Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


459

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slovo „mezinárodních“ nahrazuje slovem „mezinárodněprávních“.

2. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

„h) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba, která organizuje činnosti, jež mají být prováděny v Antarktidě,
i) ekologickou havárií událost, která má za následek nebo v jejímž důsledku bezprostředně hrozí významný a škodlivý dopad na životní prostředí Antarktidy,
j) nápravným opatřením přiměřené opatření přijaté po nastalé ekologické havárii za účelem předejití, zastavení nebo minimalizace dopadu této havárie, včetně určení rozsahu této havárie a jejího dopadu.“.

3. V § 3 odst. 1 se slovo „mezinárodními“ nahrazuje slovem „mezinárodněprávními“.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatel nesmí organizovat vystupování osob na pevninu v Antarktidě z plavidel přepravujících více než 500 cestujících. V případě plavidel přepravujících nejvíce 500 cestujících provozovatel zajistí, aby v místě přistání nebylo v žádném okamžiku více než jedno plavidlo přepravující cestující, omezí počet cestujících na břehu v každém okamžiku na nejvíce 100 osob a zajistí, aby byl zachován poměr 1 průvodce na 20 cestujících.“.

5. § 6 a 7 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 až 14 a odkazů na ně zrušují.

6. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Povolení

(1) Česká osoba může vstoupit do Antarktidy nebo provádět činnosti v Antarktidě pouze na základě povolení Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). Povolení se nevyžaduje pro činnosti, které již byly české osobě povoleny některou jinou smluvní stranou Smlouvy.

(2) Ministerstvo povolení nevydá, pokud

a) česká osoba nesplnila podmínky stanovené tímto zákonem,
b) činnost plánovaná českou osobou by byla v rozporu se základními zásadami ochrany životního prostředí Antarktidy stanovenými v čl. 3 Protokolu, nebo
c) česká osoba, která žádá o vydání povolení, závažným způsobem porušila povinnosti nebo zákazy stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě v období posledních 10 let přede dnem podání žádosti.

(3) Povolení k zasahování do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě lze vydat pouze k

a) opatření vzorků pro vědecké účely,
b) opatření vzorků pro muzea, herbária a botanické zahrady nebo pro jiné vzdělávací instituce,
c) opatření vzorků pro zoologické zahrady, avšak pokud jde o geograficky původní savce nebo ptáky pouze v případě, že tyto vzorky nelze získat z jinde existujících sbírek v zajetí nebo že existuje závažný požadavek na uchování,
d) odstranění nevyhnutelných následků vědeckých činností, nebo
e) přípravě stavby a provozu vědeckých podpůrných zařízení.

(4) Povolení pro odběr zvláště chráněných antarktických druhů ministerstvo nevydá, pokud odběr není nutný pro závažný vědecký účel, ohrozil by přežití nebo obnovení těchto druhů nebo místní populace nebo bylo-li by při odběru použito smrtící techniky, ačkoliv by takový postup nebyl nezbytný. Seznam zvláště chráněných antarktických druhů stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Povolení k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů lze vydat pouze k dovozu kultivovaných rostlin a jejich rozmnožovacích propagulí pro kontrolované použití a druhů živých organismů pro kontrolované experimentální použití.

(6) Povolení vydává ministerstvo po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí.

(7) Ministerstvo rozhodne o žádosti o povolení do 60 dnů ode dne jejího doručení.“.

7. V § 9 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny, místa pro doručování písemností a funkční kontaktní spojení v Antarktidě,“.

8. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „podle § 8 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území“.

9. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h) pohotovostní plán podle § 23b, včetně informací o opatřeních k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti, o opatřeních k pátracím a záchranným operacím a k zajištění lékařské péče a evakuace, jakož i písemný souhlas jiné osoby, pokud na ní bude provedení plánu závislé, a
i) plán nakládání s odpady pro každé stálé stanoviště, pro polní tábory obecně a pro každé plavidlo, s výjimkou malých člunů, které jsou částí provozů stálých stanovišť nebo plavidel, a se zřetelem k existujícím plánům pro nakládání s odpady na námořních plavidlech; náležitosti plánu nakládání s odpady a požadavky na jeho naplňování stanoví prováděcí právní předpis.“.

10. V § 9 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) dokladem o uzavření pojistné smlouvy nebo dokladem o vytvoření dostatečné finanční rezervy, která zaručí náhradu nákladů na případné záchranné operace, lékařskou péči a evakuaci v Antarktidě, na odstranění škod na životním prostředí Antarktidy nebo nákladů na nápravná opatření vyplývající z odpovědnosti za ekologické havárie,“.

11. V § 10 odst. 2 se za slova „vydáno na základě“ vkládají slova „zjišťovacího řízení (§ 14),“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a závěrečnou zprávu o pobytu, která obsahuje časový a věcný průběh a popis všech realizovaných činností a dosažených výsledků a cílů“.

12. V § 10 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Povolení k zasahování do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů obsahuje podmínky, které zajistí, že

a) nebude odebráno více místních savců, ptáků, bezobratlých nebo rostlin, než je nezbytně nutné pro účely uvedené v § 8 odst. 3,
b) budou usmrceny jen malé počty místních savců nebo ptáků a v žádném případě nebude usmrceno více savců nebo ptáků z místních populací, než může ve spojení s jinými povolenými odběry obvykle nahradit přirozená reprodukce v následující sezoně, a
c) zachová se rozmanitost druhů, jakož i stanovišť, které jsou podstatné pro jejich existenci, a rovnováha ekosystémů v Antarktidě a ekosystémů závislých a přidružených.

(4) V povolení k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů musí být upřesněny druhy, počet druhů, popřípadě věk a pohlaví jedinců druhu, které mají být vysazovány, spolu se zdůvodněním vysazování a uvedením preventivních opatření, která je třeba přijmout k zabránění úniku nebo styku s faunou nebo flórou v Antarktidě.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

13. V § 10 odst. 5 se slova „nebo do jazyka francouzského“ zrušují.

14. V § 10 se odstavec 6 zrušuje.

15. V § 11 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Ministerstvo může z vlastního podnětu změnit nebo zrušit pravomocné povolení, pokud zjistí, že jím povolená činnost vede k vlivům na životní prostředí Antarktidy, které jsou neslučitelné se zásadami stanovenými v čl. 3 Protokolu, nebo hrozí, že povolená činnost povede k takovým vlivům.“.

16. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

17. V § 11 odst. 2 větě první se za slova „ , jsou povinny“ vkládají slova „okamžitě zanechat činnosti vykonávané na základě zrušeného povolení a“.

18. V § 11 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

19. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) České osoby jsou povinny mít u sebe během pobytu v Antarktidě originál nebo kopii povolení vydaného ministerstvem a jeho úřední překlad do angličtiny nebo originál nebo kopii povolení vydaného jiným státem.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

20. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

㤠12

(1) Ministerstvo informuje Ministerstvo zahraničních věcí o jím vydaném povolení podle § 8, a to do 30 dnů od jeho vydání.

(2) Povolení podle § 8 nenahrazuje povolení nebo jiné oprávnění k činnostem vyžadované jinými právními předpisy27).


27) Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.“.

21. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13

Předmět posuzování vlivů

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí v Antarktidě jsou všechny činnosti povolované podle § 8, včetně změn těchto činností.“.

22. V § 18 se odstavce 4 až 6 zrušují.

23. § 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28 zní:

㤠19

Dovoz nepůvodních druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů do Antarktidy

(1) Zakazuje se dovoz geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy, s výjimkou dovozu na základě povolení. V případě nepovoleného dovozu geograficky nepůvodních druhů jsou české osoby povinny je odstranit, s výjimkou případů, kdy by tím vznikl větší nepříznivý dopad na životní prostředí.

(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na dovoz potravin28), za předpokladu, že nejsou za tímto účelem dovážena do Antarktidy živá zvířata. Dovážená vykuchaná drůbež jako potravina musí být opatřena certifikátem, že není postižena Newcastleskou nemocí, tuberkulózou nebo infekcemi způsobenými kvasinkami.

(3) Zakazuje se přivádět psy na pevninu, ledovcové šelfy nebo ledovce na moři v Antarktidě.

(4) Dovoz nesterilní půdy do Antarktidy je zakázán.


28) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

24. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) dodržovat plán nakládání s odpady zpracovaný podle § 9 odst. 2 písm. i).“.

25. V § 21 se slova „ , nesterilní půdy“ a slova „podle tohoto zákona (§ 8 odst. 1 písm. i)“ zrušují.

26. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23

Odstraňování odpadu do moře

(1) V oblasti Antarktidy je zakázáno odstraňovat do moře umělé hmoty, včetně syntetických lan, syntetických rybářských sítí a syntetických pytlů na odpadky.

(2) V oblasti Antarktidy je zakázáno odstraňovat do moře odpady, včetně papírových výrobků, textilií, skla, kovu, lahví, hliněného nebo porcelánového nádobí, popela ze spalování, odpadního řeziva a potahových nebo obalových materiálů.

(3) Do moře je v oblasti Antarktidy možné odstraňovat potravinové odpady ve vzdálenosti více než 12 námořních mil od nejbližší země nebo ledového příkrovu, pokud prošly drtičem nebo mlýnem a jsou tak jemně rozdrceny nebo rozemlety, že mohou projít sítem s otvory nejvýše 25 mm velkými.“.

27. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST OSMÁ
ODPOVĚDNOST ZA EKOLOGICKÉ HAVÁRIE

§ 23a

České osoby jsou povinny přijmout preventivní opatření, aby se snížilo riziko ekologických havárií a jejich potenciálních nepříznivých dopadů.

§ 23b

Provozovatel je povinen před zahájením činnosti v Antarktidě vypracovat pohotovostní plán obsahující nápravná opatření pro případ nehod s možným nepříznivým dopadem na životní prostředí Antarktidy nebo závislé a přidružené ekosystémy. Pohotovostní plán musí být aktuální po celou dobu provádění činnosti v Antarktidě. Náležitosti pohotovostního plánu včetně návrhů nápravných opatření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23c

(1) V případě vzniku ekologické havárie jsou provozovatel nebo české osoby povinni okamžitě a účinně zasáhnout proti ekologické havárii způsobené jejich činností.

(2) Provozovatel nebo české osoby jsou povinni bezodkladně informovat ministerstvo o ekologické havárii způsobené jejich činností.

§ 23d

Pokud by se ukázalo, že činnost povolená podle zákona způsobuje nebo hrozí způsobit nepředvídanou škodu na životním prostředí Antarktidy, musí být tato činnost okamžitě ukončena.

§ 23e

Provozovatel, který nepřijme okamžité a účinné nápravné opatření proti ekologické havárii způsobené jeho činností, je povinen uhradit náklady na nápravné opatření smluvní straně Smlouvy, která je přijala. Náhrada musí pokrýt náklady na přijaté nápravné opatření.

§ 23f

Pokud nebyla splněna povinnost podle § 23c odst. 1 a žádnou smluvní stranou Smlouvy nebylo přijato nápravné opatření, provozovatel je povinen uhradit náklady na nápravné opatření ministerstvu. Tato náhrada bude zaplacena do fondu spravovaného sekretariátem Smlouvy o Antarktidě. Náhrada musí odpovídat účelně vynaloženým nákladům na nápravné opatření, které mělo být přijato.

§ 23g

(1) Provozovatel není odpovědný podle § 23e a 23f, pokud prokáže, že ekologická havárie byla způsobena

a) jednáním nezbytným k ochraně lidského života nebo bezpečnosti,
b) událostí, která v podmínkách Antarktidy představuje přírodní katastrofu výjimečného charakteru, která nemohla být rozumně předpokládána, a to za předpokladu, že byla přijata veškerá rozumná preventivní opatření, jejichž cílem bylo snížit riziko ekologických havárií a jejich potenciální nepříznivý dopad,
c) teroristickým činem,
d) aktem válečného jednání proti činnostem provozovatele, nebo
e) opatřením povoleným smluvní stranou Smlouvy k nápravě ekologické havárie způsobené činností jiného provozovatele, který nepřijal nápravné opatření podle § 23c odst. 1.

(2) Pokud byla ekologická havárie způsobena činnostmi dvou nebo více provozovatelů, mají společnou a nerozdílnou odpovědnost. Pokud provozovatel prokáže, že pouze část ekologické havárie je způsobena jeho činností, je odpovědný pouze za tuto část.

§ 23h

(1) Byla-li ekologická havárie způsobena událostí související s provozem plavidla, je odpovědnost provozovatele omezena částkou 1 000 000 zvláštních práv čerpání definovaných Mezinárodním měnovým fondem (dále jen „zvláštní právo čerpání“) pro plavidlo s tonáží nepřesahující 2 000 tun. V případě plavidel s tonáží vyšší než 2 000 tun se k částce podle věty první za každou tunu od 2 001 do 30 000 tun přičítá 400 zvláštních práv čerpání, za každou tunu od 30 001 do 70 000 tun 300 zvláštních práv čerpání a za každou tunu vyšší než 70 000 tun 200 zvláštních práv čerpání. V ostatních případech je odpovědnost provozovatele omezena částkou 3 000 000 zvláštních práv čerpání.

(2) Odpovědnost není omezena, pokud se prokáže, že k ekologické havárii došlo v důsledku jednání provozovatele spáchaného úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(3) Provozovatel je povinen zabezpečit a po dobu činnosti v Antarktidě udržovat finanční zajištění na krytí odpovědnosti podle § 23e a 23f, a to až do výše použitelných limitů stanovených podle odstavce 1.

§ 23i

Právo smluvní strany Smlouvy na náhradu ze strany provozovatele podle § 23e zaniká, pokud dotčená smluvní strana Smlouvy nepodala žalobu u příslušného národního soudu provozovatele do 3 let od zahájení provádění nápravného opatření nebo do 3 let ode dne, kdy se smluvní strana Smlouvy, která podala žalobu, dozvěděla nebo měla rozumnou možnost dozvědět se o totožnosti provozovatele, podle toho, co nastane později. Právo na náhradu zaniká, pokud žaloba nebyla podána do 15 let ode dne zahájení nápravného opatření.“.
Dosavadní části osmá až třináctá se označují jako části devátá až čtrnáctá.

28. V § 24 písm. a) se slova „přijímá ohlášení podle tohoto zákona (§ 6) a“ zrušují.

29. V § 24 písm. b) se slova „přijatých ohlášení“ nahrazují slovem „žádostí“.

30. V § 24 písm. c) se slova „přijatých ohlášeních a“ zrušují.

31. V § 24 písmena g) a h) znějí:

„g) koordinuje činnosti českých osob v Antarktidě a podílí se na přípravě výzkumných činností v Antarktidě ve spolupráci s příslušnými institucemi Akademie věd České republiky, veřejných výzkumných institucí, výzkumných organizací a veřejných vysokých škol a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Ministerstvem zahraničních věcí,
h) v případech, kdy není dána působnost Ministerstva zahraničních věcí, poskytuje v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami informace jejich smluvním stranám nebo Výboru.“.

32. V § 24 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí nezbytnou součinnost za účelem poskytování informací podle § 25 písm. b).“.

33. V § 25 písmeno b) zní:

„b) v souladu se Smlouvou a Protokolem a jinými mezinárodněprávními závazky poskytuje informace ostatním smluvním stranám, Poradnímu shromáždění a příslušným mezinárodním organizacím.“.

34. V nadpisu části desáté se slova „SPRÁVNÍ TRESTY“ nahrazují slovem „PŘESTUPKY“.

35. V § 26 odst. 1 větě druhé se slova „v pracovněprávním vztahu k České republice zastoupené ministerstvem“ nahrazují slovy „zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v ministerstvu nebo Ministerstvu zahraničních věcí“.

36. V § 26 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Vzor zvláštního průkazu stanoví prováděcí právní předpis.“.

37. V § 27 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší zákaz podle § 3 odst. 3,
b) poruší zákaz nebo některou z povinností podle § 3 odst. 5,
c) vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez povolení podle § 8 nebo nedodržuje podmínky stanovené v tomto povolení,
d) uvede v žádosti o povolení podle § 8 nepravdivé nebo zkreslené údaje,
e) v rozporu s § 11 odst. 3 nemá u sebe během pobytu v Antarktidě originál nebo kopii povolení vydaného ministerstvem nebo jeho úřední překlad do angličtiny nebo originál nebo kopii povolení vydaného jiným státem,
f) poruší některý ze zákazů souvisejících s dovozem geograficky nepůvodních druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů do Antarktidy podle § 19 odst. 1, 3 nebo 4,
g) poruší některou z povinností při nakládání s odpadem podle § 20 odst. 1,
h) poruší některý ze zákazů při nakládání s odpadem podle § 20 odst. 3,
i) v rozporu s § 23a nepřijme preventivní opatření,
j) v rozporu s § 23b nevypracuje pohotovostní plán nebo jej neaktualizuje po celou dobu provádění činnosti v Antarktidě,
k) v rozporu s § 23c okamžitě a účinně nezasáhne proti ekologické havárii způsobené její činností nebo bezodkladně neinformuje ministerstvo o ekologické havárii způsobené její činností,
l) v rozporu s § 23d neukončí povolenou činnost, která způsobuje nebo hrozí způsobit nepředvídanou škodu na životním prostředí Antarktidy,
m) v rozporu s § 23h odst. 3 nezabezpečí nebo neudržuje finanční zajištění na krytí odpovědnosti podle § 23e a 23f, nebo
n) neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli podle § 26, neposkytne jim součinnost nebo neodkladně neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků.“.

38. V § 27 odst. 2 písmeno m) zní:

„m) v rozporu s § 23 odstraní do moře umělé hmoty nebo odpady v oblasti Antarktidy.“.

39. V § 30 odst. 2 se slova „§ 7 odst. 3 písm. e) a“ zrušují.

40. § 31 zní:

㤠31

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 4, § 9 odst. 2 písm. i), § 23b a § 26 odst. 4. Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 14 odst. 2, § 15 odst. 8 a § 16 odst. 12.“.

41. Část třináctá se včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní část čtrnáctá se označuje jako část třináctá.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Činnosti v Antarktidě ohlášené nebo povolené podle zákona č. 276/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolené podle zákona č. 276/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení zahájené a pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 276/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení přílohy VI Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě ve Sbírce mezinárodních smluv.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

Libor Šnédar - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu se věnuje u nás dosud málo zpracované oblasti práva a klade si za cíl zachytit základní právní otázky spjaté s pojetím a ochranou nenarozeného lidského života. Práce poukazuje na komplikovaný pohled na nenarozený ... pokračování

Cena: 649 KčKOUPIT

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ... pokračování

Cena: 485 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.