Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


457

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. I

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Datová schránka fyzické osoby

(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně fyzické osobě, která je plně svéprávná, na žádost této osoby bezodkladně po podání žádosti.

(2) Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

(3) Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
b) rodné příjmení,
c) den, měsíc a rok narození,
d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
e) státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, a
f) číslo a druh identifikačního dokladu, je-li fyzické osobě vydán.

(4) Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby.

(5) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již fyzická osoba zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo není-li plně svéprávná, ministerstvo ji vyrozumí, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit.“.

2. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Přihlášení podle odstavce 1 zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím přístupu s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „přístup pomocí kvalifikovaného prostředku“). Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení a jejich náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky podle věty první.“.

3. V § 10 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Ministerstvo zašle výlučně do vlastních rukou adresáta přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4, bezodkladně po zřízení datové schránky. V případě datové schránky zřízené na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 4 ministerstvo zašle přístupové údaje pouze na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2.

(2) Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám. Datová schránka zřízená na základě žádosti podané způsobem podle § 27 odst. 4, u které osoba uvedená v § 8 odst. 1 nebo 2 nepožádala o zaslání přístupových údajů, je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 nebo 2, nejpozději však patnáctým dnem po dni jejího zřízení. Ministerstvo vyrozumí osobu uvedenou v § 8 odst. 1 nebo 2 o zřízení datové schránky prostřednictvím informačního systému veřejné správy, kterým podala žádost o zřízení datové schránky.“.

4. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci rovněž na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost.“.

5. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy a součinnost

(1) Komora auditorů České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do rejstříku auditorů, o údajích vedených o osobě v rejstříku auditorů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti této osoby.

(2) Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu znalce do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) a o zápisu soudního tlumočníka nebo soudního překladatele do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů (dále jen „seznam soudních tlumočníků“), o údajích vedených o této osobě v seznamu znalců nebo v seznamu soudních tlumočníků nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu znalců nebo seznamu soudních tlumočníků.“.

6. V § 15 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Česká komora architektů bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu autorizovaného architekta do seznamu autorizovaných architektů, o údajích vedených o této osobě v seznamu autorizovaných architektů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu autorizovaných architektů.

(4) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu autorizovaného inženýra do seznamu autorizovaných inženýrů a o zápisu autorizovaného technika do seznamu autorizovaných techniků, o údajích vedených o této osobě v seznamu autorizovaných inženýrů nebo v seznamu autorizovaných techniků nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu autorizovaných inženýrů nebo ze seznamu autorizovaných techniků.

(5) Český úřad zeměměřický a katastrální nebo Ministerstvo obrany bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu úředně oprávněného zeměměřického inženýra do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, o údajích vedených o této osobě v seznamu fyzických osob s úředním oprávněním nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.“.

7. § 27 zní:

㤠27

(1) Žádosti a oznámení podle tohoto zákona lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

(2) Žádost podle § 11 odst. 5 nebo 7 a oznámení podle § 12 odst. 1 může osoba uvedená v § 8 odst. 1 a 2 podat rovněž s využitím přístupu pomocí kvalifikovaného prostředku. Žádost podle § 11 odst. 5 může osoba uvedená v § 8 odst. 1 a 2 podat rovněž jednoduchým způsobem prostřednictvím informačního systému datových schránek.

(3) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 a § 5 odst. 5 se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu nebo zaměstnancem zařazeným v kontaktním místu veřejné správy.

(4) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4 a § 4 odst. 5 se nevyžaduje, je-li žádost podána fyzickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka fyzické osoby nebo datová schránka podnikající fyzické osoby zřízena, s využitím přístupu pomocí kvalifikovaného prostředku.

(5) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4 se nevyžaduje, je-li žádost podána fyzickou osobou, pro niž má být datová schránka fyzické osoby zřízena, s využitím ověření její identity způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, do níž má přístup jako oprávněná osoba, a údajů vedených o fyzické osobě v základním registru obyvatel.

(6) Je-li datová schránka zřízena podle § 4 odst. 1 nebo § 5 odst. 1 anebo jsou-li žádosti nebo oznámení, které zákon spojuje s vydáním přístupových údajů, podány prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, lze obdržet přístupové údaje na kontaktním místě veřejné správy po ověření totožnosti na počkání.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Čl. II

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č.  270/2021 Sb. a zákona č. 89/2022 Sb., se mění takto:

1. V čl. CXLII se body 2, 10 až 13, 15, 27 a 38 až 41 zrušují.

2. V čl. CXLIII se bod 2 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Čl. III

V čl. LXXIII zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, se bod 2 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.