Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 11/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 6, ze dne 11. 1. 2023

11

VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2023

o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 52 odst. 2 k provedení § 24k odst. 9, § 24w odst. 9 a § 26h odst. 9 zákona č.  114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 372/2022 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení plného oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle § 24b zákona (dále jen „žadatel o osvědčení EU“) a držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla podle § 24g odst. 1 zákona (dále jen „držitel osvědčení EU“).

(2) Tato vyhláška dále upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle § 24c zákona, žadatele o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje podle § 24u zákona, žadatele o udělení oprávnění k vedení malého plavidla podle § 26a zákona, žadatele o udělení oprávnění k vedení rekreačního plavidla podle § 26b zákona (dále jen „žadatel o průkaz“) a držitele průkazu způsobilosti člena posádky plavidla podle § 24g odst. 2 zákona, držitele průkazu způsobilosti strojmistra podle § 24v zákona, držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a držitele mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 24a a 26b zákona (dále jen „držitel průkazu“).

§ 2

Druhy lékařských prohlídek

Fyzické osoby (dále jen „osoba“) se podrobují lékařské prohlídce

a) za účelem získání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti pro žadatele o osvědčení EU nebo pro žadatele o průkaz,
b) při pravidelném posuzování zdravotní způsobilosti držitele osvědčení EU a držitele průkazu před dosažením věku 60 let a po dosažení této věkové hranice, a to nejpozději den předcházející dni, v němž je dosaženo
1. věku 60 let, nejdříve však 90 dnů před tímto dnem, a dále nejpozději vždy po 5 letech ode dne poslední prohlídky, jde-li o člena posádky plavidla nebo strojmistra,
2. věku 65 let, nejdříve však 90 dnů před tímto dnem, jde-li o vůdce malého plavidla nebo rekreačního plavidla,
3. věku 70 let, nejdříve však 90 dnů před tímto dnem, a dále nejpozději vždy po 2 letech ode dne poslední prohlídky, jde-li o člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra,
c) při mimořádném posouzení zdravotní způsobilosti
1. člena posádky plavidla nebo strojmistra v případě důvodného podezření plavebního úřadu, provozovatele plavidla nebo vůdce plavidla na změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti,
2. je-li dáno důvodné podezření plavebního úřadu, jedná-li se o vůdce malého nebo rekreačního plavidla na změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti,
v těchto případech posuzující lékař provede a indikuje všechna potřebná odborná vyšetření odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu posuzované osoby.

Obsah lékařských prohlídek

§ 3

(1) Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c) je zaměřena na zjištění zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti uvedených osob pro umožnění výkonu činností ve vnitrozemské plavbě, a to konkrétně na nemoci, vady a stavy, které zdravotní způsobilost vylučují nebo podmiňují.

(2) Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c) je dále zaměřena zejména na zjištění dopadů příznaků nemocí, vad a stavů na zdravotní způsobilost, které posuzovaným osobám znemožňují

a) plnit úkoly nezbytné pro provoz plavidla,
b) plnit udělené povinnosti, nebo
c) správně vnímat podmínky okolního prostředí.

§ 4

Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c) obsahuje zjištění zdravotního stavu, zahrnující zejména orientační vyšetření zraku a sluchu včetně ostrosti zraku a sluchu, vyšetření motorických funkcí, vyšetření neuropsychického stavu, vyšetření kardiovaskulárního stavu, jež se provedou vždy, a vyšetření dalších funkcí a stavů, pokud je posuzující lékař indikuje jako potřebné pro výkon pracovních činností souvisejících s provozem plavidla vnitrozemské plavby, a posouzení zdravotní způsobilosti pro umožnění výkonu činností ve vnitrozemské plavbě člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra s cíleným zaměřením na nemoci, vady a stavy, které

a) umožňují přiznání zdravotní způsobilosti související se schopnostmi člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra plnit přidělené povinnosti a vykonávat činnosti vyplývající z provozu plavidla,
b) trvale vylučují přiznání zdravotní způsobilosti s ohledem na jejich projevy a dopady na zdravotní stav člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra, které trvale neumožňují plnění přidělených povinností a výkon činností vyplývajících z provozu plavidla vnitrozemské plavby,
c) podmiňují přiznání zdravotní způsobilosti, kdy je posuzována
1. dočasná zdravotní nezpůsobilost stanovená posuzujícím lékařem na základě prognózy dalšího vývoje nemoci, vady nebo stavu,
2. omezená zdravotní způsobilost, kdy je u člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra uveden rozsah povinností nebo úkolů, které je schopen vykonávat, nebo je uveden rozsah povinností nebo úkolů, k nimž není zdravotně způsobilý,
3. možnost použití zmírňujících opatření a omezení, která umožňují přiznání zdravotní způsobilosti.

§ 5

Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c) může být dále rozšířena o další odborná vyšetření vyžádaná posuzujícím lékařem, je-li u člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra nezbytné vyloučit podezření na nemoc, vadu nebo stav, anebo zjistit jejich stadium nebo stupeň, které mohou být důvodem pro vyloučení nebo podmínění zdravotní způsobilosti.

§ 6

Lékařská prohlídka podle § 2 písm. c) je zaměřena na posuzování aktuálních nemocí, vad a stavů, které mohou vylučovat nebo podmiňovat zdravotní způsobilost člena posádky plavidla, strojmistra, vůdce malého plavidla nebo rekreačního plavidla.

§ 7

Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti držitele osvědčení EU a žadatele o osvědčení EU a nemoci, vady a stavy, podle kterých je zdravotní způsobilost posuzována a které vylučují nebo podmiňují její přiznání, jsou stanoveny v příloze IV směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12.

§ 8

Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti držitele průkazu nebo žadatele o průkaz a nemoci, vady a stavy, podle kterých je zdravotní způsobilost posuzována a které vylučují nebo podmiňují její přiznání, jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 9

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „lékařský posudek“) vydává posuzující lékař podle zákona o specifických zdravotních službách po zhodnocení zdravotního stavu fyzické osoby, který byl zjištěn lékařskou prohlídkou, na základě vyhodnocení předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu sdělených registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a dále podle výsledků dalších odborných vyšetření, které si vyžádal.

(2) Lékařský posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci. Posudek musí mít náležitosti podle zákona o zdravotních službách a vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

(3) Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je fyzická osoba pro účel, pro který je posuzována,

a) zdravotně způsobilá,
b) zdravotně nezpůsobilá nebo
c) zdravotně způsobilá s podmínkou; tato podmínka se v posudkovém závěru uvede jednoznačně a srozumitelně a zároveň se zapíše do osvědčení EU nebo průkazu způsobilosti.

(4) V lékařském posudku se uvede lhůta jeho platnosti, jestliže posuzující lékař na základě zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby určí datum provedení lékařské prohlídky dříve, než stanovuje § 2 písm. b), a to v případě předpokládaného rozvoje nemoci, vady a stavu, u kterých lze předpokládat při dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu ve vnitrozemské plavbě nebo výkon činností vyplývající z provozu plavidla vnitrozemské plavby, kdy musí být lékařská prohlídka provedena před uplynutím lhůty stanovené platnosti lékařského posudku.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Příloha k vyhlášce č. 11/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti.

E-shop

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.