Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020  Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012  Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb. a nařízení vlády č. 202/2022  Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:

„h) smlouvou o nákupu bezuhlíkové elektřiny smlouva, jíž se fyzická nebo právnická osoba zavazuje koupit elektřinu z bezuhlíkových zdrojů přímo od jejího výrobce, a
i) výrobou elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí výroba elektřiny z bezuhlíkových zdrojů ve výrobně elektřiny, která
1. je připojena ve stejném odběrném místě jako výrobní zařízení,
2. se nachází s výrobním zařízením ve stejné větvi nebo smyčce vedení nízkého nebo vysokého napětí nebo ve stejné distribuční soustavě, která není přímo připojena k přenosové soustavě, nebo
3. je spojena s výrobním zařízením přímým vedením9).


9) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších přepisů.“.

3. V § 4 odst. 5 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „30 %, a to na základě“.

4. V § 4 odst. 5 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:

„a) výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí,
b) smlouvy o nákupu bezuhlíkové elektřiny, nebo
c) záruk původu elektřiny10).


10) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

6. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „ , pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,“ zrušují.

7. V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) v případě, že dokládá splnění podmínky podle § 4 odst. 5 věty druhé,
1. energetický posudek8) obsahující objem výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí,
2. smlouvu o nákupu bezuhlíkové elektřiny spolu s vyúčtováním7) o odebrané elektřině na základě této smlouvy, nebo
3. prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny,“.

8. V příloze č. 3 části H. bodu 3 písmena b) a c) znějí:

„b) Energetický posudek obsahující objem výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí.
c) Smlouva o nákupu bezuhlíkové elektřiny spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy.“.

9. V příloze č. 3 části H. bodu 3 se za písmeno c) vkládá písmeno d), které zní:

„d) Prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro poskytnutí kompenzace za rok 2022 lze podmínku pokrytí spotřeby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů alespoň ve výši 30 % podle § 4 odst. 5 věty druhé nařízení vlády č. 565/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, splnit také na základě smlouvy, jíž se dodavatel zavazuje dodat elektřinu z výhradně jaderných zdrojů; v takovém případě žadatel k žádosti o kompenzaci přiloží tuto smlouvu spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Jindřiška Syllová, Martin Kavěna, Eva Tetourová, Jan Němec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektiv autorů poskytuje ucelený komentář paragrafového znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, včetně jeho příloh - Jednacího řádu vyšetřovací komise a Volebního řádu. Ve výkladu shromažďuje dosavadní zkušenosti s výkladem procesních pravidel, které ...

Cena: 2 915 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.