Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


411

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2022

o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2023

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva na území České republiky u osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví1) před onemocněním covid-19 (dále jen „onemocnění“) a dalších osob podle tohoto zákona ve volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta“), která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a ve dnech 27. a 28. ledna 2023, bude-li se konat druhé kolo volby prezidenta, a podmínky výkonu práva těchto osob hlasovat v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbou prezidenta prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování. Tento zákon dále upravuje zvláštní pravidla správy volby prezidenta a zjišťování výsledku volby prezidenta.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) karanténou nebo izolací karanténa nebo izolace nařízená podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví1) z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním,
b) pobytovým zařízením zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, věznice, vazební věznice, ústav pro výkon zabezpečovací detence a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče,
c) uzavřením pobytového zařízení uzavření pobytového zařízení podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním,
d) volebním stanovištěm dočasné zařízení, které umožňuje hlasování ze silničního motorového vozidla,
e) zvláštním způsobem hlasování hlasování u volebního stanoviště, hlasování při pobytovém zařízení a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky,
f) oprávněným voličem osoba, která
1. je voličem podle volebního zákona upravujícího volbu prezidenta (dále jen „volební zákon“) a
2. ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování podle tohoto zákona, je osobou v karanténě nebo izolaci nebo k tomuto dni pobývá v pobytovém zařízení, které je uzavřeno,
g) komisí pro hlasování volební orgán, který zajišťuje zvláštní způsoby hlasování,
h) sčítací komisí volební orgán, který zajišťuje sčítání hlasů odevzdaných zvláštním způsobem hlasování,
i) prvním dnem volby prezidenta první den volby prezidenta stanovený volebním zákonem.

§ 3

Překážka ve výkonu volebního práva

(1) Překážka ve výkonu volebního práva stanovená volebním zákonem pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany veřejného zdraví se nevztahuje na oprávněného voliče podle tohoto zákona, který při volbě prezidenta využije zvláštního způsobu hlasování.

(2) Osoba prokáže, že je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci. Za osobu v izolaci se považuje též osoba, která se prokáže věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění.

§ 4

Komise pro hlasování

(1) Komise pro hlasování zřizuje krajský úřad tak, aby na každý okres na území kraje připadala alespoň 1 komise. Na území hlavního města Prahy zřizuje Magistrát hlavního města Prahy alespoň 5 komisí pro hlasování.

(2) Komise pro hlasování má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu. Ředitel krajského úřadu zároveň určí, který z členů komise pro hlasování bude zapisovatelem. Zapisovatel komise pro hlasování plní úkoly, které volební zákon svěřuje předsedovi okrskové volební komise. Pro zajištění hlasování je nutná přítomnost alespoň 2 členů komise.

(3) Na podmínky členství v komisi pro hlasování se použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové volební komisi.

(4) Krajský úřad zajišťuje proškolení členů komise pro hlasování. Krajský úřad také zajišťuje pro komisi pro hlasování ochranné a hygienické prostředky, výpočetní techniku, včetně mobilního telefonu s přístupem k internetu, další nezbytně nutná technická zařízení, volební dokumentaci, volební schránky a dopravu při výkonu její činnosti. Pro účely zajištění dopravy může krajský úřad svěřit dopravní prostředek členům komise pro hlasování.

§ 5

Sčítací komise

(1) Sčítací komisi zřizuje krajský úřad pro území kraje.

(2) Sčítací komise má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu. Ředitel krajského úřadu zároveň určí, který z členů sčítací komise bude zapisovatelem. Zapisovatel sčítací komise plní úkoly, které volební zákon svěřuje předsedovi okrskové volební komise. Vyžaduje-li to náročnost sčítání hlasů v daném kraji, může ředitel krajského úřadu jmenovat do sčítací komise další členy.

(3) Na podmínky členství ve sčítací komisi se použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové volební komisi.

(4) Sčítací komise je příslušná ke sčítání hlasů odevzdaných komisím pro hlasování zřízeným na území kraje.

(5) Školení členů sčítací komise, které provádí Český statistický úřad, zajišťuje krajský úřad. Podmínky pro činnost sčítací komise, včetně technických, ochranných a hygienických prostředků, zajišťuje krajský úřad.

§ 6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování

(1) Pořádek při hlasování zajišťuje zapisovatel komise pro hlasování. Jeho pokyny k zachování pořádku a řádného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné osoby. Zapisovatele komise pro hlasování v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřený člen komise.

(2) Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování státní občanství, totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, cestovního průkazu, služebního pasu nebo diplomatického pasu České republiky (dále jen „cestovní pas“). V případě, že volič předkládá cestovní pas nebo občanský průkaz, který neobsahuje údaj o adrese místa trvalého pobytu, ověří komise pro hlasování údaj o trvalém pobytu voliče prostřednictvím krajského úřadu v základním registru obyvatel.

(3) Komise pro hlasování dále ověří, že oprávněný volič je v karanténě nebo izolaci. Prokáže-li oprávněný volič tuto skutečnost čestným prohlášením, přiloží je komise pro hlasování k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

(4) Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

(5) Komise pro hlasování umožní oprávněnému voliči hlasovat po ověření skutečností podle odstavců 2 a 3.

(6) Oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlava II
Hlasování u volebního stanoviště

§ 7

Podmínky hlasování u volebního stanoviště

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu na území, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

§ 8

Zřízení volebního stanoviště

(1) Krajský úřad po projednání s Hasičským záchranným sborem České republiky a s Policií České republiky zřídí pro každý okres v kraji alespoň 1 volební stanoviště; současně stanoví, pro který okres, popřípadě jakou jeho část vymezenou výčtem území obcí je dané volební stanoviště zřízeno. Na území hlavního města Prahy zřídí Magistrát hlavního města Prahy alespoň 5 volebních stanovišť tak, aby každá městská část spadala pod některé volební stanoviště; současně stanoví, pro která území jsou volební stanoviště zřízena.

(2) Volební stanoviště musí být zřízeno na místě s dopravní dostupností umožňující plynulý příjezd a odjezd silničních motorových vozidel.

(3) Informaci o umístění volebního stanoviště zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do patnáctého dne před prvním dnem volby prezidenta. Krajský úřad současně poskytne informaci o umístění volebního stanoviště Ministerstvu vnitra a obecním úřadům ve svém správním obvodu. Obecní úřad zveřejní informaci neprodleně na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým.

(4) Hasičský záchranný sbor České republiky zajistí vybudování a vybavení volebního stanoviště s výjimkou technických prostředků podle § 4 odst. 4.

§ 9

Způsob hlasování u volebního stanoviště

(1) Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu druhého dne před prvním dnem volby prezidenta v době od 8 do 17 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví. Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat oprávněným voličům, kteří v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.

(2) Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla řídí pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání splnění podmínek podle § 6 a 7 úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 10

Evidence oprávněných voličů

Komise pro hlasování sestavuje seznam oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště. V seznamu komise uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu a okres místa trvalého pobytu oprávněného voliče.

Hlava III
Hlasování při pobytovém zařízení

§ 11

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení

Při pobytovém zařízení, které je uzavřeno, může hlasovat

a) oprávněný volič, kterému toto pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, a
b) volič podle volebního zákona, který v tomto pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává službu a nachází se v něm v době, kdy v tomto zařízení hlasování probíhá.

§ 12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení

(1) Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad nejpozději do 16 hodin třetího dne před prvním dnem volby prezidenta o pobytových zařízeních na území kraje, která budou v době volby prezidenta uzavřena. Krajská hygienická stanice dále vyrozumí krajský úřad o uzavření pobytového zařízení, k němuž došlo po vyrozumění podle věty první. K vyrozuměním předaným krajskému úřadu po desáté hodině prvního dne volby prezidenta krajský úřad nepřihlíží.

(2) Krajský úřad si od pobytového zařízení, které bylo uzavřeno, vyžádá seznam osob, kterým pobytové zařízení poskytuje pobytové služby. Pobytové zařízení neprodleně poskytne krajskému úřadu seznam v elektronické podobě. Seznam obsahuje u každé osoby podle § 11 písm. a) jméno a příjmení, datum narození a adresu a okres místa trvalého pobytu. Krajský úřad předá seznam oprávněných voličů komisi pro hlasování. Podle věty první a druhé se nepostupuje v případě, kdy došlo k uzavření pobytového zařízení až v první den volby prezidenta; v takovém případě si krajský úřad vyžádá od pobytového zařízení pouze údaj o počtu osob, kterým pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, a pobytové zařízení jej neprodleně poskytne.

§ 13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení

(1) Komise pro hlasování zajistí hlasování při pobytovém zařízení tak, aby proběhlo ve vyhrazeném čase v době od 8 do 22 hodin dne před prvním dnem volby prezidenta a od 8 do 18 hodin prvního dne volby prezidenta. Čas vyhrazený pro hlasování při pobytovém zařízení stanoví komise po projednání s pobytovým zařízením. Krajský úřad může dobu pro hlasování při pobytovém zařízení prodloužit; o této skutečnosti informuje Ministerstvo vnitra.

(2) Komise pro hlasování vydá po prokázání splnění podmínek podle § 6 a 11 voliči úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 14

Evidence oprávněných voličů

Komise pro hlasování ponechá v seznamu oprávněných voličů, popřípadě do něj dopíše, pouze ty voliče podle § 11, kterým vydala úřední obálku, přičemž o nich uvede údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a adresa a okres místa trvalého pobytu.

Hlava IV
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

§ 15

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zajišťuje komise pro hlasování pro oprávněné voliče pobývající na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena.

§ 16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

(1) Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde pobývá. Požádat lze pouze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do 20 hodin dne před prvním dnem volby prezidenta. Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.

(2) Informaci o telefonním čísle podle odstavce 1 věty druhé zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do desátého dne před prvním dnem volby prezidenta. Současně informaci poskytne obecním úřadům ve svém správním obvodu. Obecní úřad zveřejní informaci neprodleně na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým.

(3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, k žádosti se nepřihlíží.

(4) Krajský úřad předá komisi pro hlasování seznam oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, v rozsahu údajů podle odstavce 1 věty třetí.

§ 17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

(1) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od 8 do 22 hodin prvního dne volby prezidenta a od 8 do 14 hodin druhého dne volby prezidenta. Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni volby prezidenta prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny. Krajský úřad tuto skutečnost zveřejní na svých internetových stránkách a informuje o ní Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad.

(2) Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlasování, vyčká alespoň 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání podmínek podle § 6 úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 18

Evidence oprávněných voličů

Komise pro hlasování v seznamu podle § 16 odst. 4 vyznačí, kterým oprávněným voličům vydala úřední obálku, popřípadě skutečnost, že oprávněný volič hlasování odmítnul nebo mu nebylo hlasování umožněno.

Hlava V
Předávání údajů ze seznamu oprávněných voličů

§ 19

Předávání seznamů krajskému úřadu

Po skončení hlasování zvláštním způsobem předá komise pro hlasování seznamy podle § 10, 14 a 18, včetně odevzdaných voličských průkazů a čestných prohlášení, neprodleně krajskému úřadu.

§ 20

Předávání evidencí obecním úřadům

(1) Krajský úřad nejpozději ve 14 hodin dne před prvním dnem volby prezidenta předá údaje ze seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.

(2) Krajský úřad nejpozději v 10 hodin prvního dne volby prezidenta předá údaje ze seznamů oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.

(3) Krajský úřad nejpozději ve 22 hodin prvního dne volby prezidenta předá údaje ze seznamů oprávněných voličů o voličích, kteří hlasovali při pobytovém zařízení, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.

(4) Obecní úřad neprodleně přenese údaje o hlasování předané krajským úřadem podle odstavce 1 do výpisů ze stálého seznamu voličů. Údaje předané krajským úřadem podle odstavců 2 a 3 poskytne obecní úřad neprodleně příslušné okrskové volební komisi, která je přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů. Přenesení údajů se provede doplněním poznámky odkazující na číslo tohoto zákona, důvod předání údaje a krajský úřad, který údaje o voliči předal. Je-li ve stálém seznamu voličů u jména voliče uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem, obecní úřad údaje předané krajským úřadem podle odstavců 1 až 3 bezodkladně předá obecnímu úřadu, v jehož zvláštním seznamu je volič zapsán.

(5) Dostaví-li se do volební místnosti volič, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů již obdržel úřední obálku, okrsková volební komise mu hlasování neumožní. Okrsková volební komise neumožní hlasování také voliči, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů požádal o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a u něhož okrsková volební komise prostřednictvím krajského úřadu ověřila, že již odhlasoval.

Hlava VI
Zjišťování výsledků volby prezidenta

§ 21

Předání volební dokumentace a volebních schránek

(1) Komise pro hlasování po ukončení hlasování zvláštním způsobem předá krajskému úřadu k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol. Uschování zapečetěné volební schránky u krajského úřadu zajistí komise pro hlasování též v době po skončení hlasování v příslušném dni do počátku hlasování v následujícím dni.

(2) Krajský úřad předá volební schránky a vytištěné seznamy oprávněných voličů předané podle § 19 sčítací komisi nejdříve po ukončení hlasování podle volebního zákona.

(3) Sčítací komise otevře volební schránky poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování v kraji, a smísí jejich obsah.

§ 22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Sčítací komise posuzuje hlasovací lístky a zjišťuje výsledky hlasování postupem, na který se obdobně použijí ustanovení volebního zákona upravující posuzování hlasovacích lístků a zjišťování výsledků hlasování.

(2) V místnosti, kde sčítací komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni

a) zaměstnanci Českého statistického úřadu pověření zjišťováním a zpracováním výsledků voleb podle volebního zákona,
b) zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení o ověření způsobilosti na úseku voleb,
c) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu,
d) zástupci politických stran a politických hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně, kteří se prokáží pověřením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem politické strany nebo politického hnutí,
e) zástupci sdělovacích prostředků, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise, a
f) pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací zřízených podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které účast svých pozorovatelů oznámí Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny před prvním dnem volby prezidenta.

(3) Sčítací komise vyhotoví zápis obdobně podle pravidel pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování podle volebního zákona, a to v elektronické podobě s využitím programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem. Údaje o průběhu hlasování sčítací komise v zápisu neuvádí. Údaje o volební účasti uvede sčítací komise způsobem stanoveným Českým statistickým úřadem s přihlédnutím k povaze zvláštního způsobu hlasování.

(4) Sčítací komise předá Českému statistickému úřadu zápis na pracovišti stanoveném Českým statistickým úřadem.

(5) Český statistický úřad započte výsledky hlasování předané sčítací komisí do výsledku volby prezidenta obdobným způsobem, který stanoví volební zákon pro započtení výsledků hlasování u okrskové volební komise, a to prostřednictvím zřízení speciálních volebních okrsků pro zvláštní způsoby hlasování.

(6) Volební dokumentace se ukládá u krajského úřadu.

Hlava VII
Financování zvláštních způsobů hlasování

§ 23

Nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí

(1) Činnost člena komise pro hlasování a člena sčítací komise je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2) Člen komise pro hlasování a člen sčítací komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu své funkce a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Člen komise pro hlasování a člen sčítací komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, má v případě ušlého výdělku nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu své funkce ve výši 340 Kč za den.

(3) Člen komise pro hlasování má nárok na odměnu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy vykonával funkci a zároveň se podílel na zajištění hlasování zvláštním způsobem. Člen sčítací komise má nárok na odměnu ve výši 3 000 Kč. Bude-li se konat druhé kolo volby prezidenta, odměna člena sčítací komise se zvyšuje o 1 000 Kč. 

(4) Odměny podle odstavce 3 vyplácí krajský úřad.

§ 24

Úhrada nákladů

(1) Krajský úřad z finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace na činnost volebních orgánů hradí náklady na

a) nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítací komise podle § 23,
b) zajištění podmínek činnosti komisí pro hlasování podle § 4 a § 8 odst. 1 a
c) zajištění podmínek pro činnost sčítací komise podle § 5.

(2) Náklady na opatření podle § 8 odst. 4 se hradí z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Hlava VIII
Zvláštní ustanovení o souběhu volby prezidenta a referenda

§ 25

(1) Překážka ve výkonu práva hlasovat v referendu konaném v souběhu s volbou prezidenta stanovená příslušnými zákony upravujícími konání referenda pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s onemocněním se nevztahuje na osoby oprávněné hlasovat v referendu (dále jen „oprávněná osoba“), které při hlasování v referendu využijí zvláštního způsobu hlasování podle tohoto zákona.

(2) Oprávněná osoba může po prokázání splnění podmínek podle § 6 odst. 2 až 4 využít pro hlasování v místním referendu zvláštní způsoby hlasování podle tohoto zákona

a) u volebního stanoviště zřízeného pro okres, v němž se nachází obec, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat,
b) v pobytovém zařízení, které se nachází na území obce, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat, nebo
c) do zvláštní přenosné volební schránky, nachází-li se oprávněná osoba na území obce, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat.

(3) Obecní úřad obce, ve které se koná místní referendum, předá krajskému úřadu nejpozději 4 dny před prvním dnem voleb dostatečné množství úředních obálek a hlasovacích lístků pro hlasování v místním referendu, které budou předány příslušným komisím pro hlasování.

(4) Krajský úřad zajistí komisi pro hlasování vhodnou zvláštní hlasovací schránku s nápisem „Referendum“ doplněným názvem obce, pro jejíž území je místní referendum vyhlášeno. Při hlasování v místním referendu postupuje komise pro hlasování a oprávněná osoba přiměřeně podle tohoto zákona. Seznam oprávněných osob vede komise pro hlasování samostatně.

(5) Komise pro hlasování využívá jednu zvláštní hlasovací schránku pro všechny zvláštní způsoby hlasování podle tohoto zákona v tomtéž místním referendu. V době, kdy hlasování podle tohoto zákona neprobíhá, uschová komise pro hlasování zapečetěnou zvláštní hlasovací schránku a související dokumentaci u krajského úřadu. Po ukončení hlasování předá komise pro hlasování zvláštní hlasovací schránku krajskému úřadu spolu se seznamem oprávněných osob, kterým komise pro hlasování vydala úřední obálku pro hlasování v místním referendu. Krajský úřad zajistí ve spolupráci s obecním úřadem obce, ve které se koná místní referendum, předání zvláštní hlasovací schránky a seznamu oprávněných osob okrskové volební komisi, kterou určí starosta obce. Okrsková volební komise posoudí obsah zvláštní hlasovací schránky a výsledky započte do celkových výsledků hlasování v místním referendu za hlasovací okrsek. Okrsková volební komise zároveň promítne obsah seznamu oprávněných osob předaných krajským úřadem do výpisu ze seznamu oprávněných osob.

(6) Za splnění podmínek podle odstavce 2 písm. b) může v pobytovém zařízení hlasovat v místním referendu osoba, která v tomto pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává službu a nachází se v něm v době, kdy v tomto zařízení hlasování probíhá.

(7) Hlasuje-li v místním referendu podle tohoto zákona občan jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu nebo osvědčením o registraci.

(8) Při konání krajského referenda se postupuje podle odstavců 2 až 6 obdobně s tím, že hlasovací lístky pro krajské referendum sčítá sčítací komise a zápis o výsledku hlasování předá neprodleně krajské komisi zřízené podle příslušného zákona upravujícího konání referenda.

Hlava IX
Přestupky

§ 26

(1) Fyzická osoba, která je oprávněným voličem, oprávněnou osobou nebo osobou pracující nebo vykonávající službu v pobytovém zařízení oprávněnou hlasovat při tomto pobytovém zařízení, se dopustí přestupku tím, že

a) hlasuje podle tohoto zákona ve volbě prezidenta nebo referendu více než jednou,
b) hlasuje ve volbě prezidenta nebo referendu některým ze zvláštních způsobů hlasování podle tohoto zákona a zároveň způsobem podle volebního zákona nebo zákona upravujícího konání referenda, nebo
c) požádá pro volbu prezidenta nebo referendum o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podle tohoto zákona více než jednou nebo až poté, kdy odhlasovala jiným zvláštním způsobem hlasování podle tohoto zákona.

(2) Fyzická osoba, která je oprávněným voličem nebo oprávněnou osobou, se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede v čestném prohlášení podle § 3 odst. 2 nesprávný nebo neúplný údaj.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2, nebo
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(4) Přestupek podle tohoto zákona projednává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické osoby.

Hlava X
Společná ustanovení

§ 27

(1) Lhůty a vymezení volebních dnů podle volebního zákona nejsou zvláštními způsoby hlasování dotčeny.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se krajských úřadů též na Magistrát hlavního města Prahy.

(3) Při plnění úkolů stanovených tímto zákonem mají Český statistický úřad, krajské úřady a obecní úřady postavení volebních orgánů.

(4) Činnost volebních orgánů podle tohoto zákona je výkonem státní správy.

(5) Pokud ve dnech konání volby prezidenta dopadá na členy okrskových volebních komisí v souvislosti s výkonem jejich funkce povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, zvyšuje se zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise o 500 Kč. 

(6) Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o osobách, které jsou oprávněny hlasovat podle tohoto zákona.

(7) Poskytovatel zdravotních služeb vydá osobě omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním na její žádost bezplatně potvrzení podle § 3 odst. 2.

(8) Ministerstvo vnitra stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách formu a způsob vedení seznamů oprávněných voličů podle tohoto zákona.

(9) Český statistický úřad stanoví a sdělí krajským úřadům

a) způsob uvádění údajů o volební účasti v zápisu o průběhu a výsledcích hlasování zpracovávaném sčítací komisí podle § 22 odst. 3,
b) pracoviště pro předání zápisů o průběhu a výsledcích hlasování sčítacími komisemi podle § 22 odst. 4.

(10) Pro vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem podle tohoto zákona neplatí lhůta stanovená pro vyhlášení volby prezidenta podle volebního zákona. Dny pro konání hlasování zvláštním způsobem hlasování před prvním dnem volby prezidenta vyplývající z tohoto zákona vyhlásí předseda Senátu nebo v případě, že není funkce předsedy Senátu obsazena, předseda Poslanecké sněmovny nejpozději 15 dnů před prvním dnem volby prezidenta.

(11) Na člena komise pro hlasování a člena sčítací komise se nehledí jako na poplatníka pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani jako na plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

(12) U jednání nezbytných k výkonu volebního práva a práva hlasovat v místním nebo krajském referendu podle tohoto zákona je vyloučena jejich protiprávnost na úseku ochrany veřejného zdraví.

(13) Registrační úřad je povinen předat krajskému úřadu informaci o kandidátovi, který se vzdal kandidatury, nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud ji obdrží; krajský úřad předá tuto informaci komisi pro hlasování.

Hlava XI
Časová působnost zákona

§ 28

Jestliže tento zákon nabude účinnosti méně než 16 dnů před prvním dnem volby prezidenta, zvláštní způsoby hlasování se v této volbě nepoužijí.

ČÁST DRUHÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 29

Zrušují se:

1. Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.
2. Část první zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.


1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením ... pokračování

Cena: 635 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ... pokračování

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.