Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


20

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. I

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 198/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a podmínky jejího prodlužování“.

2. V § 5 odst. 4 větě první se slova „vízovým štítkem do cestovního dokladu“ nahrazují slovy „do cestovního dokladu vízovým štítkem s dobou platnosti do 31. března 2024“ a ve větě druhé se slovo „dočasně“ zrušuje.

3. V § 5a odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Žádost o oprávnění k pobytu na území České republiky podávaná na zastupitelském úřadu na Ukrajině je nepřijatelná.“.

4. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Pobývá-li cizinec požívající dočasné ochrany na území České republiky bez platného cestovního dokladu a prokáže, že nemůže získat cestovní doklad u příslušných orgánů země původu, vydá mu Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky cestovní průkaz totožnosti podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. To neplatí, jestliže místní podmínky vydání cestovního průkazu totožnosti neumožňují. Cizinec je povinen předložit fotografii.“.

5. V § 6 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a to ani během soudního řízení“.

6. V § 6 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Jestliže bylo cizinci v období od 24. února 2022 uděleno v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republi- ky, se ustanovení § 43 a § 62 odst. 4 věty první zákona o pobytu cizinců na území České republiky nepoužijí.

(10) Udělení víza podle odstavce 9 se osvědčuje vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu nebo mimo něj. Pokud není možné s ohledem na místní podmínky udělení víza osvědčit vízovým štítkem, lze do cestovního dokladu nebo mimo něj učinit záznam o udělení víza.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 11 až 13.

7. V § 6 odstavec 13 zní:

„(13) Ustanovení zákona o evidenci obyvatel upravující přidělování rodných čísel cizincům se nepoužijí v případě cizince, kterému

a) byla udělena dočasná ochrana, nebo
b) bylo uděleno v souvislosti s ozbrojeným kon-fliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.“.

8. Za § 7a se vkládají nové § 7b až 7g, které včetně nadpisů znějí:

㤠7b

Prodloužení dočasné ochrany

(1) Nebyla-li dočasná ochrana na úrovni Evropské unie ukončena, pobyt cizince, kterému byla v roce 2022 udělena dočasná ochrana na území České republiky, se ode dne 1. dubna 2023 nebo ode dne následujícího po uplynutí platnosti oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany, nastal-li tento okamžik dříve, do dne 30. září 2023 považuje za pobyt za účelem dočasné ochrany, jestliže se cizinec zaregistroval k jejímu prodloužení do 31. března 2023 způsobem podle odstavce 3.

(2) Dostaví-li se cizinec do 30. září 2023 postupem podle tohoto ustanovení k vyznačení vízového štítku, považuje se pobyt takového cizince na úze- mí České republiky za dočasnou ochranu až do 31. března 2024.

(3) K prodloužení dočasné ochrany je cizinec povinen provést registraci prostřednictvím elektronického formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra (dále jen „registrace“). K jinému postupu se nepřihlíží. Registrace je dokončena zasláním potvrzení o registraci na adresu elektronické pošty, kterou cizinec uvede v registračním formuláři. Potvrzení o registraci obsahuje termín a pracoviště, kam se má cizinec dostavit pro prodloužení dočasné ochrany.

(4) Při registraci je cizinec povinen uvést místo hlášeného pobytu na území České republiky a název a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné školní docházky, popřípadě k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud již tato povinnost vznikla a trvá.

(5) Při dostavení se k vyznačení vízového štítku je cizinec povinen doložit doklad o ubytování podle § 6 odst. 1, jinak se vízový štítek nevyznačí; povinnost doložit doklad o ubytování neplatí, jde-li o cizince,

a) kterému bylo ubytování zajištěno orgánem krizového řízení nebo kterému bylo poskytnuto ubytování podle § 6b a stále se v tomto místě ubytování nachází, nebo
b) který o dočasnou ochranu požádal po 27. červ-nu 2022 a místo hlášeného pobytu se shoduje s místem pobytu uvedeným v registraci.

(6) Za dítě mladší 18 let převezme vízový štítek pouze osoba, která doloží, že je zákonným zástupcem tohoto dítěte nebo osobou, která je oprávněna za toto dítě jednat.

(7) Cizinec, který se nedostaví k vyznačení vízového štítku v určeném termínu nebo na určené pracoviště, je povinen provést prostřednictvím elektronického formuláře novou rezervaci termínu.

(8) Cizinci, který se do 31. března 2023 ne- zaregistruje k prodloužení dočasné ochrany podle tohoto zákona, dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká. Cizinci, který se po provedení registrace do 30. září 2023 nedostaví k vyznačení vízového štítku nebo mu vízový štítek nebyl vyznačen z důvodu nedoložení dokladu podle odstavce 5 nebo 6, dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká.

§ 7c

Vízový štítek

(1) Doba platnosti se ve vízovém štítku osvědčujícím prodloužení dočasné ochrany vyznačí nejpozději od 1. dubna 2023 do 31. března 2024.

(2) Nelze-li s ohledem na místní podmínky prodloužení dočasné ochrany vyznačit formou vízového štítku, lze učinit záznam o prodloužení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj.

§ 7d

Nová žádost o udělení dočasné ochrany

(1) Podá-li cizinec, kterému byla dočasná ochrana podle tohoto zákona Českou republikou udělena a oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany již nepožívá, novou žádost o udělení dočasné ochrany a dočasná ochrana mu je udělena, má právní postavení podle tohoto zákona, které měl k evidovanému poslednímu dni jejího požívání. Doba, po kterou cizinec udělenou dočasnou ochranu nepožíval, není považována za dobu pobytu na území České republiky na základě dočasné ochrany.

(2) Vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany se vyznačí od doby nového udělení dočasné ochrany.

§ 7e

Prodloužení víza za účelem strpění

(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, udělené státnímu příslušníkovi Ukrajiny nebo jeho rodinnému příslušníkovi v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 24. února 2022, se považuje za platné do 31. března 2024.

(2) Cizinec, který je držitelem víza podle odstavce 1, se může dostavit na Ministerstvo vnitra k vyznačení vízového štítku s prodlouženou dobou platnosti; k tomuto úkonu je cizinec povinen sjednat si předem termín, jinak štítek nebude vyznačen. Doba platnosti víza se ve vízovém štítku vyznačí do 31. března 2024.

(3) Nelze-li s ohledem na místní podmínky vízum podle odstavce 1 vyznačit formou vízového štítku, lze učinit záznam o udělení tohoto víza do cestovního dokladu nebo mimo něj.

§ 7f

(1) Od 1. ledna 2023 se vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 24. února 2022 uděluje do 31. března 2024. Doba platnosti víza se ve vízovém štítku vyznačí do 31. března 2024.

(2) Nelze-li s ohledem na místní podmínky vízum podle odstavce 1 vyznačit formou vízového štítku, lze učinit záznam o udělení tohoto víza do cestovního dokladu nebo mimo něj.

§ 7g

Prodloužení dočasné ochrany a víza za účelem strpění v mimořádné situaci

(1) Vláda může v případě mimořádné situace nařízením stanovit, že dočasná ochrana udělená cizinci, který se do 31. března 2023 zaregistruje k prodloužení dočasné ochrany podle § 7b odst. 1 a 3, se považuje za prodlouženou až do 31. března 2024.

(2) Prodloužení dočasné ochrany podle odstavce 1 a opakované udělení dočasné ochrany podle § 7d odst. 1 se do cestovního dokladu nebo mimo něj nevyznačuje a povinnost dostavit se k vyznačení vízového štítku zaniká. Ustanovení § 7b odst. 3 věta poslední se nepoužije.

(3) Prodloužení víza podle § 7e odst. 1 se do cestovního dokladu cizince nebo mimo něj nevyznačuje a povinnost dostavit se k vyznačení vízového štítku zaniká.“.

9. V § 9 odst. 2 se za slovo „a“ vkládají slova „§ 7b až“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2024“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Rus-ké federace, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují i na žádost o udělení dočasné ochrany nebo o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona č. 326/1999  Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 24. února 2022, podanou od 1. ledna 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 43 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, podané držitelem víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, uděleného cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 24. února 2022, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. III

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb., zákona č. 284/2018  Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 585/2020 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 se slova „ , který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu9d)“ zrušují.

2. V § 22 odst. 3 se slova „v trvání 5 let“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. IV

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 199/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Ředitel mateřské nebo základní školy může v dohodě se zřizovatelem stanovit výhradně pro cizince zápis k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání v době od 1. června 2023 do 15. července 2023. Cizinec nemůže v této škole podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

(6) Pokud ředitel školy stanoví zápis podle odstavce 5, oznámí místo a dobu jeho konání nejpozději spolu s oznámením místa a doby konání zápisu podle školského zákona. Na zápis podle odstavce 5 se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona.“.

2. V § 2c se slovo „škole,“ nahrazuje slovy „škole nebo pokud se cizinec neúčastní“ a slovo „povinného“ se zrušuje.

3. V § 10 odst. 2 se číslo „2023“ nahrazuje čís-lem „2024“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení části první pozbývají platnosti uplynutím dne 31. března 2024 a ustanovení části třetí pozbývají platnosti uplynutím dne 31. srpna 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ... pokračování

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o pojišťovnách ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o vysokých školách a aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Nově je zařazen zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s válkou na Ukrajině. Všechny změny textů jsou vyznačeny ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

Sagit, a. s.

Představujeme vám nové téma edice ÚZ, které jsme vydali na základě četných požadavků veřejnosti. Nová publikace obsahuje dva základní zákony: zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.