Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


24

VYHLÁŠKA

ze dne 24. ledna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 4 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 161/2021 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., vyhlášky č. 519/2005 Sb., vyhlášky č. 356/2007 Sb., vyhlášky č. 127/2010 Sb., vyhlášky č. 302/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2014 Sb. a vyhlášky č.  143/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. m) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) penále, dohadné položky k penále, přirážky k pojistnému a pokuty v oblasti veřejného zdravotního pojištění.“.

3. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Peněžní prostředky základního fondu lze jako zdroj fondu prevence použít jen v případě, že

a) je dosažen kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu, aniž by byl pro příděl do rezervního fondu, hodnotu rezerv na základním fondu, úhradu všech splatných závazků základního fondu a příděly do ostatních fondů podle této vyhlášky použit úvěr; hodnocení této skutečnosti se provádí k rozvahovému dni daného účetního období, a
b) jsou splněny podmínky naplnění rezervního fondu zdravotní pojišťovny.“.

Poznámky pod čarou č. 7 až 10 se zrušují.

4. V § 1 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

5. V § 1 odst. 3 písm. l) se slova „uskutečněný při splnění podmínek odstavce 2 nebo 3“ zrušují.

6. V § 1 odst. 4 větě poslední se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

7. V § 1 odst. 5 se slovo „zaměstnanecké“ nahrazuje slovem „zdravotní“.

8. V § 2 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

9. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Kromě zdrojů podle odstavce 2 jsou u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zdrojem provozního fondu také pohledávky za

a) resortními, oborovými, podnikovými a dalšími zdravotními pojišťovnami (dále jen „zaměstnanecká pojišťovna“) a poskytovateli v systému veřejného zdravotního pojištění za vynaložené prostředky spojené s tvorbou a distribucí metodik, tiskopisů a číselníků vydávaných pro zajištění jednotných postupů zúčtování zdravotních služeb, léčiv, zdravotnických prostředků a dalších potřeb12),
b) zaměstnaneckými pojišťovnami ve výši jejich podílů na nákladech na vedení registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.“.

10. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 3 odst. 5 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“ a slovo „všeobecné“ se nahrazuje slovem „veřejné“.

11. V § 3 odst. 4 větě poslední se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

12. V § 3 odst. 5 se slova „ostatní účastníky“ nahrazují slovy „poskytovatele v systému veřejného zdravotního pojištění“.

13. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Peněžní prostředky provozního fondu lze v případě splnění podmínek podle § 1 odst. 2 použít jako zdroj fondu prevence.“.

14. V § 7 odst. 5 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2023.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.