Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


5

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. ledna 2023

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1)

a) rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1) a přiměřeného zisku (dále jen „kompenzace“), rozhodný den pro výpočet kompenzace a období, za které se kompenzace hradí,
b) postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší kompenzace za stanovené období,
c) termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, rozsah podkladů poskytovaných operátorovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu kompenzace operátorovi trhu,
d) pravidla a termíny pro úhradu kompenzace a
e) pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

(2) Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo plynem obdobně.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) fixní cenou cena elektřiny nebo plynu sjednaná v přesné výši na časově sjednanou dobu dodávky elektřiny nebo plynu, pokud obchodník s elektřinou nebo plynem není oprávněn jednostranně změnit její výši nebo sjednanou cenu jinak změnit nebo pokud takové oprávnění zanikne do 31. ledna 2023,
b) tržní spotovou cenou elektřiny cena elektřiny dosažená v obchodní hodině na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh,
c) tržní spotovou cenou plynu cena plynu ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro plynárenský den pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro plyn v Kč/MWh.

§ 3

Rozdělení smluv a zákazníků

(1) Pro účely výpočtu kompenzace se smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu sjednané mezi obchodníkem s elektřinou nebo plynem a zákazníkem pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna do 31. prosince 2023 rozdělují a označují následovně:

a) smlouva typu A – smlouva s cenou elektřiny nebo plynu, jejíž výše je přímo závislá na ceně elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem,
b) smlouva typu B – smlouva s jinou cenou elektřiny nebo plynu než fixní cenou uzavřená nejpozději do 7. září 2022, s výjimkou smlouvy, která současně splňuje obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H,
c) smlouva typu C – smlouva s jinou cenou elektřiny nebo plynu než fixní cenou uzavřená po 7. září 2022, s výjimkou smlouvy, která současně splňuje obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H,
d) smlouva typu D – smlouva s fixní cenou elektřiny nebo plynu s platností jedné výše ceny na celé období dodávky elektřiny nebo plynu nebo s fixními cenami elektřiny nebo plynu sjednanými pro jednotlivé dílčí úseky období dodávky elektřiny nebo plynu, s výjimkou smlouvy, která současně splňuje obsahové znaky smlouvy typu E,
e) smlouva typu E – smlouva s fixní cenou elektřiny nebo plynu uzavřená se zákazníkem pro odběrné místo typu 1 s obdobím dodávky elektřiny nebo plynu nejdříve od 1. ledna 2023 a nejpozději do 31. prosince 2023,
f) smlouva typu F – smlouva uzavřená do 31. prosince 2022, kdy zákazník má právo zadávat pokyny obchodníkovi s elektřinou nebo plynem k jednomu nebo více nákupům elektřiny nebo plynu a kdy v případě nezadání pokynu je realizovaný nákup poměrné části množství elektřiny nebo plynu nebo části vymezené v MWh nebo v procentech sjednaného diagramu spotřeby elektřiny nebo plynu na sjednané období,
g) smlouva typu G – smlouva uzavřená do 31. prosince 2022, kdy zákazník má právo zadávat obchodníkovi s elektřinou nebo plynem pokyny k jednomu nebo více nákupům nebo prodejům forwardových produktů elektřiny nebo plynu a kdy je rozdíl mezi skutečnou spotřebou v obchodní hodině u dodávky elektřiny nebo v plynárenském dni u dodávky plynu a rozdílem mezi zadanými nákupy a prodeji forwardových produktů elektřiny nebo plynu vypořádán vůči tržní spotové ceně elektřiny nebo plynu se zohledněním sjednaných přirážek,
h) smlouva typu H – smlouva uzavřená po 31. prosinci 2022, kdy zákazník má právo zadávat pokyny obchodníkovi s elektřinou nebo plynem k jednomu nebo více nákupům elektřiny nebo plynu a kdy v případě nezadání pokynu je realizovaný nákup poměrné části množství elektřiny nebo plynu nebo části vymezené v MWh nebo v procentech sjednaného diagramu spotřeby elektřiny nebo plynu na sjednané období, nebo smlouva uzavřená po 31. prosinci 2022, kdy zákazník má právo zadávat obchodníkovi s elektřinou nebo plynem pokyny k jednomu nebo více nákupům nebo prodejům forwardových produktů elektřiny nebo plynu a kdy je rozdíl mezi skutečnou spotřebou v obchodní hodině u dodávky elektřiny nebo v plynárenském dni u dodávky plynu a rozdílem mezi zadanými nákupy a prodeji forwardových produktů elektřiny nebo plynu vypořádán vůči tržní spotové ceně elektřiny nebo plynu se zohledněním sjednaných přirážek.

(2) Předcházela-li dohodě smluvních stran o celém obsahu smlouvy dohoda o ceně elektřiny nebo plynu nebo přijetí cenové nabídky zákazníkem, považuje se za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení tento dřívější den.

(3) Dojde-li v průběhu trvání závazku ze smlouvy ke změně jejího obsahu, považuje se smlouva ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu toho typu podle odstavce 1, kterému vymezením obsahových znaků odpovídá. Mělo-li však v průběhu trvání závazku ze smlouvy dojít ke změně sjednané ceny elektřiny nebo plynu jednostranným právním jednáním obchodníka s elektřinou nebo plynem, kdy oprávnění ke změně sjednané ceny elektřiny nebo plynu bylo založeno jednostrannou změnou smluvních podmínek nebo jiným obdobným způsobem bez výslovného souhlasu zákazníka, který je spotřebitelem, považuje se smlouva za smlouvu toho typu, kterému vymezením obsahových znaků odpovídala před jednostrannou změnou.

(4) Smlouva s fixní cenou elektřiny nebo plynu uzavřená do 7. září 2022, u níž v období po 7. září 2022 dojde ke změně trvání závazku ze smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, se považuje ode dne účinnosti změny závazku za smlouvu typu B, není-li po skončení účinnosti fixní ceny sjednána změna na cenu elektřiny nebo plynu, jejíž výše je přímo závislá na ceně elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem.

(5) Smlouva typu D, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku bez výslovného souhlasu zákazníka za fixní cenu, se považuje za smlouvu typu D uzavřenou k okamžiku prodloužení doby trvání závazku.

(6) Smlouva, která nesplňuje obsahové znaky žádného z typů smluv podle odstavce 1, se považuje za smlouvu toho typu, který je vymezením obsahových znaků typem nejbližším.

(7) Pro účely tohoto nařízení se odběrná místa zákazníků rozdělují a označují následovně:

a) odběrné místo typu 1 – odběrné místo připojené k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí nebo odběrné místo zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel,
b) odběrné místo typu 2 – odběrné místo připojené k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí nebo odběrné místo zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie maloodběratel nebo domácnost.

§ 4

Stanovené období a vypořádání měsíčních kompenzací

(1) Nestanoví-li toto nařízení jinak, je stanoveným obdobím, za které operátor trhu hradí kompenzaci, rok 2023.

(2) Operátor trhu hradí na kompenzaci za stanovené období měsíční platby ve výši měsíční kompenzace podle § 7 odst. 5.

(3) Po skončení roku 2023 se provede závěrečné vypořádání měsíčních kompenzací.

(4) Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona, se kterou zákon spojuje zahájení dodávky poslední instance, nebo zruší-li Energetický regulační úřad licenci na obchod s elektřinou nebo plynem, provede obchodník s elektřinou nebo plynem do 1 měsíce závěrečné vypořádání měsíčních kompenzací postupem podle odstavce 3.

§ 5

Jednotkový základ pro výpočet kompenzace

(1) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny se určuje pro každou obchodní hodinu kalendářního měsíce a jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky plynu pro každý plynárenský den kalendářního měsíce.

(2) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 1 u smlouvy typu A se určí v případě smlouvy uzavřené

a) do 7. září 2022 jako rozdíl sjednané ceny elektřiny nebo plynu a stanovené ceny elektřiny nebo plynu,
b) po 7. září 2022 jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu.

(3) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 2 u smlouvy typu A se určí jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu.

(4) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu B se určí jako rozdíl mezi nejnižší z hodnot

a) sjednané ceny elektřiny nebo plynu účinné k prvnímu dni kalendářního měsíce,
b) referenční ceny elektřiny nebo plynu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a
c) kalkulačním propočtem ceny elektřiny nebo plynu podle § 6 pro skupinu zákazníků se smlouvou tohoto typu
a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu. Hodnota podle písmene c) se nepoužije za podmínky, že obchodník s elektřinou nebo plynem měl k 31. říjnu 2022 zajištěn nákup elektřiny nebo plynu na bázi forwardových produktů nejméně na 80 % předpokládané spotřeby zákazníků se smlouvou typu B na rok 2023 a použitím ceny podle písmene a) nebo b) by obchodník s elektřinou nebo plynem dosáhl rozdílu mezi nižší z hodnot podle písmene a) nebo b) snížené o rozdíl mezi nejvýše přípustnou a obchodníkem s elektřinou nebo plynem skutečně žádanou jednotkovou výší kompenzace a jednotkovými čistými předpokládanými ročními náklady na nákup elektřiny nebo plynu nižšího než dvojnásobek nejnižší přirážky pro smlouvy typu B pro elektřinu nebo plyn podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu C se určí jako rozdíl tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovené ceny elektřiny nebo plynu.

(6) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu D se určí v případě smlouvy uzavřené

a) do 31. prosince 2022 jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a referenční ceny elektřiny nebo plynu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu; pro smlouvy sjednané na dobu delší než 12 měsíců, u kterých je smluvně sjednáno více fixních cen, se použije referenční cena elektřiny nebo plynu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro 12 měsíců,
b) po 31. prosinci 2022 jako rozdíl tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovené ceny elektřiny nebo plynu.

(7) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu E se určí v případě smlouvy uzavřené

a) do 7. září 2022 jako rozdíl sjednané ceny elektřiny nebo plynu a stanovené ceny elektřiny nebo plynu,
b) po 7. září 2022 do 31. prosince 2022 jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a referenční ceny elektřiny nebo plynu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu,
c) po 31. prosinci 2022 jako rozdíl tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovené ceny elektřiny nebo plynu.

(8) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu F se určí v případě smlouvy uzavřené

a) do 7. září 2022 jako rozdíl sjednané ceny elektřiny nebo plynu a stanovené ceny elektřiny nebo plynu,
b) po 7. září 2022 do 31. prosince 2022 jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a referenční ceny elektřiny nebo plynu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu.

(9) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu G se určí v případě smlouvy uzavřené

a) do 7. září 2022 jako rozdíl sjednané ceny elektřiny nebo plynu a stanovené ceny elektřiny nebo plynu,
b) po 7. září 2022 do 31. prosince 2022 jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a referenční ceny elektřiny nebo plynu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu.

(10) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu u smlouvy typu H se určí jako rozdíl tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovené ceny elektřiny nebo plynu.

(11) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu nabývá kladné nebo záporné hodnoty.

(12) Pro výpočet jednotkového základu pro výpočet kompenzace u odběrných míst typu 2, u kterých je sjednána cena za dodávku elektřiny odlišně pro období platnosti vysokého a nízkého tarifu, se sjednaná cena nahrazuje váženým průměrem cen nízkého a vysokého tarifu s vahami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení. V případě, že nad úrovní stanovené ceny je pouze cena elektřiny ve vysokém tarifu, se sjednaná cena elektřiny nahrazuje cenou elektřiny ve vysokém tarifu.

(13) Probíhá-li u smlouvy typu F nebo G vypořádání veškeré spotřeby elektřiny nebo plynu vůči tržní spotové ceně elektřiny nebo plynu, stanoví se jednotkový základ pro výpočet kompenzace postupem stanoveným pro smlouvu typu A.

§ 6

Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely měsíční kompenzace

(1) Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu se určí jako součet jednotkových čistých předpokládaných ročních nákladů na nákup elektřiny nebo plynu pro skupinu zákazníků se smlouvou typu B navýšených o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v závislosti na výši jednotkových čistých předpokládaných ročních nákladů na nákup elektřiny nebo plynu.

(2) Čisté předpokládané roční náklady na nákup elektřiny nebo plynu včetně vlivu zajišťovacích obchodů se určí jako rozdíl předpokládaných ročních nákladů a tržeb souvisejících s vypořádáním obchodů, kterými se pro stanovené období zajišťuje nákup elektřiny nebo plynu. Obchody podle věty první zahrnují prodeje a nákupy elektřiny nebo plynu s fyzickou dodávkou elektřiny nebo plynu i prodeje elektřiny nebo plynu bez fyzické dodávky elektřiny.

(3) Do nákladů souvisejících s vypořádáním obchodů patří zejména

a) náklady související s vypořádáním obchodů na zajištění nákupu elektřiny nebo plynu včetně vlivu zajišťovacích obchodů bez vícenákladů na odchylku,
b) v případě dodávky plynu náklady na uskladnění plynu ve výši poměrné části nákladů na skladovací kapacitu včetně přepravy plynu z nebo do zásobníků plynu podle poměru využití skladovací kapacity pro dodávku plynu skupině zákazníků se smlouvou typu B bez nákladů na zajištění bezpečnostního standardu podle § 73a energetického zákona.

(4) Do tržeb souvisejících s vypořádáním obchodů patří také výnosy z prodeje elektřiny nebo plynu po 7. září 2022 v rámci daného produktového portfolia s respektováním změny velikosti portfolia bez vícenákladů na odchylku.

§ 7

Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace

(1) Pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace použije obchodník s elektřinou nebo plynem za kalendářní měsíc množství elektřiny v obchodní hodině nebo množství plynu v plynárenském dni za kalendářní měsíc dodané za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu. Měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu v odběrných místech s měřením typu A a B zpřístupňuje operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem postupem a v termínech podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou a pravidla trhu s plynem. V případě odběrných míst s měřením typu C určí obchodník s elektřinou nebo plynem množství elektřiny v obchodní hodině nebo množství plynu v plynárenském dni ze spotřeby elektřiny nebo plynu pro měsíční vyhodnocení odchylek zpřístupněných operátorem trhu postupem a v termínech podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou a pravidla trhu s plynem. U odběrného místa typu 2 se zúčtovacím obdobím delším než kalendářní měsíc se pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace posuzuje, zda bylo dodáváno za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu, za kalendářní měsíc.

(2) Dílčí základ měsíční kompenzace za odběrné místo a typ smlouvy se rovná v případě dodávky

a) elektřiny součtu součinů jednotkových výší základů pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny a množství elektřiny podle odstavce 1 v každé obchodní hodině za kalendářní měsíc a
b) plynu součtu součinů jednotkových výší základů pro výpočet kompenzace dodávky plynu a množství plynu podle odstavce 1 v každý plynárenský den za kalendářní měsíc.

(3) Dílčí základ měsíční kompenzace za všechna odběrná místa zákazníků se stanovenou cenou a se stejným typem smlouvy se rovná součtu dílčích základů měsíční kompenzace podle odstavce 2 za kalendářní měsíc.

(4) Dílčí základ měsíční kompenzace podle odstavce 2 nebo 3 nabývá kladné nebo záporné hodnoty.

(5) Měsíční kompenzace se určí jako součet dílčích základů měsíční kompenzace podle odstavce 3 snížený o přijatou mimořádnou zálohu za příslušný měsíc a o absolutní hodnotu měsíční kompenzace za předcházející kalendářní měsíc, pokud nabyla záporné hodnoty.

§ 8

Mimořádná záloha na měsíční kompenzaci

(1) Operátor trhu poskytuje na žádost obchodníka s elektřinou nebo plynem, který dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu, mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci za leden, únor a březen 2023, nejvýše však v rozsahu finančních prostředků stanovených pro tohoto obchodníka s elektřinou nebo plynem ministerstvem a sdělených operátorem trhu podle § 15.

(2) Žádost o mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci se podává elektronicky prostřednictvím systému operátora trhu a ve formátu definovaném operátorem trhu.

(3) Obchodník s elektřinou nebo plynem podává žádost o mimořádnou zálohu

a) za leden 2023 v období od 25. ledna 2023 do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin,
b) za únor 2023 v období od 22. února 2023 do 23. února 2023 do 14:00 hodin,
c) za březen 2023 v období od 22. března 2023 do 23. března 2023 do 14:00 hodin.

(4) Operátor trhu na základě dotace poskytnuté od ministerstva na úhradu finančních prostředků podle § 15 uhradí mimořádnou zálohu za

a) leden 2023 do 3. února 2023,
b) únor 2023 do 3. března 2023,
c) březen 2023 do 31. března 2023.

§ 9

Vypořádání mimořádné zálohy

(1) Pokud obchodník s elektřinou nebo plynem nepodá žádost o úhradu měsíční kompenzace za leden, únor nebo březen 2023, ale byla mu poskytnuta mimořádná záloha na měsíční kompenzaci za příslušný měsíc, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání mimořádné zálohy tak, že vrátí poskytnutou mimořádnou zálohu za příslušný měsíc operátorovi trhu, a to do 28. dubna 2023.

(2) Pokud měsíční kompenzace za leden, únor nebo březen 2023 podle § 7 odst. 5 nabude záporné hodnoty, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání mimořádné zálohy tak, že operátorovi trhu uhradí absolutní hodnotu měsíční kompenzace, nejvýše však ve výši mimořádné měsíční zálohy, a to do 28. dubna 2023.

§ 10

Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu měsíční kompenzace

(1) Obchodník s elektřinou nebo plynem, který dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa za stanovenou cenu, podává žádost o úhradu měsíční kompenzace operátorovi trhu za uplynulý kalendářní měsíc do čtrnáctého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce.

(2) Pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu měsíční kompenzace po uplynutí lhůty pro podání žádosti, vyřizuje se taková žádost v termínech jako žádosti o úhradu měsíční kompenzace za následující kalendářní měsíc po podání žádosti; právo na úhradu měsíční kompenzace za příslušný kalendářní měsíc tím není dotčeno.

(3) Žádost o úhradu měsíční kompenzace se podává elektronicky prostřednictvím systému operátora trhu a ve formátu definovaném operátorem trhu.

(4) Žádost obchodníka s elektřinou obsahuje

a) jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s elektřinou nebo druh podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, jedná-li se o právnickou osobu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) registrační číslo účastníka trhu s elektřinou,
c) měsíc, za který obchodník s elektřinou měsíční kompenzaci žádá,
d) měsíční kompenzaci v Kč, spotřebu za stanovenou cenu elektřiny v MWh, počet odběrných míst a dílčí základ měsíční kompenzace v Kč za všechna odběrná místa zákazníků se stejným typem smlouvy v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
e) spotřebu elektřiny v MWh za všechna odběrná místa zákazníků, do kterých není dodáváno za stanovenou cenu, se stejným typem smlouvy v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(5) Žádost obchodníka s plynem obsahuje

a) jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s plynem nebo druh podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, jedná-li se o právnickou osobu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) registrační číslo účastníka trhu s plynem,
c) měsíc, za který obchodník s plynem měsíční kompenzaci žádá,
d) měsíční kompenzaci v Kč, spotřebu za stanovenou cenu plynu v MWh, počet odběrných míst a dílčí základ měsíční kompenzace v Kč za všechna odběrná místa zákazníků se stejným typem smlouvy v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
e) spotřebu plynu v MWh za všechna odběrná místa zákazníků, do kterých není dodáváno za stanovenou cenu, se stejným typem smlouvy v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(6) Nepodal-li obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu měsíční kompenzace za jeden nebo více po sobě následujících kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, za který obchodník s elektřinou nebo plynem podává žádost o úhradu měsíční kompenzace, poskytne obchodník s elektřinou nebo plynem současně se žádostí údaje podle odstavce 4 písm. d) a e) nebo odstavce 5 písm. d) a e) za všechny tyto předcházející kalendářní měsíce.

(7) Žádost o úhradu měsíční kompenzace se podává zvlášť za měsíční kompenzaci z důvodu dodávky elektřiny za stanovenou cenu a za měsíční kompenzaci z důvodu dodávky plynu za stanovenou cenu.

(8) Operátor trhu předá údaje z žádosti o úhradu měsíční kompenzace Energetickému regulačnímu úřadu 1 kalendářní den od uplynutí lhůty pro podání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem o úhradu kompenzace podle odstavce 1.

(9) Žádost o úhradu měsíční kompenzace za dodávku elektřiny nebo plynu v období roku 2023 se podává nejpozději do 20. února 2024. Pro žádosti o úhradu měsíční kompenzace podané po uplynutí lhůty podle věty první se postup podle odstavce 2 nepoužije.

§ 11

Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu měsíční kompenzace

(1) Lhůta pro ověření údajů z žádosti o úhradu měsíční kompenzace Energetickým regulačním úřadem podle § 19f odst. 5 energetického zákona činí 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro předání žádosti o úhradu měsíční kompenzace operátorem trhu Energetickému regulačnímu úřadu podle § 10 odst. 8.

(2) V případě nové žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona se postupuje podle § 10 odst. 2 obdobně.

§ 12

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíční kompenzace

(1) Operátor trhu podává žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací obchodníků s elektřinou a plynem ministerstvu do 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro předání žádosti o úhradu měsíční kompenzace operátorem trhu Energetickému regulačnímu úřadu podle § 10 odst. 8.

(2) Operátor trhu žádá za uplynulý kalendářní měsíc o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací ve výši součtu celkových hodnot měsíčních kompenzací obchodníků s elektřinou a plynem, kteří podali žádost za kalendářní měsíc podle § 10.

(3) Žádost operátora trhu podle odstavce 1 obsahuje

a) identifikační údaje operátora trhu,
b) požadovanou výši dotace,
c) identifikaci obchodníků s elektřinou nebo plynem, kteří za kalendářní měsíc podali žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle § 10, a celkovou výši kompenzace za jednotlivé obchodníky s elektřinou nebo plynem za kalendářní měsíc,
d) účel, na který je dotace určena, a
e) číslo bankovního účtu.

§ 13

Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací

Ministerstvo poskytne operátorovi trhu dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací obchodníků s elektřinou a plynem do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti operátora trhu podle § 12 odst. 1.

§ 14

Pravidla a termín pro úhradu měsíčních kompenzací

(1) Nesdělil-li Energetický regulační úřad operátorovi trhu a obchodníkovi s elektřinou nebo plynem pochybnosti o správnosti výpočtu měsíční kompenzace nebo nezakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady měsíční kompenzace, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem měsíční kompenzaci do 13 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro předání žádosti o úhradu měsíční kompenzace operátorem trhu Energetickému regulačnímu úřadu podle § 10 odst. 8 převodem na bankovní účet obchodníka s elektřinou nebo plynem registrovaný v systému operátora trhu, nejdříve však 4 pracovní dny po obdržení dotace podle § 13.

(2) Zakázal-li Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady měsíční kompenzace zčásti, uhradí operátor trhu postupem podle odstavce 1 měsíční kompenzaci zbývající části do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu operátorovi trhu.

(3) Má-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu měsíční kompenzace nebo zakáže-li Energetický regulační úřad úhradu měsíční kompenzace, poskytne takové sdělení nebo rozhodnutí operátorovi trhu rovněž prostřednictvím systému operátora trhu.

§ 15

Zvláštní ustanovení o žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy a poskytování dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy

(1) Ministerstvo sdělí operátorovi trhu nejvyšší rozsah finančních prostředků na úhradu mimořádných záloh na kompenzaci pro jednotlivé obchodníky s elektřinou a plynem za leden 2023 do 23. ledna 2023, za únor 2023 do 20. února 2023 a za březen 2023 do 20. března 2023. Operátor trhu neprodleně informuje obchodníky s elektřinou a plynem o nejvyšším rozsahu finančních prostředků pro poskytnutí mimořádné zálohy podle věty první.

(2) Operátor trhu podává žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádných záloh na kompenzaci v rozsahu požadovaných mimořádných záloh obchodníků s elektřinou nebo plynem, nejvýše však v rozsahu finančních prostředků na úhradu mimořádných záloh na kompenzace sdělených operátorovi trhu ministerstvem.

(3) Žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádných záloh na kompenzaci podává operátor trhu do 27. ledna 2023 za leden 2023, do 24. února 2023 za únor 2023 a do 24. března 2023 za březen 2023. Ustanovení § 12 odst. 3 o obsahových náležitostech žádosti se použije přiměřeně.

(4) Ustanovení § 11 o stanovení lhůty pro ověření údajů z žádosti se nepoužijí.

(5) Ministerstvo poskytne operátorovi trhu dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy na kompenzaci do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti operátora trhu.

§ 16

Přepočet kurzu a zaokrouhlování

(1) Je-li cena za dodávku elektřiny nebo plynu sjednána v jiné měně než v Kč nebo tržní spotová cena elektřiny nebo plynu stanovena v jiné měně než v Kč, použije se pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa, který je stanoven Českou národní bankou pro den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny nebo plynu, nebo denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa posledního předcházejícího pracovního dne, pokud den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny nebo plynu, není pracovním dnem.

(2) Měsíční kompenzace v Kč se zaokrouhluje na celé Kč. 

(3) Hodnoty dodávky elektřiny nebo plynu v MWh se uvádí zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

§ 17

Přechodné ustanovení

Žádost o úhradu měsíční kompenzace za leden, únor a březen 2023 se podává v období od 1. dubna 2023 do 24. dubna 2023. Žádost o úhradu měsíční kompenzace podle věty první se podává samostatně za každý měsíc; ustanovení § 10 odst. 6 se pro žádosti o úhradu měsíční kompenzace za leden až březen 2023 nepoužije.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.