Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


464

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. d) a f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019  Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019  Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 7 písm. c) se slova „vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen“ zrušují.

2. V § 4 odst. 7 písm. d) se slova „ , dobu 2 roků,“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

3. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Zaměstnanci, který není zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce nebo úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, je-li

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení,
b) sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nebo
c) manželským nebo rodinným poradcem.“.

4. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, je-li

a) pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících, nebo
b) akademickým pracovníkem státní vysoké školy podle zákona o vysokých školách.“.

5. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16*
1 do 2 let 15 540 16 860 18 230 19 750 25 040 31 290 31 550 32 120 32 820 33 600 34 860 37 480* 40 380*
2 do 6 let 16 110 17 460 18 990 20 560 25 760 31 560 31 850 32 690 33 500 34 620 36 490 40 100* 43 350*
3 do 12 let 17 120 18 620 20 200 22 000 26 430 31 930 32 330 33 100 34 850 36 070 38 450 42 270* 46 400*
4 do 19 let 18 300 19 870 21 600 23 380 27 650 32 590 33 330 34 340 36 300 38 720 41 640 45 670* 49 960*
5 do 27 let 19 470 21 170 23 000 25 020 28 870 33 600 34 380 35 780 38 560 41 700 45 750 49 520* 53 640*
6 do 32 let 21 130 22 980 24 890 27 050 30 920 35 330 36 290 37 770 41 780 45 140 49 450 52 120* 55 600*
7 nad 32 let 21 720 23 580 25 590 27 810 31 800 36 130 37 060 38 790 42 780 46 260 50 630 54 000* 57 670*

*) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 4 odst. 7 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá zaměstnavatel dobu praxe podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. III

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016  Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č.  347/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se na konci písmene a) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova „vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen“ zrušují.

3. V § 3 odst. 6 písm. d) se slova „ , doba 2 let,“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

4. V § 6a odst. 1 písm. c) se slova „doba 1 roku, dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání,“ zrušují.

5. V § 6a odst. 1 písm. d) se slova „ , doba 3 let, pokud dosáhl“ nahrazují slovem „nebo“.

6. V příloze č. 3 v I. skupině bod 2. zní:
„2. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.“.

7. V příloze č. 3 se ve II. skupině doplňuje bod 8., který zní:

„8. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, vykonávané v omezených časových nebo prostorových podmínkách spočívající v soustavném přímém
8.1. osobním styku s osobami v krizových sociálních situacích při provádění cíleného sociálního nebo místního šetření v souvislosti s řízením o nepojistných sociálních dávkách,
8.2. styku s uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,
8.3. styku s osobami v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokujícími nepojistné sociální dávky.

 Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle pravděpodobnosti vzniku a řešení konfliktních nebo emociálně vypjatých situací, podle míry nutnosti zvládání nepředvídatelného či nepřátelského jednání osob, podle míry neuropsychické zátěže nebo jiného možného rizika ohrožení zdraví nebo života způsobené výkonem služby v přirozeném prostředí osob s nepředvídatelným nebo rizikovým chováním nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Státnímu zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 3 odst. 5 písm. b) nebo podle § 3 odst. 6 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 6a odst. 1 písm. c) a d) nařízení vlády č. 304/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá služební orgán dobu praxe podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho nařízení. U státního zaměstnance, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a je zařazen nebo jmenován na služební místo zařazené v 11. až 16. platové třídě podle § 201 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se ustanovení věty první nepoužije.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.