dotační programy a výzvy pro dotace poskytované ze státního rozpočtu a pravidla pro příspěvky poskytované ze státního rozpočtu, za podmínek stanovených rozpočtovými pravidly a v souladu s kapitolou a rozpočtem kapitoly Agentury ve státním rozpočtu,
e)   jednací řád rady,
f)   etický kodex Agentury a
g)   další dokumenty, jestliže si to vyhradí; tím není dotčeno rozhodování Agentury v řízení o poskytnutí nebo odnětí dotace.

(4) Rada je oprávněna usnesením ukládat předsedovi Agentury úkoly v mezích působnosti Agentury podle § 3a, s výjimkou rozhodování Agentury v řízení o poskytnutí nebo odnětí dotace.

(5) Rada odpovídá za plnění povinností organizační složky státu a správce kapitoly podle rozpočtových pravidel9).

(6) Ze schůze rady se pořizuje zápis, ze kterého je zřejmé hlasování jednotlivých členů.

§ 3d

Dozorčí komise

(1) Dozorčí komise má 10 členů. Dozorčí komise si ze členů volí předsedu a dva místopředsedy.

(2) Polovinu členů dozorčí komise volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; polovinu členů dozorčí komise volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Funkční období člena dozorčí komise je 4 roky.

(3) Členem dozorčí komise může být jmenována osoba, která

a)   je státním občanem České republiky,
b)   je plně svéprávná a
c)   je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

(4) Členství v dozorčí komisi je neslučitelné s funkcí předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady. Člen dozorčí komise nemůže pro Agenturu vykonávat práci v základním pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru.

(5) Funkce člena dozorčí komise zaniká

a)   uplynutím funkčního období,
b)   odvoláním; odvolání musí být odůvodněno,
c)   vzdáním se funkce, nebo
d)   úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

(6) Členství v dozorčí komisi je veřejnou funkcí vykonávanou bezplatně; členu dozorčí komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnanci s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.

§ 3e

Činnost dozorčí komise

(1) Dozorčí komise kontroluje činnost a hospodaření Agentury; ostatní orgány Agentury jí k tomu poskytují součinnost. Členové dozorčí komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Agentury.

(2) Předseda dozorčí komise svolává schůzi dozorčí komise a řídí její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda dozorčí komise. Schůze dozorčí komise se konají alespoň čtyřikrát ročně. Předseda dozorčí komise nebo místopředseda dozorčí komise bez zbytečného odkladu svolá schůzi dozorčí komise i tehdy, jestliže o to požádá alespoň 5 členů dozorčí komise.

(3) Dozorčí komise rozhoduje většinou všech svých členů.

(4) Dozorčí komise schvaluje svůj jednací řád.

(5) Předseda a místopředsedové dozorčí komise mají právo účastnit se schůzí rady.

(6) Předseda Agentury, místopředseda Agentury nebo člen rady je povinen dostavit se osobně na schůzi dozorčí komise, jestliže o to dozorčí komise požádá, ledaže mu v tom brání závažné důvody, a podat požadované informace a vysvětlení, jestliže jejich poskytnutí nebrání zákonné důvody.

(7) Při zjištění nedostatků v činnosti nebo hospodaření Agentury přijme dozorčí komise o nedostatcích usnesení. Předseda dozorčí komise o přijetí usnesení a jeho důvodech bez zbytečného odkladu informuje radu a předsedu vlády.

(8) Dozorčí komise může přijmout usnesení o podání podnětu k odvolání předsedy Agentury, místopředsedy Agentury nebo člena rady. Předseda dozorčí komise bez zbytečného odkladu podá zdůvodněný podnět k odvolání předsedovi vlády.


4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/ /2007 Sb. m. s.
7) § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 4 odst. 4, § 8, 8b, 9, 10, 12, 13, 20, § 23 až 27, § 30, 31, 39, 44, 44a, § 45 až 51 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.
 

4. Za § 3e se vkládají nové § 3f a 3g, které včetně nadpisů znějí:

㤠3f

Rejstřík

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách podle § 6b. Správcem rejstříku je Agentura. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

a)   název, sídlo a identifikační číslo osoby sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,
b)   ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo sportovců a trenérů evidovaných ve sportovní organizaci; v případě cizinců rovněž datum narození, adresa místa pobytu5) a státní občanství,
d)   datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,
e)   datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu d),
f)   sportovní zařízení, která žadatel pravidelně a dlouhodobě využívá pro svou činnost.

(3) Podrobnosti rozsahu dalších údajů o sportovní organizaci podle odstavce 2 a způsob jejich zápisu stanoví Agentura vyhláškou.

(4) Žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) jsou povinni zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu a způsobem, které stanoví Agentura vyhláškou.

(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.

(6) Agentura ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku. Agentura vyvíjí průběžné úsilí k transparentní evidenci údajů zapsaných v rejstříku a k technologickému rozvoji rejstříku.

§ 3g

Národní rozhodčí soud pro sport

(1) Agentura zřizuje Národní rozhodčí soud pro sport (dále jen „Soud“). Sídlem Soudu je sídlo Agentury. Soud vykonává svěřené úkoly nezávisle na Agentuře a není vázán pokyny Agentury.

(2) Do pravomoci Soudu náleží rozhodování sporů v souvislosti s dopingem, jakož i sporů ve věcech disciplinárních deliktů sportovců anebo členů sportovních organizací, pokud je to v souladu s jejich vnitřními předpisy a tyto sportovní organizace o to požádají. Podrobnosti stanoví statut Soudu (dále jen „Statut“).

(3) V čele Soudu stojí předsednictvo Soudu, které je složeno z pěti členů, a to předsedy Soudu, prvního a druhého místopředsedy Soudu a dvou členů předsednictva Soudu (dále jen „předsednictvo Soudu“). Funkce člena předsednictva Soudu je funkcí čestnou a neplacenou. Funkční období všech členů předsednictva Soudu je 6 let.

(4) Členy předsednictva Soudu jmenuje rada Agentury. Člen předsednictva Soudu musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a praxi v oboru sportovní právo v délce alespoň 3 let.

(5) Členové předsednictva Soudu jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Členy předsednictva Soudu nelze proti jejich vůli odvolat s výjimkou vážného porušení Statutu. Všichni členové předsednictva Soudu mohou být jmenováni opětovně.

(6) Řízení konané před Soudem není rozhodčím řízením ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Soud současně není stálým rozhodčím soudem ve smyslu § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a řízení před orgány Soudu nemá povahu rozhodování rozhodčí komise spolku.

(7) Soud není samostatnou účetní jednotkou, nevede samostatné účetnictví a samostatně nehospodaří. Veškeré účetnictví týkající se činnosti Soudu spravuje Agentura.“.

5. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje školní a vysokoškolský sport a vytváří podmínky pro jeho rozvoj a za tímto účelem poskytuje finanční podporu ze státního rozpočtu včetně dotací a kontroluje její použití. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovává návrh plánu státní politiky školního a vysokoškolského sportu a předkládá jej vládě ke schválení. Finanční podporou školního a vysokoškolského sportu ze státního rozpočtu podle tohoto odstavce není dotčena povinnost obcí, svazku obcí a krajů zajišťovat výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizují (zejména investiční výdaje škol a školských zařízení, včetně výdajů na výstavbu, přístavbu, nástavbu, vestavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovních zařízení škol a školských zařízení), podle § 177 až 182 školského zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

6. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V § 6a odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou školního a vysokoškolského sportu“ a na konci odstavce se doplňují věty „Plán se vypracovává na období 5 let. Z plánu vychází akční plán podpory sportu. Plán a akční plán schvaluje vláda.“.

8. V § 6a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu určuje cíle státní politiky v oblasti školního a vysokoškolského sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory školního a vysokoškolského sportu ze státního rozpočtu. Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu se vypracovává na období 5 let. Plán státní politiky školního a vysokoškolského sportu schvaluje vláda.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 6a odst. 3 se slova „obci nebo“ zrušují.

10. V § 6a odst. 3 se slova „obce nebo“ zrušují.

11. V nadpisu § 6b se slova „ve formě dotace“ zrušují.

12. V § 6b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „rozpočtu podporu sportu“ vkládají slova „ , s výjimkou sportu školního a vysokoškolského,“.

13. V § 6b odst. 1 písm. b) se slova „ , za podmínky udržitelnosti sportovní činnosti po dobu nejméně 10 let“ zrušují.

14. V § 6b odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Agentura neposkytne podporu sportu podle odstavce 1, pokud

a)   údaje žadatele uvedené v rejstříku neodpovídají skutečnosti,
b)   žadatel v uplynulých 3 letech
1. opakovaně nebo závažným způsobem porušil podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,
2. opakovaně nebo závažným způsobem porušil pravidla boje proti dopingu,
3. závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, nebo
c)   žadatel nebo stávající člen jeho statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu nebo pro trestný čin dotačního podvodu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.“.

15. V § 6b odst. 3 se slova „zákona č. 218/2000  Sb.“ nahrazují slovy „rozpočtových pravidel.“.

16. V § 6b odst. 5 se text „§ 3d“ nahrazuje textem „§ 3a“.

17. Na konci § 6b se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Agentura vyvíjí průběžné úsilí k iniciativní přípravě legislativních i nelegislativních návrhů i jiných finančních nástrojů pro podporu sportu, než jsou dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 až 6; každý připravený zdůvodněný návrh podá Agentura předsedovi vlády.“.

18. Na konci § 6c se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na základě spolupráce se sportovními organizacemi podle § 3a odst. 1 písm. m) a § 3a odst. 4 Agentura vypracovává a průběžně aktualizuje výhled významných sportovních akcí, včetně významných sportovních akcí mimořádné důležitosti, které by se podle informací sportovními organizacemi Agentuře poskytnutých měly na území České republiky uskutečnit v období následujících 3 let (dále jen „výhled“). Výhled obsahuje nejméně položkový seznam významných sportovních akcí a u každé jednotlivé významné sportovní akce v seznamu uvedené název významné sportovní akce, plánovaný termín a plánované místo konání významné sportovní akce, druh významné sportovní akce z pohledu její mezinárodní sportovní důležitosti, název, sídlo a identifikační číslo osoby české sportovní organizace, která hodlá uspořádání významné sportovní akce zajistit, kvalifikovaný odhad nezbytných a účelných celkových nákladů na uspořádání akce, kvalifikovaný odhad případné finanční podpory významné sportovní akce ze státního rozpočtu, o kterou bude česká sportovní organizace hodlající uspořádání významné sportovní akce zajistit žádat. Agentura předkládá výhled vládě pro informaci dvakrát ročně, vždy nejpozději do 30. června a do 31. prosince kalendářního roku.“.

19. V § 7d odst. 2 a 3 se text „§ 3e“ nahrazuje textem „§ 3f“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dosavadnímu předsedovi Agentury a dosavadním místopředsedům Agentury zaniká funkce ke dni, kdy je jmenován předseda Agentury, místopředseda Agentury a člen rady podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do doby jmenování předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává dosavadní předseda Agentury působnost předsedy Agentury a rady podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Předseda Agentury, místopředseda Agentury a člen rady budou jmenováni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Členové dozorčí komise budou jmenováni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. III

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 423/2022 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. r) se slova „a místopředsedy“ nahrazují slovy „a místopředsedu Národní sportovní agentury a člena rady“.

2. V § 33 odst. 1 písm. y) se slova „a místopředsedy“ nahrazují slovy „a místopředsedu Národní sportovní agentury a člena rady“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. IV

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002  Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004  Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008  Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010  Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012  Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona č. 24/2017  Sb., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 587/2020 Sb., zákona č. 218/2021  Sb., zákona č. 374/2021 Sb. a zákona č. 18/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. f) se slova „a předsedy Národní sportovní agentury“ nahrazují slovy „a člena rady, místopředsedy a předsedy Národní sportovní agentury“.

2. V nadpisu hlavy desáté se slovo „PŘEDSEDY“ nahrazuje slovy „ČLENA RADY, MÍSTOPŘEDSEDY A PŘEDSEDY“.

3. § 27j až 27l včetně společného nadpisu znějí:

„Plat

§ 27j

Členu rady Národní sportovní agentury náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,30.

§ 27k

Místopředsedovi Národní sportovní agentury náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,52.

§ 27l

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,80.“.

4. Za § 27l se vkládají nové § 27m a 27n, které včetně nadpisů znějí:

㤠27m

Náhrady výdajů

Předsedovi a místopředsedovi Národní sportovní agentury a členu rady Národní sportovní agentury náleží

a)   víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f) ve výši 30 % platové základny,
b)   náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
c)   náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené 2,5násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru,
d)   náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění.

§ 27n

Naturální plnění

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.