Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


42

VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění zákona č. 323/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995  Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č.  166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb., vyhlášky č. 355/2001 Sb., vyhlášky č. 29/2003 Sb., vyhlášky č. 407/2006 Sb., vyhlášky č. 62/2010 Sb., vyhlášky č. 116/2015 Sb. a vyhlášky č. 216/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se text „č.  58/1995 Sb.,“ a slova „a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,“ zrušují.

2. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Požadavek na zahrnutí peněžních prostředků určených na dotace na úhradu ztrát

(1) Požadavek na zahrnutí peněžních prostředků určených na dotaci na úhradu ztrát vyplývajících exportní bance z provozování dlouhodobého podpořeného financování (dále jen „dotace na úhradu ztrát“) do návrhu státního rozpočtu uplatní exportní banka u Ministerstva financí při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

(2) Požadavek podle odstavce 1 exportní banka uplatní do konce měsíce února každého roku na základě kvalifikovaného odhadu výše dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona a

a) přehledu o stavu závazků vyplývajících ze smluv o získávání dlouhodobých finančních zdrojů uzavřených ke dni předložení žádosti o poskytnutí dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona,
b) přehledu o předpokládaném objemu dlouhodobých finančních zdrojů v rozpočtovém roce splatných,
c) analýzy předpokládané potřeby získání nových finančních zdrojů ve vazbě na jejich užití k 31. prosinci příslušného rozpočtového roku,
d) podkladů a dokumentů, na jejichž základě byl tento požadavek zpracován.

(3) K požadavku podle odstavce 1 přiloží exportní banka Ministerstvu financí kvalifikovaný odhad požadavku na dotace ze státního rozpočtu pro střednědobý výhled pro další dva roky následující po aktuálním rozpočtovém roce. Tento kvalifikovaný odhad požadavku exportní banka doloží střednědobým výhledem těchto položek:

a) čisté úrokové výnosy,
b) čisté výnosy z poplatků a provizí,
c) zisk nebo ztráta z finančních činností,
d) správní náklady a odpisy,
e) ostatní provozní výnosy a náklady,
f) rezervy a opravné položky.“.

3. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

㤠7a

Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát

(1) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona exportní banka předkládá na základě auditovaných výsledků hospodaření a vyčíslení nároku na dotaci k 31. prosinci daného roku, a to nejpozději do 15. dubna roku následujícího.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát exportní banka nepředkládá, není-li vykázána ztráta podle § 6 odst. 4 zákona.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát obsahuje

a) požadovanou výši dotace na úhradu ztrát za předcházející rozpočtový rok,
b) informaci o stavu státní záruky,
c) přehled obchodních případů uspořádaný podle typu obchodu a v případě obchodních případů typu úvěrových obchodů v členění podle pravidel pro posuzování aktiv, která vydává Česká národní banka na základě zákona o bankách, který obsahuje tyto informace o každém sjednaném obchodním případu v rámci dlouhodobého podpořeného financování:
1. číslo smlouvy nebo obchodního případu,
2. identifikaci smluvních stran pro každý obchodní případ, kterou je obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno,
3. údaj, zda smluvní strana je například exportérem, dodavatelem pro vývoz, dovozcem, garantem nebo ručitelem,
4. typ obchodu,
5. výši uzavřeného obchodu vyjádřenou v měně, ve které byl obchod uzavřen, a v korunách českých,
6. výši úvěrového rámce a příslibu,
7. způsob čerpání smluvního plnění,
8. způsob a hodnotu zajištění,
9. výši pohledávky bez opravné položky a vytvořenou výši opravné položky, rezervy, náklady na odpisy k dané pohledávce a
10. informace o modifikaci finančních aktiv podle IFRS 9 (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) a
d) informaci o činnostech v rámci programů pro vydávání cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů v daném období.

(4) K žádosti o poskytnutí dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona se v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat přikládají

a) hlavní účetní kniha v rozsahu dat a informací k podpořenému financování s nárokem na dotaci v podrobném členění uzavřená k poslednímu dni období, ke kterému se žádost vztahuje,
b) všechna data a informace, na jejichž základě byl exportní bankou proveden výpočet dotace na úhradu ztrát z podpořeného financování s nárokem na dotaci, a to ve strukturované tabulkové podobě,
c) zpráva statutárního auditora o ověření účetní závěrky roku, ke kterému se vztahuje tato žádost o dotaci, a
d) všechna data a informace, na jejichž základě byl exportní bankou proveden výpočet 100 bazických bodů podle § 6 odst. 2 zákona, a to v tabulkové podobě.

§ 7b

Kontrola správnosti výše dotace na úhradu ztrát a způsob poskytnutí

(1) Dotaci na úhradu ztrát Ministerstvo financí poskytne na základě výsledku kontroly správnosti vyčíslení výše dotace na úhradu ztrát. Kontrolu správnosti vyčíslení výše dotace na úhradu ztrát podle § 6 odst. 4 zákona Ministerstvo financí zahájí bezodkladně po podání žádosti.

(2) Příslušnou výši dotace na úhradu ztrát zašle Ministerstvo financí exportní bance na účet podřízený státní pokladně vedený u České národní banky podle zákona o rozpočtových pravidlech.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. ... pokračování

Cena: 3 995 KčKOUPIT

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 7. vydání

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 7. vydání

Martin Janků a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult“ je přizpůsobeno potřebě ozřejmit základní právní pojmy a instituty v jednotlivých oblastech veřejného i soukromého práva, jež jsou nezbytným předpokladem či východiskem studia platné právní úpravy (teorie ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o právu na digitální služby - Komentář

Zákon o právu na digitální služby - Komentář

Ján Matejka, Pavel Mates - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.) je součástí vládní strategie Digitální Česko, k jejímž cílům patří zajištění jednoduchého a efektivního poskytování on-line služeb klientům orgánů veřejné moci, které usnadní dosahování jejich práv a také plnění jejich povinností, a ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.