Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


405

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č.  131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb., vyhlášky č. 277/2021  Sb. a vyhlášky č. 223/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. g) se slova „druhy krátkodobých trhů,“ zrušují.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) množství plynu, které je provozovatel zásobníku plynu oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu.“.

3. V § 2 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písmena t) až x).

4. V § 2 odst. 3 písm. a) se za slova „účet evidující“ vkládají slova „objem rezervované skladovací kapacity s pevným nebo přerušitelným výkonem,“.

5. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem“ nahrazují slovy „účastníkem trhu s plynem“.

6. V § 2 odst. 3 písm. c), § 59 odst. 1 a 4 a § 96a odst. 2 se slova „subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi“ nahrazují slovy „účastníkovi trhu s plynem“.

7. V § 20 odst. 2 se text „§ 111 odst. 1“ nahrazuje slovy „§ 110 odst. 5 a v případech podle § 113 odst. 5 bez zbytečného odkladu“ a text „§ 112 odst. 6“ se nahrazuje slovy „§ 112 odst. 5 nebo § 113 odst. 5“.

8. V § 21 odst. 1, § 22 odst. 1, § 39 odst. 1 a § 43 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

9. V § 21 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v případě žádosti o zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka nebo po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu do 12:00:00 hodin dne, ve kterém byla žádost podána“.

10. V § 30 odst. 3 se za slovo „Renominaci“ vkládají slova „subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka“ a slova „subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka zvýšenou nebo sníženou v rozporu s odstavcem 2“ se zrušují.

11. V § 30a odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel přepravní soustavy sleduje na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech využití přepravní kapacity rezervované na základě smlouvy o době trvání delší než jeden rok nebo několika po sobě jdoucími smlouvami, z nichž každá je uzavřena s dobou trvání alespoň jeden rok, jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky.“.

12. V § 30a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

13. V § 30a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „a dotčený subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka“ zrušují, číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“ a slova „podle odstavce 2“ se zrušují.

14. V § 30a odst. 4 písm. d) se slovo „zamítnutých“ nahrazuje slovem „neuspokojených“ a za slovo „období“ se vkládají slova „společně s výší aukčních prémií po jednotlivých dnech za sledované období“.

15. V § 30a odst. 4 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

16. V § 30a odst. 5 se slova „nevyužívaná podle odstavce 3“ nahrazují slovem „nevyužívanou“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Provozovatel přepravní soustavy nabízí tuto nevyužívanou přepravní kapacitu pouze v aukcích roční, čtvrtletní a měsíční kapacity.“.

17. V § 30a odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „1“.

18. V § 32 odst. 1 písm. o) a p) se slova „do 10:15:00“ zrušují.

19. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje informace podle odstavce 1 poskytované měsíčně nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce.“.

20. V § 32 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje informace poskytované denně nejpozději v

a) 6:00:00 hodin daného plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. g) a l) až n), přičemž údaje podle odstavce 1 písm. m) a n) aktualizuje nejpozději v 10:00:00, 14:00:00, 18:00:00 a 22:00:00 hodin,
b) 10:15:00 hodin daného plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. o) a p),
c) 15:00:00 hodin daného plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i), přičemž údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. h) aktualizuje hodinově, a
d) 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. j) a k).

(4) Provozovatel přepravní soustavy zachovává zveřejněné všechny aktualizované údaje zveřejněné v průběhu plynárenského dne.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

21. V § 38 odst. 1 se slova „a § 113 odst. 5“ nahrazují slovy „ , § 113 odst. 5 a § 113a“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nebo v případě dodávky plynu podle § 12d odst. 2 energetického zákona“.

22. V § 38 odst. 2 se text „§ 111 odst. 1“ nahrazuje slovy „§ 110 odst. 5 a v případech podle § 113 odst. 5 bez zbytečného odkladu“.

23. V § 38 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo § 113 odst. 5“.

24. V § 38 odst. 5 se text „14:00:00“ nahrazuje textem „16:00:00“ a slova „po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením chybných údajů“ se nahrazují slovy „po dni, kdy jej provozovatel distribuční soustavy vyzval k doplnění žádosti“.

25. V § 39 odst. 2 se slova „ , kromě žádosti podle § 38, 40 a 43,“ zrušují.

26. V § 40 odst. 1 se text „14:00:00“ nahrazuje textem „17:00:00“.

27. V § 50 odst. 1 se slova „pro subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka“ zrušují.

28. V § 50 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Provozovatel zásobníku plynu může pro účely uskladňování plynu nabízet uskladněné množství plynu včetně skladovací kapacity maximálně v rozsahu, který v jednom okamžiku nepřesahuje 15 % provozního objemu virtuálního zásobníku plynu.“.

29. V § 50 odst. 5 se slova „subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi“ zrušují.

30. V § 50 odst. 6 se slova „subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem“ zrušují.

31. V § 50 odst. 7, § 52 odst. 1, § 55 odst. 1 a § 59 odst. 1 se slova „subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník“ nahrazují slovy „účastník trhu s plynem“.

32. V § 50 odstavec 9 zní:

„(9) Převod plynu se uskutečňuje pouze mezi stavovými účty

a) subjektů zúčtování,
b) jednoho účastníka trhu s plynem,
c) účastníka trhu s plynem, který není subjektem zúčtování ani zahraničním účastníkem, a stavovými účty subjektů zúčtování, nebo
d) subjektu zúčtování a stavovými účty banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv.“.

33. V § 51 odst. 2 a 4 a § 54 odst. 2 se věta „Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu.“ zrušuje.

34. V § 53 odst. 6 se text „m)“ nahrazuje textem „j)“.

35. V § 54 odst. 4 se věta „Do lhůty podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu.“ zrušuje.

36. V § 54 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

37. V § 59 odst. 1 se slova „subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka“ nahrazují slovy „účastníka trhu s plynem“.

38. V § 61 odst. 2 písm. b) se slova „subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků“ nahrazují slovy „účastníků trhu s plynem“.

39. V § 62 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) nominace, při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, kdy operátor trhu postupuje podle § 74a odst. 1 písm. c), § 74b odst. 1 písm. b), § 74c odst. 1 písm. a) a b) a § 74d odst. 1 písm. a).“.

40. V § 66 odst. 6 písm. c) se slovo „obchodu“ zrušuje.

41. V § 67 odst. 3 se za text „§ 65 odst.“ vkládají slova „1 a“.

42. Za § 74 se vkládají nové § 74a až 74e, které včetně nadpisu znějí:

„Postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství

§ 74a

(1) V případě přijetí nabídek členských států Evropské unie v rámci tržních opatření v členských státech Evropské unie podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství operátor trhu podává pro plynárenský den, pro který je mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství přijímána,

a) nominaci přepravy za Českou republiku na výstupních bodech přepravní soustavy členského státu Evropské unie v informačním systému provozovatele přepravní soustavy členského státu Evropské unie do výše rezervované kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy členského státu Evropské unie s uvedením označení České republiky způsobem umožňujícím provést sesouhlasení provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli přepravních soustav členských států Evropské unie,
b) nominaci přepravy za Českou republiku na vstupních bodech přepravní soustavy do výše rezervované kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy s uvedením označení České republiky způsobem umožňujícím provést sesouhlasení provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli přepravních soustav členských států Evropské unie,
c) nominaci závazků dodat za Českou republiku a nominaci závazků odebrat za subjekty zúčtování podle skutečně nakoupeného plynu Českou republikou v členských státech Evropské unie, maximálně však do výše požadavků subjektů zúčtování sdělených operátorovi trhu podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství,
d) renominaci závazků dodat a závazků odebrat podle písmene c) podle denní alokace dodávek plynu do České republiky z členských států Evropské unie při přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

(2) Operátor trhu oznamuje po podání nominace podle odstavce 1 písm. c) každému subjektu zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu

a) velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající z požadavku subjektu zúčtování na dodávku plynu od České republiky ve výši částečně nebo plně uspokojeného požadavku na dodávku plynu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo a
b) objem platby za sjednaný odběr plynu a sjednanou dodávku plynu v eurech mezi Českou republikou a subjektem zúčtování.

§ 74b

(1) V případě přijetí nabídek členských států Evropské unie v rámci netržních opatření v členských státech Evropské unie podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství operátor trhu podává pro plynárenský den, pro který je přijímána mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství,

a) nominaci přepravy za Českou republiku na vstupních bodech přepravní soustavy do výše rezervované kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy s uvedením označení České republiky způsobem umožňujícím provést sesouhlasení provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli přepravních soustav členských států Evropské unie; v rozsahu podané nominace je přijímán plyn Českou republikou v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství,
b) nominaci závazků dodat za Českou republiku a nominaci závazků odebrat za subjekty zúčtování podle skutečně nakoupeného plynu Českou republikou v členských státech Evropské unie, maximálně však do výše rozdílu mezi požadavky subjektů zúčtování sdělenými operátorovi trhu podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství a velikostí podaných nominací podle § 74a odst. 1 písm. c),
c) renominaci závazků dodat a závazků odebrat podle písmene b) podle denní alokace dodávek plynu do České republiky z členských států Evropské unie při přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

(2) Operátor trhu oznamuje po podání nominace podle odstavce 1 písm. b) každému subjektu zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu

a) velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající z požadavku subjektu zúčtování na dodávku plynu od České republiky ve výši částečně nebo plně uspokojeného požadavku na dodávku plynu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo a
b) objem platby za sjednaný odběr plynu a sjednanou dodávku plynu v eurech mezi Českou republikou a příslušným subjektem zúčtování.

(3) Závazky dodat a závazky odebrat podle § 74a odst. 2 písm. a) a nominace podle § 74a odst. 1 písm. c) nejsou podáním nominace podle odstavce 1 písm. b) dotčeny.

§ 74c

(1) V případě přijetí nabídky členským státem Evropské unie v rámci tržních opatření v České republice podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství operátor trhu na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu podává pro plynárenský den, pro který je poskytována mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství,

a) nominaci závazků dodat za subjekty zúčtování a nominaci závazků odebrat za Českou republiku podle nabídek přijatých v informačním systému operátora trhu podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství,
b) nominaci závazku dodat za Českou republiku a nominaci závazku odebrat za členský stát Evropské unie v souhrnné výši nominací závazků dodat za všechny subjekty zúčtování podle písmene a); v rozsahu podané nominace je poskytován plyn Českou republikou v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

(2) Operátor trhu oznamuje v termínu podle § 87 odst. 7 každému subjektu zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu

a) velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající ze zobchodovaného množství plynu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo a
b) objem platby za sjednaný odběr plynu a sjednanou dodávku plynu v eurech mezi Českou republikou a příslušným subjektem zúčtování.

§ 74d

(1) V případě přijetí nabídky členským státem Evropské unie v rámci netržních opatření v České republice podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství operátor trhu na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu podává pro plynárenský den, pro který je poskytována mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství,

a) nominaci závazků dodat za subjekty zúčtování a nominaci závazků odebrat za Českou republiku podle nabídek přijatých členským státem Evropské unie prostřednictvím informačního systému operátora trhu podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství,
b) nominaci přepravy za Českou republiku na výstupních bodech přepravní soustavy do výše rezervované kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy s uvedením označení České republiky způsobem umožňujícím provést sesouhlasení provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli přepravních soustav členských států Evropské unie; v rozsahu podané nominace je poskytován plyn Českou republikou v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

(2) Operátor trhu oznamuje po podání nominace podle odstavce 1 písm. a) každému subjektu zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu

a) velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající ze zobchodovaného množství plynu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo a
b) objem platby za sjednaný odběr plynu a sjednanou dodávku plynu v eurech mezi Českou republikou a subjektem zúčtování.

(3) Závazky dodat a závazky odebrat podle § 74c odst. 2 písm. a) a nominace podle § 74c odst. 1 písm. a) a b) nejsou podáním nominace podle odstavce 1 písm. a) dotčeny.

§ 74e

(1) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává operátor trhu za subjekty zúčtování a Českou republiku jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve formátu definovaném operátorem trhu jako nominace obchodu podle dvoustranné smlouvy. Operátor trhu registruje předání plynu mezi subjekty zúčtování a Českou republikou na virtuálním obchodním bodě. Při nominacích závazku dodat a závazku odebrat podávaných operátorem trhu za Českou republiku a za subjekty zúčtování se § 62, 68 a 74 použijí obdobně.

(2) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podávané operátorem trhu za Českou republiku a za členský stát Evropské unie se finančně nezajišťují.

(3) Operátor trhu podává za Českou republiku nominace přepravy podle § 74a odst. 1 písm. a) a b) a § 74b odst. 1 písm. a) jako celkovou denní nominaci pro plynárenský den. Rozčlenění nominace na jednotlivé hodiny plynárenského dne se provádí podle § 66 odst. 2.

(4) Nominaci lze podat pro virtuální hraniční bod, nebo pro hraniční bod. Podat nominace nelze pro kombinaci virtuálního hraničního bodu a hraničního bodu. Při nominacích přepravy podávaných operátorem trhu za Českou republiku se § 63, 66 a 69 použijí obdobně.

(5) Nominace přepravy za Českou republiku se finančně nezajišťuje.“.

43. V § 78 odst. 3 se slova „§ 11a odst. 2, 5 a 6“ nahrazují textem „§ 11b odst. 2“ a text „§ 11a odst. 3“ se nahrazuje slovy „§ 11a odst. 4, § 11b odst. 1 nebo § 11o“.

44. V § 78 odst. 4 větě první se za slova „smluvního subjektu zúčtování“ vkládají slova „ , s výjimkou odběrného místa, na které se vztahuje povinnost dodávky plynu dodavatelem poslední instance“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo ke zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v?odběrném místě ze strany subjektu zúčtování, nebo do konce pátého pracovního dne přede dnem ukončení dodávky plynu zajišťované dodavatelem poslední instance, nebude-li do odběrného místa zákazníka zajišťována navazující dodávka plynu podle § 12d odst. 2 energetického zákona“ a ve větě poslední se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 2“.

45. § 82 včetně nadpisu zní:

㤠82

Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Při předcházení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celé území České republiky se podle tohoto paragrafu postupuje od následujícího plynárenského dne po dni, ve kterém operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství oznámil, že bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

(2) Je-li zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň alokace využití flexibility v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení nedostatku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá záporná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě kladné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81.

(3) V případě, že je zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň alokace využití flexibility v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení přebytku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá kladná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě záporné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81.“.

46. Nadpis § 83 zní: „Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavu nouze na celém území České republiky a v mimořádném stavu nouze“.

47. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze podle § 73d energetického zákona, použijí se postupy podle odstavců 1 až 3 obdobně.“.

48. V § 96a odst. 1 a 2 písm. a) se slova „subjektech zúčtování nebo zahraničních účastnících“ nahrazují slovy „účastnících trhu s plynem“.

49. V § 96a odst. 4 se slova „ , ke které zaniklo právo ji využívat podle § 60c energetického zákona“ zrušují.

50. § 97 včetně nadpisu zní:

㤠97

Předávání údajů za odběrná místa

(1) Operátor trhu každý den nejpozději do 13:00:00 hodin zpřístupní ve svém informačním systému denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování, a to u odběrných míst s měřením

a) typu A hodnoty zaslané podle § 95 odst. 1 písm. e) nebo § 96 odst. 1 písm. e),
b) typu B náhradní hodnotu stanovenou podle § 101 odst. 2,
c) typu C nebo CM denní sumární hodnoty za skupiny odběrných míst subjektu zúčtování v členění za příslušnou síť a třídu typového diagramu dodávek; za denní hodnotu odběru plynu se považuje hodnota určená operátorem trhu podle § 99 odst. 6.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc

a) skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM, u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy, pokud u nich byl proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu, datum odečtu plynu, třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu,
b) změnu třídy typového diagramu dodávky a plánované roční spotřeby plynu u těch zákazníků, u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy, pokud u nich došlo ke změně charakteru odběrného místa nebo změně plánované roční spotřeby plynu a nebyl proveden odečet plynu.

(3) Do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu veškeré údaje podle přílohy č.  11 k této vyhlášce za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, která jsou registrovaná v informačním systému operátora trhu a u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy.

(4) Operátor trhu zpřístupní údaje předané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 3 za odběrné místo nejpozději do 24 hodin po jejich obdržení dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování.

(5) Operátor trhu nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin zpřístupní ve svém informačním systému pro odběrné místo zákazníka, které je registrováno v informačním systému operátora trhu a u něhož nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování skutečné hodnoty z měření za předchozí plynárenský měsíc.

(6) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánované procento ztrát v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích, nebo denní množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích. Provozovatel distribuční soustavy může plánované procento ztrát nebo denní množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách v aktuálním kalendářním roce aktualizovat, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého má aktualizovaná hodnota platit. Operátor trhu hodnotu plánovaného procenta ztrát nebo denního množství plánovaných ztrát v energetických jednotkách bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

51. V § 98 odst. 1 se slova „§ 97 odst. 1, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 2“ nahrazují textem „§ 97 odst. 2“ a text „§ 97 odst. 1“ se nahrazuje textem „§ 97 odst. 2“.

52. V § 98 se odstavec 3 zrušuje.

53. V § 104 odst. 7 se slova „podle § 97 odst. 1 písm. c)“ zrušují.

54. V § 107 odst. 1 se slova „samoodečty zákazníka“ nahrazují slovy „údaje odečtené zákazníkem z měřicího zařízení a předané účastníkem trhu s plynem provozovateli distribuční soustavy (dále jen „samoodečet“), pokud provozovatel distribuční soustavy samoodečet přijme“.

55. V § 107 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zákazník s měřením typu C může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 kontrolních samoodečtů provedených k libovolnému dni v kalendářním roce v termínu podle vyhlášky upravující měření plynu s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Pokud provozovatel distribuční soustavy samoodečet nepřijme, sdělí zákazníkovi důvod jeho odmítnutí do 7 kalendářních dnů po jeho doručení.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

56. Nadpis § 108 zní: „Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství a ostatních regulovaných cen“.

57. V § 108 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „operátora trhu“ se vkládají slova „a ostatních regulovaných cen“.

58. V § 110 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Žádost o standardní změnu dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu operátorovi trhu nejdříve 3 měsíce a nejpozději desátý pracovní den do 10:00:00 hodin, jde-li o změnu dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu, nebo nejpozději pátý pracovní den do 10:00:00 hodin, jde-li o změnu dodavatele plynu z dodavatele poslední instance, před požadovaným termínem změny dodavatele plynu. Žádost, která byla doručena později než v 10:00:00 hodin pracovního dne, se považuje za žádost přijatou nejbližší následující pracovní den.“ a text „§ 39“ se nahrazuje textem „§ 38“.

59. V § 110 odst. 3 písm. e) se na konci textu doplňují slova „nebo prostřednictvím zprostředkovatele“.

60. V § 110 odst. 4 se slova „Každý pracovní den nejpozději do 12:00:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00:00 hodin daného pracovního dne“ nahrazují slovy „Do 12:00:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost podle odstavce 3 přijata“, za slova „dotčené subjekty“ se vkládá slovo „zúčtování“, slovo „údaj“ se nahrazuje slovem „údaje“ a věta poslední se zrušuje.

61. V § 110 odstavec 5 zní:

„(5) Pokud nový dodavatel plynu uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, informuje provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka, a to v termínu od předání informací podle odstavce 4 do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin, jde-li o změnu dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu, nebo do druhého pracovního dne do 18:00:00 hodin, jde-li o změnu dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.“.

62. V § 110 odst. 6 se slova „Za nesplnění náležitostí žádosti se považuje, pokud z žádosti“ nahrazují slovy „Žádost nesplňuje náležitosti, pokud z ní“ a slova „14:00:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením chybných údajů“ se nahrazují slovy „16:00:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k doplnění žádosti“.

63. V § 111 odstavec 1 zní:

„(1) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle § 110 odst. 5, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.“.

64. V § 111 odst. 2 se slova „podle § 110 odst. 3“ zrušují a ve větě poslední se za slova „dotčené subjekty“ vkládá slovo „zúčtování“.

65. V § 111 odst. 3 se slovo „pozastavení“ nahrazuje slovem „zastavení“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To neplatí v případě změny dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.“.

66. V § 111 odstavec 4 zní:

„(4) V termínu od předání informací podle § 110 odst. 4 do 14:00:00 hodin osmého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu, nebo do 14:00:00 hodin třetího pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu z dodavatele poslední instance, může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele plynu vzít zpět.“.

67. V § 111 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „V termínu od předání informací podle § 110 odst. 4 do 18:00:00 hodin pátého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu, nebo do 18:00:00 hodin druhého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu z dodavatele poslední instance, sdělí subjekt zúčtování, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku.“.

68. V § 111 odst. 6 se slova „Pokud do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4“ nahrazují slovy „Pokud v termínu podle odstavce 5“ a za slova „operátora trhu“ se vkládá slovo „zaregistrován“.

69. V § 112 odst. 1 se za slova „dotčené subjekty“ vkládá slovo „zúčtování“.

70. V § 112 odst. 4 se slova „Do pátého pracovního dne do 12:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4“ nahrazují slovy „V termínu od předání informací podle § 110 odst. 4 do 12:00:00 hodin pátého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu, nebo do 12:00:00 hodin druhého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu z dodavatele poslední instance,“ a za slovo „předá“ se vkládají slova „operátorovi trhu“.

71. V § 112 odst. 5 se slova „Nejpozději devátý pracovní den do 8:00:00 hodin ode dne podání informace operátorem trhu podle § 110 odst. 4“ nahrazují slovy „V termínu od předání informací podle § 110 odst. 4 do 8:00:00 hodin devátého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu, nebo do 8:00:00 hodin čtvrtého pracovního dne, jde-li o změnu dodavatele plynu z dodavatele poslední instance,“.

72. V § 112 odst. 6 se slova „podle § 110 odst. 3“ zrušují.

73. V § 112 odst. 7 se za slova „distančním způsobem“ vkládají slova „nebo prostřednictvím zprostředkovatele“, slova „§ 11a odst. 2 energetického zákona12)“ se nahrazují slovy „§ 11b odst. 2 energetického zákona nebo vypověděl smlouvu podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona“.

74. V § 113 odst. 2 se slova „provozovatel distribuční soustavy následně“ zrušují.

75. V § 113 odst. 3 písm. b) se slovo „stávajícího“ nahrazuje slovem „předchozího“ a za slova „ode dne“ se vkládají slova „účinnosti standardní“.

76. V § 113 odst. 4 se slovo „schválena“ nahrazuje slovy „zaregistrována operátorem trhu“.

77. V § 113 odst. 5 písm. a) a c) se slovo „sjednaným“ nahrazuje slovem „sjednanému“.

78. V § 113 odst. 5 písm. b) se slovo „sjednaný“ nahrazuje slovem „sjednané“.

79. V § 113 odst. 5 písm. c) se text „§ 111 odst. 1,“ nahrazuje textem „§ 111 odst.“.

80. V § 113 odst. 5 písm. d) se za slovo „operátor“ vkládá slovo „trhu“, text „§ 113 odst. 5 písm. c)“ se nahrazuje slovy „písmene c)“ a slovo „sjednaným“ se nahrazuje slovem „sjednaný“.

81. Za § 113 se vkládá nový § 113a, který zní:

㤠113a

Pokud ke dni následujícímu po uplynutí doby, po kterou byl povinen dodávku plynu do odběrného místa zajišťovat dodavatel poslední instance, není účinná změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance a má-li dojít k zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka podle § 12d odst. 2 energetického zákona, dodavatel plynu podle § 12d odst. 2 energetického zákona postupuje podle § 113 odst. 5 a 7 obdobně, s výjimkou § 113 odst. 5 písm. b). Požadovaným termínem zahájení dodávky plynu je den následující po uplynutí doby podle věty první.“.

82. § 114 včetně nadpisu zní:

㤠114

Zkrácení dodávky plynu

(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky plynu. Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu převzetí odpovědnosti za odchylku na odběrném místě k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(2) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě, že zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo vypověděl závazek ze smlouvy podle § 11a odst. 4, § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona, posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 00:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni, ve kterém má nabýt účinnosti změna dodavatele plynu v systému operátora trhu, nebo mají nastat účinky odstoupení od smlouvy podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo mají nastat účinky výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 4, § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona.

(3) Zkrácením dodávky plynu dochází v informačním systému operátora trhu k posunu termínu ukončení dodávky plynu stávajícím dodavatelem plynu a k posunu termínu převzetí odpovědnosti za odchylku stávajícím subjektem zúčtování. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. O zkrácení dodávky plynu informuje operátor trhu dotčený subjekt zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(4) Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém informačním systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.“.

83. V § 115 odst. 3 se slova „§ 11a odst. 2 energetického zákona12)“ nahrazují slovy „§ 11b odst. 2 energetického zákona nebo vypověděl smlouvu podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona“.

84. V § 115 odst. 4 se slova „§ 11a odst. 2 energetického zákona12)“ nahrazují slovy „§ 11b odst. 2 energetického zákona nebo výpovědi smlouvy podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona“.

85. V § 115 odst. 6 se slova „podle § 11a odst. 2 energetického zákona12)“ zrušují a za slovo „smlouvy“ se vkládají slova „podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo vypověděl smlouvu podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona“.

86. V § 118 odst. 2 se slova „lhůty dané jiným právním předpisem12)“ nahrazují slovy „doby dodávky plynu zajišťované dodavatelem poslední instance“.

87. V § 118 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance do dne zahájení dodávky novým dodavatelem plynu, nejpozději do uplynutí doby, po kterou byl povinen dodávku plynu do odběrného místa zajišťovat dodavatel poslední instance, jsou dodavateli poslední instance zpřístupněny informace o probíhajících změnách dodavatele plynu v odběrném místě.“.

88. Nadpis přílohy č. 19 zní: „Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství a ostatních regulovaných cen“.

89. V příloze č. 19 se doplňuje část D, která včetně nadpisu zní:

„D. Cena dodavatele poslední instance

I. Cena dodavatele poslední instance

1. Cenu dodavatele poslední instance tvoří

a) cena plynu v Kč/MWh,
b) maximální výše dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku v Kč/MWh,
c) maximální výše stálého měsíčního platu v Kč/odběrné místo/měsíc.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.