Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


434

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 43a odst. 6 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie5) a upravuje


5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.“.

2. V § 2 písm. f) bodu 5 se slovo „a“ zrušuje.

3. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

„g) nulovými emisemi emise menší než 1 g CO2.kWh-1 stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel6), nebo emise menší než 1 g CO2.km-1 stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel7), a


6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o změně nařízení (ES) č.  715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

4. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) u vozidel a jízdních souprav hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany – 60,00 t.“.

5. V § 5 odst. 7 se za slovo „paliva“ vkládají slova „nebo pro vozidla s nulovými emisemi“.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „pro vozidla na alternativní paliva nebo nejvýše o 2,00 t pro vozidla s nulovými emisemi“.

7. V § 7 odst. 1 písm. a) se doplňují body 9 a 10, které znějí:

„9. vozidel hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany – 2,70 m,
10. vozidel hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany; pokud překračují šíři vozidla uvedenou v bodě 9 až do celkové šíře 3,50 m, lze je, s výjimkou případů, kdy řidič vozidla užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, provozovat pouze za užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy nebo za použití vozidla technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy – 3,50 m,“.

8. V § 7 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 5, který zní:

„5. vozidel hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany – 4,20 m,“.

9. V § 7 odst. 1 písm. c) se doplňují body 16 a 17, které znějí:

„16. jednotlivého vozidla hasičského záchranného sboru nebo jednotky požární ochrany – 15,00 m,
17. jízdní soupravy vozidla hasičského záchranného sboru nebo jednotky požární ochrany s jedním nebo více přípojnými vozidly – 22,00 m,“.

10. V § 10 písm. f) se slovo „určenou“ nahrazuje slovy „nebo pro vozidla s nulovými emisemi určené“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.