Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


418

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022  Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č.  225/2017 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021  Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 13/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci § 1 se doplňuje věta „Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prostorová data se vedou v referenčním Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a referenčním Výškovém systému baltském – po vyrovnání.“.

3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 17 zní:

㤠3

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost

(1) Mapovým podkladem pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (dále jen „mapový podklad“) jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky1).

(2) Mapovým podkladem jsou dále základní báze geografických dat, tematická státní mapová díla a digitální mapa veřejné správy. Při územně plánovací činnosti se jako další mapový podklad používá digitální technická mapa obce, je-li k dispozici. Mapovým podkladem pro pořízení regulačního plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území.

(3) Pro účely územního plánování je možné mapový podklad doplnit na základě skutečností zjištěných vlastním průzkumem území; záznam o provedeném doplnění se ukládá u pořizovatele.

(4) Není-li státní mapové dílo17) v digitální formě k dispozici, lze s využitím státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě.


1) § 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
17) § 3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č.  81/2011 Sb.“.

4. § 9 zní:

㤠9

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje

a) vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje,
b) problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů,
c) vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s územním rozvojovým plánem a politikou územního rozvoje,
d) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývajících z uplatňování zásad územního rozvoje z hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci,
e) vyhodnocení potřeby pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo nových zásad územního rozvoje,
f) požadavky na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje a na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky na zpracování nových zásad územního rozvoje a na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
g) návrhy na aktualizaci územního rozvojového plánu nebo politiky územního rozvoje.“.

5. § 15 zní:

㤠15

Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu,
b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,
c) vyhodnocení souladu územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a politikou územního rozvoje,
d) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
e) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývajících z uplatňování územního plánu z hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci,
f) vyhodnocení potřeby pořízení změny územního plánu nebo nového územního plánu,
g) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu nebo nového územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu nebo zadání územního plánu, je-li vyhodnocení podle písmene f) kladné,
h) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.“.

6. § 21 se zrušuje.

7. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
JEDNOTNÝ STANDARD ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
(K § 20a odst. 4 stavebního zákona)

§ 21a

(1) Standardizovanými částmi územně plánovací dokumentace jsou

a) standardizované jevy,
b) předávaná data.

(2) Požadavky na strukturu standardizovaných jevů jsou požadavky na jejich datovou strukturu určující označení vrstev, jejich geometrii a vlastnosti.

(3) Požadavky na strukturu předávaných dat zahrnují požadavky na uspořádání a označení složek a souborů a požadavky na zeměpisné usazení, barevnou hloubku a rozlišení rastrových dat.

(4) Výkresy a schémata v rastrové podobě se předávají v zeměpisném usazení souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální s barevnou hloubkou 24 bit v rozlišení 300 dpi.

(5) Metadata obsahují údaje o názvu dokumentu, řešeném území, zpracovateli, druhu dokumentu a jeho změnách a aktualizacích, o etapě pořizování, měřítku a technologii zpracování, časové reference k předávaným datům a specifikaci předávaných jevů, které nejsou standardizovány.

(6) Soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění dokladem z elektronického kontrolního nástroje, který Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupní bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 21b

Jednotný standard územního plánu

(1) Standardizované jevy územního plánu jsou

a) řešené území,
b) zastavěné území,
c) zastavitelné plochy,
d) plochy přestavby,
e) plochy změn v krajině,
f) plochy s rozdílným způsobem využití,
g) koridory dopravní a technické infrastruktury,
h) plochy a koridory územních rezerv,
i) plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu,
j) veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace,
k) územní systém ekologické stability,
l) systém sídelní zeleně,
m) systém významných veřejných prostranství,
n) vymezení částí územního plánu s prvky regulačního plánu.

(2) Požadavky na strukturu standardizovaných jevů územního plánu jsou stanoveny v přílohách č. 19 a 20 k této vyhlášce.

(3) Požadavky na grafické vyjádření standardizovaných jevů územního plánu, s výjimkou ploch s rozdílným způsobem využití, jsou stanoveny v příloze č. 21 k této vyhlášce. Požadavky na grafické vyjádření ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

(4) Standardizované jevy hlavního výkresu použité též v samostatných výkresech se v těchto výkresech zobrazují přiměřeně s přihlédnutím k měřítku daného výkresu. Standardizované jevy hlavního výkresu se zobrazují shodně i v koordinačním výkresu.

(5) Požadavky na uspořádání a označení složek a souborů a na výměnný formát předávaných dat územního plánu jsou stanoveny v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(6) Hlavní město Praha se může v odůvodněných případech odchýlit od požadavků této vyhlášky na grafické vyjádření a strukturu ploch s rozdílným způsobem využití.“.
Dosavadní části čtvrtá až šestá se označují jako části pátá až sedmá.

8. V příloze č. 4 se v nadpisu části I. za slovo „Obsah“ vkládají slova „a struktura“.

9. V příloze č. 4 části I. odst. 1 písm. d) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „a územním rozvojovém plánu“.

10. Příloha č. 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze č. 6 se v poslední větě na konci bodu 1 doplňují slova „a územního rozvojového plánu“.

12. V příloze č. 7 části I. odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně stanovení data, k němuž je vymezeno“.

13. V příloze č. 7 části I. se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g) definice pojmů, které nejsou obsaženy v právních předpisech.“.

14. V příloze č. 9 odst. 2 se za slova „zásad územního rozvoje,“ vkládají slova „územního rozvojového plánu,“.

15. V příloze č. 11 části I. se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) definice pojmů, které nejsou obsaženy v právních předpisech.“.

16. Za přílohu č. 18 se doplňují nové přílohy č.  19 až 23, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 500/2006  Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 500/2006  Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 500/2006  Sb.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 500/2006  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pořízení územně plánovací dokumentace, u níž došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky k doručení oznámení o konání veřejného projednání návrhu územně plánovací dokumentace, se dokončí podle vyhlášky č. 500/2006  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pořízení změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace, u níž došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ke schválení zadání nebo obsahu změny nebo obsahu aktualizace nebo zprávy o uplatňování v uplynulém období obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace, se dokončí podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Při první změně nebo aktualizaci územně plánovací dokumentace, jejíž pořizování bude zahájeno po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se územně plánovací dokumentace uvede do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Bylo-li v době ode dne 1. ledna 2007 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky schváleno zadání územního plánu, neuplatní se na změnu územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 požadavky § 21a a 21b vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011  Sb., vyhlášky č. 431/2012 Sb. a vyhlášky č. 360/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené v § 4 až 18 se s ohledem na specifické podmínky a charakter území vymezují jako plochy všeobecné nebo v dalším podrobnějším členění, ze kterého se při návrhu územního plánu volí taková skladba ploch, která je pro dané sídlo nejvhodnější. Je-li to účelné, lze podrobněji členěné plochy dále členit.

(5) Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené v § 4 odst. 3 písm. e), § 5 odst. 3 písm. f), § 6 odst. 3 písm. g), § 7 odst. 3 písm. b), § 7a odst. 3 písm. g), § 8 odst. 3 písm. e), § 9 odst. 3 písm. g), § 10 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 3 písm. h), § 12 odst. 3 písm. b), § 13 odst. 3 písm. d), § 14 odst. 3 písm. d), § 15 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. d) a § 19 odst. 2 písm. b) lze vymezovat pouze v odůvodněných případech.“.

2. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Plochy bydlení se podrobněji člení na plochy

a) bydlení všeobecného,
b) bydlení venkovského,
c) bydlení individuálního,
d) bydlení hromadného,
e) bydlení jiného.“.

3. V § 5 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) rekreace všeobecné,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

4. V § 6 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) občanského vybavení všeobecného,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

5. V § 7a odstavec 3 zní:

„(3) Plochy zeleně se podrobněji člení na plochy

a) zeleně všeobecné,
b) zeleně - parky a parkově upravené plochy,
c) zeleně - zahrady a sady,
d) zeleně ochranné a izolační,
e) zeleně sídelní ostatní,
f) zeleně krajinné,
g) zeleně jiné.“.

6. V § 8 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) smíšené obytné všeobecné,“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

7. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Plochy dopravní infrastruktury se podrobněji člení na plochy

a) dopravy všeobecné,
b) dopravy silniční,
c) dopravy drážní,
d) dopravy vodní,
e) dopravy letecké,
f) dopravy kombinované,
g) dopravy jiné.“.

8. V § 10 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) technické infrastruktury všeobecné,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

9. V § 11 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) výroby všeobecné,“.

Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

10. V § 12 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) smíšené výrobní všeobecné,“.

11. V § 13 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) vodní a vodohospodářské všeobecné,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

12. V § 18 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) těžby nerostů všeobecné,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Pořízení územně plánovací dokumentace, u níž došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky k doručení oznámení o konání veřejného projednání návrhu územně plánovací dokumentace, se dokončí podle vyhlášky č. 501/2006  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pořízení změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace, u níž došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ke schválení zadání nebo obsahu změny nebo obsahu aktualizace nebo zprávy o uplatňování v uplynulém období obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace, se dokončí podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Při první změně nebo aktualizaci územně plánovací dokumentace, jejíž pořizování bude zahájeno po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se územně plánovací dokumentace uvede do souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Bylo-li v době ode dne 1. ledna 2007 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky schváleno zadání územního plánu, lze změnou územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 ve zvlášť odůvodněných případech stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

Čl. V

Ve vyhlášce č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.  501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb., se čl. II zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr pro místní rozvoj:
PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

E-shop

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Marek Hejduk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ... pokračování

Cena: 915 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.