Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 453/2022 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2022, částka 204, ze dne 28. 12. 2022

453

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 15. prosince 2022,

jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky

Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo“ nebo „emitent“) určuje tyto společné emisní podmínky státních pokladničních poukázek (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“). Dluhopisy jsou vydávány Českou republikou jednající prostřednictvím ministerstva na základě § 25 a 26 zákona č.  190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“), § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“) a na základě části první (Obecná ustanovení) Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, v platném znění, uveřejněných na internetových stránkách České národní banky a ministerstva (dále jen „Pravidla pro primární prodej“). Dluhopisy se řídí zejména těmito společnými emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech, rozpočtovými pravidly, Pravidly pro primární prodej, postupy a pravidly obsaženými ve smluvní dokumentaci mezi emitentem a vybranými účastníky aukce (dále jen „smluvní dokumentace“) a Pravidly systému krátkodobých dluhopisů (dál jen „Pravidla SKD“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Státní pokladniční poukázka
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých)
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Výnos dluhopisu: stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a jeho emisním kurzem
Zlomek dní: ACT/360
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o dluhopisech vydávány na základě rozpočtových pravidel.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Česká národní banka.
4. Doba splatnosti dluhopisů je do jednoho roku.
5. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).
6. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se řídí Pravidly SKD.
7. Výnos dluhopisu se stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto společných emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence jednoho roku o 360 (slovy: tři sta šedesáti) dnech a skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn (standard ACT/360).
8. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem dosaženým v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem na majetkový účet emitenta podle § 35 odst. 7 rozpočtových pravidel bude emisní kurz dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a podle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se prodávají na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí Pravidly pro primární prodej a postupy a pravidly obsaženými ve smluvní dokumentaci, přičemž v případě rozporu jsou rozhodující postupy a pravidla obsažená ve smluvní dokumentaci. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem nebo emitent. Další upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím osob určených emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.
11. Primární prodej dluhopisů bude proveden prostřednictvím aukce pořádané Českou národní bankou podle Pravidel pro primární prodej a podle postupů a pravidel obsažených ve smluvní dokumentaci, přičemž v případě rozporu jsou rozhodující postupy a pravidla obsažená ve smluvní dokumentaci. O vydávání a primárním prodeji příslušné tranše emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum a způsob příslušné aukce podle Pravidel pro primární prodej. Oznámení o příslušné aukci a způsobu aukce se uveřejňují nejpozději v den konání aukce na internetových stránkách ministerstva. Vypořádacím místem primárního prodeje je Česká národní banka.
12. Právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem den před splatností příslušné emise. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po tomto dni vylučují.
13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu splatnosti příslušné emise. Připadne-li datum splacení dluhopisů na den, který není obchodním dnem, provede se výplata bezprostředně následující obchodní den bez nároku na výnos nebo jinou náhradu za toto odložení.
14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení dluhopisů majitelům ve stanovený den splatnosti, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo, a to přímo nebo prostřednictvím jiných pověřených osob. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem. Platebním místem je Česká národní banka nebo jiná osoba pověřená emitentem, která uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení dluhopisů.
15. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
16. Právo spojené s dluhopisy se promlčuje ve lhůtě stanovené právními předpisy platnými v době, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
17. Tyto společné emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů, nabývají účinnosti dnem vyhlášení a vztahují se na emise dluhopisů vydané po tomto datu. Oznámení týkající se dluhopisů budou uveřejňována v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech.
18. Česká národní banka nevykonává dohled nad emisí těchto dluhopisů ani nad jejich emitentem.
19. Tyto společné emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi společných emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
20. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva a zdaňování výnosu dluhopisu se v České republice řídí právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti z těchto společných emisních podmínek a z dluhopisů vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ... pokračování

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební ... pokračování

Cena: 599 KčKOUPIT

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o vysokých školách a aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Nově je zařazen zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s válkou na Ukrajině. Všechny změny textů jsou vyznačeny ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.