Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


404

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č.  131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021  Sb. a vyhlášky č. 490/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 11.
Poznámka pod čarou č.  11 zní:


11) Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „včetně registrace odběrných a předávacích míst“ zrušují.

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav.“.

4. V § 2 písm. x), § 16c odst. 1, § 18 odst. 1 až 3 a 5 a 6, § 47 odst. 1, § 47 odst. 2 písm. e) a g) a § 47 odst. 5 a 6 se slova „k evidenci“ nahrazují slovy „na krytí“.

5. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „od registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo od účastníků trhu ze zahraničí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Provozovatel přenosové soustavy dále obstarává elektřinu prostřednictvím aktivace postupů plánu obrany soustavy podle jiného právního předpisu11), nebo prostřednictvím redispečinku4).“.

6. V § 10 odst. 3 písm. d) se slova „podle odstavce 6“ nahrazují slovy „aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo aktivací redispečinku“.

7. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy“.

8. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„(5) Pokud je v odběrném místě připojena výrobna elektřiny a její předávací místa jsou registrována podle § 16b, odpovědnost za odchylku u těchto předávacích míst mají dva subjekty zúčtování podle § 18 odst. 2 a současně je v předávacím místě poskytována podpůrná služba na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem přenosové soustavy, provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu množství obstarané regulační energie zvlášť za subjekt zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v případě odběru z přenosové nebo distribuční soustavy, a zvlášť za subjekt zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v případě dodávky do přenosové nebo distribuční soustavy. Provozovatel přenosové soustavy stanoví množství regulační energie předávané za dotčené subjekty zúčtování s ohledem na směr toku a v souladu s podmínkami pro poskytování podpůrných služeb12).


12) Čl. 18 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, v platném znění.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

9. V § 10 odst. 6 se slova „včetně množství elektřiny“ nahrazují slovy „a dále množství elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo“.

10. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

11. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro registraci příznaku podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 a pro její zrušení předává zákazník nebo výrobce elektřiny, k jehož odběrnému místu nebo výrobně elektřiny je předávací místo registrováno, provozovateli distribuční soustavy informace o předávacím místě postupem a podle přílohy č. 25 k této vyhlášce. Informace o předávacím místě podle věty první předává zákazník nebo výrobce elektřiny pouze v případě, že jeho odběrné místo nebo výrobna elektřiny má shodné místo připojení v jednom bytovém domě, jinak provozovatel distribuční soustavy k informaci o předávacím místě nepřihlíží. O neregistraci příznaku podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 informuje provozovatel distribuční soustavy zákazníka nebo výrobce elektřiny do 15 pracovních dní ode dne předání informace podle věty první.“.

12. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „s nulovým rezervovaným výkonem“.

13. V § 16 odst. 4 se za slovo „zákazníkovi“ vkládají slova „do 5 pracovních dní“.

14. V § 16 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) V případě zajišťování služby pro řešení stavu nerovnováhy podle § 10 odst. 1 věty druhé registruje provozovatel přenosové soustavy v informačním systému operátora trhu za účelem vyrovnání toků dodávky elektřiny předávací místa, kde se subjektem zúčtování stane subjekt zúčtování poskytovatele redispečinku nebo poskytovatele opatření aktivovaných postupy podle plánu obrany soustavy.

(7) V případě zajišťování služeb pro řešení stavu nerovnováhy podle § 10 odst. 5 oznámí provozovatel přenosové soustavy za účelem vyrovnání toků dodávky elektřiny provozovateli distribuční soustavy předávací místa, u kterých provozovatel distribuční soustavy registruje v informačním systému operátora trhu příznak poskytování podpůrných služeb.“.

15. V § 16a odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu7). Pokud zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, u níž je sjednán nenulový rezervovaný výkon, požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci identifikačního číselného kódu předávacího místa výrobny elektřiny, nebo se stane držitelem licence na výrobu elektřiny, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční soustavy následně registruje předávací místo výrobny elektřiny způsobem podle § 16b.“.

16. V § 16a odst. 5 se slovo „pro“ nahrazuje slovem „na“.

17. V § 16a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Pokud má odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně podle odstavce 4 průběhové měření, provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu podle odstavce 4 věty druhé příznak vůdčí.

(8) Pokud má odběrné místo podle odstavce 1 nebo 2 průběhové měření, provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu příznak přidružené.“.

18. V § 16b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu podle odstavce 1 příznak vůdčí.“.

19. V § 16c odst. 4 se slova „provozuje část distribuční soustavy“ nahrazují slovy „provozuje distribuční soustavu nebo její část“ a za slova „spojující tuto“ se vkládají slova „distribuční soustavu nebo“.

20. V § 18 odst. 2 se za slova „distribuční soustavy“ vkládají slova „ , s výjimkou odběrného místa registrovaného podle § 16a odst. 4 věty druhé,“ a za slova „energetického zákona“ se vkládají slova „se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem“.

21. V § 18 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a dále den po ukončení odpovědnosti za odchylku“ a za větu druhou se vkládá věta „Operátor trhu informuje účastníky trhu o počátku dodávky dodavatelem nebo změně subjektu zúčtování v odběrném místě, předávacím místě výrobny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, a to v den zahájení dodávky.“.

22. § 18a zní:

㤠18a

Pokud dojde v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování. Dodavatel uzavře ke dni ukončení zajištění odchylky subjektem zúčtování smlouvu o zúčtování odchylek nebo přenese odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, v opačném případě nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování.“.

23. Za § 18a se vkládá nový § 18b, který zní:

㤠18b

Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek.“.

24. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

㤠20a

V případě předávacího místa registrovaného podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 jsou skutečné hodnoty, které provozovatel distribuční soustavy předává podle § 20 odst. 5 písm. a) bodu 1, 2 nebo 4, snížené o hodnotu rozsahu podle § 49 odst. 8.“.

25. V § 29 odst. 3 se slova „hradí provozovateli“ nahrazují slovy „vypořádá s provozovatelem“.

26. V § 33 odst. 2 a § 35 odst. 1 se slova „4 měsíce“ nahrazují slovy „3 měsíce“.

27. V § 33 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo prostřednictvím zprostředkovatele“.

28. V § 34 odst. 5 písm. c) se za slova „účastníka trhu,“ vkládají slova „nebo nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu podle přílohy č. 17 k této vyhlášce,“.

29. V § 35 odst. 1 písm. f) se za slovem „podnikání“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene f) se doplňují slova „nebo prostřednictvím zprostředkovatele“.

30. V § 36 odst. 3 se za slovo „způsobem“ vkládají slova „nebo prostřednictvím zprostředkovatele“, text „§ 11a odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 11b odst. 2“ a text „§ 11a odst. 3“ se nahrazuje slovy „§ 11b odst. 1 nebo § 11o“.

31. V § 38 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě odběrného místa s měřením typu B zpřístupní operátor trhu novému dodavateli a novému subjektu zúčtování na základě jeho žádosti součet údajů o odběru elektřiny předaných operátorovi trhu podle § 41 odst. 1 za předchozí souvislé období, nejvýše však za posledních 12 ukončených kalendářních měsíců předcházejících zahájení dodávky elektřiny novým dodavatelem.“.

32. V § 39 odst. 5 a 7 se text „§ 11a odst. 2“ nahrazuje textem „§ 11b odst. 2“ a text „§ 11a odst. 3“ se nahrazuje slovy „§ 11b odst. 1 nebo § 11o“.

33. V § 40 odstavec 2 zní:

„(2) Má-li dojít ke změně dodavatele z dodavatele poslední instance v odběrném místě, předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, postupuje se podle odstavce 3 obdobně. Má-li dojít ke změně dodavatele v předávacím místě výrobny elektřiny nebo v místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy na jiného dodavatele, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.“.

34. V § 40 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud ke dni následujícím po dni uplynutí doby podle § 59 odst. 4 není účinná změna dodavatele z dodavatele poslední instance a má-li dojít k zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka podle § 12d odst. 2 energetického zákona, postupuje dodavatel podle § 12d odst. 2 energetického zákona podle odstavce 3, kdy požadovaným termínem zahájení dodávky elektřiny je den následující po dni uplynutí doby podle § 59 odst. 4. Ustanovení odstavce 4 se použije obdobně.“.

35. V § 41 odst. 1 větě první se za slova „souvisejících služeb“ vkládají slova „a k poskytnutí informace o vyúčtování“.

36. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě předávacího místa registrovaného podle § 16a odst. 8 zasílá provozovatel distribuční soustavy údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb snížené o hodnotu rozsahu podle § 49 odst. 8.“.

37. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„(2) Zákazník může zaslat dodavateli samoodečet pro poskytnutí informace o vyúčtování podle vyhlášky upravující vyúčtování dodávek elektřiny13) k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 15 kalendářních dnů po jeho provedení. Samoodečet zákazníka podle věty první, který se nezahrnuje do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2, zasílá dodavatel provozovateli distribuční soustavy do 15 kalendářních dnů po jeho doručení. Provozovatel distribuční soustavy do 15 kalendářních dnů po doručení samoodečtu sdělí dodavateli důvod jeho odmítnutí nebo předá údaje o odběru elektřiny dodavateli.


13) § 18a odst. 2 vyhlášky č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č.  271/2022 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

38. V § 42 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případě odběru elektřiny zákazníkem s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let, se hodnota tohoto odběru rozdělí pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb do příslušných let podle přepočteného přiřazeného typového diagramu dodávky postupem podle přílohy č. 26 k této vyhlášce.“.

39. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne návrh na změnu podle odstavce 5, pokud v návrhu na změnu není uvedena fakturační adresa účastníka trhu nebo nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu, jehož odběrného místa se změna rámcové smlouvy týká.“.

40. V § 45 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„(6) V případě žádosti o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa podle jiného právního předpisu14) se postupuje podle § 44 a odstavců 1 až 5 obdobně s tím, že o tento typ změny dodavatele žádá pouze dodavatel poslední instance na základě žádosti nově připojovaného zákazníka.


14) § 12a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.“.

41. V § 49 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Jednotlivé předávací místo registrované podle § 16a odst. 8 má na základě informace podle § 15 odst. 4 pro účely předávání dat podle § 20 a zasílání údajů potřebných k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle § 41 v informačním systému operátora trhu uvedenu hodnotu alokace pro určení hodnoty rozsahu z dodávky předávacího místa podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4, o kterou provozovatel distribuční soustavy snižuje podle § 20a data předávaná podle § 20 odst. 5 písm. a) bodů 1, 2 a 4 a podle § 41 odst. 1 věty poslední údaje zasílané podle § 41. Provozovatel distribuční soustavy uvede v systému operátora trhu hodnotu alokace podle věty první při registraci podle § 16a odst. 8. Změnu údajů v předávacím místě podle věty první provede provozovatel distribuční soustavy na základě předání informace podle § 15 odst. 4 k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k předání informace podle § 15 odst. 4.

(8) Hodnota rozsahu z dodávky předávacího místa podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4 v daném vyhodnocovacím intervalu, o kterou se na základě alokace hodnoty podle odstavce 7 snižují podle § 20a data předávaná podle § 20 odst. 5 písm. a) bodů 1, 2 a 4 a podle § 41 odst. 1 věty poslední údaje zasílané podle § 41, nesmí přesáhnout výši skutečné hodnoty odběru v předávacím místě v daném vyhodnocovacím intervalu a výši skutečné hodnoty dodávky z předávacího místa v daném vyhodnocovacím intervalu.

(9) Postup podle § 20a a § 41 odst. 1 věty poslední provozovatel distribuční soustavy poprvé realizuje od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k registraci podle § 16a odst. 7 nebo 8 nebo § 16b odst. 4, do posledního dne měsíce včetně, v němž došlo ke zrušení registrace podle § 16a odst. 7 nebo 8 nebo § 16b odst. 4. Postup podle § 20a a § 41 odst. 1 věty poslední provozovatel distribuční soustavy nerealizuje ode dne následujícího po dni ukončení přiřazení subjektu zúčtování k předávacímu místu registrovanému podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4 do posledního dne měsíce, v němž došlo k přiřazení předávacího místa podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4 k subjektu zúčtování.“.

42. V § 58 odstavec 1 zní:

„(1) Pokud je dodavateli rozhodnutím Úřadu zrušena licence na obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, Úřad informuje o této skutečnosti do 10.00 hodin téhož dne operátora trhu. V případě, že je informace operátorovi trhu doručena po 10.00 hodině, považuje se informace za doručenou následující pracovní den. Je-li tento dodavatel zároveň subjektem zúčtování, je dotčenému registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence, nebo pokud toto rozhodnutí již nabylo právní moci, ode dne následujícího po dni, kdy se operátor trhu o takové skutečnosti dozvěděl, znemožněna v informačním systému operátora trhu registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na operátorem trhu organizovaných trzích s elektřinou. Obdobně postupuje operátor trhu v případě, pokud dodavatel pozbyl možnost dodávat elektřinu, nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. V případě, že dodavatel nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je součástí informace zaslané operátorovi trhu výčet předávacích míst a míst určených ke krytí ztrát distribuční soustavy, u nichž nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. V případě, že dodavatel nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, operátor trhu koná nezávisle na tom, zda obdržel informaci o této skutečnosti.“.

43. V § 58 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Pokud dojde v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, přenese dodavatel bezodkladně odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa nebo předávacího místa výrobny elektřiny nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy na jiný subjekt zúčtování nebo se sám stane subjektem zúčtování odpovědným za odchylku u dotčeného odběrného místa, předávacího místa výrobny elektřiny, nebo místa určeného ke krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy.

(4) V případech, kdy se operátor trhu dozví, že dodavatel, který dodává elektřinu zákazníkovi nebo místu určenému na krytí ztrát, pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu, nebo nemá zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, dotčené dodavatele a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci, včetně dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny nebo převzata odpovědnost za odchylku předávacího místa výrobny elektřiny dodavatelem poslední instance, a výčtu identifikačních číselných kódů odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst výroben elektřiny a míst určených na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, jichž se daná skutečnost týká, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Operátor trhu dále vyhodnotí žádosti, ve kterých je dodavatel podle věty první uveden jako nový dodavatel nebo nový subjekt zúčtování, a o vyhodnocení informuje dotčené dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.“.

44. V § 59 odst. 1 a 2 se slova „podle § 58 odst. 4“ zrušují.

45. V § 59 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Je-li podána žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 2 a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin dne, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, pak tato změna nabývá účinnosti od 00.00 hodin tohoto dne. Pokud se provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele podané podle odstavce 2 nevyjádří ve lhůtě podle věty první, nebo pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku na základě zrychlené změny dodavatele vedlo k nedostatečnému finančnímu zajištění plateb subjektu zúčtování, který přebírá odpovědnost za odchylku, operátor trhu zamítne žádost o zrychlenou změnu dodavatele.

(4) Nedojde-li k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 3, poskytne operátor trhu dodavateli poslední instance a provozovateli příslušné distribuční soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst zákazníků s jejich předávacími místy a míst určených na krytí ztrát v distribuční soustavě, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a předávacích míst výroben elektřiny, v nichž dodavatel poslední instance přebírá odpovědnost za odchylku. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému odběrnému místu s jeho předávacími místy a místu určenému na krytí ztrát v distribuční soustavě od 00.00 hodin dne, kdy došlo k zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému předávacímu místu výrobny elektřiny od 00.00 hodin dne, od kterého dodavatel poslední instance odpovídá za odchylku předávacího místa výrobce, do dne převzetí odpovědnosti za odchylku předávacího místa výrobce novým subjektem zúčtování, nejdéle však po dobu 1 měsíce. Ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejpozději do uplynutí doby podle vět druhé a třetí, jsou dodavateli poslední instance zpřístupněny informace o probíhajících změnách dodavatele v předávacím místě odběrného místa.

(5) V den vzniku povinností dodavatele poslední instance poskytne provozovatel příslušné distribuční soustavy dodavateli poslední instance údaje o odběrném místě, v němž je zahájena dodávka dodavatelem poslední instance, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, a dále informace o předávacím místě výrobny, v němž je dodavatelem poslední instance převzata odpovědnost za odchylku. Pokud následně dojde ke změně dodavatele nebo převzetí odpovědnosti za odchylku zahrnující období, kdy je v informačním systému operátora trhu k odběrnému místu, předávacímu místu výrobny elektřiny nebo místu na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle § 40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší přiřazení předávacích míst odběrného místa. Nedojde-li u výrobce k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je od 00.00 hodin dne následujícího po dni uplynutí doby podle odstavce 4 dodávka do elektrizační soustavy považována za neoprávněnou podle § 52 energetického zákona. Pokud po uplynutí doby podle odstavce 4 ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného místa s jeho předávacími místy nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu dodavatele podle § 33 nebo na základě postupu podle § 40, postupuje se podle § 56.“.

46. V § 62 odst. 3 se slova „před prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém požaduje zahájit službu přenosové soustavy nebo službu distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka“ nahrazují slovy „před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka“.

47. V § 62 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy zahájí poskytování služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka u odběratele k požadovanému termínu uvedenému v žádosti a ukončí poskytování této služby k požadovanému datu uvedenému v žádosti, podle které byla služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka zahájena, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka zahájena.“.

48. V přílohách č. 2 a 4 části B se slova „kalendářní měsíc a rok“ nahrazují slovem „termín“.

49. V příloze č. 8 odst. 1 písm. e) se číslo „9“ nahrazuje číslem „11“.

50. V příloze č. 8 odst. 4 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

51. V příloze č. 8 odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ ; je-li takto stanovená zúčtovací cena vyšší, než je cena stanovená postupem podle písmene a) bodu 1, neuplatní se hodnota mezní ceny a zúčtovací cena odchylky se stanoví podle písmene a) bodu 1“.

52. V příloze č. 8 odst. 4 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ ; je-li takto stanovená zúčtovací cena nižší, než je cena stanovená postupem podle písmene b) bodu 1, neuplatní se hodnota mezní ceny a zúčtovací cena odchylky se stanoví podle písmene b) bodu 1“.

53. V příloze č. 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„(5) Pro vyhodnocovací interval, ve kterém byla aktivována provozovatelem přenosové soustavy opatření v rámci předcházení stavu nouze podle jiného právního předpisu15), je zúčtovací cena odchylky stanovena podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, nebo odstavce 4 písm. b) bodu 2, nejvýše však jako 110 % hodnoty CVDT podle odstavce 9. Pokud není možné hodnotu CVDT stanovit postupem podle odstavce 9, postupuje se podle odstavce 4.


15) Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

54. V příloze č. 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Pro vyhodnocovací interval, ve kterém byla aktivována opatření v rámci předcházení stavu nouze podle jiného právního předpisu15), je zúčtovací cena protiodchylky rovna nule.“.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

55. V příloze č. 8 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „10“ .

56. Přílohy č. 9 až 12 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 20 části A bodu 4 se slovo „Operátora“ nahrazuje slovem „operátora“.

59. V příloze č. 20 se na konci části B tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body xi a xii, které znějí:

„xi. Snížení odběru – vysoký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední),
xii. Snížení odběru – nízký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední).“.

60. V příloze č. 20 se za slova „dodávku elektřiny“ vkládají slova „nebo v případě poskytování informace o vyúčtování“.

61. V příloze č. 22 se text „VCrs“ nahrazuje textem „VCst“.

62. V příloze č. 23 se text „RVCrs“ nahrazuje textem „RVCst“.

63. Doplňují se přílohy č. 25 a 26, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 408/2015  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou čl. I bodů 52 a 53, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2023, a bodu 8, bodu 14, pokud jde o § 16 odst. 7, a bodů 35, 37 a 60, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.