Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


37

VYHLÁŠKA

ze dne 3. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č.  131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. a vyhlášky č. 224/2022 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 73 a 73a“ nahrazují slovy „§ 73, 73a, 73b a 73c“.

2. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství“.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) skupinu B3, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují tepelnou energii nebo plyn domácnostem, zdravotnickým zařízením nebo zařízením sociálních služeb; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuce plynu,“.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze“ nahrazují slovy „a krmiv“, za slovo „komunálního“ se vkládají slova „a nebezpečného“ a slova „zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb,“ se zrušují.

5. V § 2 odst. 1 písm. i) se za text „630 MWh“ vkládají slova „ , zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb“, slova „a tepla“ se nahrazují slovy „a výroben tepla“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a dále odběrná místa zákazníků provozujících veřejné vodovody a kanalizace, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zemědělství; pro účely této vyhlášky se zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla považují za výrobny tepla“.

6. V § 2 odst. 7 a § 8 odst. 1 se za text „B2,“ vkládá text „B3,“.

7. V § 2 odst. 3 se slova „o přepravě plynu, nebo distribuci plynu“ nahrazují slovy „o poskytnutí služby přepravy plynu, nebo smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy“.

8. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) provozovatel přepravní soustavy udržuje akumulaci přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav udržují akumulaci distribučních soustav,“.

9. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„b) technické plynárenské dispečinky předávají informace o možných úsporách plynu podle jiného právního předpisu12); v případech, že provozovatel distribuční soustavy neprovozuje technický plynárenský dispečink, předává tyto informace přímo provozovatel distribuční soustavy technickému plynárenskému dispečinku distribuční soustavy, k níž je jeho distribuční soustava připojena,


12) Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

10. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) se omezuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody, vyhlášením 2. odběrového stupně.“.

11. V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

12. V § 3 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“ a slova „ , odstavců 3 a 4“ se zrušují.

13. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Při vyhlášení stavu nouze vyhlášeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu se provádí činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až d).“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

14. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) V případě vyhlášení stavu nouze výrobce elektřiny nebo výrobce tepla zařazený do skupiny F podle § 2 odst. 1 písm. i) a zákazníci zařazení do skupin podle § 2 odst. 1 s rezervovanou denní kapacitou pro dané odběrné místo nad 3 000 MWh/den uvedené ve smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu nebo ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy informují přímo nebo prostřednictvím svého dodavatele plynu dispečink příslušného provozovatele, k jehož zařízení je výrobna nebo odběrné místo připojeno, o aktuální předpokládané denní výši spotřeby plynu na následující pracovní den, pokud budou tyto osoby plyn odebírat, a to denně nejpozději do 14:00 hodin.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

15. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Odběrové stupně

(1) Odběrové stupně se člení na

a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,
b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, a to
1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo,
2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo a dále omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, dále omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu povolené denní spotřeby,
5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak,aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu povolené denní spotřeby a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a v odběrných místech zákazníků skupiny C2 omezení spotřeby na úroveň nezbytnou pro pokrytí potřeby tepla pro temperaci objektů zákazníka předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů,
6. odběrový stupeň číslo 6, který znamená omezení spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak,aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu zákazníků, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 na úroveň nezbytnou pro pokrytí potřeby tepla pro temperaci objektů zákazníka předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, a to
1. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přerušení dodávky plynu zákazníkům skupiny C2, dále se omezuje spotřeba plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kteří odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu zákazníků, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
2. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přerušení dodávky plynu zákazníkům skupiny B1, B2 a dále zákazníkům skupiny C2, dále se omezuje spotřeba plynu v odběrných místech zákazníků skupiny A v rozsahu jejich provozně technických možností přechodu na náhradní palivo, omezení spotřeby plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kterým nebude přerušena dodávka plynu a odebírají plyn na vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu zákazníků, pokud již nesnížili odběr tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
3. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přerušení dodávky plynu zákazníkům skupiny A a E a dále zákazníkům skupin B1, B2, C2, dále se omezuje spotřeba plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kterým nebude přerušena dodávka plynu a odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností na hodnotu průměrné vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a dále omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B3 na hodnotu bezpečnostního technologického minima,
4. odběrový stupeň číslo 10, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin C1, B3 a D a dále zákazníkům skupin A, B1, B2, C2 a E, dále se omezuje spotřeba plynu u zbývajících odběrných míst zákazníků, kterým nebude přerušena dodávka plynu a odebírají plyn pro vytápění nebo ohřev teplé vody tak, aby bylo dosaženo průměrné teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, omezení spotřeby plynu u domácností tak, aby bylo dosaženo průměrné vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech, stanovené podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
d) havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, B3, C1, C2, D, E a F.

(2) U odběrových stupňů uvedených v odstavci 1 písm. c), kdy by měla být přerušena dodávka plynu zákazníkům skupiny B1, B2 a B3, bude odběr ukončen a dodávka přerušena až po uplynutí lhůty nezbytné pro snížení odběru na bezpečnostní technologické minimum stanovené podle § 7a odst. 3 a 5, pokud u zákazníků skupiny B1 a B2 již tato lhůta neuplynula od vyhlášení odběrového stupně číslo 6.

(3) Dodávku plynu je možné přerušit okamžitě, pokud je vyhlášen havarijní odběrový stupeň.“.

16. V § 7 odst. 1 se věta první zrušuje a slova „a B2“ se nahrazují slovy „ , B2 a B3 způsobem podle odstavce 3“.

17. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „na povolenou denní spotřebu“.

18. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Povolená denní spotřeba se určuje jako střední hodnota ze skutečně dosažených minimálních denních hodnot za poslední tři zimní období předcházející termínu podle odstavce 4, při zohlednění hodnot povolené denní spotřeby za předchozí 3 roky, které byly na základě požadavku zákazníka určeny odchylně, a to postupem podle odstavce 5 vět druhé a třetí. Zimním obdobím se pro tyto účely rozumí poslední čtvrtletí roku a první čtvrtletí následujícího roku.“.

19. V § 7 odst. 4 se slova „a B2“ nahrazují slovy „ , B2 a B3“.

20. V § 7 odst. 7 se slova „přepravě plynu“ nahrazují slovy „poskytnutí služby přepravy plynu“ a slova „distribuci plynu“ se nahrazují slovy „zajištění služby distribuční soustavy“.

21. V § 7 odst. 8 se za slova „jiná odběrná místa“ vkládají slova „u skupin B1, B2 a B3“.

22. V § 7 odst. 8 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c).

23. V § 7 odst. 9 se slova „ , a to pro jednotlivé situace uvedené v odstavci 8 pod písmeny b) až d),“ zrušují, číslo „30“ se nahrazuje číslem „20“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud zákazník požaduje změnu hodnot povolené denní spotřeby v jeho odběrných místech v průběhu období uvedeného v odstavci 6, lze ji provést čtvrtletně uplatněním požadavku u příslušných provozovatelů nejpozději 30 dní před zahájením příslušného čtvrtletí, přičemž příslušní provozovatelé postupem podle věty druhé tyto hodnoty potvrdí nejpozději do 10 dnů před zahájením příslušného čtvrtletí.“.

24. V § 7 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Příslušný provozovatel poskytuje konečné hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu podle odstavce 5 způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému dodavateli plynu, a to nejpozději do 15. srpna daného roku; v případech uvedených v odstavci 7 je zveřejňuje nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy. Údaje o sloučených hodnotách povolené denní spotřeby nebo o jejich změnách podle odstavce 9 příslušní provozovatelé poskytují obdobným způsobem, a to nejpozději do začátku lhůty splatnosti.“.

25. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

㤠7a

Bezpečnostní technologické minimum

(1) Bezpečnostní technologické minimum je minimální denní spotřeba plynu po odstavení technologického zařízení z provozu, která je nezbytná k zajištění bezpečnosti osob a technologického zařízení, umožňující po odpadnutí důvodů k omezení spotřeby plynu následné obnovení provozu technologického zařízení. Bezpečnostní technologické minimum se určuje pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2 podle následujících pravidel:

a) odstavování technologického zařízení z provozu musí být zahájeno neprodleně po vyhlášení příslušného odběrového stupně, s okamžitým ukončením vkládání například další suroviny nebo polotovaru do technologického zařízení; rozpracovaná výroba musí být ukončena co nejdříve, nejpozději do konce třetího plynárenského dne následujícího po dni, ve kterém byl vyhlášen příslušný odběrový stupeň s výjimkou případů uvedených v odstavci 2,
b) snižování odběru plynu musí být zákazníkem provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení osob, k negativním dopadům na životní prostředí a k nepřiměřeným škodám na majetku,
c) při určování výše bezpečnostního technologického minima zákazník může zohlednit potřebu tepla pro temperaci objektů zákazníka, a to pouze do výše spotřeby předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů.

(2) U technologických zařízení, která si pro úplné odstavení z provozu vyžadují například řízenou temperaci a postupné snižování výroby, aby nedošlo k jejich trvalému poškození nebo zničení, se lhůta uvedená v odstavci 1 písm. a) stanoví individuálně na základě prokázání skutečných možností ve snižování výroby ze strany zákazníka, které může příslušný provozovatel ověřit postupem podle odstavce 5.

(3) Společně s výší bezpečnostního technologického minima se určí doba ve dnech, do kdy bude zákazník schopen snížit svoji spotřebu na tuto hodnotu při respektování pravidel podle odstavce 1, pokud ji nelze snížit okamžitě. V případech, že je pro dosažení bezpečnostního technologického minima nezbytné postupné snižování výroby nebo spotřeby plynu, tak se určí jejich jednotlivé etapy s uvedením nezbytné výše spotřeby plynu v dané etapě a časového posunu vyjádřeného ve dnech.

(4) Bezpečnostní technologické minimum se určuje rovněž pro skupinu zákazníků B3, u nichž se při stanovení jeho výše vedle pravidel uvedených v odstavci 1 zohlední odpovídající spotřeba plynu pro výrobu tepla, které je nezbytné pro dodávku domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb, a to pro odpovídající venkovní výpočtovou teplotu pro navrhování otopných soustav podle příslušné technické normy. Pokud některý z této skupiny zákazníků vedle odběru plynu pro technologické účely používá plyn rovněž na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva, kterým není plyn, tak se do bezpečnostního technologického minima zahrnuje rovněž množství plynu v rozsahu jeho denní spotřeby nezbytné pro zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva.

(5) Hodnoty stanovené podle odstavců 1 až 4 sděluje zákazník písemně společně s odůvodněním příslušnému provozovateli, a to do 30. června daného roku. Příslušní provozovatelé mohou ověřit splnění podmínek uvedených v odstavci 1 až 3 a akceptací nebo odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou bezpečnostního technologického minima a časovým posunem po konzultaci se zákazníkem stanoví jejich konečné hodnoty, které potvrdí písemným sdělením zákazníkovi nejpozději do 31. srpna daného roku. Pokud zákazník nesdělí příslušnému provozovateli žádné hodnoty podle věty první, má se za to, že výše bezpečnostního technologického minima je nulová a zákazník je schopen snížit svoji spotřebu plynu na tuto hodnotu okamžitě, nejpozději však do jednoho dne.

(6) Hodnoty bezpečnostního technologického minima a časového posunu stanovené podle odstavců 1 až 4 platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.

(7) Bezpečnostní technologické minimum u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu nebo ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvě o připojení.

(8) Příslušný provozovatel poskytuje konečné hodnoty bezpečnostního technologického minima a časového posunu podle odstavce 5 způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému dodavateli plynu, a to nejpozději do 15. září daného roku; v případech uvedených v odstavci 7 je poskytuje nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy plynu.

§ 7b

Činnosti provozovatelů při předcházení stavům nouze a při stavech nouze

(1) Při vyhlášení odběrového stupně pro omezení dodávky plynu příslušným skupinám zákazníků provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav ověřují odběratelskou kázeň odpovídající skupiny zákazníků A, B1, B2, B3, C1, C2 a E podle vyhlášeného odběrového stupně pro omezení prostřednictvím dálkového odečtu dat z měřicího zařízení, pokud je jím odběrné místo zákazníka vybaveno.

(2) Při vyhlášení odběrového stupně pro přerušení dodávky plynu příslušným skupinám zákazníků provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav ověřují, zda příslušní zákazníci přerušili odběr plynu uzavřením hlavního uzávěru plynu. V případě, kdy zákazník nepřerušil odběr, informují zákazníka o povinnosti přerušit odběr osobním kontaktem. Pokud není zákazník dosažitelný nebo pokud zákazník ani po opakovaném upozornění odběr nepřerušil, uzavřou hlavní uzávěr plynu nebo v případě jeho nedostupnosti zajistí přerušení toku plynu jiným dostupným či dosažitelným způsobem.

(3) Pokud při provádění činnosti podle odstavce 1 provozovatelé zjistí nedodržení vyhlášeného stupně omezení spotřeby plynu nebo pokud zákazník podle odstavce 2 odmítá ukončit svůj odběr a neumožní uzavření hlavního uzávěru plynu, oznámí toto zjištění příslušní provozovatelé Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu.

(4) Při vyhlášení havarijního odběrového stupně provozovatelé distribučních soustav odstavují jednotlivé části distribuční soustavy postupně s přihlédnutím k počtu odběrných míst zásobovaných obcí nebo jejich částí a k obtížnosti následné obnovy dodávky plynu.“.

26. V § 8 odst. 2 úvodní větě se za slova „skupiny D“ vkládají slova „a zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb do skupiny F“.

27. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Příslušný provozovatel zašle informaci o výsledném zařazení zákazníků do skupiny D a zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb do skupiny F příslušným krajským úřadům nebo Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sborům. Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a dále zákazníků s ročním odběrem plynu do 630 MWh společně s domácnostmi do skupiny F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu.“.

28. V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Odběrná místa výroben elektřiny nebo výroben tepla podle § 2 odst. 1 písm. i) části věty za středníkem jsou zařazena do skupiny F na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy nebo držitele licence na výrobu tepelné energie doručené příslušnému provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy do 1. září daného roku, který o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a provozovatele přenosové soustavy, a to do 30. září daného roku. Součástí žádosti je uvedení informace od výrobce elektřiny nebo tepla, zda je v odběrném místě plyn určen pro zapalování nebo stabilizaci primárního paliva, a dále výše nezbytné denní spotřeby plynu dle účelu použití plynu a předpokládaná týdenní a měsíční výše spotřeby plynu. V případě držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zdravotnictví do 1. září daného roku a příslušný provozovatel o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku. V případě provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zemědělství do 1. září daného roku a příslušný provozovatel o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku.

(5) Příslušný provozovatel poskytuje zařazení zákazníků do skupin podle odstavců 1 a 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému dodavateli plynu nejpozději do 15. srpna daného roku s výjimkou výroben elektřiny, výroben tepla, držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek a provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací, zařazených do skupiny F, u nichž zařazení poskytne nejpozději do 15. října daného roku. Příslušný provozovatel předá informace o zařazení zákazníků do skupin podle věty první následně elektronicky operátorovi trhu.“.

29. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 znějí:

㤠8a

Postupy při přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství

(1) Subjekty zúčtování, které mají v informačním systému operátora trhu registrováno alespoň jedno odběrné místo zákazníka chráněného v rámci solidarity podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu13), u kterého převzaly odpovědnost za odchylku, sdělují v 6:00 hodin každého dne, pro který je vyhlášen stav nouze nebo mimořádný stav nouze v plynárenství na celém území České republiky z důvodu nedostatku plynu, operátorovi trhu elektronicky ve formátu definovaném operátorem trhu požadavek na dodávku plynu pro tato odběrná místa, u kterých nebude zajištěna dodávka plynu pro následující plynárenský den v případě vyhlášení odběrového stupně číslo 10 a pro která tak může být podána žádost o mezinárodní pomoc při krizových situacích v plynárenství, maximálně však do výše součtu rezervovaných přepravních nebo distribučních kapacit těchto odběrných míst.

(2) V případě, kdy je vyhlášen odběrový stupeň číslo 10 a provozní situace v plynárenské soustavě stále způsobuje významný nedostatek plynu pro dodávky plynu chráněným zákazníkům pro následující plynárenský den, informuje provozovatel přepravní soustavy do 7:00 hodin ministerstvo o stavu plynárenské soustavy a sdělí ministerstvu doporučení ve věci možnosti uplatnění žádosti České republiky vůči jinému členskému státu o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství. Ministerstvo rozhodne do 9:30 hodin o možnosti podání žádosti České republiky členským státům o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství a informuje o tom neprodleně provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu.

(3) Ministerstvo, provozovatel přepravní soustavy a operátor trhu neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o podání žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství.

(4) Při přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství v rámci tržních opatření v členských státech představují požadavky subjektů zúčtování zaregistrované podle odstavce 1 v informačním systému operátora trhu v agregovaném množství požadavek České republiky na přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. Operátor trhu poskytuje ministerstvu a provozovateli přepravní soustavy informaci o výši agregovaného množství požadovaného plynu pro příjem mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

(5) Provozovatel přepravní soustavy na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o volné přepravní kapacitě na hraničních bodech přepravní soustavy pro následující plynárenský den.

(6) Ministerstvo zasílá členským státům Evropské unie žádost o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství na následující plynárenský den a informuje o tomto kroku operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy.

(7) Na základě rozhodnutí vlády o přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství ministerstvo přijímá nabídky členských států a zároveň informuje operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy a zveřejní cenu za jednotku dodávaného plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách.

(8) Provozovatel přepravní soustavy při aplikaci tržních opatření v členských státech zadává na jméno a účet ministerstva na platformě pro rezervaci přepravní kapacity pokyn na nákup přepravní kapacity v množství určeném ministerstvem a bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo a operátora trhu o množství nakoupené přepravní kapacity pro Českou republiku a její ceně.

(9) Operátor trhu na základě informace ministerstva o rozhodnutí vlády o přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci tržních opatření v členských státech postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem4) odpovídající celkové výši přijímaných nabídek členských států Evropské unie nebo jednotlivých účastníků trhu s plynem v zahraničí podle odstavce 7. Operátor trhu bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo a provozovatele přepravní soustavy o tom, zda byly požadavky subjektů zúčtování podle odstavce 1 uspokojeny zcela nebo zčásti.

(10) V případě, že nejsou požadavky subjektů zúčtování podle odstavce 1 zcela uspokojeny na základě tržních opatření v členských státech, stanoví operátor trhu rozdíl mezi množstvím registrovaným podle odstavce 1 a velikostí zaregistrované nominace podle odstavce 9 pro daný plynárenský den pro každý subjekt zúčtování a jeho agregovanou hodnotu za všechny subjekty zúčtování, a tuto hodnotu sdělí ministerstvu. Ministerstvo dále po konzultaci s provozovatelem přepravní soustavy rozhodne o pokračování přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství od členských států Evropské unie. Ministerstvo na základě rozhodnutí podle věty druhé zasílá novou žádost o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v členských státech členským státům Evropské unie.

(11) Na základě zaslané žádosti podle odstavce 10 ministerstvo shromažďuje nové dodatečné nabídky členských států Evropské unie nebo jednotlivých účastníků trhu s plynem v zahraničí s dodávkou na hraničních propojovacích bodech. Po rozhodnutí vlády ministerstvo přijímá nabídky podle věty první a zároveň informuje operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy. Přijaté nabídky podle odstavce 7 tím nejsou dotčeny.

(12) Provozovatel přepravní soustavy při aplikaci netržních opatření v členských státech vyčlení kapacitu na hraničních propojovacích bodech v množství určeném ministerstvem a bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo a operátora trhu o množství vyčleněné kapacity pro Českou republiku a její ceně.

(13) Operátor trhu na základě informace ministerstva o rozhodnutí vlády o přijetí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v členských státech postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem4) odpovídající celkové výši přijímaných nabídek členských států Evropské unie nebo jednotlivých účastníků trhu s plynem v zahraničí podle odstavců 7 a 11. Operátor trhu bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o tom, zda byly požadavky subjektů zúčtování podle odstavce 1 uspokojeny zcela nebo zčásti.

(14) Ministerstvo provede prostřednictvím operátora trhu jménem a na účet České republiky vypořádání plateb se subjekty zúčtování za poskytnutý plyn podle odstavce 1. Podmínky a způsob vypořádání plateb podle věty první zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 8b

Postupy při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství

(1) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje vládu České republiky, operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy o vyhlášení nouzového stavu v některém členském státě Evropské unie1). Operátor trhu na základě této informace, prostřednictvím informačního systému operátora trhu, bez zbytečného odkladu informuje provozovatele distribučních soustav a vyzve všechny subjekty zúčtování, aby ve spolupráci s obchodníky, kteří převzali odpovědnost za odchylku, a jejich zákazníky ověřili možnost podání nabídky na dodávku plynu při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci tržních opatření v České republice.

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu o přijetí žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství členským státem Evropské unie. Ministerstvo a operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o přijetí této žádosti.

(3) Provozovatel přepravní soustavy na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o volné přepravní kapacitě na hraničních bodech přepravní soustavy pro následující plynárenský den.

(4) Při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v rámci tržních opatření v České republice

a) subjekty zúčtování registrují prostřednictvím informačního systému operátora trhu a v termínu stanoveném operátorem trhu závazné nabídky na prodej plynu České republice pro daný plynárenský den; nabídkou se rozumí požadované množství na prodej plynu subjekty zúčtování pro daný plynárenský den a jeho cena v EUR/MWh,
b) nabídky podle písmene a) představují v informačním systému operátora trhu nabídky České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10),
c) členský stát může prostřednictvím informačního systému operátora trhu přijmout jednotlivé nabídky podle písmene b) jako nabídku České republiky v plném nebo částečném rozsahu při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10); operátor trhu bezodkladně informuje ministerstvo o množství zobchodovaného plynu v MWh na platformě pro solidaritu při aplikaci tržních opatření v České republice,
d) operátor trhu na základě přijetí nabídek podle písmene c) postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem4).

(5) Ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu o případném přijetí druhé žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v České republice. Provozovatel přepravní soustavy na žádost ministerstva bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o volné přepravní kapacitě na hraničních bodech přepravní soustavy pro následující plynárenský den. Ministerstvo, provozovatel přepravní soustavy a operátor trhu neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o přijetí této žádosti.

(6) Při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích při aplikaci netržních opatření v České republice

a) subjekty zúčtování registrují prostřednictvím informačního systému operátora trhu za podmínek zveřejněných operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a v termínu stanoveném operátorem trhu závazné nabídky na poskytnutí plynu ze strany České republiky pro následující plynárenský den při netržních opatřeních v České republice; nabídkou se rozumí množství poskytnutého plynu, pořízeného za účelem zásobování zákazníků v základním odběrovém stupni, kteří se musí podřídit omezení nebo přerušení spotřeby plynu podle jiného právního předpisu10), subjekty zúčtování pro daný plynárenský den; subjekt zúčtování registruje tyto nabídky jednotlivě pro odběrové stupně číslo 7 až 9,
b) nabídky podle písmene a) v agregovaném množství podle jednotlivých odběrových stupňů číslo 7 až 9 představují v informačním systému operátora trhu společně s dalšími informacemi, poskytnutými v souladu s jiným právním předpisem4), nabídky České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10); cena plynu nabízeného podle věty před středníkem v EUR/MWh zahrnuje kompenzace tuzemským zákazníkům, jejichž odběr plynu by byl omezen kvůli vyhlášení stavu nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

(7) Ministerstvo na základě informace předané operátorem trhu o celkové předpokládané úspoře plynu pro jednotlivé odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu stanovené postupem podle odstavce 6, se zohledněním informace provozovatele přepravní soustavy o dostupných přepravních kapacitách, zasílá členským státům Evropské unie nabídku mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství při aplikaci netržních opatření v České republice na následující plynárenský den a informuje o zaslání této nabídky operátora trhu a provozovatele přepravní soustavy.

(8) Žádající členský stát Evropské unie v případě, kdy bude chtít přijmout nabídku České republiky v rámci netržních opatření v České republice, učiní tak prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to přijetím právě jedné z nabídek podle odstavce 6 písm. b) jako nabídky České republiky při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle jiného právního předpisu10). Operátor trhu na základě přijetí nabídky podle věty první informuje ministerstvo a provozovatele přepravní soustavy. Operátor trhu dále postupuje v součinnosti s ministerstvem a zaregistruje příslušné nominace plynu postupem určeným jiným právním předpisem10). Provozovatel přepravní soustavy na základě oznámení ministerstva bez zbytečného odkladu vyhlásí stav nouze a vyhlásí příslušný odběrový stupeň pro přerušení dodávky plynu na následující plynárenský den a informuje ministerstvo a operátora trhu o dostupných přepravních kapacitách pro následující plynárenský den. Ministerstvo oznámí operátorovi trhu cenu poskytnutého plynu, a to včetně kompenzace.

(9) Ministerstvo provede prostřednictvím operátora trhu jménem a na účet České republiky vypořádání plateb se subjektem zúčtování za nabídky plynu podle odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 6 písm. a). Podmínky a způsob vypořádání plateb podle věty první zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


13) Čl. 2 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.“.

30. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Podklady pro zpracování posouzení rizik, plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze

(1) K vypracování posouzení rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6) provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a zásobníků plynu, výrobci plynu a obchodníci s plynem zašlou ministerstvu podklady, jejichž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, do 31. května 2026 a dále každé 4 roky nejpozději do 31. května daného roku, pokud si ministerstvo nevyžádá podklady podle tohoto odstavce vzhledem k okolnostem častěji.

(2) K vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7) zasílají provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu ministerstvu podklady, jejichž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2a k této vyhlášce pro plán preventivních opatření a v příloze č. 1 k této vyhlášce pro plán pro stav nouze. Podklady pro vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze předkládají do 31. ledna 2023 a dále každé 4 roky nejpozději do 1. ledna daného roku, pokud si je ministerstvo nevyžádá v jiném termínu.“.

31. V § 11 odst. 4 se slovo „následujícího“ nahrazuje slovem „daného“.

32. V § 11 odst. 4 písmena a) až d) znějí:

„a) u plynu uskladněného v zásobnících plynu na území České republiky kopií smlouvy s provozovatelem zásobníku plynu o uskladněném množství plynu v elektronické podobě,
b) u plynu uskladněného v zásobnících plynu mimo území České republiky kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu v elektronické podobě a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
c) u diverzifikovaných zdrojů plynu kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele v elektronické podobě, pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod v České republice; pokud je bodem dodávky virtuální obchodní bod nebo jiné místo mimo Českou republiku nebo hraniční bod, tak písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzením prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
d) u výroby plynu, který je vytěžitelný, kopií smlouvy nebo jiným písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu v elektronické podobě; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3,“.

33. V § 11 odst. 4 písm. e) a f) se slovo „dokladem“ nahrazuje slovem „potvrzením“.

34. V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu doklady podle odstavce 4 písm. a) až d) a písemné potvrzení podle odstavce 4 písm. e) a f) obsahující způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na období, kdy koeficient M vybraný operátorem trhu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není nulový, do 31. srpna daného roku, a to v elektronické podobě, zejména prostřednictvím datové schránky. V případě, že se smlouvy nebudou vztahovat k celému období od 1. října do 31. března, kdy koeficient M není nulový, nebo dojde ke změně způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu v průběhu období, kdy koeficient M není nulový, je obchodník s plynem povinen zaslat Energetickému regulačnímu úřadu kopii smlouvy nebo jiný písemný doklad do 10. dne kalendářního měsíce, na který musí být bezpečnostní standard dodávky plynu zajištěn.

(6) Obchodník s plynem, který nedodává plyn chráněným zákazníkům, na nadcházející zimní období poskytuje tuto informaci písemnou formou Energetickému regulačnímu úřadu vždy do 31. srpna daného roku.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 7 až 9.

35. V § 11 odst. 8 se slova „nejpozději do 15. února daného roku“ nahrazují slovy „každý rok spolu s desetiletým plánem rozvoje přepravní soustavy“.

36. V § 11 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Provozovatel zásobníku plynu na území České republiky poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu údaje o denním celkovém množství uskladněného plynu a celkové nasmlouvané pevné skladovací kapacitě jednotlivých obchodníků s plynem za předchozí měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.

(11) Obchodník s plynem, který prokazuje zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. b), si zajistí od provozovatele zásobníku plynu mimo území České republiky údaje o aktuálním denním množství uskladněného plynu za předcházející měsíc a poskytne je Energetickému regulačnímu úřadu podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.“.

37. V § 11a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „po odečtení množství odpovídající rozsahu skladovací kapacity, k níž účastníkovi trhu s plynem zaniklo právo ji využívat v předchozích časových úsecích v průběhu skladovacího roku“.

38. V § 11a odstavec 3 zní:

„(3) Nevyužitá skladovací kapacita, tedy rozdíl mezi minimálním uskladněným množstvím plynu, požadovaným k danému plynárenskému dni a v tento den skutečně uskladněným množstvím plynu, je předmětem aukce s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu podle jiného právního předpisu10). Pro smlouvy o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu, uzavřené s novým držitelem nevyužité skladovací kapacity, a smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce neplatí až do naplnění skladovací kapacity na 90 % milníky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce. Maximální dobu naplnění nevyužité skladovací kapacity na 90 % určí s přihlédnutím k technickým možnostem zásobníku plynu jeho provozovatel, nemůže však překročit dobu stanovenou pro jednotlivé zásobníky plynu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce s tím, že do 30 dnů od zahájení naplňování nevyužité skladovací kapacity musí být naplněno minimálně jejích 10 %. Pro smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce je doba naplnění skladovací kapacity na 90 % stanovena časovým úsekem pro naplnění skladovací kapacity na 90 % podle přílohy č. 7 k této vyhlášce nebo maximální dobou pro naplnění 90 % nevyužité skladovací kapacity podle přílohy č. 8 k této vyhlášce; použije se delší časové rozmezí.“.

39. V nadpisu přílohy č. 2 se slovo „analýzy“ nahrazuje slovem „posouzení“.

40. V příloze č. 2 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Podklady zpracované provozovatelem přepravní soustavy obsahují:

a) popis přepravní soustavy a určení klíčové infrastruktury relevantní pro bezpečnost dodávek plynu,
b) zajištění infrastrukturního standardu podle nařízení (EU) 2017/1938
1. vzorec N-1,
2. určení jediné největší plynárenské infrastruktury,
3. výpočet vzorce N-1 na úrovni České republiky,
4. popis hodnot používaných pro všechny parametry ve vzorci N-1, včetně průběžných hodnot použitých k jejich výpočtu,
5. uvedení případných metodik používaných pro výpočet parametrů ve vzorci N-1,
6. vysvětlení výsledků výpočtu vzorce N-1 při úrovni zásobníků na 30 % a 100 % jejich maximálního pracovního objemu,
7. vysvětlení hlavních výsledků simulace vzorce N-1 pomocí hydraulického modelu,
c) obousměrná kapacita
1. propojovací body vybavené obousměrnou kapacitou a maximální kapacita obousměrných toků,
2. ujednání, jimiž se řídí užívání kapacity obousměrného toku,
3. udělené výjimky z obousměrnosti pro jednotlivé propojovací body,
d) návrh opatření pro snížení identifikovaných rizik ze strany provozovatele přepravní soustavy.

(2) Podklady zpracované provozovatelem distribuční soustavy obsahují:

a) údaje o:
1. výši spotřeby plynu na vymezeném území (roční spotřeba za poslední dva a čtyři roky, maximální denní spotřeba za poslední dva roky a maximální denní spotřeba za poslední dva a čtyři roky a za posledních dvacet let),
2. skutečném průtoku plynu na vstupních a výstupních bodech distribuční soustavy (roční průtok plynu za poslední dva roky, maximální denní průtok plynu za poslední dva a čtyři roky a maximální denní průtok plynu za poslední dva a čtyři roky a za posledních dvacet let), včetně členění podle typu zákazníků,
b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících čtyř let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše hlavní distribuční infrastruktury (zejména přerušení toku plynu přes jednu či více vnitrostátních předávacích stanic),
c) popis výskytu narušení dodávek v předchozích letech včetně doby trvání, dopadů na zákazníky,
d) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik,
e) popis distribuční soustavy a identifikace klíčové infrastruktury pro bezpečnost dodávek.“.

41. V příloze č. 2 odst. 3 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „(celkový i pracovní objem)“.

42. V příloze č. 2 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „čtyř“.

43. V příloze č. 2 odst. 5 se slova „a návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik“ nahrazují slovy „ , dále rozdělení dodávkových zdrojů plynu podle země původu a návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik, zejména s ohledem na přerušení dodávek od hlavního dodavatele“.

44. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 2a, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 6 se za první řádek „BSD zajištěn na období:“ vkládá nový řádek „Na základě smlouvy (název/ze dne) mezi Dodavatelem a Zákazníkem“.

46. Na konci přílohy č. 7 se doplňuje věta „Minimální množství plynu stanovené pro jednotlivé časové úseky v průběhu skladovacího roku se nepoužijí v rozsahu, ve kterém Evropská komise vyhlásí stav nouze na regionální úrovni zahrnující Českou republiku nebo na unijní úrovni podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“.

47. V příloze č. 8 se za slova „uskladňování plynu“ vkládají slova „na 90 %“.

48. Doplňují se přílohy č. 9 a 10, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 344/2012  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro období do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky

a) zůstává v platnosti zařazení odběrných míst zákazníků do skupin podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b) zůstávají v platnosti odběrové stupně podle § 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
c) při slučování nebo rozdělování hodnot povolené denní spotřeby se postupuje podle § 7 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro období od jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky do 30. září 2023

a) zařazení odběrných míst zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb do skupiny F se provede na základě písemného sdělení příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy příslušnému provozovateli, nejpozději do dvacátého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky, který je do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky prokazatelným způsobem zákazníkovi a příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy potvrdí,
b) zařazení odběrných míst provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací do skupiny F se provede na základě písemného sdělení Ministerstva zemědělství příslušnému provozovateli, nejpozději do dvacátého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky, který je do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky prokazatelným způsobem zákazníkovi a Ministerstvu zemědělství potvrdí,
c) zařazení zákazníků do skupiny B3 se provede na základě žádosti zákazníka ze skupiny B1 nebo B2, ve znění vyhlášky č. 344/2012 Sb., účinné před nabytím účinnosti této vyhlášky, zaslané příslušnému provozovateli do dvacátého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky společně s odůvodněním; příslušní provozovatelé mohou ověřit splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) a nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky zařazení zákazníka do skupiny B3 prokazatelným způsobem potvrdí,
d) hodnoty bezpečnostního technologického minima a časového posunu u zákazníků skupin B1, B2 a B3, stanovené podle § 7a odst. 1 až 4 vyhlášky č.  344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, zákazník do patnáctého dne od nabytí účinnosti této vyhlášky písemně sdělí společně s odůvodněním příslušnému provozovateli; příslušní provozovatelé mohou ověřit splnění podmínek uvedených v § 7a odst. 1 až 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, a nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky takto určené hodnoty bezpečnostního technologického minima a jeho časový posun příslušným zákazníkům prokazatelným způsobem potvrdí; pokud zákazník nesdělí příslušnému provozovateli žádné údaje podle věty před středníkem, má se za to, že výše bezpečnostního technologického minima je nulová a zákazník je schopen snížit svoji spotřebu plynu na tuto hodnotu okamžitě, nejpozději však do jednoho dne po vyhlášení příslušného odběrového stupně.

3. Pro období do 30. září 2023

a) zůstává v platnosti určení povolené denní spotřeby podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b) zůstává v platnosti bezpečnostní standard dodávky plynu pro chráněné zákazníky, kteří se jimi stali v důsledku vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, na úrovni pro ně stanovené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Poskytování údajů o hodnotách povolené denní spotřeby a časového posunu podle § 7 odst. 11, údajů o bezpečnostním technologickém minimu a časovém posunu podle § 7a odst. 8 a informací o zařazení zákazníků do skupin podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění této vyhlášky, zajistí příslušní provozovatelé co nejdříve, nejpozději však do 1. května 2023.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.