Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


470

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022

o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022  Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje

a) společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu,
b) postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny, podpory tepla, udržovací podpory tepla a podpory biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsob její zpětné výplaty za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v návaznosti na zveřejnění rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem Evropské unie (dále jen „rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory“),
c) způsob zpětné výplaty přechodné transformační podpory tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku,
d) postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny, podpory tepla, udržovací podpory tepla a podpory biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsob její zpětné výplaty za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v případě oznámení podpory podle nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách“),
e) pravidla pro zpětnou výplatu platby na podporu elektřiny za množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti nezahrnutí elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy do množství elektřiny, za kterou se hradí platby na podporu elektřiny, (dále jen „rozhodnutí Komise o platbách na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii“) v Úředním věstníku.

§ 2

Společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu

(1) Operátor trhu hradí podporu elektřiny, udržovací podporu elektřiny, podporu tepla, udržovací podporu tepla nebo podporu biometanu za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v návaznosti na publikaci rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku nebo v návaznosti na oznámení podpory podle obecného nařízení o blokových výjimkách.

(2) Právo na zpětnou výplatu podpory se po splnění všech podmínek podpory vztahuje na výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu nebo modernizovány, anebo byly v provozu pro udržení výroben elektřiny nebo tepla v roce, pro který je stanovena podpora v nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, nejdříve však ode dne 1. ledna 2022.

§ 3

Určení výše podpory a její zpětné vyplacení

(1) Stanoví-li Energetický regulační úřad pro kalendářní rok pro podporu elektřiny, udržovací podporu elektřiny, podporu tepla, udržovací podporu tepla nebo podporu biometanu výši podpory až v průběhu tohoto kalendářního roku, použije se tato výše pro celý tento kalendářní rok.

(2) Nestanovil-li Energetický regulační úřad pro podporu elektřiny, udržovací podporu elektřiny, podporu tepla, udržovací podporu tepla nebo podporu biometanu výši podpory pro kalendářní rok, který již uplynul, použije se pro tento kalendářní rok výše podpory stanovená Energetickým regulačním úřadem pro nejblíže následující kalendářní rok.

(3) Podporu elektřiny, udržovací podporu elektřiny, podporu tepla, udržovací podporu tepla nebo podporu biometanu podle odstavců 1 a 2 operátor trhu vyplatí do 120 dnů ode dne

a) publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku, pokud výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu předal operátorovi trhu údaje pro vyúčtování podpory před jeho publikací v Úředním věstníku,
b) nabytí účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případě podpory oznámené podle obecného nařízení o blokových výjimkách, pokud výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu předal operátorovi trhu údaje pro vyúčtování podpory před vydáním cenového rozhodnutí, nebo
c) předání hodnot pro vyúčtování podpory v případech neuvedených v písmenech a) a b).

(4) Přechodnou transformační podporu tepla za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku vyplatí operátor trhu do 30 dnů ode dne

a) publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku, pokud výrobce tepla z neobnovitelného zdroje předal operátorovi trhu údaje pro vyúčtování podpory před jeho publikací v Úředním věstníku, nebo
b) předání hodnot pro vyúčtování podpory v případech neuvedených v písmenu a).

§ 4

Pravidla pro zpětnou výplatu platby na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii

(1) Zákazník provozující drážní dopravu na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo lanové (dále jen „drážní doprava“) může uplatnit po publikaci rozhodnutí Komise o platbách na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii v Úředním věstníku vůči provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, z jehož soustavy odebírá trakční elektrickou energii a s nímž má uzavřenou smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, právo na úhradu rozdílu platby za složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny (dále jen „rozdíl platby na podporu elektřiny“) podle odstavce 3, a to na základě předložení žádosti o úhradu rozdílu platby na podporu elektřiny a předání údajů o množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy v rozdělení na jednotlivá zúčtovací období.

(2) Zákazník provozující drážní dopravu může uplatnit po publikaci rozhodnutí Komise o platbách na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii v Úředním věstníku vůči dodavateli elektřiny, s nímž má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, právo na úhradu rozdílu platby na podporu elektřiny podle odstavce 3, a to na základě předložení žádosti o úhradu rozdílu platby na podporu elektřiny a předání údajů o množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy v rozdělení na jednotlivá zúčtovací období. Dodavatel elektřiny uplatní právo na úhradu rozdílu platby na podporu elektřiny do 10 pracovních dní po obdržení žádosti od zákazníka vůči provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, z jehož soustavy zákazník provozující drážní dopravu odebral trakční elektrickou energii.

(3) Na základě údajů podle odstavce 1 nebo 2 provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nové stanovení výše platby na podporu elektřiny za období od 1. ledna 2022 do posledního zúčtovacího období, v němž byla stanovena platba na podporu elektřiny za odebrané množství elektřiny zahrnující množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy, a stanoví rozdíl uhrazených plateb na podporu elektřiny se zahrnutím množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy podle § 28a zákona o podporovaných zdrojích energie a plateb na podporu elektřiny bez zahrnutí množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy podle § 28a zákona o podporovaných zdrojích energie.

(4) Na základě údajů podle odstavce 3 předá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu rozdíl uhrazených plateb na podporu elektřiny se zahrnutím množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy podle § 28a zákona o podporovaných zdrojích energie a plateb na podporu elektřiny bez zahrnutí množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy podle § 28a zákona o podporovaných zdrojích energie. Rozdíl uhrazených plateb na podporu elektřiny provozovatel regionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu v rozdělení na trakční elektřinu, po jejímž zohlednění bylo odběrné místo fakturováno podle sjednaného rezervovaného příkonu podle § 28 zákona o podporovaných zdrojích energie, a trakční elektřinu, po jejímž zohlednění bylo odběrné místo fakturováno podle celkového odebraného množství elektřiny podle § 28a zákona o podporovaných zdrojích energie. Ve stejném rozdělení předá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu i množství zohledněné trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy předá údaje podle odstavce 3 provozovateli nadřazené lokální distribuční soustavy nebo nadřazené regionální distribuční soustavy prostřednictvím výkazu podle vyhlášky upravující Pravidla trhu s elektřinou. Provozovatel regionální distribuční soustavy tyto údaje zahrne do údajů předávaných podle odstavce 4 operátorovi trhu.

(6) Operátor trhu na základě předložených údajů uhradí provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy platbu na podporu elektřiny, kterou provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy uhradil zákazníkovi přímo nebo prostřednictvím provozovatele lokální distribuční soustavy nebo dodavatele elektřiny.

(7) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy uhradí rozdíl plateb na podporu elektřiny podle odstavce 3 do 30 dnů od obdržení žádosti podle odstavce 1 zákazníkovi, nebo podle odstavce 2 dodavateli elektřiny nebo provozovateli připojené lokální distribuční soustavy. Dodavatel elektřiny nebo provozovatel lokální distribuční soustavy uhradí rozdíl plateb na podporu elektřiny zákazníkovi do 10 pracovních dnů od jejího obdržení od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zveřejněno rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory nebo provedeno oznámení podle obecného nařízení o blokových výjimkách, nabylo účinnosti příslušné cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a byly předány hodnoty pro vyúčtování podpory, operátor trhu podporu vyplatí do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zveřejněno rozhodnutí Komise o platbách na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii a zákazník předal údaje o množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nebo dodavatel elektřiny uhradí rozdíl platby na podporu elektřiny do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.