Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020  Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012  Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb. a nařízení vlády č. 202/2022  Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:

„h) smlouvou o nákupu bezuhlíkové elektřiny smlouva, jíž se fyzická nebo právnická osoba zavazuje koupit elektřinu z bezuhlíkových zdrojů přímo od jejího výrobce, a
i) výrobou elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí výroba elektřiny z bezuhlíkových zdrojů ve výrobně elektřiny, která
1. je připojena ve stejném odběrném místě jako výrobní zařízení,
2. se nachází s výrobním zařízením ve stejné větvi nebo smyčce vedení nízkého nebo vysokého napětí nebo ve stejné distribuční soustavě, která není přímo připojena k přenosové soustavě, nebo
3. je spojena s výrobním zařízením přímým vedením9).


9) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších přepisů.“.

3. V § 4 odst. 5 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „30 %, a to na základě“.

4. V § 4 odst. 5 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:

„a) výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí,
b) smlouvy o nákupu bezuhlíkové elektřiny, nebo
c) záruk původu elektřiny10).


10) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

6. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „ , pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,“ zrušují.

7. V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) v případě, že dokládá splnění podmínky podle § 4 odst. 5 věty druhé,
1. energetický posudek8) obsahující objem výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí,
2. smlouvu o nákupu bezuhlíkové elektřiny spolu s vyúčtováním7) o odebrané elektřině na základě této smlouvy, nebo
3. prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny,“.

8. V příloze č. 3 části H. bodu 3 písmena b) a c) znějí:

„b) Energetický posudek obsahující objem výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí.
c) Smlouva o nákupu bezuhlíkové elektřiny spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy.“.

9. V příloze č. 3 části H. bodu 3 se za písmeno c) vkládá písmeno d), které zní:

„d) Prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro poskytnutí kompenzace za rok 2022 lze podmínku pokrytí spotřeby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů alespoň ve výši 30 % podle § 4 odst. 5 věty druhé nařízení vlády č. 565/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, splnit také na základě smlouvy, jíž se dodavatel zavazuje dodat elektřinu z výhradně jaderných zdrojů; v takovém případě žadatel k žádosti o kompenzaci přiloží tuto smlouvu spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ... pokračování

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.