Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


463

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, a další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní.

(2) Toto nařízení dále stanovuje

a) způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu,
b) období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,
c) termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a další pravidla pro žádání o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu a
d) pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

(3) Kde se v tomto nařízení stanoví o ztrátách plynu v distribuční soustavě, rozumí se tím rovněž technologická vlastní spotřeba plynu provozovatele distribuční soustavy, ledaže z ustanovení plyne, že se na technologickou vlastní spotřebu plynu nepoužije.

§ 2

Stanovená cena elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě

(1) Stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě jsou cenami maximálními podle zákona o cenách. Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu.

(2) Stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty v distribuční soustavě poskytované obchodníkem s elektřinou nebo plynem provozovateli distribuční soustavy podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o dodávce plynu v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 3

Výše stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě

(1) Cena elektřiny na ztráty v distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, se stanoví ve výši ceny elektřiny v Kč/MWh pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovené pro provozovatele distribuční soustavy cenovým předpisem upravujícím ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny pro rok 2022.

(2) Nejedná-li se o distribuční soustavu uvedenou v odstavci 1, stanoví se pro ztráty elektřiny v distribuční soustavě připojené k distribuční soustavě podle odstavce 1 nebo v dalších distribučních soustavách na vymezeném území provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, cena elektřiny na ztráty v distribuční soustavě ve stejné výši, jako je stanovena podle odstavce 1 provozovateli distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je taková distribuční soustava připojena nebo na jehož vymezeném území se nachází.

(3) Cena plynu na ztráty v distribuční soustavě se stanoví ve výši roční jednotkové ceny dodávky plynu na ztráty v Kč/MWh provozovatele distribuční soustavy podle postupu stanoveného cenovým předpisem upravujícím ceny za související službu v plynárenství pro rok 2022.

§ 4

Rozsah dodávky elektřiny za stanovenou cenu

(1) V případě regionální distribuční soustavy1) se cena elektřiny podle § 3 odst. 1 vztahuje na dodávku elektřiny na ztráty v distribuční soustavě za kalendářní měsíc v množství evidovaném operátorem trhu na místě určeném pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny v regionální distribuční soustavě pro měsíční vypořádání odchylek podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou.

(2) V případě lokální distribuční soustavy2) se cena elektřiny podle § 3 odst. 1 vztahuje na dodávku elektřiny na ztráty v distribuční soustavě za kalendářní měsíc v množství evidovaném operátorem trhu na místě určeném pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny v lokální distribuční soustavě pro měsíční vypořádání odchylek podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou, nejvýše však 4 % z množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy za kalendářní měsíc.

(3) Operátor trhu zpřístupní obchodníkovi s elektřinou, který zajišťuje dodávku elektřiny na ztráty v distribuční soustavě, prostřednictvím systému operátora trhu nejvyšší množství elektřiny, na které se vztahuje cena elektřiny na ztráty za kalendářní měsíc v lokální distribuční soustavě podle odstavce 2, do devátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce.

§ 5

Rozsah dodávky plynu za stanovenou cenu

(1) V případě provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, se cena plynu podle § 3 odst. 3 vztahuje na dodávku plynu na ztráty v distribuční soustavě za kalendářní měsíc v množství evidovaném provozovatelem distribuční soustavy v systému operátora trhu na virtuálních odběrných místech představujících ztráty a na vlastní spotřebu v distribuční soustavě na období tohoto kalendářního měsíce pro jednotlivé regiony provozovatele distribuční soustavy pro měsíční vypořádání odchylek podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.

(2) V případě provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 se cena plynu na ztráty v distribuční soustavě podle § 3 odst. 3 vztahuje pro období kalendářního roku nejvýše na množství plynu na ztráty stanovené a oznámené Energetickým regulačním úřadem pro účely regulace cen distribuce plynu pro kalendářní rok.

(3) V případě provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, se cena plynu podle § 3 odst. 3 vztahuje na dodávku plynu na ztráty v distribuční soustavě za kalendářní měsíc v množství evidovaném provozovatelem distribuční soustavy v systému operátora trhu na virtuálním odběrném místě představujícím ztráty v distribuční soustavě pro období kalendářního měsíce pro měsíční vypořádání odchylek podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, nejvýše však na nižší z hodnot množství plynu odpovídajícího 1,2násobku množství evidovaném na virtuálním odběrném místě za kalendářní měsíc v roce 2021, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se stanoví množství plynu, na které se vztahuje cena plynu na ztráty, nebo 1 % z množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy za kalendářní měsíc.

(4) Operátor trhu zpřístupní obchodníkovi s plynem, který zajišťuje dodávku plynu na ztráty v distribuční soustavě, prostřednictvím systému operátora trhu nejvyšší množství plynu, na které se vztahuje cena plynu na ztráty za kalendářní měsíc v distribuční soustavě podle odstavce 3, do jedenáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce.

§ 6

Stanovení množství elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu při překročení rozsahu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu

(1) Pokud množství ztrát elektřiny v lokální distribuční soustavě za kalendářní měsíc překročí nejvyšší rozsah dodávky elektřiny za stanovenou cenu podle § 4 odst. 2, stanoví obchodník s elektřinou poměr nejvyššího rozsahu dodávky elektřiny za stanovenou cenu a celkového množství ztrát v lokální distribuční soustavě. Tímto poměrem obchodník s elektřinou rozdělí množství ztrát elektřiny v lokální distribuční soustavě v jednotlivých obchodních hodinách mezi množství ztrát v lokální distribuční soustavě, na které se vztahuje cena elektřiny podle § 3 odst. 1, a zbývající množství ztrát elektřiny v lokální distribuční soustavě za cenu za dodávku elektřiny na krytí ztrát elektřiny sjednanou s provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Pokud množství ztrát plynu provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy podle jiného právního předpisu, za kalendářní měsíc překročí nejvyšší rozsah dodávky plynu za stanovenou cenu podle § 5 odst. 3, uskutečňuje se zbývající dodávka plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě za cenu plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě sjednanou s provozovatelem distribuční soustavy. Pokud však provozovatel distribuční soustavy evidoval pro kalendářní měsíc pro jednotlivé obchodní dny nikoli stejné množství plynu na ztráty, použije se pro stanovení poměru nejvyššího rozsahu dodávky plynu za stanovenou cenu postup podle odstavce 1 obdobně s tím, že se množství ztrát plynu rozdělí stanoveným poměrem v jednotlivých obchodních dnech kalendářního měsíce.

(3) Je-li zúčtovací období kratší než kalendářní měsíc, vyhodnocuje se skutečnost, zda v tomto zúčtovacím období došlo k překročení nejvyššího rozsahu dodávky elektřiny nebo plynu, postupem podle odstavce 1 nebo 2 poměrně podle počtu dnů trvání zúčtovacího období.

§ 7

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny nebo plynu na ztráty v distribuční soustavě

(1) Podmínkou pro uplatnění stanovené ceny elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě je registrace místa pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě u operátora trhu podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou.

(2) Podmínkou pro uplatnění stanovené ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě je registrace virtuálního odběrného místa představujícího ztráty plynu v distribuční soustavě a v případě technologické vlastní spotřeby plynu rovněž registrace virtuálního odběrného místa na vlastní spotřebu plynu u operátora trhu podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.

(3) Podmínkou pro uplatnění stanovené ceny plynu na ztráty plynu provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy podle jiného právního předpisu, je dále poskytnutí údaje o množství plynu na ztráty a technologickou vlastní spotřebu plynu stanoveného a oznámeného Energetickým regulačním úřadem pro účely regulace cen distribuce plynu obchodníkovi s plynem, který zajišťuje dodávky plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě, na kalendářní rok. Provozovatel distribuční soustavy poskytne údaj o množství plynu podle věty první nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který se má začít uplatňovat cena plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě.

§ 8

Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí

(1) Jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v Kč/MWh se určí jako rozdíl mezi výší ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku, kterou stanoví Energetický regulační úřad pro provozovatele distribuční soustavy cenovým předpisem upravujícím ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny pro rok 2023, a stanovené ceny elektřiny na ztráty podle § 3 odst. 1.

(2) V případě distribuční soustavy připojené k distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, nebo dalších distribučních soustav na vymezeném území takového provozovatele distribuční soustavy, se jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v Kč/MWh určí jako rozdíl mezi výší ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovené Energetickým regulačním úřadem pro provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 a stanovené ceny elektřiny na ztráty podle § 3 odst. 2.

(3) Jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v Kč/MWh se určí jako rozdíl mezi výší ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě sjednané provozovatelem distribuční soustavy pro dodávky plynu na ztráty plynu pro příslušný kalendářní měsíc, nejvýše však 2 550 Kč/MWh, a výší stanovené ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě podle § 3 odst. 3.

(4) Výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny za kalendářní měsíc se určí jako součin jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 1 nebo v případě dodávky elektřiny na ztráty do distribuční soustavy uvedené v § 3 odst. 2 jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 2 a množství elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v rozsahu dodávky elektřiny za stanovenou cenu podle § 4.

(5) Výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky plynu na ztráty plynu za kalendářní měsíc se určí jako součin jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 3 a množství plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v rozsahu dodávky plynu za stanovenou cenu podle § 5.

(6) Obdobím, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí, je kalendářní měsíc.

§ 9

Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku

(1) Obchodník s elektřinou nebo plynem, který zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu na ztráty elektřiny nebo plynu v distribuční soustavě, podává žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku operátorovi trhu za uplynulý kalendářní měsíc do dvanáctého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce.

(2) Pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí lhůty podle odstavce 1, vyřizuje se taková žádost v termínech jako žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za následující kalendářní měsíc po podání žádosti; právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za příslušný kalendářní měsíc tím není dotčeno.

(3) Žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku se podává elektronicky prostřednictvím systému operátora trhu a ve formátu definovaném operátorem trhu.

(4) Žádost obchodníka s elektřinou obsahuje

a) jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s elektřinou nebo druh podnikání, místo podnikání a identifikační číslo, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b) registrační číslo účastníka trhu s elektřinou,
c) identifikační údaj (EAN) místa určeného pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě,
d) množství elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v MWh za kalendářní měsíc, na které se uplatní stanovená cena elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě podle § 3 odst. 1 nebo 2,
e) vyčíslení jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v Kč/MWh a
f) vyčíslení celkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc.

(5) Žádost obchodníka s plynem obsahuje

a) jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s plynem nebo druh podnikání, místo podnikání a identifikační číslo, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b) registrační číslo účastníka trhu s plynem,
c) identifikační údaj (EIC) virtuálního odběrného místa představujícího ztráty v distribuční soustavě nebo virtuálního odběrného místa na vlastní spotřebu plynu,
d) množství plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v MWh za kalendářní měsíc, na které se uplatní stanovená cena plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě podle § 3 odst. 3,
e) vyčíslení jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v Kč/MWh, a je-li jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc odvozena od sjednané ceny plynu na ztráty plynu, identifikační číslo nebo jiný identifikátor a datum sjednaní smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy a
f) vyčíslení celkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc.

(6) Žádost může obchodník s elektřinou nebo plynem podat na úhradu výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vztahující se k množství elektřiny nebo plynu na ztráty za jedno místo určené pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny nebo virtuální odběrné místo představující ztráty plynu, popřípadě virtuální odběrné místo na vlastní spotřebu plynu, nebo za více takových míst. Podává-li obchodník s elektřinou nebo plynem žádost za více míst, jsou přílohou žádosti údaje v rozsahu podle odstavce 4 nebo 5 za každé místo.

§ 10

Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku

(1) Lhůta pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku Energetickým regulačním úřadem podle § 19f odst. 5 věty první energetického zákona činí 5 pracovních dnů od předání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem operátorem trhu.

(2) V případě nové žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona činí lhůta pro ověření údajů Energetickým regulačním úřadem 10 pracovních dnů od předání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem operátorem trhu.

§ 11

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku

(1) Operátor trhu podává žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku obchodníků s elektřinou a plynem ministerstvu do 2 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.

(2) Operátor trhu žádá za uplynulý kalendářní měsíc o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku ve výši součtu celkových prokazatelných ztrát a přiměřených zisků obchodníků s elektřinou a plynem, kteří podali žádost za uplynulý kalendářní měsíc podle § 9.

(3) Žádost operátora trhu podle odstavce 1 obsahuje

a) identifikační údaje operátora trhu,
b) požadovanou výši dotace,
c) identifikaci obchodníků s elektřinou nebo plynem, kteří za kalendářní měsíc podali žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 9, a celkovou výši prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za jednotlivé obchodníky s elektřinou nebo plynem za kalendářní měsíc,
d) účel, na který jsou požadované finanční prostředky určeny, a
e) číslo bankovního účtu.

§ 12

Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku

Ministerstvo poskytne operátorovi trhu dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku obchodníků s elektřinou a plynem do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti operátora trhu podle § 11 odst. 1.

§ 13

Pravidla a termín pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku

(1) Nesdělil-li Energetický regulační úřad operátorovi trhu a obchodníkovi s elektřinou nebo plynem pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo nezakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk do 2 pracovních dnů po obdržení dotace podle § 12 převodem na bankovní účet obchodníka s elektřinou nebo plynem registrovaný v systému operátora trhu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádosti podle § 10.

(2) Podá-li obchodník s elektřinou nebo plynem po sdělení pochybností Energetického regulačního úřadu o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku novou žádost a výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nepřekračuje výši prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle původní žádosti, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk do 2 pracovních dnů od sdělení Energetického regulačního úřadu o tom, že nemá pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, jinak do 2 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 10 odst. 2; to neplatí, pokud Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady zakázal. Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk v části, která překračuje celkovou výši prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle původní žádosti, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem v termínech pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc, ve kterém obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost podal.

(3) Zakázal-li Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku zčásti, uhradí operátor trhu postupem podle odstavce 1 prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk ve zbývající části do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu operátorovi trhu.

(4) Má-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku nebo zakáže-li Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku, poskytne takové sdělení nebo rozhodnutí operátorovi trhu rovněž prostřednictvím systému operátora trhu.

§ 14

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

(2) Ustanovení § 2 až 8 pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.


1) § 2 písm. w) vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 písm. v) vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.