Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


382

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009  Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 208/2019  Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) poskytuje daňové úlevy při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu1),“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu3),“.

3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 2 odst. 1 písm. e) se za slovo „opatření“ vkládají slova „nebo intervence (dále jen „opatření“)“.

5. V § 2 odst. 1 písm. e) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 72 zní:

„2. *Programu rozvoje venkova, přímých plateb, Strategického plánu72) Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice (dále jen „Strategický plán“) a Operačního programu rybářství,


72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č.  1307/2013, v platném znění.“.

6. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a evidenci ovocných sadů“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno f) včetně poznámek pod čarou č. 73 a 74 zní:

„f) rámec pro provádění kontrol systému podmíněnosti73) plnění povinných požadavků na hospodaření a kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy73), kontrol minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin74).


73) Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
74) Čl. 31 a 70 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.“.

8. V § 2a odst. 1 se slovo „trhu“ nahrazuje slovem „trhu75)“.Poznámka pod čarou č. 75 zní:


75) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.  234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

9. V § 2a odstavec 3 zní:

„(3) Přímými podporami se rozumí opatření prováděná Strategickým plánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie72) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami.“.

10. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

11. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 2b odst. 2 se za slova „podle § 2a“ vkládají slova „pro hromadná opatření nárokového charakteru“.

13. Nadpis § 2c zní:

㤠2c

Program rozvoje venkova a Strategický plán“.

14. V § 2c se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Strategickým plánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)72) a podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)72) se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství a rozvoje venkova.“.

15. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.“.

16. V § 2c odstavec 3 zní:

„(3) Program rozvoje venkova a Strategický plán je předkládán vládě před jeho předložením orgánům Evropské unie.“.

17. V § 2c odst. 4 se za slovo „venkova“ vkládají slova „a Strategický plán“.

18. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.“.

19. V § 2c odst. 5 se za slovo „venkova“ vkládají slova „a Strategického plánu“ a za slova „podle odstavců 1 a 2“ se vkládají slova „pro hromadná opatření nárokového charakteru“.

20. V § 2c odstavec 6 zní:

„(6) Ministerstvo pravidly upraví podmínky pro opatření nenárokového charakteru k provádění Programu rozvoje venkova a Strategického plánu podle odstavců 1 a 2; tato pravidla pro žadatele obsahují alespoň

a) předmět a účel podpory,
b) cíl podpory,
c) vymezení příjemců podpory,
d) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,
e) vymezení výše a formy podpory pro jeden projekt a
f) způsob hodnocení a výběru žádostí.“.

21. V § 2c se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Strategický plán zahrnuje tyto cíle:

a) podporovat ekonomicky udržitelný zemědělský příjem a odolnost odvětví zemědělství v celé Evropské unii s cílem zlepšit dlouhodobé potravinové zabezpečení a zemědělskou rozmanitost, jakož i zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce v Evropské unii,
b) posilovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci,
c) zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci,
d) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, mimo jiné snižováním emisí skleníkových plynů a zvyšováním míry sekvestrace uhlíku, a prosazovat udržitelnou energii,
e) podporovat udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší, a to i snížením závislosti na chemických látkách,
f) přispívat k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a k obratu tohoto trendu, posilovat ekosystémové služby a zachovat stanoviště a krajiny,
g) získávat a udržet mladé zemědělce a nové zemědělce a usnadňovat udržitelný rozvoj podnikání ve venkovských oblastech,
h) podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně účasti žen v zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů,
i) zlepšovat reakci zemědělství Evropské unie na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem, omezit plýtvání potravinami, jakož i zlepšit životní podmínky zvířat a eliminovat antimikrobiální rezistenci,
j) modernizovat zemědělství a venkovské oblasti podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a ve venkovských oblastech a podněcováním jejich zavádění ze strany zemědělců lepším přístupem k výzkumu, inovacím, výměně znalostí a odborné přípravě.“.

22. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

23. V § 2ca se slova „a Evropský námořní a rybářský fond“ nahrazují slovy „ , Evropský námořní a rybářský fond a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond76)“.
Poznámka pod čarou č. 76 zní:


76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, v platném znění.“.

24. V § 2ca se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Uznávání, změny, zrušení včetně odnětí dotace organizace producentů, sdružení organizací producentů a meziodvětvových organizací v odvětví rybolovu a akvakultury podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou rybářskou politiku provádí ministerstvo rozhodnutím na základě pravidel pro žadatele.“.

25. Nadpis § 2d zní:

㤠2d

Programy financované výhradně z národních zdrojů“.

26. V § 2d odst. 2 se za slovo „Fond“ vkládá slovo „rozhodnutím“.

27. V § 2e odst. 3 písm. b) se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“.

28. V § 2e se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 77 a 78 zní:

„(5) Zemědělský podnikatel je povinen na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Zemědělský podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm, s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny77), zvláštní matriky77) nebo na adrese sídla správního orgánu78), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.


77) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
78) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

29. V § 2f odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „s uvedením toho, zda se liší od jejího bydliště“.

30. V § 2f odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“ zrušuje.

31. V § 2f odst. 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny77), zvláštní matriky77) nebo na adrese sídla správního orgánu78) nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.“.

32. V § 2f odst. 4 písm. a), § 2fa odst. 1 písm. a) a b) a v § 2fb odst. 2 se slovo „vědecké“ nahrazuje slovem „vědecká“.

33. V § 2f odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.“.

34. V § 2fa se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a údaje o členech statutárního orgánu zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu“.

35. V § 2fb odst. 2 větě první se slova „zaměření zemědělské výroby,“ zrušují.

36. V § 2g odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) neprokáže právní důvod pro užívání prostor ani na opakovanou žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení této opakované žádosti podle § 2e odst. 5,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

37. V § 2g odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu“ zrušují, slova „d) a e)“ se nahrazují slovy „b), e) a f)“ a slova „b) a c)“ se nahrazují slovy „c) a d)“.

38. V § 2g se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Vyřazení zemědělského podnikatele z evidence na jeho žádost podle odstavce 1 písm. e) obecní úřad obce s rozšířenou působností provede ke dni, který mu zemědělský podnikatel v žádosti oznámil, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum vyřazení zemědělského podnikatele z evidence v žádosti uvedeno, je zemědělský podnikatel z evidence vyřazen ke dni nabytí právní moci rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle odstavce 1.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

39. V § 3 odst. 1 se slovo „předpisem4f)“ nahrazuje slovem „předpisem5)“.

40. Poznámka pod čarou č. 4f se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

41. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Příslušný orgán dotaci žadateli neposkytne, jestliže byl žadatel v posledních 5 letech před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouzen za spáchání trestného činu dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku, trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 trestního zákoníku, trestného činu týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku nebo trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a trestního zákoníku.“.

42. V § 3 odst. 5 písm. c) se slova „zvláštního právního předpisu21)“ nahrazují slovy „§ 3r“.

43. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

44. V § 3 odst. 7 se slova „mezinárodní smlouvy nebo“ zrušují.

45. Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22) § 420 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

46. Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

47. Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

48. V § 3 odstavec 12 zní:

„(12) Příslušný orgán dotaci žadateli neposkytne, pokud žadatel obdržel v příslušném roce na činnost, předmět, nebo na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územně samosprávného celku.“.

49. V § 3 se odstavce 13 a 14 zrušují.

50. V § 3a odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

51. V § 3a odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa,“.

52. V § 3a odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 79 znějí:

„(3) Evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků je založena na rozdělení území na samostatné půdní bloky představující souvislou plochu zemědělské půdy, případně vodní plochu nebo plochu zalesněné zemědělské půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělská půda. Půdní blok může obsahovat ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou anebo na něj může plocha s ekologicky významným prvkem navazovat. Půdní blok se označuje čtyřmístným identifikačním číslem a příslušností do čtverce v rámci mapové sítě. Díly půdních bloků podle odstavce 4, popřípadě ekologicky významné prvky podle § 3aa odst. 4, které přísluší půdnímu bloku, se označují totožným identifikačním číslem a rozlišují se pořadovým číslem za podlomením identifikačního čísla.

(4) Evidenční jednotkou evidence půdy vycházející z půdního bloku je díl půdního bloku79), který je součástí půdního bloku, o minimální výměře 0,01 ha zahrnující souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy, na níž může navazovat plocha s ekologicky významným prvkem, případně vodní plochu nebo plochu zalesněné zemědělské půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělská půda, a pro který platí, že

a) na něm vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky hospodaří fyzická nebo právnická osoba (dále jen „uživatel“),
b) na něm je evidován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na něm nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4,
c) jeho hranice vůči jinému dílu půdního bloku nebo ploše nezahrnuté do jiného dílu půdního bloku lze viditelně identifikovat v terénu,
d) je obhospodařován v rámci ekologického zemědělství nebo v rámci etapy přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo mimo tento rámec,
e) na něm je uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené zvláštním právním předpisem vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku,
f) odpovídá v registru vinic vedeném podle zákona o vinohradnictví a vinařství nebo v registru chmelnic vedeném podle zákona o ochraně chmele příslušnému registračnímu číslu vinice nebo chmelnice.


79) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

53. V § 3a se odstavce 5 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 5.

54. V § 3a odst. 5 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

55. V § 3a odst. 5 se na konci písmene g) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno g) se vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) zařazení dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad do evidence ovocných sadů a“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

56. Poznámky pod čarou č. 29, 30, 32 a 33 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

57. V § 3aa odst. 5 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

58. V § 3ab odst. 1 se slova „půdní bloky,“ zrušují.

59. V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa“.

60. V § 3ab odst. 2 písm. b) se slova „výměra půdních bloků a“ nahrazují slovem „výměra“.

61. V § 3ab odst. 2 písm. c) se slova „půdního bloku a“ zrušují.

62. V § 3ab odst. 2 písm. d) se za slovo „druh“ vkládá slovo „zemědělské“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „a druh plodiny, je-li uvedena v žádosti o dotaci“.

63. V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a jeho výměra“.

64. V § 3g odst. 1 písm. a) se za slovo „hranice“ vkládají slova „plochy evidované v“.

65. V § 3g odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) ke změně průběhu hranice o plochu neevidovanou v dílu půdního bloku,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

66. V § 3g odstavec 3 zní:

„(3) Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými, a jedná-li se o ohlášení podle odstavce 1 písm. b), c) nebo g), doloží uživatel Fondu

a) písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo
b) doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.
Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o aktualizaci evidence půdy. Prvním úkonem ve věci je vydání oznámení o aktualizaci evidence půdy.“.

67. V § 3g odst. 4 závěrečné části ustanovení se číslo „12“ nahrazuje číslem „4“ a na konci textu ustanovení se doplňují slova „vedené v evidenci půdy“.

68. V § 3g odstavec 10 zní:

„(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována zemědělská kultura vinice nebo chmelnice stanovená nařízením vlády podle § 3i, nebo dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, stanovenou nařízením vlády podle § 3i, který je zařazený, popřípadě má být zařazený do evidence ovocných sadů, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek sdělí Fondu do 15 dnů.“.

69. V § 3g se odstavce 14 a 15 zrušují.
Dosavadní odstavce 16 a 17 se označují jako odstavce 14 a 15.

70. V § 3h odst. 1 se slova „5 let“ nahrazují slovy „2 roky“.

71. V § 3j odst. 1 se věta poslední zrušuje.

72. V § 3j se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 80 zní:

„(3) Obnova trvalého travního porostu může být na dílu půdního bloku provedena nejvýše jednou za 5 let s výjimkou případů na základě Fondu ohlášené vyšší moci způsobené přírodními činiteli80).


80) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.“.

73. V § 3p odst. 4 větě první se číslo „12“ nahrazuje číslem „4“.

74. V § 3q odstavce 2 až 9 znějí:

„(2) Evidence ovocných sadů se vede podle dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, u kterého je v evidenci půdy podle § 3a odst. 5 evidováno, že se jedná o díl půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad zařazený do evidence ovocných sadů. Evidence ovocných sadů přebírá z evidence půdy údaje o identifikačním čísle příslušného dílu půdního bloku, jeho uživateli a výměře podle § 3a odst. 5.

(3) Uživatel ohlašující změnu podle § 3g odst. 1 na dílu půdního bloku, který je zařazený, popřípadě má být zařazený do evidence ovocných sadů, ohlásí Ústavu nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení podle § 3g tyto údaje o ovocném sadu:

a) druh ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
b) odrůdu, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
c) datum výsadby ovocných stromů nebo ovocných keřů pěstovaných v ovocném sadu,
d) počet ovocných stromů nebo ovocných keřů a hustota výsadby ovocných stromů nebo ovocných keřů pěstovaných v ovocném sadu stanovená vzdáleností řad a vzdáleností jednotlivých keřů nebo stromů v řadách,
e) charakter ovocného sadu,
f) pěstitelský tvar ovocného sadu,
g) využití závlah v ovocném sadu,
h) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované produkce nebo systému ekologického zemědělství a
i) zákres dílčích ploch jednotlivých druhů ovocné rostliny nebo jejich skupin, jestliže na dílu půdního bloku je uplatňováno, popřípadě bude uplatňováno opatření, u něhož je takový zákres podmínkou poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu.

(4) Jestliže je podle § 3g odst. 1 zahájena aktualizace dílu půdního bloku, který je zařazený, popřípadě má být zařazený do evidence ovocných sadů, a současně Ústav nemá k dispozici aktualizované údaje podle odstavce 3 odpovídající změně, která je předmětem aktualizace, je dotčený uživatel povinen sdělit Ústavu potřebné údaje podle odstavce 3 na vyžádání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(5) Ústav ověří údaje sdělené uživatelem podle odstavce 3 nebo 4 v rámci postupu podle § 3g odst. 10, a jestliže je neshledá v rozporu se skutečností, provede jejich aktualizaci v evidenci ovocných sadů s účinností odpovídající datu právních účinků změny v evidenci půdy, ledaže by při posouzení údajů nevyplynula účinnost jiná. Jestliže Ústav shledá údaje v rozporu se skutečností a uživatel neodstraní tento rozpor ani po výzvě k odstranění vad ve lhůtě ne kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy, Ústav nezařadí díl půdního bloku do evidence ovocných sadů, popřípadě ho vyřadí z evidence ovocných sadů. O těchto skutečnostech Ústav vydá rozhodnutí a informuje o tom Fond podle § 3g odst. 10. Ústav takto postupuje i tehdy, když uživatel na výzvu podle odstavce 4 nereagoval.

(6) Uživatel je povinen Ústavu sdělit změny v údajích podle odstavce 3, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Ústav při ověření takto ohlášených údajů postupuje podle odstavce 5 obdobně, přičemž právní účinky změny v evidenci ovocných sadů nastávají dnem ohlášení změny nebo později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.

(7) Uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, u něhož není v evidenci půdy podle § 3a evidováno, že se jedná o díl půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad zařazený do evidence ovocných sadů, může Ústavu ohlásit údaje podle odstavce 3. Ústav při ověření takto ohlášených údajů postupuje podle odstavce 5 obdobně, přičemž právní účinky změny v evidenci ovocných sadů nastávají dnem ohlášení. Ústav současně s provedením změny v evidenci ovocných sadů informuje Fond o tom, že příslušný ovocný sad je zařazený do evidence ovocných sadů. Fond tuto skutečnost zaznamená v evidenci půdy.

(8) Uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, u něhož je v evidenci půdy podle § 3a evidováno, že se jedná o díl půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad zařazený do evidence ovocných sadů, může Ústav požádat o vyřazení tohoto dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad z evidence ovocných sadů. Ústav této žádosti vyhoví a vydá o tom rozhodnutí. Ústav současně s provedením změny v evidenci ovocných sadů informuje Fond o tom, že příslušný ovocný sad je vyřazen z evidence ovocných sadů. Fond tuto skutečnost zaznamená v evidenci půdy.

(9) Ústav může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva, Fondu nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k ověření údajů evidence ovocných sadů nebo k vyřazení dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad z evidence ovocných sadů. Ústav vyzve dotčeného uživatele dílu půdního bloku zařazeného do evidence ovocných sadů k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. O případném vyřazení z evidence ovocných sadů vydá Ústav rozhodnutí a informuje o tom Fond.“.

75. V § 3q se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, který je zařazený do evidence ovocných sadů, je povinen u ovocných rodů a druhů stanovených nařízením vlády podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 předložit Ústavu do

a) 15. června příslušného kalendářního roku údaje o odhadu sklizně v tomto kalendářním roce,
b) 1. září příslušného kalendářního roku údaje o dalším odhadu sklizně v tomto kalendářním roce a
c) 15. prosince příslušného kalendářního roku údaje o skutečné sklizni v tomto kalendářním roce.“.

76. Poznámky pod čarou č. 69 a 70 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

77. Za § 3q se vkládá nový § 3r, který včetně nadpisu zní:

㤠3r

Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa

(1) Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. c) a ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace Strategického plánu na hromadná lesnická opatření nárokového charakteru. Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa obsahuje vybrané údaje z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vyhotovených podle lesního zákona, na základě údajů z datového skladu organizační složky státu zřízené ministerstvem.

(2) Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa je grafická a alfanumerická evidence jednotek prostorového rozdělení lesa a je vedena v digitální formě. Zákres vedený v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa provádí Fond.

(3) Základní jednotkou evidence jednotek prostorového rozdělení lesa je porostní skupina o minimální výměře 0,01 ha, která je součástí lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4) U porostní skupiny se v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa eviduje

a) grafický obraz,
b) identifikace včetně názvu lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu osnovy, kódu lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, prvního roku platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a doby platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy,
c) plocha,
d) zařazení do zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
e) výskyt ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality podle zákona o ochraně přírody a krajiny a
f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo.“.

78. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

79. V § 4 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

80. V § 4a se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 5 až 10.

81. V § 4a odst. 6 se slovo „venkova52)“ nahrazuje slovem „venkova72)“.

82. V § 4a se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.

83. V § 4a odst. 9 se slovo „unie71)“ nahrazuje slovem „unie72)“.

84. Poznámka pod čarou č. 51 zní:


51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

85. Poznámky pod čarou č. 52 a 71 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

86. § 4c až 4f včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 81 až 87 znějí:

㤠4c

Provádění kontrol plnění povinných požadavků na hospodaření

(1) Výběr osob ke kontrole a kontrolu povinných požadavků na hospodaření uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 provádí příslušný kontrolní orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie73) na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56).

(2) Příslušný kontrolní orgán provádí posouzení plnění každého kontrolovaného požadavku na hospodaření podle hodnocení stanoveného v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5. Nedodržení požadavku na hospodaření, které vzniklo při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, příslušný kontrolní orgán nehodnotí.

(3) Příslušný kontrolní orgán56) předá protokol o kontrole Fondu ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení kontroly81), ve zvláště složitých případech do 60 dnů. Protokol o kontrole včetně příloh předá příslušný kontrolní orgán v elektronické podobě podepsaný odpovědným pracovníkem příslušného kontrolního orgánu56).

(4) Protokol o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených kontrolním řádem82)

a) výčet kontrolovaných požadavků podle přímo použitelných předpisů Evropské unie83) uvedených v prováděcím právním předpise vydaným podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 bez ohledu na to, zda bylo zjištěno jejich porušení nebo nikoliv,
b) v případě, že bylo zjištěno porušení kontrolovaného požadavku,
1. popis zjištěného porušení,
2. rok, ve kterém k porušení došlo,
3. hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle kritérií stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie84) a uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5, včetně údaje, zda bylo porušení způsobeno úmyslně85),
4. informaci o uložení nápravných opatření příslušným kontrolním orgánem86) a
c) v případě, že kontrolovaná osoba neumožní kontrolu některého z kontrolovaných požadavků na hospodaření, údaj o této skutečnosti, včetně odůvodnění tohoto závěru.

(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi podle § 3 odst. 10 u fyzické osoby shodu osobního jména, příjmení a rodného čísla, u fyzické osoby podnikatele shodu osobního jména, příjmení a identifikačního čísla a u právnické osoby shodu názvu právnické osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace kontrolované osoby.

(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace, a to za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24).

§ 4d

Provádění kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy

(1) Výběr osob ke kontrole a kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 provádí Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24).

(2) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle odstavce 1 provede Fond postupem podle § 4c odst. 1 až 4 obdobně.

§ 4e

Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1) Kontrolu minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin87) uvedených v prováděcím právním předpise vydaném podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5 provádí příslušný kontrolní orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie87) na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise65).

(2) Příslušný kontrolní orgán65) o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví protokol o kontrole. Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.

§ 4f

Vyhodnocení kontrol podmíněnosti a povinných požadavků na hospodaření

(1) Fond před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace souhrnně vyhodnotí u žadatele doručené protokoly o kontrole provedené pro příslušný kalendářní rok podle § 4c a 4d, za účelem stanovení výše poskytované dotace, popřípadě jejího snížení, nebo zamítnutí platby dotace na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie84) a podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 2b odst. 2 nebo § 2c odst. 5.

(2) V případě zamítnutí platby dotace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24) Fond neposkytne dotaci ani v následujícím kalendářním roce.

(3) Neumožnění kontroly některého z povinných požadavků na hospodaření nebo podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy se považuje za zabránění kontrole a žádost Fond zamítne.


81) § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
82) § 12 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83) Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
84) Čl. 85 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
85) Čl. 85 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
86) Čl. 85 odst. 3 pododst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
87) Čl. 31 odst. 5 písm. b) a čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.“.

87. Na konci poznámky pod čarou č. 56 se na samostatný řádek doplňuje věta „Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.“.

88. Poznámky pod čarou č. 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64 a 66 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

89. V § 4g se slova „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky67)“ nahrazují slovy „systému podmíněnosti73)“.

90. Poznámka pod čarou č. 67 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

91. V § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „f)“.

92. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) jako uživatel dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou ovocný sad, který je zařazený do evidence ovocných sadů,
1. neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů podle § 3q odst. 3, 4 nebo 6, nebo
2. nesplní informační povinnost podle § 3q odst. 10,“.

93. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

94. Poznámky pod čarou č. 3a, 4i, 4l, 4n, 4s, 4t, 4w, 4x, 4al, 4am, 4ap a 5d se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na žádosti o dotace doručené Fondu před 1. lednem 2023 se použije ustanovení § 4c až 4g zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro řízení o žádostech, která byla zahájena po dni 1. ledna 2023, může příslušný dozorový orgán do 31. prosince 2024 vypracovat po ukončení kontroly podle kontrolního řádu zprávu o kontrole podle § 4c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato zpráva o kontrole musí obsahovat údaje podle § 4c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. III

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 208/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 písm. k) se za slovo „opatření“ vkládají slova „a intervence (dále jen „opatření“)“.

3. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie48) (dále jen „Strategický plán“).
Poznámka pod čarou č. 48 zní:


48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č.  1307/2013, v platném znění.“.

4. V § 1 odst. 2 písm. m) se slovo „trhu“ nahrazuje slovem „trhů“.

5. V § 1 odst. 2 písm. n) se slova „seskupení a“ zrušují.

6. V § 1 odst. 2 se písmena o) a p) zrušují.

7. V § 1 odst. 2 písm. w) se slova „a Evropský námořní a rybářský fond“ nahrazují slovy „ , Evropský námořní a rybářský fond a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond49)“.
Poznámka pod čarou č. 49 zní:


49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, v platném znění.“.

8. Poznámky pod čarou č. 3 a 11 znějí:


3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost.
11) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

9. Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

10. V § 6a odst. 1 písm. f) se slova „ , smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy“ nahrazují slovy „a pokuty s odvodem do Evropské unie“.

11. V § 6a odst. 1 písmeno i) zní:

„i) smluvní pokuty, pokuty, pořádkové pokuty, správní poplatky, náhrady nákladů řízení, pojistná plnění a jiné příjmy,“.

12. V § 6a odst. 2 písm. b) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a i)“.

13. V § 6a odst. 3 se slova „ , smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy“ nahrazují slovy „a pokuty s odvodem do Evropské unie“.

14. V § 6a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na krytí správních výdajů Fondu a nákladů spojených s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem podle odstavce 1 písm. c), mohou být pro tyto účely použity příjmy ze smluvních pokut, pokut, pořádkových pokut, správních poplatků, náhrad nákladů řízení, pojistných plnění a jiných příjmů podle odstavce 1 písm. i).“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

15. V § 6a odst. 5 se za slova „písm. c)“ vkládají slova „ , e) a i)“.

16. V § 6a odst. 6 větě první se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a i)“.

17. Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127.“.

18. V § 6c větě první se slova „vždy do 31. srpna“ zrušují.

19. V § 9a písm. c) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

20. Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

21. V § 11 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a pravidly vydanými ministerstvem k jejich provedení“.

22. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.  1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.  234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

23. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

24. V § 11 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

25. V § 11 odst. 5 se za slova „po dobu 10 let“ vkládají slova „nebo v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie21)“.

26. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případech dotací podmíněných přijetím víceletých podmínek žadatelem o dotaci tato lhůta běží od ukončení těchto víceletých podmínek.“.

27. V § 11 odst. 6 se slovo „unie45)“nahrazuje slovem „unie15)“.

28. Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

29. V § 11 odst. 6 písm. a) se za slovo „kontrolou“ vkládá slovo „správnosti“.

30. V § 11 odst. 6 písm. e) se za slovo „hlášení“ vkládají slova „ , předběžných výsledků administrativních kontrol, informací a předběžných výsledků v rámci systému monitorování ploch“.

31. V § 11 odst. 8 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

32. Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2115, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2116, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.“.

33. V § 11a odstavec 3 zní:

„(3) Lhůta pro vrácení dotace činí 60 dnů od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace.“.

34. V § 11a odst. 4 se za větu první vkládá věta „Fond zahájí řízení o povinnosti podle věty předchozí do 4 let ode dne vrácení neoprávněné platby dotace nebo jejího započtení podle odstavce 10, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy penále dosáhlo částky dotace, kterou je příjemce povinen vrátit.“.

35. V § 11a odst. 5 se za slovo „nepřesahuje“ vkládá slovo „jednotlivě“ a slova „stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie, Fond nezahájí řízení o uložení penále podle odstavce 4, pokud výše penále nepřesahuje částku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie46)“ se nahrazují slovy „2 500 Kč nebo pokud výše penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje jednotlivě částku 1 000 Kč“.

36. Poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

37. V § 11a odst. 6 se slova „nebo penále, které“ nahrazují slovem „ , kterou“ a slova „nepřesahují jednotlivě částku 1 500 Kč“ se nahrazují slovy „nepřesahuje jednotlivě částku 2 500 Kč nebo pokud výše penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje jednotlivě částku 1 000 Kč“.

38. V § 11a odst. 10 se slova „může Fond započítat“ nahrazují slovy „Fond započítá“.

39. Za § 11a se vkládají nové § 11b až 11id, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 50 až 52 znějí:

㤠11b

Jednotná žádost

(1) Jednotná žádost o poskytnutí dotace financované alespoň částečně z rozpočtu Evropské unie (dále jen „jednotná žádost“) zahrnuje přímé podpory a některé dotace rozvoje venkova, a to pro hromadná opatření nárokového charakteru.

(2) Jednotnou žádost, její přílohu a změny a případně další související doklad lze podat výhradně prostřednictvím informačního systému Fondu podle § 11 odst. 6; jsou-li podány jiným způsobem, Fond k nim nepřihlíží.

(3) Obsah jednotné žádosti je upraven podle jednotlivého druhu dotace prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, který upravuje rovněž její přílohu, kterou je žadatel povinen k jednotné žádosti přiložit a případně další související doklad.

(4) Vláda nařízením podle § 1 odst. 3 stanoví termín pro podání jednotné žádosti, který se vztahuje rovněž na její přílohu, která je její nedílnou součástí, a termín pro další související doklad. Žadatel může podat pouze jednu jednotnou žádost pro příslušný kalendářní rok.

(5) Podání jednotné žádosti po uplynutí termínu stanoveného podle odstavce 4 má za následek snížení částek, na které by měl žadatel nárok, kdyby žádost podal ve stanovené lhůtě, o 1 % za každý pracovní den. Přesáhne-li prodlení žadatele s podáním jednotné žádosti 25 kalendářních dnů, Fond řízení o žádosti zastaví.

(6) Žadatel je povinen v jednotné žádosti uvést veškeré jím užívané díly půdních bloků.

§ 11c

Změny jednotné žádosti a dispozice s ní

(1) Po podání jednotné žádosti Fondu může žadatel doplnit nový díl půdního bloku nebo nové hospodářské zvíře nebo nové hospodářství do jednotné žádosti pouze do termínu stanoveného podle § 11b odst. 4, přičemž § 11b odst. 5 platí obdobně.

(2) Žadatel může jednotnou žádost změnit nebo částečně nebo zcela vzít zpět nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení předběžných výsledků administrativní kontroly nebo předběžných výsledků kontroly prostřednictvím systému monitorování plochy podle § 11 odst. 6 písm. e), s výjimkou případu podle odstavce 3.

(3) Pokud Fond žadateli oznámil svůj úmysl provést u něj kontrolu na místě a tato kontrola odhalí nesrovnalost, nelze jednotnou žádost změnit nebo vzít zpět, pokud jde o ty části jednotné žádosti, jichž se nesrovnalost týká.

§ 11d

Odstranění vad jednotné žádosti a doložení dalších podkladů

(1) Fond nevyzývá žadatele k dodatečnému dokládání přílohy jednotné žádosti, která je její nedílnou součástí a je uvedena v prováděcím právním předpise vydaným podle § 1 odst. 3. Pokud žadatel přílohu nedoručí do termínu podle § 11b odst. 5, Fond řízení o žádosti zastaví.

(2) Fond nevyzývá žadatele k dodatečnému dokládání dalšího souvisejícího dokladu k jednotné žádosti uvedeného v prováděcím právním předpise vydaným podle § 1 odst. 3. Pokud žadatel další související doklad nedoručí do termínu podle § 11b odst. 4, Fond žádost zamítne.

§ 11e

Doručování rozhodnutí a dalších písemností Fondem

(1) Fond doručuje písemnost elektronicky.

(2) Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, Fond doručuje písemnost elektronicky podle jiného právního předpisu50); v ostatních případech doručuje písemnost prostřednictvím informačního systému Fondu, přičemž v těchto případech pro doručování platí § 11 odst. 8.

§ 11f

Účastník řízení a vedení řízení

(1) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace na základě jednotné žádosti je pouze žadatel o dotaci.

(2) V řízení o poskytnutí dotace na základě jednotné žádosti se

a) nedává účastníkovi řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
b) účastník řízení nevyrozumívá o provádění důkazů mimo ústní jednání,
c) nečiní do spisu záznam o provedení důkazu listinou nebo
d) nevydává usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě.

§ 11g

Změna žadatele

(1) Jestliže žadatel po podání jednotné žádosti převede nebo propachtuje zemědělský závod nebo jeho pobočku nebo část závodu (dále jen „převod“) před splněním všech podmínek pro poskytnutí dotace, dotace se poskytne nabyvateli, pokud

a) nabyvatel oznámí převod Fondu na jím vydaném formuláři a požádá o vyplacení dotace,
b) nabyvatel se zaváže k dodržování podmínek podpory, včetně pravidel podmíněnosti a k převzetí víceletých podmínek, k jejichž dodržování se zavázal převodce,
c) nabyvatel předloží příslušné doklady prokazující převod a
d) převáděný zemědělský závod nebo jeho pobočka nebo část závodu splňuje všechny podmínky pro poskytnutí dotace.

(2) Veškerá práva a povinnosti v souvislosti s jednotnou žádostí přecházejí na nabyvatele.

(3) V případě, že je dotace poskytnuta nabyvateli, nelze dotaci poskytnout převodci.

§ 11h

Lhůta pro vydání rozhodnutí

Rozhodnutí o dotaci vydá Fond do 30 dnů po ověření splnění podmínek pro poskytnutí dotace.

§ 11i

Vyšší moc a mimořádná okolnost

(1) Je-li nesplnění podmínky pro poskytnutí dotace stanovené v prováděcím právním předpise vydaném podle § 1 odst. 3 způsobeno v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, neztrácí žadatel nárok na dotaci, bylo-li ji možné poskytnout v době, kdy k zásahu vyšší moci nebo k mimořádné okolnosti ještě nedošlo.

(2) Je-li zásahem vyšší moci nebo mimořádnou okolností dotčena podmíněnost podle zákona o zemědělství, nelze uložit odpovídající sankci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(3) Případ vyšší moci nebo mimořádné okolnosti žadatel oznámí Fondu prostřednictvím informačního systému Fondu spolu s doložením tohoto případu, a to do 15 dnů od dne, kdy byl schopen tak učinit.

(4) Fond nepřihlíží k oznámení případu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti, pokud toto oznámení žadatel učiní až poté, kdy jej Fond informoval o nesrovnalosti v jednotné žádosti nebo již žadateli oznámil svůj úmysl provést u něj kontrolu na místě a tato kontrola odhalí nesrovnalost.

§ 11ia

Podnikatelské seskupení

(1) Pokud se žadatel o dotaci účastní podnikatelského seskupení51), uvede v jednotné žádosti i informace nezbytné pro identifikaci tohoto podnikatelského seskupení51).

(2) Pravdivost a úplnost informací uvedených v jednotné žádosti podle odstavce 1 ověřuje Fond s použitím dostupných zdrojů, přičemž ve vztahu k žadateli o dotaci v případě pochybností o pravdivosti nebo úplnosti těchto informací postupuje v řízení o jeho žádosti podle správního řádu.

§ 11ib

Neoprávněná výhoda

(1) Fond v řízení o jednotné žádosti a rozhodování o ní postupuje tak, aby se žádná z výhod stanovená v právním předpise Evropské unie nebo ve zvláštním právním předpise neposkytla takové osobě, u které zjistí, že podmínky nezbytné pro získání těchto výhod byly vytvořeny uměle52) v rozporu s těmito předpisy za účelem získání takových výhod (dále jen „neoprávněná výhoda“).

(2) Pokud Fond v řízení podle odstavce 1 zjistí, že byla vytvořena neoprávněná výhoda, neposkytne dotaci nebo její část, na kterou se taková neoprávněná výhoda vztahuje.

(3) Zjistí-li Fond až dodatečně po proběhlém řízení o jednotné žádosti, že byla vyplacena dotace nebo její část, i když byla ve vztahu k ní vytvořena neoprávněná výhoda, považuje se taková platba za neoprávněnou, a to v rozsahu odpovídajícím neoprávněné výhodě, a Fond postupuje podle § 11a obdobně.

§ 11ic

Žádost o dotaci

(1) Ustanovení § 11b odst. 3 a 4, § 11c odst. 3, § 11e až 11ib se pro řízení o žádosti o dotaci použije obdobně.

(2) Pro řízení o dotace podle § 11l odst. 1 písm. c) až e) se vedle ustanovení podle odstavce 1 použije obdobně také ustanovení § 11c odst. 1 a § 11d.

(3) Ustanovení § 11b odst. 2 se použije obdobně pro

a) žádost a přílohy v řízení o žádosti o dotaci na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol,
b) řízení o žádosti o dotaci na restrukturalizaci a přeměnu vinic a žádosti o dotaci na investice v rámci opatření v odvětví vína a
c) žádost o dotaci na opatření v odvětví produktů včelařství.

(4) Ustanovení § 11c odst. 3 se nepoužije pro řízení o žádosti o dotaci na restrukturalizaci a přeměnu vinic a žádosti o dotaci na investice v rámci opatření v odvětví vína.

(5) Ustanovení § 11i odst. 3 se nepoužije pro řízení v oblasti společné organizace trhů.

(6) Ustanovení § 11e se nepoužije pro řízení o opatření předčasné ukončení zemědělské činnosti.

(7) Ustanovení § 11b až 11d a § 11g až 11ia se nepoužije na dotace na opatření podle § 11 odst. 3 a na dotace podle § 2d zákona o zemědělství financované výhradně z národních zdrojů.

§ 11id

Zastavení řízení o žádosti o dotaci

Fond usnesením řízení o žádosti o dotaci zastaví, jestliže žádost

a) byla podána po lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, nebo
b) trpí vadami a tento zákon nebo prováděcí právní předpis vydaný podle § 1 odst. 3 nepřipouští možnost jejich odstranění.


50) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
51) § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 59 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
52) Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

40. Za § 11j se vkládají nové § 11k až 11m, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č.  53 až 55 znějí:

㤠11k

Nedodržení podmínek uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů

(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů podle § 1 odst. 2 písm. n) neplní podmínky pro uznání nebo poruší pravidla stanovená pro jejich činnost, s výjimkou podle odstavce 3, vyzve Fond organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů k nápravě a odstranění vad, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Do okamžiku přijetí nápravných opatření a odstranění vad Fond pozastaví organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů platby.

(2) V případě, že tato osoba podle odstavce 1 neprovede nápravu a neodstraní vady podle výzvy Fondu podle odstavce 1, Fond zahájí řízení o zrušení uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů, nestanoví-li předpis Evropské unie jinak. Uznání se zruší s účinností ode dne, od něhož přestaly být podmínky dodržovány, nebo pokud není možné určit toto datum, ode dne, kdy bylo nedodržení podmínek zjištěno. Neoprávněné platby dotace musí organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů vrátit neprodleně Fondu.

(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů podle § 1 odst. 2 písm. n) nesplní, s výjimkou případu vyšší moci, ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech limit roční minimální obchodovatelné produkce uvedené na trh stanovený prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, zahájí Fond řízení o zrušení uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů. Neoprávněné platby dotace, týkající se období, během něhož podmínka minimální hodnoty obchodovatelné produkce nebyla splněna, musí organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů vrátit neprodleně Fondu.

§ 11l

Dotace podmíněné zařazením žadatele do opatření

(1) Dotace v oblasti

a) agroenvironmentálně-klimatických opatření,
b) opatření ekologické zemědělství,
c) opatření na péči o zalesněnou zemědělskou půdu,
d) lesnicko-environmentální opatření nebo
e) opatření na péči o agrolesnický systém,

podmíněné přijetím víceletých podmínek žadatelem o dotaci, jsou vázány na předchozí zařazení žadatele o dotaci do příslušného opatření podle písmen a) až e), které na základě jeho žádosti provádí Fond. Fond žadatele o dotaci do příslušného opatření zařadí, pokud splní podmínky zařazení do tohoto opatření stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3. Žadatel o dotaci je povinen po celou dobu trvání jeho zařazení do tohoto opatření plnit podmínky takového zařazení.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel o dotaci podle odstavce 1 neplní podmínky zařazení do příslušného opatření, rozhodne podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3 o vyřazení

a) dílu půdního bloku nebo jeho části z příslušného opatření a o vrácení dotace poskytnuté od počátku tohoto zařazení, nebo
b) žadatele z příslušného opatření a o vrácení dotace poskytnuté od počátku tohoto zařazení.

§ 11m

Nedodržení podmínek na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

(1) Jestliže schválený žadatel Fondu nedoručí plán doprovodných vzdělávacích opatření v termínu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3, Fond žadateli schválení pozastaví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie53). Pozastavení začíná běžet od počátku příslušného školního roku, kterého se měl plán doprovodných opatření týkat. Během doby pozastavení schválení nemůže žadatel provádět dodávky produktů do škol. Schválení se žadateli obnoví, pokud doručí plán v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 na školní rok následující53).

(2) Fond odejme schválení žadateli, který

a) hodlá ukončit dodávání produktů a oznámí tuto skutečnost Fondu,
b) neuzavře s žádnou školou smlouvu o dodávání produktů na příslušný školní rok a nepředloží do 30. září příslušného kalendářního roku probíhajícího nebo následujícího po roku schválení informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy, a o celkovém počtu žáků v těchto školách podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3, nebo
c) nedoručí plán doprovodných vzdělávacích opatření v termínu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 1 odst. 3 dva po sobě následující školní roky; žádost o schválení může žadatel opětovně podat Fondu po uplynutí 2 let.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel doručený plán doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce neprovedl v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie54), Fond žadateli sníží výši podpory poskytované za daný školní rok na doprovodná vzdělávací opatření o výši vypočteného limitu na žáka na doprovodná vzdělávací opatření vynásobeného počtem žáků, pro které žadatel nesplnil své povinnosti a závazky týkající se doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce; snížení podpory nesmí být vyšší než 1 000 000 Kč. Pokud nelze částku vypočtenou podle předchozí věty plně vyrovnat, Fond ji odečte z výše podpory na doprovodná vzdělávací opatření poskytované v následujícím školním roce; nelze-li tuto částku nebo její část odečíst z podpory na doprovodná vzdělávací opatření, Fond ji odečte z podpory na dodávku produktů poskytovanou v následujícím školním roce.

(4) Fond podporu podle odstavce 3 nesníží, pokud žadatel doručený plán doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce provedl v rozsahu nejméně pro 90 % všech přihlášených žáků. Pokud rozsah doručeného plánu doprovodných vzdělávacích opatření, který žadatel v daném školním roce provedl, je menší než pro 90 % přihlášených žáků, ale větší než pro 50 % přihlášených žáků, Fond snížení podpory vypočtené podle odstavce 3 sníží o polovinu.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel doručený plán doprovodných vzdělávacích opatření v daném školním roce neprovedl podle přímo použitelného předpisu Evropské unie55) v žádném rozsahu, odejme žadateli schválení s účinností po uplynutí školního roku, ve kterém došlo k tomuto zjištění. Žádost o schválení může žadatel opětovně podat Fondu po uplynutí 2 let.


53) Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.
54) Čl. 7 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.
55) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.“.

41. V § 12 odstavce 5 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 56 znějí:

„(5) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání Fondu o zboží, které bylo vyvezeno z České republiky do státu, který není členským státem Evropské unie s vývozní licencí pro zemědělské komodity (AGREX) nebo které bylo z tohoto státu dovezeno do České republiky s dovozní licencí pro zemědělské komodity (AGRIM), ze svých evidencí tyto informace:

a) registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) dovozce nebo vývozce,
b) číslo rozhodnutí v celním řízení,
c) datum přijetí celního prohlášení,
d) datum propuštění do celního režimu,
e) datum potvrzení výstupu z Evropské unie v případě vývozu,
f) číslo vývozní licence pro zemědělské komodity (AGREX) nebo číslo dovozní licence pro zemědělské komodity (AGRIM),
g) sazební zařazení,
h) čistá hmotnost v kg,
i) množství v doplňkových měrných jednotkách s uvedením měrné jednotky,
j) stát, z něhož bylo zboží dovezeno nebo do něhož bylo vyvezeno,
k) země původu,
l) odběr vzorku,
m) číslo faktury,
n) kód preference a
o) číslo kvóty.

Poskytnutí informací podle písmen a) až o) není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

(6) Fond zveřejňuje informace o příjemcích a poskytnutých dotacích financovaných zcela nebo zčásti z rozpočtu Evropské unie způsobem, ve lhůtách a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie56) a dále zveřejňuje

a) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
b) datum právní moci rozhodnutí nebo datum uzavření dohody o poskytnutí dotace a
c) datum právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace a její výši.

(7) Fond nezveřejňuje informace uvedené v čl. 49 odst. 3 pododst. 1 písm. f) a g) nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o opatření přímé platby uvedené v čl. 16 nařízení (EU) 2021/2115 a opatření rozvoje venkova uvedené v čl. 69 písm. b) a c) nařízení (EU) 2021/2115.

(8) Fond zveřejňuje informace o příjemcích a poskytnutých dotacích financovaných výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství jako otevřená data47), a to v rozsahu

a) jméno a příjmení nebo název příjemce,
b) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c) obec, ve které má příjemce sídlo nebo místo pobytu,
d) výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e) účel, na který je poskytovaná částka určena,
f) datum právní moci rozhodnutí nebo datum uzavření dohody o poskytnutí dotace a
g) datum právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace a její výši.


56) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, v platném znění.*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.“.

42. V § 12 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 57 znějí:

„(9) Informace podle odstavce 8 se zveřejňují do 7 dnů po vyplacení dotace nebo právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace. Fond nezveřejňuje informaci podle odstavce 8 písm. a), pokud je částka dotace obdržená příjemcem v jednom roce rovna nebo nižší 1 250 EUR.

(10) Informace podle odstavců 6 a 8 musejí zůstat zveřejněny nejméně po dobu 10 let od data zveřejnění, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie57) jinak.


57) Čl. 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, v platném znění.“.

43. V § 12a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Výběr osob ke kontrole a kontrolu plnění podmínek pro dotaci nebo kontrolu plnění podmínek dalších žádostí podávaných podle § 1 odst. 2 provádí Fond nebo jím pověřená osoba. Administrativní kontroly, včetně křížových kontrol, jsou doplněny kontrolami prostřednictvím systému monitorování ploch nebo kontrolami na místě.“.
Dosavadní odstavce 1 až 12 se označují jako odstavce 2 až 13.

44. V § 12a odst. 2 písm. a) se za slovo „správnosti“ vkládají slova „a úplnosti“ a slova „fyzických a právnických osob“ se zrušují.

45. V § 12a odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 58 znějí:

„e) plnění kritérií způsobilosti, víceletých podmínek a povinností podle příslušného opatření, vyplývajících z tohoto zákona a ze zákona o zemědělství nebo
f) dvojího financování58).


58) Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

46. V § 12a odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“ a věta druhá se zrušuje.

47. Poznámka pod čarou č. 33 zní:


33) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

48. Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

49. V § 12a odst. 5 až 7 a v odst. 9 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

50. V § 12a odst. 6 se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.

51. V § 12a odst. 10 se slova „družicového sledování“ nahrazují slovy „systému monitorování ploch“.

52. V § 12a odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

53. V § 12a se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.

54. V § 12a odstavec 12 zní:

„(12) V případě, že není umožněna kontrola ani jedné podmínky, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, jedná se o zabránění kontrole a v takovém případě se žádost zamítne. V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, považuje se tato podmínka za nesplněnou.“.

55. Poznámky pod čarou č. 42, 36 a 37 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

56. V § 12a se doplňují odstavce 13 až 18, které včetně poznámky pod čarou č. 59 znějí:

„(13) Administrativní kontroly zahrnují křížové kontroly

a) mezi díly půdních bloků uvedenými v jednotné žádosti nebo žádosti o dotaci a informacemi v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů za účelem ověření způsobilosti ploch pro poskytnutí dotace nebo
b) pomocí systému identifikace a evidence zvířat za účelem ověřit způsobilost pro dotaci a zabránit opakovanému poskytnutí stejné dotace v rámci téhož kalendářního roku nebo roku podání žádosti.
V případě geoprostorové žádosti Fond provede křížové kontroly pro účely písmene a) prostřednictvím prostorových průsečíků s plochou ohlášenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, a to za účelem zabránit dvojímu uplatnění nároku na stejnou plochu.

(14) Pro účely kontrol prostřednictvím systému monitorování ploch je komunikačním nástrojem se žadatelem informační systém Fondu. Fotografie, kterou žadatel Fondu odesílá informačním systémem Fondu, musí být označena časem a určením místa jejího pořízení.

(15) Při kontrole prostřednictvím systému monitorování ploch podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se vyhodnocení plnění podmínky vztahuje k celé ploše pozemku, bez přeměřování výměry pozemku. Nejmenší plochou pro účely vyhodnocení kontroly prostřednictvím systému monitorování ploch je plocha s jedním druhem plodiny, která je uvedena v žádosti o dotaci. Není-li plodina v žádosti uvedena, je nejmenší plochou pro účely vyhodnocení kontroly prostřednictvím systému monitorování ploch zákres plochy uvedené v žádosti o dotaci.

(16) Fond pro provádění kontroly využívá technické prostředky založené na dálkovém průzkumu Země a globálním družicovém navigačním systému, uvedené v postupech pro použití technických prostředků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(17) Při měření ploch Fond uplatní pro každou plochu uvedenou v žádosti technickou toleranci vycházející z přesnosti použitého měřického postupu a následně prostorovou toleranci vycházející z porovnání hranic změřené plochy a plochy uvedené v žádosti. Maximální přípustná hodnota technické tolerance je 1 ha a maximální přípustná hodnota prostorové tolerance je 3 metry.

(18) Kontrola na místě týkající se zvířat zahrnuje ověření počtu zvířat přítomných v hospodářství, správnost a soulad zápisu v ústřední evidenci zvířat podle zvláštního právního předpisu59), správnost dokladů a soulad s evidencí zvířat vedených chovatelem podle zvláštního právního předpisu59).


59) Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

57. Za § 12a se vkládají nové § 12b až 12bd, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 60 až 62 znějí:

㤠12b

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání větší plochy

(1) Je-li plocha uvedená v jednotné žádosti pro opatření větší než plocha zjištěná v rámci kontrol podle § 12a, u níž byla splněna všechna kritéria způsobilosti a povinnosti vztahující se k podmínkám pro poskytnutí dotace (dále jen „zjištěná plocha“), Fond dotaci poskytne na základě plochy zjištěné pro dané opatření. V případě, že je rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti a celkovou plochou zjištěnou 0,1 ha nebo méně, zjištěnou plochu Fond stanoví jako plochu uvedenou v jednotné žádosti.

(2) Je-li rozdíl mezi plochou uvedenou v jednotné žádosti pro opatření a zjištěnou plochou větší než 3 % zjištěné plochy nebo 4 ha, Fond dotaci poskytne na základě zjištěné plochy snížené o 1,5násobek zjištěného rozdílu. Snížení dotace Fondem nesmí být vyšší než částka odpovídající ploše uvedené v jednotné žádosti.

§ 12ba

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání vyššího počtu zvířat

(1) Je-li rozdíl mezi počtem zvířat uvedeným v jednotné žádosti pro opatření a počtem zvířat, individuálně identifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie60) a podle zvláštního právního předpisu59), zjištěným v rámci kontrol podle § 12a, u něhož byly splněny všechny podmínky pro poskytnutí dotace, nejvýše 3 zvířata, Fond dotaci poskytne na základě počtu zvířat zjištěného pro dané opatření.

(2) Je-li rozdíl mezi počtem zvířat uvedeným v jednotné žádosti pro opatření a počtem zvířat zjištěným v rámci kontrol podle § 12a vyšší než 3 zvířata, Fond dotaci sníží o

a) procentní podíl stanovený podle odstavce 3, pokud uvedený procentní podíl není větší než 20 % nebo
b) dvojnásobek procentního podílu stanoveného podle odstavce 3, pokud je procentní podíl větší než 20 %, ale nepřesahuje 30 %.

(3) Pro stanovení procentních podílů v odstavci 2 Fond počet zvířat, která byla shledána nezjištěnými, vydělí počtem zvířat zjištěných.

(4) Pokud je procentní podíl stanovený podle odstavce 3 větší než 30 %, Fond žádost zamítne.

(5) Za zjištěné zvíře podle odstavce 1 a za zjištěné zvíře pro výpočet intenzity stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 se považuje rovněž

a) individuálně identifikované zvíře, které se nachází u žadatele a které ztratilo jednu ze dvou identifikačních značek, za předpokladu, že ho lze nadále jednotlivě identifikovat podle ostatních prvků systému identifikace a evidence podle zvláštního právního předpisu59), nebo
b) individuálně nebo skupinově identifikované zvíře nacházející se u žadatele, které ztratilo všechny identifikační značky, za předpokladu, že ho lze nadále identifikovat podle ústřední evidence hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu59) a že chovatel zvířat může doložit, že již před oznámením kontroly na místě podnikl kroky k nápravě situace.

(6) Za zjištěné zvíře podle odstavce 5 se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61) považuje také, pokud se zjištěný nesoulad týká pozdního hlášení zvířat do ústřední evidence, za předpokladu, že k danému hlášení došlo před začátkem období nebo před termínem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3.

§ 12bb

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě neohlášení všech ploch

Pokud žadatel neuvede do jednotné žádosti veškerou jím užívanou plochu podle § 11b odst. 6 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a plochy v jednotné žádosti neuvedené je

a) větší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, Fond sníží dotaci o 1 %,
b) větší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, Fond sníží dotaci o 2 %, nebo
c) větší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, Fond sníží dotaci o 3 %.

§ 12bc

Pořadí uplatnění snížení nebo zamítnutí při výpočtu dotace

(1) Pro každé opatření v rámci jednotné žádosti Fond snížení vypočítá v následujícím pořadí:

a) snížení podle § 12b nebo § 12ba,
b) částka podle písmene a) slouží jako základ pro výpočet snížení v případě opožděného podání jednotné žádosti podle § 11b odst. 5,
c) částka podle písmene b) slouží jako základ pro výpočet snížení podle § 12bb,
d) částka podle písmene c) slouží jako základ pro výpočet snížení v případě porušení kritérií způsobilosti, povinností a víceletých podmínek, stanovených prováděcími právními předpisy podle § 1 odst. 3,
e) částka podle písmene d) slouží jako základ pro uplatnění míry úpravy opatření formou přímých plateb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie62) a
f) částka podle písmene e) slouží jako základ pro výpočet snížení v případě porušení pravidel podmíněnosti podle § 4f zákona o zemědělství.

(2) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství; o tuto částku Fond dotaci sníží.

§ 12bd

Ustanovení § 12b až 12bc se pro řízení o dotace podle § 11l odst. 1 písm. c) a d) použijí obdobně.


60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.
61) Čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
62) Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.“.

58. V § 12c odst. 1 písmeno b) zní:

„b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku společných organizací trhu, přímých podpor, strukturálních opatření, Programu rozvoje venkova a opatření Strategického plánu.“.

59. V § 12d odst. 1 písmeno b) zní:

„b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku společných organizací trhu, přímých podpor, strukturálních opatření, Programu rozvoje venkova a opatření Strategického plánu,“.

60. V § 12d odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní:

„c) nesplní podle § 11m odst. 5 v rámci dotace na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol povinnosti provést doprovodná vzdělávací opatření podle doručeného plánu doprovodných vzdělávacích opatření.“.

61. V § 12d odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo c)“.

62. V § 13b odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

63. V § 13b odst. 1 písm. f) se slova „subvenci, náhradě,“ zrušují.

64. Poznámky pod čarou č. 1f, 9e, 9n, 38, 39 a 41 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 11ic odst. 3 písm. b) se nepoužije na řízení o žádostech v rámci vnitrostátního programu podpory v odvětví vína pro roky 2019 až 2023 schváleného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.  234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodu 39, pokud jde o ustanovení § 11ic odst. 3 písm. a), které nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.