Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


19

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna energetického zákona

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 302/2002  Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015  Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022  Sb. a zákona č. 365/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) bodu 18 se za text „soustavy,“ vkládají slova „výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a nízkouhlíková výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 26 za středníkem se vypouští slovo „zemního“.

3. V § 3 odst. 2 větě první se za text „soustavy,“ vkládají slova „výroba elektřiny ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a výroba elektřiny v nízkouhlíkové výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více“ a vypouští se slovo „zemního“.

4. V § 3 odst. 3 větě druhé, § 28 odst. 5 větě první, § 46 odst. 7 písm. c), d) a e) a v § 46 odst. 7 závěrečné části ustanovení se číslo „10“ nahrazuje číslem „50“.

5. V § 5 odst. 5 větě poslední se číslo „20“ nahrazuje číslem „50“.

6. V § 12a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami druhou až čtvrtou, které znějí: „Je-li takových držitelů licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem více, může zajišťovat každý z těchto obchodníků s elektřinou nebo obchodníků s plynem dodávku elektřiny nebo plynu v jimi dohodnutém rozsahu. Informaci o tom, v jakém rozsahu zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu, obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zveřejňuje na svých internetových stránkách a poskytuje ji Energetickému regulačnímu úřadu bezodkladně. Pokud nedojde mezi obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem k dohodě, má pro kalendářní rok povinnost dodavatele poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu ten z držitelů licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem podle věty první, který k 1. lednu kalendářního roku uvnitř vymezeného území dodává elektřinu nebo plyn do největšího množství odběrných míst spotřebitelů.“.

7. V § 19d se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Za mimořádné tržní situace může Ministerstvo financí účastníkovi s elektřinou nebo plynem poskytnout k odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace zápůjčku nebo úvěr. Podmínky pro poskytnutí zápůjčky nebo úvěru stanoví vláda nařízením. O poskytnutí zápůjčky nebo úvěru rozhoduje vláda. K financujícím operacím zápůjčky nebo úvěru se pro omezení úrokových, měnových či jiných rizik nesjednávají obchody s investičními nástroji, včetně derivátů.

(8) Zápůjčky a úvěry poskytnuté podle odstavce 7 nejsou výdajem státního rozpočtu, splátky těchto zápůjček a úvěrů nejsou příjmem státního rozpočtu a úroky a jiné příjmy z těchto zápůjček a úvěrů jsou příjmem státního rozpočtu.

(9) Za mimořádné tržní situace může vláda účastníkovi s elektřinou nebo plynem poskytnout k odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace státní záruku. Podmínky pro poskytnutí státní záruky stanoví vláda nařízením.“.

8. V § 23 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) splnit požadavky na bezpečnou instalaci v případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW připojených k distribuční soustavě, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.“.

9. V § 28 odst. 5 větě druhé se text „a j)“ nahrazuje textem „ , j) a s)“.

10. V § 91 odst. 2 písm. c) se text „r)“ nahrazuje textem „s)“.

11. V § 98a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) požadavky na bezpečnou instalaci v případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona

Čl. II

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009  Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. m) bodu 2 se za slova „energetické vedení“ vkládají slova „výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.

2. V § 19 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle politik, strategií a koncepcí veřejné správy v oblasti energetiky a klimatu.“.

Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena k) až p).

3. V části třetí hlavě první se za § 19 vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

㤠19a

Charakter území

Charakter území se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb, a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.“.

4. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.“.

5. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

„w) připojení k distribuční soustavě75) pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení stávající distribuční soustavy zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst,


75) § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 92 odst. 1 větě první, § 96b odst. 1 písm. c), § 104 odst. 1 písm. g), § 119 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 128 odst. 1 větě první, § 160 odst. 3 písm. a) a v § 178 odst. 1 písm. l) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“.

7. V § 103 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

8. V § 103 odst. 1 písm. f) se bod 9 zrušuje.
Dosavadní body 10 až 19 se označují jako body 9 až 18.

9. V § 104 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) stavby podle § 79 odst. 2 písm. v), pokud se stavba nachází ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie

Čl. III

V zákoně č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012  Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se v části první - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie čl. II - Přechodná ustanovení v bodu 18 slova „31. prosince 2022“ nahrazují slovy „30. června 2023“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. IV

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013  Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020  Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. g) se slova „nebo z druhotných zdrojů nabízené předkladatelem nabídky v aukci“ nahrazují slovy „ve výši rozdílu referenční aukční ceny a očekávané průměrné roční hodinové ceny“.

2. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j) vymezení výrobny tepla využívající biomasu, pro kterou platí podmínka dodávky vyrobeného tepla do účinné soustavy zásobování tepelnou energií,
k) vymezení velikosti výrobny biometanu, na kterou se vztahuje podpora biometanu.“.

3. V § 3 odstavec 5 zní:

„(5) Nařízení vlády podle odstavce 4 upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu vždy na celý kalendářní rok. Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 4, kterým doplňuje vymezení podpory, pro další kalendářní rok nebo roky tak, aby bylo vymezení určeno vždy na období minimálně alespoň 3 kalendářních let.“.

4. V § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

5. V § 6a odst. 6 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

6. V § 6c odst. 5 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

7. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze v rámci jedné výrobny elektřiny uplatňovat společně s podporou elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu. Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze zvolit pro výrobnu elektřiny, která je připojena k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny, nebo je-li prostřednictvím jednoho odběrného místa připojeno více výroben elektřiny.“.

8. V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „a z druhotných zdrojů“ zrušují a za text „1 MW“ se vkládají slova „a elektřinu vyrobenou z druhotného zdroje“.

9. V § 10a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny na základě změny výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky a postup pro stanovení očekávané průměrné roční hodinové ceny.“.

10. V § 10a odst. 2 písmeno a) zní:

„a) maximální referenční aukční cenu, v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla včetně nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky použitých pro její výpočet, nebo“.

11. V § 10a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

12. V § 10c odst. 5 se slova „v případě obnovitelných zdrojů nebo výše aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů“ zrušují.

13. V § 10d odst. 2 písm. b) se slova „nebo výše aukčního bonusu“ zrušují.

14. V § 10d se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny na základě změny výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky a postup pro stanovení očekávané průměrné roční hodinové ceny.“.

15. V § 11 odstavec 9 zní:

„(9) V případě, kdy je u podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla aukčním bonusem dosaženo vyšší očekávané průměrné roční hodinové ceny, než je referenční aukční cena, nárok na podporu v daném roce nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou operátorovi trhu stanoví rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce.“.

16. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) energetickým využitím komunálního odpadu, a to pouze na teplo vyrobené z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis.“.

17. V § 25a odstavec 5 zní:

„(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu tepla je registrace podpory v systému operátora trhu výrobcem, s výjimkou udržovací podpory tepla pro rok 2022. Pokud výrobce tepla v systému operátora trhu registruje udržovací podporu tepla do 31. prosince 2022, vznikne právo na udržovací podporu tepla za rok 2022 při splnění ostatních podmínek podpory, nejdříve ode dne 1. ledna 2022.“.

18. V § 25a odst. 6 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

19. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Náklady na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny

a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny,
b) tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo referenční aukční cena nebo kdy je dosaženo vyšší očekávané průměrné roční hodinové ceny, než je referenční aukční cena v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
c) prostředky z finanční jistoty,
d) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 3,
e) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva,
f) kladným rozdílem mezi očekávanou tržní cenou elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na organizovaných trzích a realizační cenou podle § 9 odst. 3 zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice,
g) výnosy z ceny záruky původu a z hodnoty záruky původu, která je součástí ceny za převod záruky původu pokročilého biometanu podle § 45a a nabídnutých záruk původu podle § 45c.“.

20. V § 28 odst. 3 větě druhé se text „a), b), c) a e)“ nahrazuje textem „a), b), c), e), f) a g)“.

21. V § 28a odst. 2 větě první a odst. 3 větě druhé se za slovo „místech“ vkládají slova „tvořených hlavními vedeními“.

22. V § 28a odstavec 4 zní:

„(4) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě hlavním i záložním vedením, použije se pro vyhodnocení maximální platby na podporu elektřiny podle odstavců 2 a 3 součet množství elektřiny odebraného prostřednictvím hlavních a záložních vedení v daném zúčtovacím období.“.

23. V § 28a odst. 6 se věta druhá zrušuje.

24. V § 35 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Inspekce může zahájit řízení podle věty první i v případě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory nebo nejedná-li se o souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou.“.

25. V § 35 odst. 2 se slova „i v případě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory“ zrušují.

26. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „bonusu nebo“ nahrazují slovem „bonusu,“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo podpory formou aukčního bonusu“.

27. V § 37 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo aukčního bonusu“.

28. V § 38 odst. 2 se slova „po dobu nejméně 6 po sobě následujících hodin“ zrušují.

29. V § 39 odst. 2 se číslo „500 000“ nahrazuje číslem „100 000“.

30. V § 40 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Během doby životnosti zaniká právo na podporu elektřiny, tepla nebo biometanu dnem zrušení registrace podpory u operátora trhu na žádost výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu. To se netýká zrušení registrace podpory z důvodu změny držitele licence.

(7) Výrobna elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem nižším než 1 MW uvedená do provozu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 se pro účely vzniku práva na podporu podle tohoto zákona považuje za uvedenou do provozu ke dni 1. ledna 2023.“.

31. V § 47c se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „elektronickou formou v systému operátora trhu“.

32. V § 47c se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

33. V § 47f odst. 2 se věta druhá zrušuje.

34. V § 47f odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „elektronickou formou v evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě na základě informací doložených účastníky dohody operátorovi trhu podle odstavce 2“ a věta druhá se zrušuje.

35. V § 47f se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „elektronickou formou v evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě“.

36. V § 49 odst. 1 písm. j) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

37. V § 49 odst. 6 písm. b) se slova „zařízení, a“ nahrazují slovy „zařízení nebo“.

38. V § 49 odst. 6 písm. c) se slova „metrologii a“ nahrazují slovy „metrologii nebo“.

39. V § 49 odst. 6 písm. d), odst. 11 písm. b) a odst. 19 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

40. V § 49 odst. 6 písm. e) se slova „výrobny biometanu a“ nahrazují slovy „výrobny biometanu nebo“.

41. V § 49 odst. 14 písm. g) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

42. V § 49 odst. 22 větě druhé se za slova „přestupku výrobce“ vkládají slova „ , výrobce biometanu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Omezení podle věty druhé se nevztahuje na přestupek podle odstavce 1 písm. h), odstavce 2, odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. e) a odstavce 6 písm. e).“.

43. V § 53 odst. 1 se písmena ad) a ae) zrušují.
Dosavadní písmeno af) se označuje jako písmeno ad).

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2012 trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu. Ustanovení § 54 odst. 5 zákona č. 165/2012  Sb. není větou první dotčeno.

2. Pro podporu aukčním bonusem, o které ministerstvo rozhodne na základě aukce na podporu elektřiny vyhlášené před účinností tohoto zákona, se použije ustanovení § 11 odst. 9 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. VI

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012  Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 9 se v první větě ruší slova „její energetické náročnosti“ a vkládají se slova „hodnot ukazatele energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie“.

2. V § 7 odst. 9 větě druhé se za slova „energetické náročnosti budov“ vkládají slova „k žádosti o povolení“.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčNedostupné

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv - C. H. Beck

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro ... pokračování

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.