Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


46

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb. a zákona č. 383/2022  Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3, § 12a odst. 6, § 12b odst. 6, § 17 odst. 1 a § 22 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017  Sb., vyhlášky č. 31/2018 Sb., vyhlášky č. 159/2019 Sb. a vyhlášky č. 346/2021 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/277.“.

2. V § 1 písmena c) až f) znějí:

„c) údaje o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra podle § 12a odst. 6 zákona,
d) údaje o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra podle § 12b odst. 6 zákona,
e) údaje o využívání licence, o kterých informuje právnická osoba, které byla udělena licence,
f) údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu.“.

3. § 4 až 6 včetně nadpisů znějí:

㤠4

Údaje o využívání licenčního potvrzení

Údaje o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra podle § 12a odst. 6 a § 12b odst. 6 zákona, stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Údaje o využívání licence

Údaje o využívání licence, o kterých informuje právnická nebo fyzická osoba, které byla udělena licence, stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 6

Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu

Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.“.

4. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V příloze č. 1 v SVMe 1 v písmeni d. bod 3 včetně Technické poznámky zní:

„3. ,zbraňové podpěry‘,

Technická poznámka:
Pro účely bodu SVMe 1 d. 3. se ,zbraňovými podpěrami‘ rozumí upínací zařízení určené k upevnění zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo“, plavidlo nebo konstrukci.“.

6. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno d. včetně Technické poznámky zní:

„d. ,znehodnocené palné zbraně‘,

Technická poznámka:
‚Znehodnocená palná zbraň‘ je palná zbraň, která byla znehodnocena postupy stanovenými státním orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání tak, že není schopna střelby. Tyto postupy nevratně upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu s národními právními a správními předpisy může být znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno na palné zbrani značkou na některé její základní části.“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 1 v písmeni b. se za slovo „střel“ vkládají slova „nebo raket“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni a. se Technická poznámka zrušuje.

9. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni b. bodu 1 písmeno a. zní:

„a. byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985), popřípadě „srovnatelné standardy“ nebo vyšší,“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 10 v písmeni f. se slova „ ,pozemní vybavení‘ “ nahrazují slovy „pozemní vybavení“ a Technická poznámka se zrušuje.

11. V příloze č. 1 v SVMe 10 se na konci doplňuje Poznámka 8, která zní:

„Poznámka 8: Bod SVMe 10 f. zahrnuje například zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech, včetně zařízení umístěných na palubě lodi.“.

12. V příloze č. 1 v SVMe 13 nadpis zní:

„Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce, součásti a příslušenství:“.

13. V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c. včetně Odkazu zní:

„c. přilby a pro ně speciálně určené součásti a příslušenství:
1. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem,
2. skořepiny, vnitřní vystýlky nebo vycpávky speciálně určené pro přilby uvedené v bodě SVMe 13 c. 1.,
3. prvky přídavné balistické ochrany speciálně určené pro přilby uvedené v bodě SVMe 13 c. 1.

Odkaz: Jiné součásti nebo příslušenství vojenských přileb viz v příslušné položce SVMe.“.

14. V příloze č. 1 v SVMe 13 Poznámka 3 zní:

„Poznámka 3: Bod SVMe 13 c. se nevztahuje na přilby, které splňují všechny tyto podmínky:

a. byly prvně vyrobeny před rokem 1970 a
b. nejsou konstruovány ani upraveny tak, aby mohly nést položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU nebo jimi byly přímo vybaveny.“.

15. V příloze č. 1 v SVMe 18 v písmeni b. se za slovo „vybavení,“ vkládají slova „neuvedené jinde,“.

16. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„Mikroprogram“

Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.“
zrušuje.

17. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„Program“

Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.“
zrušuje.

18. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 21 „Programové vybavení“
Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.“
nahrazuje položkou, která včetně Technické poznámky 1 a Technické poznámky 2 zní:
„SVMe 4, 11, 21 „Programové vybavení“
Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.
Technická poznámka 1:
„Program“
Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.
Technická poznámka 2:
„Mikroprogram“
Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.
“.

19. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

 „SVMe 10 *„Vzducholoď “

Poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.“
zrušuje.

20. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se v položce „SVMe 10 „Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch““ doplňuje Technická poznámka, která zní:

„Technická poznámka:
„Vzducholoď “
Poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.“.

21. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 1 „Znehodnocená palná zbraň“

Palná zbraň, která byla znehodnocena postupy stanovenými členským státem EU nebo státním orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání tak, že není schopna střelby. Tyto postupy trvale upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu s národními právními a správními předpisy může být znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno na palné zbrani značkou její základní části.“
zrušuje.

22. Přílohy č. 3 až 5 znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 210/2012  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. Přílohy č. 6 až 8 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2023 s výjimkou čl. I bodů 1 a 5 až 21, které nabývají účinnosti dnem 7. června 2023.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám ... pokračování

Cena: 1 189 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.