Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


384

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní službě

Čl. I

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 8, § 156a odst. 3 a příloze č. 2 ve sloupci „Představený“ se slova „náměstek pro řízení“ nahrazují slovy „vrchní ředitel“.

2. V § 9 odst. 7, § 15 odst. 1, § 51 odst. 1, nadpisu § 55, § 57 odst. 2, § 94 odst. 2, § 156 odst. 4 a příloze č. 2 ve sloupci „Představený“ se slova „náměstka pro řízení“ nahrazují slovy „vrchního ředitele“.

3. V § 9 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; přitom se považuje za náměstka člena vlády“.

4. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „náměstkovi ministra vnitra pro státní službu (dále jen „náměstek pro státní službu“)“ nahrazují slovy „nejvyššímu státnímu tajemníkovi“.

5. V § 10 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 4, § 12 odst. 5 až 7, § 13 odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 1, § 77 odst. 4, § 85 odst. 2, § 88 odst. 2, § 156 odst. 5, § 156a odst. 3, § 162 odst. 4 písm. a) a příloze č. 2 ve sloupci „Představený“ se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „nejvyšší státní tajemník“.

6. V § 11 odst. 5, § 12 odst. 5, § 13 odst. 5 a 7 a § 60 odst. 3 se slova „Náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „Nejvyšší státní tajemník“.

7. V § 12 odst. 1, § 17 odst. 2, § 53 odst. 2, § 60 odst. 3 a § 156 odst. 2 se slova „náměstkem pro státní službu“ nahrazují slovy „nejvyšším státním tajemníkem“.

8. V § 12 odst. 5 a 7, § 13 odst. 6, § 35 odst. 4, § 51 odst. 1, nadpisu § 52, § 54 odst. 2, § 56, § 60 odst. 3, § 77 odst. 5, § 94 odst. 1, § 152 odst. 1, § 156 odst. 6 a § 163 se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy „nejvyššího státního tajemníka“.

9. V § 13 odst. 2 se slova „náměstkovi pro státní službu“ nahrazují slovy „nejvyššímu státnímu tajemníkovi“.

10. V § 24 odst. 5 se slova „§ 51 odst. 5 nebo 6,“ zrušují, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a za číslo „70“ se vkládají slova „nebo § 75 odst. 2“.

11. V § 24 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Výběrové řízení se zpravidla dokončí do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání žádostí.“.

12. V § 24 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Nejvyšší státní tajemník stanoví služebním předpisem rozsah údajů o služebním místě, které má být na základě výběrového řízení obsazeno, podle odstavce 7 písm. b) a další údaje, které musí obsahovat oznámení o vyhlášení výběrového řízení nebo které musí služební orgán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména

a) popis činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje,
b) obvyklou výši jednotlivých složek platu státních zaměstnanců vykonávajících stejnou službu nebo službu stejné hodnoty a
c) podmínky výkonu služby.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

13. V § 24 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Lhůta pro podávání žádostí podle odstavců 3 a 4 nesmí být kratší než 7 dnů, zmeškání lhůty pro podávání žádostí nelze prominout a po uplynutí lhůty pro podávání žádostí se nepřipouští změna žádosti. Lhůta pro podávání žádostí podle odstavců 3 a 4 je zachována, je-li žádost nejpozději posledního dne lhůty doručena služebnímu orgánu. Nahlížet do spisu ve věci výběrového řízení lze až po uplynutí lhůty pro podávání žádostí.

(11) Pokud se písemnosti ve výběrovém řízení nedoručují žadateli na místě nebo do datové schránky, doručují se na elektronickou adresu, kterou je žadatel, který nemá zřízenu datovou schránku, povinen sdělit v žádosti. Je-li písemnost doručována do datové schránky a nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Písemnost doručovaná žadateli na elektronickou adresu je doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebylo možné písemnost doručit, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doručí se písemnost jiným vhodným způsobem; v takovém případě platí, že písemnost je doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána. Poučení o způsobech a účincích doručování ve výběrovém řízení se uvede v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.“.

14. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Žadatel dále k žádosti přiloží životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadní praxi a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká.“.

15. V § 27 odst. 1 se za slovo „předpoklady“ vkládají slova „stanovené zákonem“ a za slova „požadavky podle § 25“ se vkládá text „odst. 4 a 5“.

16. V § 27 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo je podána opožděně“.

17. V § 27 odst. 2 písm. c) se za slovo „předpoklady“ vkládají slova „stanovené zákonem“, za slova „požadavky podle § 25“ se vkládá text „odst. 4 a 5“ a za slova „s výjimkou“ se vkládají slova „požadavku podle“.

18. V § 27 odst. 4 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“ a slova „nejméně s 5“ se nahrazují slovy „nejméně s 3“.

19. V § 27 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Pokud se žadatel z účasti na pohovoru náležitě omluví, může výběrová komise s žadatelem na jeho požádání pohovor provést v náhradním termínu pouze se souhlasem služebního orgánu, který souhlas udělí, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu. Služební orgán může stanovit, a tuto skutečnost uvede v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, že se pro výběrové řízení udělení souhlasu podle věty první vylučuje nebo že se jeho udělení nevyžaduje, popřípadě může stanovit, že se udělení souhlasu vyžaduje pouze, jde-li o žadatele, který se nemůže dostavit k pohovoru pro překážku na jeho vůli nezávislou, pro kterou není možné provést pohovor v takovém náhradním termínu, aby bylo možné výběrové řízení dokončit ve lhůtě uvedené v § 24 odst. 6; v takovém případě může výběrová komise se souhlasem služebního orgánu stanovit náhradní termín pohovoru po odpadnutí této překážky.

(6) Žadatel může z výběrového řízení kdykoli v jeho průběhu odstoupit. Nevyrozumí-li žadatel služební orgán nebo výběrovou komisi o odstoupení z výběrového řízení písemně, o odstoupení žadatele z výběrového řízení se učiní záznam do spisu. Platí, že žadatel z výběrového řízení odstoupil i tehdy, pokud

a) se nedostaví k pohovoru bez náležité omluvy,
b) se nedostaví k pohovoru, aniž by požádal o jeho provedení v náhradním termínu,
c) se nedostaví k pohovoru a služební orgán neudělil souhlas s jeho provedením v náhradním termínu nebo bylo udělení tohoto souhlasu vyloučeno,
d) se nedostaví k pohovoru v náhradním termínu,
e) v průběhu výběrového řízení ani na výzvu neposkytuje součinnost potřebnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení, nebo
f) je z jeho jednání jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízení.“.

20. V § 28 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Služební orgán může služebním předpisem stanovit jednací řád výběrových komisí jmenovaných ve služebním úřadu.“.

21. V § 28 odstavec 4 zní:

„(4) O průběhu a výsledku výběrového řízení se sepisuje protokol, do kterého se žadateli na jeho požádání umožní nahlédnout. Protokol obsahuje označení služebního orgánu, oboru služby a služebního místa, kterého se výběrové řízení týkalo, jména a příjmení členů výběrové komise, výsledek provedeného výběrového řízení v podobě abecedního seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli a byli vybráni jako nejvhodnější, pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Protokol musí dále obsahovat datum jeho vyhotovení a podpis všech členů výběrové komise.“.

22. Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28c, které znějí:

㤠28a

Jde-li o služební místo zařazené v 5. až 9. platové třídě s výjimkou služebního místa představeného, může služební orgán před vyhlášením výběrového řízení stanovit, že pohovor před výběrovou komisí se neprovádí; služební orgán tuto skutečnost uvede v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Za účelem posouzení vhodnosti žadatelů lze provést pohovor nebo písemnou zkoušku před bezprostředně nadřízeným představeným. Ve výběrovém řízení provedeném podle vět první a druhé vybere nejvhodnějšího žadatele služební orgán v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch žadatelů, jejichž žádosti nebyly vyřazeny. Dohoda mezi služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným je písemná.

§ 28b

(1) Výběrové řízení se zruší, pokud

a) nikdo nepodá žádost,
b) žádosti všech žadatelů byly vyřazeny,
c) všichni žadatelé z výběrového řízení odstoupili,
d) žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl, nebo
e) služební orgán žádného žadatele postupem podle § 28 odst. 2 nebo 3 anebo podle § 28a nevybral.

(2) O zrušení výběrového řízení se učiní záznam do spisu.

§ 28c

Služební orgán bez zbytečného odkladu vyrozumí neúspěšné žadatele a úspěšné žadatele, o jejichž přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného anebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného služební orgán nerozhodl, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného anebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného jiného žadatele, anebo o tom, že výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu uvedeného v § 28b odst. 1 písm. d) nebo e).“.

23. V § 42 odst. 1 se slova „vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce, ředitele odboru nebo“ zrušují a slovo „představeného“ se nahrazuje slovy „vedoucího oddělení“.

24. V § 42 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Státní zaměstnanec jmenovaný na služební místo nejvyššího státního tajemníka, státního tajemníka, personálního ředitele sekce pro státní službu, vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce, ředitele sekce nebo ředitele odboru, který byl přijat do služebního poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a na jmenování na dosavadní služební místo nejvyššího státního tajemníka, státního tajemníka, personálního ředitele sekce pro státní službu, vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce, ředitele sekce nebo ředitele odboru na dobu určitou uvedenou v § 52 odst. 1, § 53 odst. 1, § 54 odst. 1, § 55 odst. 1, § 56 nebo v § 57 odst. 1, nebo na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.“.

25. V § 51 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „službu“ se vkládají slova „a ředitele odboru“.

26. V § 51 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

27. V § 51 se odstavce 4 až 6 zrušují.

28. V § 52 odst. 1 se slova „Náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy „Nejvyššího státního tajemníka“ a věta poslední se zrušuje.

29. V § 52 odstavec 3 zní:

„(3) Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 40 let a v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 5 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.“.

30. V § 52 se odstavce 4 a 5 zrušují.

31. V § 53 odstavec 3 zní:

„(3) Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 3 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.“.

32. V § 53 se odstavce 4 a 5 zrušují.

33. V § 54 odst. 1 se slovo „neurčitou“ nahrazuje slovy „5 let“.

34. V § 54 odstavec 3 zní:

„(3) Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 3 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.“.

35. V § 54 se odstavce 4 a 5 zrušují.

36. V § 55 odst. 1 se slova „Náměstka pro řízení“ nahrazují slovy „Vrchního ředitele“, za slovo „tajemník“ se vkládají slova „na dobu 5 let“ a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „na dobu 5 let“.

37. V § 55 odstavec 3 zní:

„(3) Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 3 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.“.

38. V § 55 se odstavce 4 a 5 zrušují.

39. V § 56 se na začátek vkládá věta „Personálního ředitele sekce pro státní službu jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu 5 let na základě výsledku výběrového řízení.“ a slova „a jmenování“ se zrušují.

40. V § 57 odst. 1 se za slovo „tajemník“ vkládají slova „na dobu 5 let“ a ve větě poslední se za slovo „řízení“ vkládají slova „na dobu 5 let“.

41. V § 57 odstavec 3 zní:

„(3) Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.“.

42. V § 57 se odstavce 4 a 5 zrušují.

43. V § 58 odstavec 2 zní:

„(2) Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.“.

44. V § 58 se odstavce 3 a 4 zrušují.

45. V § 62 odst. 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „i)“, za text „§ 70 odst. 3“ se vkládají slova „nebo § 75 odst. 2“ a za slova „volné služební místo,“ se vkládají slova „protože žádné vhodné není volné,“.

46. V § 75 odstavec 1 zní:

„(1) Je-li podle pravomocného rozhodnutí skončení služebního poměru nezákonné, služební poměr trvá a státní zaměstnanec se zařadí zpět na jeho původní služební místo. Státní zaměstnanec má nárok na plat za dobu od neplatného skončení služebního poměru do doby zařazení k výkonu služby.“.

47. V § 75 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Nelze-li státního zaměstnance zařadit zpět na jeho původní služební místo v důsledku zrušení služebního místa nebo proto, že uplynula doba určitá, na kterou byl státní zaměstnanec na služební místo zařazen nebo jmenován, anebo jeho původní služební místo není volné, zařadí se k výkonu služby na vhodné volné služební místo ve služebním úřadu, v němž vykonával službu. K výkonu služby na služební místo zařazené v nižší platové třídě lze státního zaměstnance zařadit jen s jeho souhlasem.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

48. V § 84 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

49. V § 94 odst. 2 se slova „státního tajemníka nebo“ zrušují.

50. § 108 včetně nadpisu zní:

㤠108

Služební volno k individuálním studijním účelům

(1) Státnímu zaměstnanci přísluší v kalendářním roce služební volno k individuálním studijním účelům v rozsahu 5 dnů výkonu služby.

(2) Služební volno k individuálním studijním účelům lze čerpat za účelem získávání nebo zdokonalování odborných znalostí a dovedností týkajících se služebního místa státního zaměstnance, oboru služby, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, a působnosti organizačního útvaru, v němž je jeho služební místo zařazeno. Služební volno k individuálním studijním účelům lze dále čerpat za účelem přípravy na vykonání úřednické zkoušky pro obor služby, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, anebo na vykonání úřednické zkoušky na vlastní náklady pro obor služby, který je stanoven pro služební místo zařazené v témže organizačním útvaru, v němž je zařazeno i služební místo státního zaměstnance.

(3) Služební volno k individuálním studijním účelům lze také čerpat za účelem získávání nebo zdokonalování odborných znalostí a dovedností v zájmu služebního úřadu a v zájmu státu anebo za účelem přípravy na vykonání úřednické zkoušky na vlastní náklady pro jiný obor služby než uvedený v odstavci 2.

(4) Čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům podle odstavce 2 povolí služební orgán na žádost státního zaměstnance, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu.

(5) Čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům podle odstavce 3 služební orgán na žádost státního zaměstnance může povolit.

(6) Za dobu čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům se státnímu zaměstnanci plat nekrátí; náklady vynaložené na dosažení individuálního studijního účelu nese státní zaměstnanec.“.

51. Za § 114 se vkládá nový § 114a, který včetně nadpisu zní:

㤠114a

Zvláštní ustanovení o funkčních požitcích některých představených

Nejvyšší státní tajemník, státní tajemník, vrchní ředitel sekce, vedoucí služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem, zástupce vedoucího služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem, podle § 9 odst. 7, podle zákoníku práce nebo podle jiného zákona má právo na

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou a
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti ve služební i mimoslužební době.“.

52. V § 156 odst. 2 se slova „po projednání“ nahrazují slovy „v součinnosti“.

53. V § 156 odst. 3 se slova „příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání s náměstkem pro státní službu“ nahrazují slovy „nejvyšší státní tajemník v součinnosti s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády“.

54. V § 156 odst. 4 se slova „příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání se státním tajemníkem“ nahrazují slovy „státní tajemník v součinnosti s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády“.

55. V § 159 odst. 1 písm. j) se bod 3 zrušuje.

56. V § 159 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „rozhodování o“ zrušují.

57. V § 159 odst. 2 písm. j) se slovo „služebním“ nahrazuje slovy „provádění služebního“.

58. V § 159 odst. 2 písm. k) se slovo „rozhodnutí“ zrušuje.

59. V § 159 odst. 2 písm. l) se slovo „odměně“ nahrazuje slovy „poskytnutí odměny“.

60. V § 159 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) výběrové řízení a jmenování a odvolání členem výběrové komise.“.

61. § 164 se včetně nadpisu zrušuje.

62. V § 173 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní náměstek ministra vnitra pro státní službu je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejvyšším státním tajemníkem.

2. Dosavadní náměstek pro řízení sekce je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vrchním ředitelem sekce.

3. Dosavadní služební předpisy vydané náměstkem ministra vnitra pro státní službu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za služební předpisy vydané nejvyšším státním tajemníkem.

4. Státní zaměstnanec, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával službu na služebním místě představeného na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, která by přesáhla dobu uvedenou v § 54 odst. 1, § 55 odst. 1, § 56 nebo v § 57 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za státního zaměstnance jmenovaného na služební místo představeného na dobu určitou uvedenou v § 54 odst. 1, § 55 odst. 1, § 56 nebo v § 57 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejíž běh počal dnem jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného; doba určitá přitom uplyne nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento státní zaměstnanec může vykonávat službu na služebním místě představeného nejdéle do doby, než bude toto služební místo obsazeno postupem podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však 12 měsíců ode dne uplynutí doby určité, jde-li o vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce, a 24 měsíců, jde-li o personálního ředitele sekce pro státní službu nebo ředitele odboru.

5. Výběrová řízení na obsazení volných služebních míst představených zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se ruší; o zrušení výběrového řízení se učiní záznam do spisu. Služební orgán vyhlásí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, výběrová řízení nová; dokud se neprokáže opak, má se za to, že účastníci zrušeného výběrového řízení jsou účastníky i nového výběrového řízení. Ostatní výběrová řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Státní zaměstnanec, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával službu na služebním místě představeného, se po dobu 3 let od ukončení výkonu služby na služebním místě představeného považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení uvedené v § 52 až 58 na služební místo představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení; to neplatí, jde-li o osobu, která byla ze služebního místa představeného odvolána z důvodů uvedených v § 60 odst. 1 písm. b) nebo které bylo uloženo kárné opatření uvedené v § 89 odst. 2 písm. c), a dále jde-li o osobu, jejíž předchozí služební poměr skončil z důvodů uvedených v § 72 odst. 1 písm. b) nebo v § 74 odst. 1 písm. a) až c) a e).

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zahraniční službě

Čl. III

V § 42 odst. 1 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých dalších zákonů (zákon o zahraniční službě), se slova „Náměstek pro řízení“ nahrazují slovy „Vrchní ředitel“, slova „náměstka pro řízení“ se nahrazují slovy „vrchního ředitele“ a slova „náměstkem pro řízení“ se nahrazují slovy „vrchním ředitelem“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. IV

V § 80 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se slova „náměstka pro řízení“ nahrazují slovy „vrchního ředitele“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ...

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví, menší změny nastaly i u dalších ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.