Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


372

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. I

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 135/2019  Sb., zákona č. 44/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 91/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách. Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.“ zrušují.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES.Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti.Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1233 ze dne 14. července 2021, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky.“.

4. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a je způsobilá vést“ zrušují.

5. V § 10 odst. 4 písmena d) a e) včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„d) neprovádí výrobu, dovoz, prodej, úpravu nebo opravu plavidel, neprovozuje vodní dopravu ani není organizačně, personálně nebo finančně jakkoliv propojena s osobou provádějící některou z těchto činností a
e) je držitelem platného osvědčení o akreditaci podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky27) pro provádění technických prohlídek podle příslušných technických norem.


27) § 16 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

„(2) Vůdce plavidla je povinen zaznamenávat v lodních listinách údaje o plavidle a osobách přítomných na plavidle; jde-li o plavidlo uvedené v § 24a odst. 1, je jednou z těchto listin lodní deník vydaný plavebním úřadem nebo jiným státem uvedeným v § 24a odst. 3 písm. b) až e), do něhož je jeho vůdce povinen zaznamenávat údaje v souladu s pokyny stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28). Lodní deník vydá podle vzoru stanoveného tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie plavební úřad, požádá-li o to provozovatel plavidla. Provozovatel plavidla je povinen zajistit, aby pro plavidlo byl veden jediný lodní deník.


28) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě.“.

7. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Provozovatel nebo vůdce plavidla je povinen na výzvu plavebního úřadu, orgánu Policie České republiky nebo orgánu Celní správy České republiky předložit lodní listiny těmto orgánům.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. Nadpis nad § 24 se zrušuje.

9. Pod označení § 24 se vkládá nadpis, který zní: „Posádka plavidla“.

10. V § 24 odstavec 1 zní:

„(1) Posádku plavidla tvoří její členové na jednotlivých úrovních obsluhy plavidla. Členem posádky plavidla na

a) řídící úrovni je vůdce plavidla,
b) provozní úrovni je kormidelník, kvalifikovaný lodník a lodník a
c) vstupní úrovni je plavčík a pomocný lodník.“.

11. V § 24 odst. 2 větě první se slova „Plavidla musí mít posádku“ nahrazují slovy „Provozovatel plavidla je povinen zajistit obsluhu plavidla posádkou“.

12. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova „vůdcem plavidla ani“ zrušují.

13. V § 24 odst. 4 se věta první zrušuje.

14. V § 24 odst. 4 se za slovo „plavidel“ vkládají slova „ , jimi vykonávané činnosti na plavidle a způsob určení vůdce sestavy plavidel“.

15. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24z, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:

㤠24a

Oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla

(1) Vykonávat funkci člena posádky plavidla může pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění, jde-li o

a) loď, která není rekreačním plavidlem,
b) malé plavidlo, které není rekreačním plavidlem a jehož objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru činí alespoň 100 m3,
c) malé plavidlo určené k
1. vlečení nebo tlačení malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru činí alespoň 100 m3, nebo
2. vedení bočně svázané sestavy malých plavidel uvedených v bodě 1,
d) plavidlo, které podléhá schválení podle mezinárodní smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu19), nebo
e) plovoucí stroj.

(2) Oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla je plné nebo zúžené.

(3) Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla umožňuje výkon této funkce na vodní cestě

a) České republiky,
b) jiného členského státu Evropské unie,
c) smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
d) státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, nebo
e) státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Komise.

(4) Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla umožňuje výkon této funkce pouze na

a) plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie,
b) vojenském plavidle29) provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty a
c) převozní lodi upoutané k vodicímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

(5) Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla lze doložit platným

a) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaným pro tuto funkci plavebním úřadem,
b) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaným pro tuto funkci jiným členským státem Evropské unie,
c) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaným pro tuto funkci smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
d) osvědčením o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaným pro tuto funkci podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně státem, který je její smluvní stranou, nebo
e) osvědčením o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaným pro tuto funkci jiným státem, je-li toto osvědčení uznáváno podle předpisu Komise.

(6) Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla lze doložit platným průkazem způsobilosti vydaným pro tuto funkci plavebním úřadem.

(7) Oprávnění k výkonu funkce člena posádky námořní obchodní lodě zapsané v námořním rejstříku nebo evidenci obdobné námořnímu rejstříku vedené jiným státem, která je provozována na vodní cestě České republiky, jde-li o funkci jinou než funkci velitele lodě, lze doložit rovněž platným průkazem způsobilosti dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena posádky takové lodě, který byl vydán nebo uznán Ministerstvem dopravy, jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(8) Vykonávat funkci vůdce plavidla uvedeného v odstavci 1, které pluje pomocí radaru, používá jako palivo zkapalněný zemní plyn nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, může pouze držitel oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle odstavce 1, jemuž k tomu bylo uděleno zvláštní oprávnění.

(9) Zvláštní oprávnění k vedení plavidla

a) plujícího pomocí radaru nebo zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2 lze doložit záznamem v platném osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla podle odstavce 5 nebo v platném průkazu způsobilosti vůdce plavidla podle odstavce 6, nebo
b) používajícího jako palivo zkapalněný zemní plyn lze doložit platným osvědčením o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podle § 24n odst. 4.

(10) Zvláštní oprávnění k vedení námořní obchodní lodě používající jako palivo zkapalněný zemní plyn zapsané v námořním rejstříku nebo evidenci obdobné námořnímu rejstříku vedené jiným státem, která je provozována na vodní cestě České republiky, lze doložit rovněž platným průkazem způsobilosti dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena posádky takové lodě, který byl vydán nebo uznán Ministerstvem dopravy, jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§ 24b

Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí plné oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, je držitelem platného průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení podle zákona upravujícího elektronické komunikace30), úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností člena posádky plavidla na řídící úrovni, dosáhla věku 18 let a

a) absolvovala školení určené pro člena posádky plavidla na řídící úrovni v délce alespoň 3 let, v jehož průběhu nebo po jehož skončení získala praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 360 dnů,
b) je držitelem platného osvědčení podle § 24a odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu funkce kormidelníka, úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí člena posádky plavidla na řídící úrovni a má praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 180 dnů,
c) úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí člena posádky plavidla na řídící úrovni a má praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně
1. 540 dnů, nebo
2. 180 dnů, má-li zároveň praxi v obsluze námořní obchodní lodě v rozsahu nejméně 500 dnů, nebo
d) absolvovala školení určené pro člena posádky plavidla na řídící úrovni v délce alespoň 18 měsíců, v jehož průběhu i po jehož skončení získala praxi v obsluze plavidla pokaždé v rozsahu nejméně 180 dnů, a před zahájením školení
1. měla praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 5 let,
2. měla praxi v obsluze námořní obchodní lodě v rozsahu nejméně 500 dnů, nebo
3. absolvovala střední vzdělání technického směru.

(2) Plavební úřad na žádost udělí plné oprávnění k výkonu funkce kormidelníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, je držitelem platného průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení podle zákona upravujícího elektronické komunikace30) a

a) má praxi v obsluze plavidla ve funkci kvalifikovaného lodníka v rozsahu nejméně 180 dnů,
b) absolvovala školení určené pro člena posádky plavidla na provozní úrovni v délce alespoň 3 let, v jehož průběhu získala praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 360 dnů, nebo
c) úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí člena posádky plavidla na provozní úrovni a má praxi v obsluze námořní obchodní lodě ve funkci velitele lodě v rozsahu nejméně 500 dnů.

(3) Plavební úřad na žádost udělí plné oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá a

a) má praxi v obsluze plavidla ve funkci lodníka v rozsahu nejméně 180 dnů, nebo
b) absolvovala školení určené pro člena posádky plavidla na provozní úrovni v délce alespoň 3 let, v jehož průběhu získala praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 270 dnů.

(4) Plavební úřad na žádost udělí plné oprávnění k výkonu funkce lodníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá a

a) dosáhla věku 17 let a absolvovala školení určené pro člena posádky plavidla na provozní úrovni v délce alespoň 2 let, v jehož průběhu získala praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 90 dnů,
b) dosáhla věku 18 let, úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí člena posádky plavidla na provozní úrovni a má praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně
1. 360 dnů, nebo
2. 180 dnů, má-li zároveň praxi v obsluze námořní obchodní lodě v rozsahu nejméně 250 dnů, nebo
c) absolvovala školení určené pro člena posádky plavidla na provozní úrovni v délce alespoň 9 měsíců, v jehož průběhu získala praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 90 dnů, a před zahájením školení
1. měla praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 5 let,
2. měla praxi v obsluze námořní obchodní lodě v rozsahu nejméně 500 dnů, nebo
3. absolvovala střední vzdělání technického směru.

(5) Plavební úřad na žádost udělí plné oprávnění k výkonu funkce plavčíka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 15 let a účastní se školení určeného pro člena posádky plavidla jiného než základního bezpečnostního školení.

(6) Plavební úřad na žádost udělí plné oprávnění k výkonu funkce pomocného lodníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 16 let a absolvovala základní bezpečnostní školení v rozsahu 8 hodin.

(7) Plavební úřad plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla neudělí, vydal-li již jiný členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla.

§ 24c

Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí zúžené oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let, má praxi v obsluze plavidla ve funkci kormidelníka, kvalifikovaného lodníka nebo lodníka v rozsahu nejméně 100 dnů a úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností a zkoušku z teoretických znalostí člena posádky plavidla na řídící úrovni. Je-li předmětem žádosti udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW, praxe v obsluze plavidla je vyžadována v rozsahu nejméně 20 dnů a úspěšné složení zkoušky z teoretických znalostí člena posádky plavidla na řídící úrovni se nevyžaduje.

(2) Plavební úřad na žádost udělí zúžené oprávnění k výkonu funkce kormidelníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let a má praxi v obsluze plavidla ve funkci kvalifikovaného lodníka nebo lodníka v rozsahu nejméně 100 dnů.

(3) Plavební úřad na žádost udělí zúžené oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let a má praxi v obsluze plavidla ve funkci lodníka v rozsahu nejméně 80 dnů.

(4) Plavební úřad na žádost udělí zúžené oprávnění k výkonu funkce lodníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 17 let, má praxi v obsluze plavidla ve funkci plavčíka nebo pomocného lodníka v rozsahu nejméně 60 dnů a úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí člena posádky plavidla na provozní úrovni.

(5) Plavební úřad na žádost udělí zúžené oprávnění k výkonu funkce plavčíka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 15 let a je přijata ke vzdělávání ve střední škole, které je ukončeno maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu.

(6) Plavební úřad na žádost udělí zúžené oprávnění k výkonu funkce pomocného lodníka fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá a dosáhla věku 16 let.

§ 24d

Žádost o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla a postup po podání žádosti

(1) K žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla musí být přiložen lékařský posudek dokládající zdravotní způsobilost žadatele a, je-li podmínkou pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla rovněž

a) držení platného průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení podle zákona upravujícího elektronické komunikace30), tento průkaz,
b) držení platného osvědčení podle § 24a odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu funkce kormidelníka a žadatel je držitelem takového osvědčení, které je osvědčením podle § 24a odst. 5 písm. d) nebo e), toto osvědčení,
c) absolvování školení určeného pro člena posádky plavidla na řídící nebo provozní úrovni a žadatel toto školení absolvoval v jiném členském státě Evropské unie nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, doklad o jeho absolvování,
d) úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností člena posádky plavidla a žadatel tuto zkoušku složil s využitím simulátoru v jiném členském státě Evropské unie nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, osvědčení vydané tímto státem o složení zkoušky z praktických dovedností člena posádky plavidla, která byla provedena s využitím simulátoru,
e) získání praxe v obsluze plavidla, plavecká služební knížka,
f) získání praxe v obsluze námořní obchodní lodě, námořnická knížka,
g) absolvování středního vzdělání technického směru, doklad o jeho absolvování, a
h) přijetí žadatele ke vzdělávání ve střední škole, které je ukončeno maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu, doklad o této skutečnosti.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 mohou být k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí.

(3) Žadatel v průběhu řízení předloží plavebnímu úřadu průkaz totožnosti, není-li podmínkou pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla úspěšné složení zkoušky z teoretických znalostí nebo praktických dovedností.

(4) Je-li podmínkou pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla úspěšné složení zkoušky z teoretických znalostí, stanoví plavební úřad po podání žádosti termín pro její provedení a řízení přeruší. Je-li podmínkou pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností, plavební úřad po podání žádosti stanoví termín pro její provedení a řízení přeruší; to neplatí, bylo-li k žádosti přiloženo osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností člena posádky plavidla, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nebyla-li zkouška z teoretických znalostí nebo praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

§ 24e

Zkouška z teoretických znalostí a praktických dovedností člena posádky plavidla

(1) Zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku z praktických dovedností člena posádky plavidla provádí plavební úřad. Plavební úřad stanoví termín zkoušky tak, aby mohla být provedena nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti.

(2) Zkouška z teoretických znalostí a zkouška z praktických dovedností člena posádky plavidla se skládá v místě určeném plavebním úřadem před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná a složena z komisařů jmenovaných a odvolávaných ředitelem plavebního úřadu. Členem zkušební komise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění zkoušky by s ohledem na její poměr k zájemci o složení zkoušky ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(3) Zkouška z teoretických znalostí člena posádky plavidla se skládá

a) pomocí výpočetní techniky formou testu obsahujícího otázky sestavené náhodným výběrem ze souboru zkušebních otázek, který plavební úřad zveřejní na svých internetových stránkách, a
b) formou ústní zkoušky, jde-li o zkoušku z teoretických znalostí vůdce plavidla.

(4) Zkouška z praktických dovedností vůdce plavidla se provádí ověřením praktických dovedností žadatele při vedení plavidla, jehož technické parametry a vybavení toto ověření umožňují.

(5) Zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku z praktických dovedností člena posádky plavidla skládá zájemce poté, co plavební úřad ověří jeho totožnost. Neuspěl-li zájemce o složení zkoušky z teoretických znalostí nebo praktických dovedností člena posádky plavidla, může ji v tomtéž řízení opakovat pouze jednou.

(6) Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z teoretických znalostí a zkoušky z praktických dovedností pro jednotlivé funkce člena posádky plavidla, průběh provádění těchto zkoušek, způsob jejich hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují ověření praktických dovedností vůdce plavidla, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24f

Praxe v obsluze plavidla

(1) Praxi v obsluze plavidla, která je podmínkou pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, lze získat pouze obsluhou plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 a doložit pouze záznamem v

a) plavecké služební knížce, je-li tento záznam potvrzen plavebním úřadem nebo jiným státem uvedeným v § 24a odst. 3 písm. b) až e); jde-li o plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, musí jít o záznam v plavecké služební knížce související s osvědčením podle § 24a odst. 5, nebo
b) námořnické knížce.

(2) Vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 je povinen zaznamenávat do plavecké služební knížky člena posádky plavidla údaje o tomto plavidle, jeho vlastníku a vůdci, funkci člena posádky plavidla, dni zahájení a ukončení jejího výkonu a průběhu a době plavby.

(3) Požádá-li o to člen posádky plavidla uvedeného v § 24a odst. 1, potvrdí plavební úřad záznam praxe v obsluze plavidla v jeho plavecké služební knížce, nemá-li důvodné pochybnosti o jeho správnosti. Plavební úřad potvrdí záznam praxe v obsluze plavidla nejdéle za období 15 měsíců přede dnem, v němž o to člen posádky požádal. Za účelem potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla předloží člen posádky plavidla plavebnímu úřadu plaveckou služební knížku a kopii lodního deníku. Má-li plavební úřad důvodné pochybnosti o správnosti záznamu praxe v plavecké služební knížce nebo kopii lodního deníku, může požadovat předložení originálu lodního deníku nebo jiného dokladu obsahujícího údaje o praxi v obsluze plavidla k nahlédnutí.

§ 24g

Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a průkazu způsobilosti člena posádky plavidla

(1) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení plného oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla podle vzoru stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28). Jde-li o osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla, vydá je plavební úřad společně s plaveckou služební knížkou. Jde-li o osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce, tvoří toto osvědčení s plaveckou služební knížkou jediný doklad.

(2) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz způsobilosti člena posádky plavidla; jde-li o průkaz způsobilosti vůdce plavidla, vyznačí v něm rozsah uděleného oprávnění. Průkaz způsobilosti člena posádky plavidla tvoří s plaveckou služební knížkou jediný doklad.

(3) Vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a plavecké služební knížky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24h

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru fyzické osobě, která úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru a

a) je držitelem platného osvědčení podle § 24a odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení tohoto oprávnění, nebo
b) je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení tohoto oprávnění.

(2) Plavební úřad na žádost udělí zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, fyzické osobě, která má praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 720 dnů, z čehož alespoň 540 dnů činí praxe ve funkci vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 a 180 dnů činí praxe ve funkci kormidelníka na plavidle, které zajišťuje pohyb takové sestavy plavidel, a

a) je držitelem platného osvědčení podle § 24a odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení tohoto oprávnění, nebo
b) je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení tohoto oprávnění.

(3) Praxi v obsluze plavidla lze doložit pouze záznamem v plavecké služební knížce potvrzeným plavebním úřadem nebo jiným státem uvedeným v § 24a odst. 3 písm. b) až e).

(4) K žádosti musí být přiloženy

a) platné osvědčení podle § 24a odst. 5 písm. d) nebo e), je-li žadatel jeho držitelem,
b) osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je-li žadatel o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru jeho držitelem, a
c) plavecká služební knížka, je-li předmětem žádosti udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2.

(5) Doklady uvedené v odstavci 4 mohou být k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí.

(6) Žadatel v průběhu řízení o udělení zvláštního oprávnění předloží plavebnímu úřadu průkaz totožnosti, je-li předmětem žádosti udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce

a) vůdce plavidla plujícího pomocí radaru a žadatel k žádosti přiložil osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
b) vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2.

(7) Po podání žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru a řízení přeruší; to neplatí, bylo-li k žádosti přiloženo osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(8) Pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, její skládání, složení zkušební komise, prokázání totožnosti žadatele a opakování zkoušky se použije § 24e odst. 1, 2, 4 a 5 obdobně.

(9) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují ověření praktických dovedností, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24i

Udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

(1) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, podané žadatelem splňujícím podmínku podle § 24h odst. 1 písm. a) nebo § 24h odst. 2 písm. a), vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla, do kterého vyznačí údaj o jeho udělení. To neplatí, je-li žadatel o udělení zvláštního oprávnění držitelem platného osvědčení podle § 24a odst. 5 vydaného jiným státem; o udělení zvláštního oprávnění žadateli plavební úřad v takovém případě informuje tento stát.

(2) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, podané žadatelem splňujícím podmínku podle § 24h odst. 1 písm. b) nebo § 24h odst. 2 písm. b), vyznačí údaj o jeho udělení do průkazu způsobilosti vůdce plavidla.

(3) Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla je povinen odevzdat původní osvědčení plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení podle odstavce 1. Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla je povinen za účelem vyznačení údaje podle odstavce 2 předložit tento průkaz plavebnímu úřadu.

§ 24j

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a postup pro případ uplynutí doby jejich platnosti

(1) Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a průkaz způsobilosti člena posádky plavidla jsou platné

a) po dobu 13 let, nejpozději však do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 60 let, jde-li o osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce plavidla,
b) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 60 let, jde-li o osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo průkaz způsobilosti člena posádky plavidla jiného než vůdce,
c) po dobu 5 let, nejpozději však do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 70 let, dokládají-li oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla pro období po dosažení věku 60 let, nebo
d) po dobu 2 let, dokládají-li oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla pro období po dosažení věku 70 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podle § 24a odst. 5 písm. a) až c) vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí nové osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla, je-li žadatel zdravotně způsobilý. V novém osvědčení plavební úřad vyznačí zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které bylo vyznačeno v původním osvědčení. Držitel je povinen odevzdat původní osvědčení plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.

(3) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie podle § 24a odst. 5 písm. a) až c), které dokládá oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než vůdce, vyznačí v tomto osvědčení jeho novou dobu platnosti, je-li žadatel zdravotně způsobilý. Držitel je povinen za tímto účelem předložit osvědčení plavebnímu úřadu.

(4) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti člena posádky plavidla vyznačí v tomto průkazu jeho novou dobu platnosti, je-li žadatel zdravotně způsobilý. Držitel je povinen za tímto účelem předložit průkaz plavebnímu úřadu.

(5) K žádosti podle odstavce 2, 3 nebo 4 musí být přiložen nový lékařský posudek dokládající zdravotní způsobilost žadatele. Nový lékařský posudek může být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu posudku k nahlédnutí. Žadatel v průběhu řízení předloží plavebnímu úřadu průkaz totožnosti. Vyhoví-li plavební úřad žádosti, rozhodnutí písemně nevyhotovuje.

§ 24k

Zdravotní způsobilost člena posádky plavidla

(1) Zdravotní způsobilostí člena posádky plavidla se rozumí jeho tělesná a duševní schopnost k výkonu funkce člena posádky plavidla.

(2) Vyplývá-li z lékařského posudku, že žadatel o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla je zdravotně způsobilý s podmínkou, plavební úřad oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podmíní a tuto podmínku vyznačí v příslušném dokladu. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav žadatele o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla vydán na omezenou dobu, plavební úřad vyznačí v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla dobu jejich platnosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle § 24j odst. 1 doba platnosti osvědčení nebo průkazu kratší.

(3) Má-li provozovatel nebo vůdce plavidla anebo plavební úřad důvodné podezření, že u držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaného plavebním úřadem nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil lékařské prohlídce. Učinil-li výzvu provozovatel nebo vůdce plavidla, zašle ji bez zbytečného odkladu rovněž plavebnímu úřadu. Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy

a) podrobit se lékařské prohlídce a
b) sdělit plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lékaře se lékařské prohlídce podrobil.

(4) V případě důvodného podezření, že změnou zdravotního stavu držitele osvědčení podle § 24a odst. 5 nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající ve výkonu funkce člena posádky plavidla. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(5) Posuzující lékař zašle lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky bez zbytečného odkladu posuzované osobě, provozovateli plavidla, na němž posuzovaná osoba vykonává funkci člena posádky plavidla, je-li mu znám, a plavebnímu úřadu.

(6) Vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky, jíž se držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla podrobil na základě výzvy podle odstavce 3, že je zdravotně způsobilý s podmínkou, která doposud není vyznačena v příslušném dokladu, plavební úřad oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podmíní a tuto podmínku vyznačí v příslušném dokladu. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla vydán na omezenou dobu, plavební úřad vyznačí v osvědčení nebo průkazu dobu jejich nové platnosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle § 24j odst. 1 doba platnosti osvědčení nebo průkazu kratší. Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla je povinen v těchto případech předložit tento doklad plavebnímu úřadu do 10 dnů ode dne převzetí lékařského posudku.

(7) Nesdělí-li držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla ve stanovené lhůtě plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské prohlídce na základě výzvy podle odstavce 3, vyzve jej plavební úřad, aby toto sdělení učinil do 15 dnů ode dne doručení opakované výzvy, a to s poučením o důsledcích pro případ, že tak neučiní.

(8) Nesdělí-li držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla ani ve lhůtě stanovené v opakované výzvě, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské prohlídce, zjistí-li plavební úřad, že se u lékaře uvedeného ve sdělení lékařské prohlídce nepodrobil, nebo vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky, že je zdravotně nezpůsobilý k výkonu funkce člena posádky plavidla, plavební úřad mu oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla odejme a, bylo-li rozhodnuto o zákazu činnosti spočívající ve výkonu funkce člena posádky plavidla, toto rozhodnutí zruší. Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, je držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla povinen odevzdat tento doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(9) Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost člena posádky plavidla nebo jsou důvodem pro vydání lékařského posudku na omezenou dobu, druhy prohlídek a jejich obsah a náležitosti lékařského posudku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24l

Pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných k výkonu funkce člena posádky plavidla

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla vydaného plavebním úřadem nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla pozbyl znalosti nebo dovednosti potřebné k výkonu funkce člena posádky plavidla nebo k vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil přezkoušení teoretických znalostí nebo praktických dovedností ve stanoveném termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích nepodrobení se přezkoušení. Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla je povinen se ve stanoveném termínu podrobit přezkoušení teoretických znalostí nebo praktických dovedností.

(2) Pro provedení přezkoušení teoretických znalostí nebo praktických dovedností, místo a formu přezkoušení, složení zkušební komise, prokázání totožnosti osoby podrobující se přezkoušení a opakování zkoušky se použijí § 24e odst. 1 a 2, § 24e odst. 3 písm. a) a § 24e odst. 4 a 5 obdobně.

(3) V případě důvodného podezření, že pozbytím znalostí nebo dovedností potřebných k výkonu funkce člena posádky plavidla nebo k vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2 u držitele osvědčení podle § 24a odst. 5 nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající ve výkonu funkce člena posádky plavidla nebo vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla přezkoušení ve stanoveném termínu nebo neuspěje-li v tomto přezkoušení, plavební úřad mu odejme oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla nebo zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, je držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla povinen odevzdat tento doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodl-li plavební úřad o odnětí zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, je držitel

a) osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla povinen odevzdat tento doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí; plavební úřad vydá nové osvědčení, ve kterém nebude vyznačeno zvláštní oprávnění, k jehož odnětí došlo, nebo
b) průkazu způsobilosti člena posádky plavidla povinen předložit tento doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí; plavební úřad v průkazu vyznačí odnětí tohoto zvláštního oprávnění.

(6) Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností pro jednotlivé funkce člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, průběh přezkoušení, způsob jeho hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují přezkoušení praktických dovedností vůdce plavidla, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24m

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo plavecké služební knížky anebo změna údaje v nich obsaženého

(1) Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla je povinen ohlásit ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení nebo průkazu anebo změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení plavebnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k této skutečnosti došlo; jde-li o odcizení osvědčení nebo průkazu nebo o změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, předloží zároveň doklady tuto skutečnost prokazující. Požádá-li o to ohlašovatel, plavební úřad vydá nové osvědčení nebo nový průkaz s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního dokladu. Došlo-li k poškození původního osvědčení nebo průkazu nebo ke změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení jeho držitele, je ohlašovatel povinen odevzdat původní doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového osvědčení nebo průkazu, nebo
b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání nového osvědčení nebo průkazu.

(2) Pro postup při ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození plavecké služební knížky člena posádky plavidla anebo při změně jeho jména, popřípadě jmen, nebo příjmení se použije odstavec 1 obdobně.

§ 24n

Odborníci na plavidle

(1) Činnosti na plavidle určeném k přepravě více než 12 cestujících spočívající v poskytování pomoci cestujícím při ochraně jejich práv a osobám se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí a činnosti související s ochranou cestujících pro případ nehody, nasednutí nebo potopení plavidla anebo jiného hrozícího nebezpečí (dále jen „činnost odborníka na přepravu cestujících“) může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

(2) Činnosti na plavidle uvedeném v § 24a odst. 1 používajícím jako palivo zkapalněný zemní plyn související s uplatňováním požadavků na provoz takového plavidla, určováním, hodnocením a usměrňováním rizik s tímto provozem spojených, bezpečným provozováním pohonné soustavy na zkapalněný zemní plyn, její pravidelnou kontrolou a údržbou a čerpáním zkapalněného zemního plynu (dále jen „činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn“) může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

(3) Plovoucí stroj vykonávající práci na vodní cestě, jehož pohyb na vodní cestě souvisí pouze s výkonem této práce, může obsluhovat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění, nebo osoba, která získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra; v takovém případě nemusí být plovoucí stroj veden vůdcem.

(4) Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn lze doložit platným

a) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci odborníka vydaným pro výkon této činnosti plavebním úřadem,
b) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci odborníka vydaným pro výkon této činnosti jiným členským státem Evropské unie,
c) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci odborníka vydaným pro výkon této činnosti smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
d) osvědčením o kvalifikaci odborníka vydaným pro výkon této činnosti podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně státem, který je její smluvní stranou, nebo
e) osvědčením o kvalifikaci odborníka vydaným pro výkon této činnosti jiným státem, je-li toto osvědčení uznáváno podle předpisu Komise.

(5) Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících na námořní obchodní lodi zapsané v námořním rejstříku nebo evidenci obdobné námořnímu rejstříku vedené jiným státem, která je provozována na vodní cestě České republiky, lze doložit rovněž platným průkazem způsobilosti

a) vydaným nebo uznaným Ministerstvem dopravy, jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru a
b) dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena posádky takového plavidla určeného k přepravě více než 12 cestujících.

(6) Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn na námořní obchodní lodi zapsané v námořním rejstříku nebo evidenci obdobné námořnímu rejstříku vedené jiným státem, která je provozována na vodní cestě České republiky, lze doložit rovněž platným průkazem způsobilosti

a) vydaným nebo uznaným Ministerstvem dopravy, jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru a
b) dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena posádky takového plavidla používajícího jako palivo zkapalněný zemní plyn.

(7) Oprávnění k obsluze plovoucího stroje vykonávajícího práci na vodní cestě, jehož pohyb na vodní cestě souvisí pouze s výkonem této práce, (dále jen „obsluha plovoucího stroje“) lze doložit platným průkazem způsobilosti strojmistra vydaným plavebním úřadem.

(8) Provozovatel plavidla určeného k přepravě více než 12 cestujících je povinen zajistit, aby činnost odborníka na přepravu cestujících vykonávala osoba, která je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících. Provozovatel plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 používajícího jako palivo zkapalněný zemní plyn je povinen zajistit, aby činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn vykonávala osoba, která je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn. Provozovatel plovoucího stroje je povinen zajistit, aby obsluhu plovoucího stroje vykonávala osoba, která je držitelem platného průkazu strojmistra, nebo osoba, která získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra.

§ 24o

Odborník na přepravu cestujících

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících. Plavební úřad oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících neudělí, vydal-li již jiný členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících.

(2) Po podání žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících a řízení přeruší. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(3) Pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících, její skládání, složení zkušební komise, prokázání totožnosti žadatele a opakování zkoušky se použije § 24e odst. 1, 2 a 5 obdobně. Zkouška z praktických dovedností se provádí ověřením praktických dovedností žadatele v prostorách, které svým uspořádáním a vybavením toto ověření praktických dovedností umožňují.

(4) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících podle vzoru stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28).

(5) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a uspořádání a vybavení prostor, které umožňují ověření praktických dovedností, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24p

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících a postup pro případ uplynutí doby jeho platnosti

(1) Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících je platné po dobu 5 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících podle § 24n odst. 4 písm. a) až c) vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí nové osvědčení fyzické osobě, která

a) úspěšně složila novou zkoušku z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících, nebo
b) absolvovala školení určené pro výkon této činnosti v délce alespoň 8 hodin.

(3) Prokazuje-li žadatel splnění podmínky pro vydání nového osvědčení školením a žadatel toto školení absolvoval v jiném členském státě Evropské unie nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, musí být k žádosti přiložen doklad o úspěšném absolvování školení určeného pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících. Doklad o úspěšném absolvování školení může být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí. Prokazuje-li žadatel splnění podmínky pro vydání nového osvědčení školením, předloží v průběhu řízení plavebnímu úřadu průkaz totožnosti.

(4) Po podání žádosti plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících a řízení přeruší; to neplatí, prokazuje-li žadatel splnění podmínky pro vydání nového osvědčení školením. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(5) Držitel je povinen odevzdat původní osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.

§ 24q

Odborník na zkapalněný zemní plyn

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn. Plavební úřad oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn neudělí, vydal-li již jiný členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn.

(2) Po podání žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn a řízení přeruší. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(3) Pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, její skládání, složení zkušební komise, prokázání totožnosti žadatele a opakování zkoušky se použije § 24e odst. 1, 2 a 5 obdobně. Zkouška z praktických dovedností se provádí ověřením praktických dovedností žadatele v prostorách, které svým uspořádáním a vybavením toto ověření umožňují.

(4) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podle vzoru stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28).

(5) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a uspořádání a vybavení prostor, které umožňují ověření praktických dovedností, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24r

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn a vydání nového osvědčení

(1) Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn je platné po dobu 5 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podle § 24n odst. 4 písm. a) až c) vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí nové osvědčení fyzické osobě, která

a) úspěšně složila novou zkoušku z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, nebo
b) má praxi v obsluze plavidla uvedeného v § 24a odst. 1, které používá jako palivo zkapalněný zemní plyn, v rozsahu nejméně
1. 180 dnů během 5 let přede dnem podání žádosti, nebo
2. 90 dnů během 1 roku přede dnem podání žádosti.

(3) Prokazuje-li žadatel splnění podmínky pro vydání nového osvědčení praxí, musí být k žádosti přiložena plavecká služební knížka související s osvědčením podle § 24a odst. 5 obsahující záznam o této praxi potvrzený plavebním úřadem nebo jiným státem uvedeným v § 24a odst. 3 písm. b) až e). V takovém případě žadatel v průběhu řízení předloží plavebnímu úřadu průkaz totožnosti. Plavecká služební knížka může být k žádosti přiložena v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu plavecké služební knížky k nahlédnutí.

(4) Po podání žádosti plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn a řízení přeruší; to neplatí, byla-li k žádosti přiložena plavecká služební knížka prokazující splnění podmínky pro vydání nového osvědčení. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(5) Držitel je povinen odevzdat původní osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.

§ 24s

Pozbytí dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn vydaného plavebním úřadem pozbyl dovednosti potřebné k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil přezkoušení praktických dovedností ve stanoveném termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích nepodrobení se přezkoušení. Držitel tohoto osvědčení je povinen se ve stanoveném termínu podrobit přezkoušení praktických dovedností.

(2) Pro provedení přezkoušení praktických dovedností, místo přezkoušení, složení zkušební komise, prokázání totožnosti osoby podrobující se přezkoušení a opakování přezkoušení se použije § 24e odst. 1, 2 a 5 obdobně. Přezkoušení praktických dovedností se provádí ověřením praktických dovedností osoby podrobující se přezkoušení v prostorách, které svým uspořádáním a vybavením toto ověření umožňují.

(3) V případě důvodného podezření, že pozbytím dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn u držitele osvědčení podle § 24n odst. 4 může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn přezkoušení ve stanoveném termínu nebo neuspěje-li v tomto přezkoušení, plavební úřad mu odejme oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, je držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn povinen odevzdat tento doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(6) Dovednosti, které jsou předmětem přezkoušení praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, průběh přezkoušení, způsob jeho hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a uspořádání a vybavení prostor, které umožňují ověření praktických dovedností, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24t

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn anebo změna údaje v nich obsaženého

Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn je povinen ohlásit ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení anebo změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení plavebnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k této skutečnosti došlo; jde-li o odcizení osvědčení nebo o změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, předloží zároveň doklady tuto skutečnost prokazující. Požádá-li o to ohlašovatel, plavební úřad vydá nové osvědčení s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního dokladu. Došlo-li k poškození původního osvědčení nebo ke změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení jeho držitele, je ohlašovatel povinen odevzdat původní doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového osvědčení, nebo
b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání nového osvědčení.

§ 24u

Strojmistr

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění k obsluze plovoucího stroje fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let, má praxi v obsluze plovoucího stroje získanou pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra v rozsahu nejméně 60 dnů a úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje.

(2) K žádosti o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje musí být přiložen lékařský posudek dokládající zdravotní způsobilost žadatele a potvrzení o získání požadované praxe vydané provozovatelem plovoucího stroje. Tyto doklady mohou být k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí.

(3) Po podání žádosti o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky z teoretických znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje a řízení přeruší. Nebyla-li zkouška z teoretických znalostí úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(4) Pro provedení zkoušky z teoretických znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje, její skládání, složení zkušební komise, prokázání totožnosti žadatele a opakování zkoušky se použijí § 24e odst. 1 a 2, § 24e odst. 3 písm. a) a § 24e odst. 5 obdobně.

(5) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz způsobilosti strojmistra.

(6) Znalosti, které jsou předmětem zkoušky z teoretických znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a vzor průkazu způsobilosti strojmistra stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24v

Platnost průkazu způsobilosti strojmistra a postup pro případ uplynutí doby jeho platnosti

(1) Průkaz způsobilosti strojmistra je platný

a) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 60 let,
b) po dobu 5 let, nejpozději však do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 70 let, dokládá-li oprávnění k obsluze plovoucího stroje pro období po dosažení věku 60 let, nebo
c) po dobu 2 let, dokládá-li oprávnění k obsluze plovoucího stroje pro období po dosažení věku 70 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti strojmistra vyznačí v tomto průkazu jeho novou dobu platnosti, je-li žadatel zdravotně způsobilý. Držitel je povinen za tímto účelem předložit průkaz plavebnímu úřadu.

(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přiložen nový lékařský posudek dokládající zdravotní způsobilost žadatele. Nový lékařský posudek může být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu posudku k nahlédnutí. Vyhoví-li plavební úřad, rozhodnutí písemně nevyhotovuje.

§ 24w

Zdravotní způsobilost strojmistra

(1) Zdravotní způsobilostí strojmistra se rozumí jeho tělesná a duševní schopnost k obsluze plovoucího stroje.

(2) Vyplývá-li z lékařského posudku, že žadatel o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje je zdravotně způsobilý s podmínkou, plavební úřad oprávnění k obsluze plovoucího stroje podmíní a tuto podmínku v průkazu způsobilosti strojmistra vyznačí. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav žadatele o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje vydán na omezenou dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu způsobilosti strojmistra dobu jeho platnosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle § 24v odst. 1 doba platnosti průkazu kratší.

(3) Má-li provozovatel nebo vůdce plovoucího stroje anebo plavební úřad důvodné podezření, že u držitele průkazu způsobilosti strojmistra došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil lékařské prohlídce. Učinil-li výzvu provozovatel nebo vůdce plavidla, zašle ji bez zbytečného odkladu rovněž plavebnímu úřadu. Držitel průkazu způsobilosti strojmistra je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy

a) podrobit se lékařské prohlídce a
b) sdělit plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lékaře se lékařské prohlídce podrobil.

(4) V případě důvodného podezření, že změnou zdravotního stavu držitele průkazu způsobilosti strojmistra může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající v obsluze plovoucího stroje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(5) Posuzující lékař zašle lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky bez zbytečného odkladu posuzované osobě, provozovateli plovoucího stroje, který posuzovaná osoba obsluhuje, je-li mu znám, a plavebnímu úřadu.

(6) Vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky, jíž se držitel průkazu způsobilosti strojmistra podrobil na základě výzvy podle odstavce 3, že je zdravotně způsobilý s podmínkou, která doposud není vyznačena v průkazu způsobilosti strojmistra, plavební úřad oprávnění k obsluze plovoucího stroje podmíní a tuto podmínku v průkazu vyznačí. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav držitele průkazu způsobilosti strojmistra vydán na omezenou dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu dobu jeho nové platnosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle § 24v odst. 1 doba platnosti průkazu kratší. Držitel průkazu způsobilosti strojmistra je povinen v těchto případech předložit průkaz plavebnímu úřadu do 10 dnů ode dne převzetí lékařského posudku.

(7) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti strojmistra ve stanovené lhůtě plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské prohlídce na základě výzvy podle odstavce 3, vyzve jej plavební úřad, aby toto sdělení učinil do 15 dnů ode dne doručení opakované výzvy, a to s poučením o důsledcích pro případ, že tak neučiní.

(8) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti strojmistra ani ve lhůtě stanovené v opakované výzvě, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské prohlídce, zjistí-li plavební úřad, že se u lékaře uvedeného ve sdělení lékařské prohlídce nepodrobil, nebo vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky, že je zdravotně nezpůsobilý k obsluze plovoucího stroje, plavební úřad mu oprávnění k obsluze plovoucího stroje odejme a, bylo-li rozhodnuto o zákazu činnosti spočívající v obsluze plovoucího stroje, toto rozhodnutí zruší. Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k obsluze plovoucího stroje, je držitel průkazu způsobilosti strojmistra povinen odevzdat tento průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(9) Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost strojmistra nebo jsou důvodem pro vydání lékařského posudku na omezenou dobu, druhy prohlídek a jejich obsah a náležitosti lékařského posudku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24x

Pozbytí znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že držitel průkazu způsobilosti strojmistra pozbyl znalosti potřebné k obsluze plovoucího stroje, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil přezkoušení teoretických znalostí ve stanoveném termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích nepodrobení se přezkoušení. Držitel průkazu způsobilosti strojmistra je povinen se ve stanoveném termínu podrobit přezkoušení teoretických znalostí.

(2) Pro provedení přezkoušení teoretických znalostí, místo a formu přezkoušení, složení zkušební komise, prokázání totožnosti osoby podrobující se přezkoušení a opakování přezkoušení se použijí § 24e odst. 1 a 2, § 24e odst. 3 písm. a) a § 24e odst. 5 obdobně.

(3) V případě důvodného podezření, že pozbytím znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje u držitele průkazu způsobilosti strojmistra může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající v obsluze plovoucího stroje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel průkazu způsobilosti strojmistra přezkoušení ve stanoveném termínu nebo neuspěje-li v tomto přezkoušení, plavební úřad mu odejme oprávnění k obsluze plovoucího stroje.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k obsluze plovoucího stroje, je držitel průkazu způsobilosti strojmistra povinen odevzdat tento doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(6) Znalosti, které jsou předmětem přezkoušení teoretických znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje, průběh přezkoušení, způsob jeho hodnocení a podmínky pro jmenování zkušebním komisařem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24y

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození průkazu způsobilosti strojmistra anebo změna údaje v něm obsaženého

Držitel průkazu způsobilosti strojmistra je povinen ohlásit ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu anebo změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení plavebnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k této skutečnosti došlo; jde-li o odcizení průkazu nebo o změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, předloží zároveň doklady tuto skutečnost prokazující. Požádá-li o to ohlašovatel, plavební úřad vydá nový průkaz s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního dokladu. Došlo-li k poškození původního průkazu nebo ke změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení jeho držitele, je ohlašovatel povinen odevzdat původní doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového průkazu, nebo
b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání nového průkazu.

§ 24z

Povinnost mít doklady při provozování plavidla

(1) Člen posádky plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 je povinen mít u sebe při jeho provozování platný doklad prokazující oprávnění k výkonu příslušné funkce člena posádky plavidla; vůdce plavidla,

a) které pluje pomocí radaru nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, musí mít v tomto dokladu uveden rovněž záznam prokazující jeho zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce takového plavidla,
b) které používá jako palivo zkapalněný zemní plyn, je povinen mít u sebe při jeho provozování rovněž platný doklad prokazující oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, nebo
c) který je držitelem osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla podle § 24a odst. 5, je povinen mít u sebe při provozování tohoto plavidla rovněž plaveckou služební knížku.

(2) Osoba vykonávající činnost odborníka na přepravu cestujících je povinna mít u sebe při provozování plavidla určeného k přepravě více než 12 cestujících platný doklad prokazující oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících.

(3) Osoba vykonávající činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn je povinna mít u sebe při provozování plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 používajícího jako palivo zkapalněný zemní plyn platný doklad prokazující oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn.

(4) Strojmistr je povinen mít u sebe při obsluze plovoucího stroje platný průkaz způsobilosti strojmistra.


29) § 34 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

16. § 25 až 25b včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 31 a 32 znějí:

㤠25

Školení určené pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících

(1) Školení určené pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících lze absolvovat pouze u osoby pověřené jeho prováděním

a) plavebním úřadem,
b) jiným členským státem Evropské unie, nebo
c) smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(2) Plavební úřad může na žádost pověřit prováděním školení osobu, která

a) má sídlo na území členského státu Evropské unie,
b) má právo k užívání nebytových prostor potřebných k provádění školení,
c) je provozovatelem plavidla, jehož technické parametry a vybavení umožňují provádění školení, nebo má s takovým provozovatelem smluvní vztah, jehož předmětem je užívání takového plavidla za účelem provádění školení,
d) má zajištěny výukové materiály, pomůcky a jiné vybavení potřebné k provádění školení,
e) má zajištěn simulátor, jehož technická způsobilost byla schválena plavebním úřadem, jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, hodlá-li využívat simulátor k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla,
f) má zpracován plán pro zajištění školení obsahující vymezení organizace, rozsahu a způsobu provádění školení a jeho kontroly,
g) má zaveden systém řízení kvality ve shodě s harmonizovanou českou technickou normou upravující řízení kvality31),
h) je finančně způsobilá v rozsahu nezbytném k provádění školení,
i) má zajištěno provádění školení a závěrečných zkoušek prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob a
j) má zajištěno vyloučení střetu zájmů při provádění závěrečných zkoušek.

(3) Finančně způsobilou k provádění školení je osoba, která je schopna finančně zabezpečit jeho provádění po dobu alespoň 3 let. Za finančně způsobilou se nepovažuje osoba,

a) jejíž úpadek je řešen konkursem nebo reorganizací na základě rozhodnutí insolvenčního soudu,
b) u níž insolvenční soud v období 5 let přede dnem podání žádosti o pověření pravomocně rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
c) která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky nebo u orgánů Celní správy České republiky, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
d) která má evidován nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení anebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek, nebo
e) která má evidován nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

(4) Odborně způsobilým k provádění školení a závěrečných zkoušek je

a) učitel střední, vyšší odborné nebo vysoké školy vyučující předmět, jehož výuka vyžaduje znalosti a dovednosti využitelné pro provádění školení a závěrečných zkoušek, nebo
b) držitel dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1, který má praxi ve vedení tohoto plavidla v rozsahu nejméně 500 dnů a úspěšně složil zkoušku z teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k provádění školení.

(5) K žádosti o pověření musí být přiloženy

a) doklad prokazující splnění podmínky sídla, má-li je žadatel v jiném členském státě Evropské unie,
b) doklady prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. b) až d),
c) doklad o schválení technické způsobilosti simulátoru vydaný jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, hodlá-li žadatel využívat simulátor k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla a byla-li technická způsobilost simulátoru schválena tímto státem,
d) plán pro zajištění školení žadatelem obsahující vymezení organizace, rozsahu a způsobu provádění školení a jeho kontroly,
e) doklad prokazující zavedení systému řízení kvality ve shodě s harmonizovanou českou technickou normou upravující řízení kvality31),
f) doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti žadatele, kterými jsou doklad prokazující objem dostupných peněžních prostředků žadatele včetně stavu bankovních účtů a úvěrů a jeho
1. poslední účetní závěrka, vede-li žadatel účetnictví,
2. zahajovací rozvaha nebo zahajovací rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, povede-li žadatel účetnictví, nebo
3. zahajovací přehled obchodního majetku, povede-li žadatel daňovou evidenci,
g) doklady prokazující odbornou způsobilost osob, jimiž má být zajištěno provádění školení a závěrečných zkoušek, a doklady prokazující smluvní vztah těchto osob k žadateli, a
h) doklad prokazující způsob zajištění vyloučení střetu zájmů při provádění závěrečných zkoušek.

(6) V pověření plavební úřad stanoví rozsah školení, které bude pověřenou osobou prováděno, a podmínky pro zajištění jeho řádného provádění.

(7) Pověřená osoba je povinna

a) zajistit, aby osoby provádějící školení a závěrečné zkoušky byly seznámeny s plánem pro zajištění školení obsahujícím vymezení organizace, rozsahu a způsobu provádění školení a jeho kontroly,
b) provádět školení prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob a způsobem a v rozsahu, které zajistí nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností člena posádky plavidla nebo odborníka na přepravu cestujících,
c) provádět školení v prostorách a s využitím plavidla, výukových materiálů, pomůcek a jiného vybavení, které zajistí nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností člena posádky plavidla nebo odborníka na přepravu cestujících,
d) provádět školení s využitím simulátoru, jehož technická způsobilost byla schválena plavebním úřadem, jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru a u něhož nebylo pravomocně rozhodnuto o technické nezpůsobilosti nebo o zákazu používání simulátoru k ověřování praktických dovedností podle § 25b odst. 5, využívá-li simulátor k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla,
e) vést seznam osob účastnících se prováděného školení a tento seznam neprodleně po zahájení školení zaslat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky plavebnímu úřadu,
f) podrobit osoby účastnící se prováděného školení závěrečné zkoušce, která ověří nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností člena posádky plavidla nebo odborníka na přepravu cestujících, a provádět tuto zkoušku prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob,
g) pořídit o průběhu a výsledku školení a závěrečné zkoušky zápis, který uchová po dobu 5 let ode dne provedení závěrečné zkoušky,
h) sdělit výsledek závěrečné zkoušky neprodleně po jejím provedení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky plavebnímu úřadu a
i) vydat absolventu školení o úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení.

(8) Plavební úřad pověření odejme, pokud pověřená osoba

a) přestala splňovat některou z podmínek pro pověření,
b) porušila závažným způsobem povinnost stanovenou tímto zákonem nebo podmínku stanovenou v pověření, nebo
c) o to požádala.

(9) Teoretické znalosti a praktické dovednosti, jejichž nabytí musí být zajištěno školením určeným pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících, způsob a průběh provádění tohoto školení, podrobné členění údajů, které musí být obsaženy v plánu pro jeho zajištění, technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují provádění školení, a rozsah finanční způsobilosti nezbytné k jeho provádění stanoví prováděcí právní předpis.

§ 25a

Zkouška z teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k provádění školení

(1) Zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku z praktických dovedností, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících a k provádění závěrečné zkoušky, provádí plavební úřad.

(2) Zkouška z teoretických znalostí a zkouška z praktických dovedností, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení a závěrečné zkoušky, se skládá v místě určeném plavebním úřadem před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná a složena z komisařů jmenovaných a odvolávaných plavebním úřadem. Členem zkušební komise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění zkoušky by s ohledem na její poměr k zájemci o složení zkoušky ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(3) Zkouška z teoretických znalostí, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení a závěrečné zkoušky, se provádí formou ústní zkoušky.

(4) Zkouška z praktických dovedností, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení a závěrečné zkoušky, se provádí na plavidle, jehož technické parametry a vybavení ověření této způsobilosti umožňují.

(5) Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících a k provádění závěrečné zkoušky, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují ověření odborné způsobilosti k provádění školení a závěrečné zkoušky, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 25b

Simulátory

(1) Plavební úřad na žádost osoby, která hodlá využívat simulátor k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, schválí jeho technickou způsobilost, splňuje-li simulátor podmínky technické způsobilosti.

(2) Žádost vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje údaj o tom, zda žadatel hodlá simulátor využívat k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru.

(3) Splnění podmínek technické způsobilosti simulátoru ověří plavební úřad jeho technickou prohlídkou. K provedení technické prohlídky ustaví plavební úřad odbornou komisi. Členem odborné komise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění prohlídky by s ohledem na její poměr k žadateli ohrozila nestranné provedení prohlídky. Odborná komise provádějící technickou prohlídku zpracuje o jejím výsledku protokol.

(4) V rozhodnutí o schválení technické způsobilosti simulátoru plavební úřad uvede, zda technická způsobilost simulátoru byla schválena k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru.

(5) Nesplňuje-li simulátor, jehož technickou způsobilost plavební úřad schválil, podmínky technické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho technické nezpůsobilosti; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Nesplňuje-li simulátor, jehož technickou způsobilost schválil jiný členský stát Evropské unie nebo smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru, podmínky technické způsobilosti, plavební úřad zakáže využívání simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(6) Plavební úřad oznamuje údaje týkající se rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, o technické nezpůsobilosti a o zákazu využívání simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie32) Komisi a dotčeným mezinárodním organizacím působícím v oblasti vnitrozemské plavby.

(7) Podmínky technické způsobilosti simulátoru, složení odborné komise a způsob jejího jednání, postup při provádění technické prohlídky simulátoru a její rozsah a náležitosti protokolu o výsledku technické prohlídky simulátoru stanoví prováděcí právní předpis.


31) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky.
32) Příloha III část II. oddíl II. bod 1. směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12.“.

Poznámka pod čarou č. 5d se zrušuje.

17. Za § 25b se vkládá nový § 25c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33 zní:

㤠25c

Rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech

(1) Rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je plavební úřad.

(2) V rejstříku členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech jsou vedeny

a) údaje, které plavební úřad zaznamenává podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28) do jím vydaných osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, plaveckých služebních knížek vydaných držitelům tohoto osvědčení, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn a lodních deníků vydaných pro plavidla uvedená v § 24a odst. 1,
b) údaje o osvědčeních podle písmene a), jejichž platnost uplynula,
c) údaje o rozhodnutích, jimiž byla zakázána činnost spočívající ve výkonu funkce člena posádky plavidla nebo vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, nebo jimiž byl zakázán výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo výkon činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn držitelům osvědčení podle písmene a),
d) údaje o rozhodnutích, jimiž došlo k odnětí oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, nebo oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn držitelům osvědčení podle písmene a), a
e) údaje o osvědčeních podle písmene a), která byla ztracena, zničena nebo odcizena.

(3) Plavební úřad zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup poskytnutí údajů vedených v rejstříku členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech Policii České republiky.

(4) Plavební úřad zajistí předávání údajů vedených v rejstříku členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech v rozsahu a způsobem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího databázi Evropské unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky33) do

a) databáze Evropské unie pro osvědčení o kvalifikaci a plavecké služební knížky a
b) evropské databáze trupů plavidel.

(5) Údaje vedené v rejstříku členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech se uchovávají do dne, v němž se plavební úřad dozví, že došlo k úmrtí držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn.


33) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/473.“.

18. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Vedení malého nebo rekreačního plavidla

Vést malé plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona, které není plavidlem podle § 24a odst. 1, nebo rekreační plavidlo, které není malým plavidlem, může pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění; to neplatí pro vedení plavidla

a) během akce povolené plavebním úřadem na sledované vodní cestě ve vyznačené části této vodní cesty,
b) během provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení tohoto plavidla, nebo
c) osobou, která dosáhla věku 18 let, jde-li o malé plavidlo s vlastním strojním pohonem schopné plout pouze rychlostí nepřesahující 15 km/h, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv hydrodynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,
1. plující na vodní cestě dopravně významné využívané uvedené v odstavci 1 písm. c) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, vodní cestě účelové nebo vodní cestě nesledované, nebo
2. uvedené v seznamu obsaženém v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.“.

19. Za § 26 se vkládají nové § 26a až 26k, které včetně nadpisů znějí:

㤠26a

Oprávnění k vedení malého plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění k vedení malého plavidla, které není plavidlem podle § 24a odst. 1 ani plavidlem s plachtou, na vodní cestě České republiky fyzické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 16 let a úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení tohoto plavidla; úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností se nevyžaduje,

a) je-li žadatel držitelem platného průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě, nebo
b) je-li předmětem žádosti udělení oprávnění k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW.

(2) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění k vedení malého plavidla podle odstavce 1 rozšířené o oprávnění k vedení malého plavidla s plachtou na vodní cestě České republiky fyzické osobě, která je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla dokládajícího oprávnění podle odstavce 1 nebo splňuje podmínky pro udělení tohoto oprávnění a úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla s plachtou; úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností se nevyžaduje,

a) je-li žadatel držitelem platného průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě, nebo
b) je-li předmětem žádosti udělení oprávnění podle odstavce 1 rozšířeného o oprávnění k vedení malého plavidla s plachtou, u něhož celková plocha plachet nepřesahuje 20 m2.

(3) Udělí-li plavební úřad oprávnění podle odstavce 1 nebo 2, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, v němž vyznačí rozsah uděleného oprávnění. Vydal-li plavební úřad průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla žadateli, který již je držitelem takového průkazu s jiným rozsahem uděleného oprávnění, je žadatel povinen odevzdat původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu.

(4) Oprávnění podle odstavce 1 lze doložit rovněž platným

a) osvědčením podle § 24a odst. 5 dokládajícím oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla,
b) průkazem způsobilosti vůdce plavidla dokládajícím oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu, nebo
c) mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, odpovídá-li v něm vyznačené oprávnění takto dokládanému oprávnění.

(5) Oprávnění podle odstavce 2 lze doložit rovněž platným mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, odpovídá-li v něm vyznačené oprávnění takto dokládanému oprávnění.

(6) Plavební úřad vydá mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla na žádost fyzické osoby, která je občanem České republiky, má na území České republiky pobyt nebo je občanem cizího státu, který není vázán rezolucí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů upravující mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla (dále jen „rezoluce“), je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení oprávnění k vedení malého plavidla a hodlá vést malé plavidlo, které je rekreačním plavidlem, vedle vodní cesty České republiky rovněž na

a) zahraniční vnitrozemské vodní cestě, na níž je tento průkaz uznáván podle rezoluce, nebo
b) zahraniční vnitrozemské vodní cestě a v pobřežních mořských vodách, na kterých je tento průkaz uznáván podle rezoluce do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežního ostrova a do 4° Beaufortovy stupnice (dále jen „pobřežní mořské vody“), složila-li úspěšně zkoušku z teoretických znalostí potřebných k vedení plavidla v pobřežních mořských vodách.

(7) Mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla plavební úřad vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí a vyznačí v něm rozsah uděleného oprávnění. Vydal-li plavební úřad mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla žadateli, který již je držitelem průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla s jiným rozsahem uděleného oprávnění, je žadatel povinen odevzdat původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu.

(8) Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26b

Oprávnění k vedení rekreačního plavidla jiného než malého

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění k vedení rekreačního plavidla, které není malým plavidlem,

a) na vodní cestě České republiky a na zahraniční vnitrozemské vodní cestě, na níž je toto oprávnění uznáváno podle rezoluce, fyzické osobě, která je občanem České republiky, má na území České republiky pobyt nebo je občanem cizího státu, který není vázán rezolucí, je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení oprávnění k vedení malého plavidla, dosáhla věku 18 let a úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení takového plavidla,
b) na vodní cestě České republiky, na zahraniční vnitrozemské vodní cestě a v pobřežních mořských vodách, fyzické osobě, která je občanem České republiky, má na území České republiky pobyt nebo je občanem cizího státu, který není vázán rezolucí,
1. je držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení oprávnění k vedení malého plavidla, dosáhla věku 18 let a úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení takového plavidla a zkoušku z teoretických znalostí potřebnou k vedení plavidla v pobřežních mořských vodách, nebo
2. je držitelem platného mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaného plavebním úřadem dokládajícího oprávnění podle písmene a) a úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí potřebných k vedení plavidla v pobřežních mořských vodách.

(2) Udělí-li plavební úřad oprávnění podle odstavce 1, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla a vyznačí v něm rozsah uděleného oprávnění. Vydal-li plavební úřad mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla žadateli, který již je držitelem průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla s jiným rozsahem uděleného oprávnění, je žadatel povinen odevzdat původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu.

(3) Oprávnění k vedení rekreačního plavidla, které není malým plavidlem ani plavidlem s plachtou, na vodní cestě České republiky lze doložit rovněž platným

a) osvědčením podle § 24a odst. 5 dokládajícím oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, nebo
b) průkazem způsobilosti vůdce plavidla dokládajícím oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu.

§ 26c

Žádost o udělení oprávnění k vedení malého plavidla, žádost o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, žádost o udělení oprávnění k vedení rekreačního plavidla jiného než malého a postup po podání žádosti

(1) K žádosti podle § 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 musí být přiložen

a) lékařský posudek dokládající zdravotní způsobilost žadatele; to neplatí, je-li žadatel držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo platného mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, a
b) platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty vydaný podle zákona o námořní plavbě, je-li žadatel jeho držitelem a hodlá-li jeho předložením nahradit úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 mohou být k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí.

(3) Je-li podmínkou pro vyhovění žádosti podle § 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla a tato zkouška nebyla složena přede dnem podání žádosti, plavební úřad řízení zastaví. K úspěšnému složení zkoušky se nepřihlíží, došlo-li k němu více než 2 roky přede dnem podání žádosti.

(4) Je-li podmínkou pro vyhovění žádosti podle § 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 úspěšné složení zkoušky z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách, stanoví plavební úřad po podání žádosti termín pro její provedení a řízení přeruší. Nebyla-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

§ 26d

Zkouška z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách

(1) Zkoušku z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách provádí plavební úřad. Plavební úřad stanoví termín zkoušky tak, aby mohla být provedena nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti. Zkouška se skládá v místě určeném plavebním úřadem před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná a složena z komisařů jmenovaných a odvolávaných ředitelem plavebního úřadu. Členem zkušební komise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění zkoušky by s ohledem na její poměr k zájemci o složení zkoušky ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(2) Zkouška z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách se skládá pomocí výpočetní techniky formou testu obsahujícího otázky sestavené náhodným výběrem ze souboru zkušebních otázek, který plavební úřad zveřejní na svých internetových stránkách.

(3) Zkoušku z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách skládá zájemce poté, co plavební úřad ověří jeho totožnost. Neuspěl-li zájemce o složení zkoušky, může ji v tomtéž řízení opakovat pouze jednou.

(4) Znalosti, které jsou předmětem zkoušky z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení a podmínky pro jmenování zkušebním komisařem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26e

Zkouška z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla

(1) Zkoušku z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla provádí plavebním úřadem pověřená osoba. Zkouška se skládá v místě určeném touto osobou a provádí se ověřením praktických dovedností zájemce o její složení při vedení plavidla, jehož technické parametry a vybavení toto ověření umožňují.

(2) Pověřená osoba

a) umožní zájemci složení zkoušky poté, co ověří jeho totožnost,
b) pořídí o průběhu a výsledku zkoušky zápis, který uchová po dobu 5 let ode dne jejího provedení,
c) sdělí výsledek zkoušky neprodleně po jejím provedení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky plavebnímu úřadu a
d) vydá zájemci o úspěšném složení zkoušky osvědčení.

(3) Požádá-li o to osoba do 15 dnů ode dne, v němž neuspěla u zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla u pověřené osoby, plavební úřad tuto zkoušku sám provede.

(4) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují ověření praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, obsah zápisu o průběhu a výsledku zkoušky a vzor osvědčení o jejím úspěšném složení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26f

Pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla

(1) Plavební úřad na žádost může prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla pověřit

a) fyzickou osobu, která má sídlo na území členského státu Evropské unie, dosáhla věku 21 let a je k provádění této zkoušky odborně způsobilá, nebo
b) právnickou osobu, která má sídlo na území členského státu Evropské unie a prokáže, že provádění této zkoušky zajistí prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Odborně způsobilým k provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla je ten, kdo je po dobu alespoň 3 let držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo platného mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla a složil zkoušku z praktických dovedností potřebných k provádění této zkoušky.

(3) Zkouška, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, se provádí na plavidle, jehož technické parametry a vybavení ověření této způsobilosti umožňují, a skládá se v místě určeném plavebním úřadem před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná a složena z komisařů jmenovaných a odvolávaných ředitelem plavebního úřadu. Členem zkušební komise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění zkoušky by s ohledem na její poměr k zájemci o složení zkoušky ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(4) Plavební úřad pověření odejme, pokud pověřená osoba

a) přestala splňovat některou z podmínek pro pověření,
b) opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnost stanovenou tímto zákonem, nebo
c) o odnětí pověření požádala.

(5) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zkušebním komisařem a technické parametry a vybavení plavidla, které umožňují ověření této způsobilosti, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26g

Platnost průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla a postup po uplynutí doby jejich platnosti

(1) Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je platný

a) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 65 let,
b) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku 70 let, dokládá-li oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla pro období po dosažení věku 65 let, nebo
c) po dobu 2 let, dokládá-li oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla pro období po dosažení věku 70 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí nový průkaz, je-li žadatel zdravotně způsobilý. Držitel je povinen odevzdat původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu.

(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přiložen nový lékařský posudek dokládající zdravotní způsobilost žadatele. Nový lékařský posudek může být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení originálu posudku k nahlédnutí.

§ 26h

Zdravotní způsobilost vůdce malého  nebo rekreačního plavidla

(1) Zdravotní způsobilostí vůdce malého nebo rekreačního plavidla se rozumí tělesná a duševní schopnost k vedení malého nebo rekreačního plavidla.

(2) Je-li podmínkou pro vyhovění žádosti podle § 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 zdravotní způsobilost žadatele a z lékařského posudku vyplývá, že žadatel je zdravotně způsobilý s podmínkou, plavební úřad oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla podmíní a tuto podmínku v průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodním průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vyznačí. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav žadatele vydán na omezenou dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo v mezinárodním průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla dobu jeho platnosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle § 26g odst. 1 doba platnosti průkazu kratší.

(3) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že u držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil lékařské prohlídce. Držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy

a) podrobit se lékařské prohlídce a
b) sdělit plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lékaře se lékařské prohlídce podrobil.

(4) V případě důvodného podezření, že změnou zdravotního stavu držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající ve vedení malého nebo rekreačního plavidla. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(5) Posuzující lékař zašle lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky bez zbytečného odkladu posuzované osobě a plavebnímu úřadu.

(6) Vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky, jíž se držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podrobil na základě výzvy podle odstavce 3, že je zdravotně způsobilý s podmínkou, která doposud není vyznačena v průkazu, plavební úřad oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla podmíní a tuto podmínku v průkazu vyznačí. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydán na omezenou dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu dobu jeho nové platnosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle § 26g odst. 1 doba platnosti průkazu kratší. Držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen v těchto případech předložit průkaz plavebnímu úřadu do 10 dnů ode dne převzetí lékařského posudku.

(7) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve stanovené lhůtě plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské prohlídce na základě výzvy podle odstavce 3, vyzve jej plavební úřad, aby toto sdělení učinil do 15 dnů ode dne doručení opakované výzvy, a to s poučením o důsledcích pro případ, že tak neučiní.

(8) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ani ve lhůtě stanovené v opakované výzvě, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské prohlídce, zjistí-li plavební úřad, že se u lékaře uvedeného ve sdělení lékařské prohlídce nepodrobil, nebo vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky, že je zdravotně nezpůsobilý k vedení malého nebo rekreačního plavidla, plavební úřad mu oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla odejme a, bylo-li rozhodnuto o zákazu činnosti spočívající ve vedení malého nebo rekreačního plavidla, toto rozhodnutí zruší. Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla, je držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla povinen odevzdat tento průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(9) Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo jsou důvodem pro vydání lékařského posudku na omezenou dobu, druhy prohlídek a jejich obsah a náležitosti lékařského posudku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26i

Pozbytí znalostí potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pozbyl znalosti potřebné k vedení malého nebo rekreačního plavidla, vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se podrobil přezkoušení teoretických znalostí ve stanoveném termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích nepodrobení se přezkoušení. Držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen se ve stanoveném termínu podrobit přezkoušení teoretických znalostí.

(2) Pro provedení přezkoušení teoretických znalostí, místo a formu přezkoušení, složení zkušební komise, prokázání totožnosti osoby podrobující se přezkoušení a opakování přezkoušení se použije § 26d odst. 1 až 3 obdobně.

(3) V případě důvodného podezření, že pozbytím znalostí potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla u držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající ve vedení malého nebo rekreačního plavidla. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla přezkoušení ve stanoveném termínu nebo neuspěje-li v tomto přezkoušení, plavební úřad mu odejme oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla, je držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla povinen odevzdat tento průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(6) Znalosti, které jsou předmětem přezkoušení teoretických znalostí potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, průběh přezkoušení, způsob jeho hodnocení a podmínky pro jmenování zkušebním komisařem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26j

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla anebo změna údaje v nich obsaženého

Držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen ohlásit ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu anebo změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení plavebnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k této skutečnosti došlo; jde-li o odcizení průkazu nebo o změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, předloží zároveň doklady tuto skutečnost prokazující. Požádá-li o to ohlašovatel, plavební úřad vydá nový průkaz s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního dokladu. Došlo-li k poškození původního průkazu nebo ke změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení jeho držitele, je ohlašovatel povinen odevzdat původní doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového průkazu, nebo
b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání nového průkazu.

§ 26k

Povinnost mít doklady při provozování malého nebo rekreačního plavidla

Vůdce malého nebo rekreačního plavidla, k jehož vedení je třeba oprávnění podle § 26 odst. 1, je povinen mít u sebe při jeho provozování platný průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla.“.

20. § 27 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní:

㤠27

Podávání žádosti prostřednictvím uživatelského rozhraní

Žádost podle § 24b, § 24c, § 24h odst. 1 nebo 2, § 24j odst. 2 až 4, § 24o odst. 1, § 24p odst. 2, § 24q odst. 1, § 24r odst. 2, § 24u odst. 1, § 24v odst. 2, § 26a odst. 1, 2 nebo 6, § 26b odst. 1 nebo § 26g odst. 2 může být podána rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného plavebním úřadem; v takovém případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle právních předpisů upravujících elektronickou identifikaci34) a § 24d odst. 3, § 24h odst. 6, § 24j odst. 5 věta třetí, § 24p odst. 3 věta třetí a § 24r odst. 3 věta druhá se nepoužijí.


34) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, v platném znění.“.

21. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

㤠27a

Uznávání odborné kvalifikace pro činnosti ve vnitrozemské plavbě

Postup podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace35) není dotčen, jde-li o

a) výkon funkce člena posádky plavidla, výkon funkce vůdce plavidla, které pluje pomocí radaru, používá jako palivo zkapalněný zemní plyn nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, nebo výkon činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, pokud jsou tyto funkce nebo činnost vykonávány na
1. vojenském plavidle29) provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty, nebo
2. převozní lodi upoutané k vodicímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky,
b) obsluhu plovoucího stroje a
c) vedení malého plavidla, které není plavidlem uvedeným v § 24a odst. 1 ani rekreačním plavidlem.


35) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Nadpis § 29b zní: „Povinnosti vůdce plavidla, člena posádky plavidla a odborníka na plavidle“.

23. V § 29b odst. 1 písm. a) se slova „ ; jde-li o plovoucí stroj, i po dobu jeho pracovní činnosti“ zrušují.

24. V § 29b odst. 5 větě první se za slovo „vydávat“ vkládá slovo „ostatním“.

25. V § 29b se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Strojmistr je povinen

a) být přítomen při obsluze plovoucího stroje na jeho palubě a
b) plnit při obsluze plovoucího stroje povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. e) až h) a k) a odstavci 2 písm. a).

(7) Člen posádky plavidla, osoba vykonávající činnost odborníka na přepravu cestujících nebo činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn, strojmistr nebo vůdce malého nebo rekreačního plavidla jsou povinni podrobit se na výzvu plavebního úřadu orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“.

26. V § 30a odst. 1 písm. a) se slova „a člena posádky“ zrušují.

27. V § 31 odst. 2 větě první se za slovo „nehoda“ vkládají slova „ , k níž došlo na sledované vodní cestě nebo, je-li jejím účastníkem plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona, na nesledované vodní cestě,“.

28. V nadpisu § 36c se za slovo „odpočinku“ vkládají slova „a přestávka v práci na jídlo a oddech“.

29. V § 36c se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech zaměstnancům ve vodní dopravě se § 88 odst. 1 věty druhá a třetí a § 88 odst. 2 zákoníku práce nepoužijí. Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí každá její část činit více než 15 minut.“.

30. V § 40 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Státní plavební správa zajistí za účelem řádného výkonu státní správy, včetně včasného zjištění nedostatků a jejich nápravy, zavedení systému řízení kvality ve shodě s harmonizovanou českou technickou normou upravující řízení kvality31).“.

31. V § 41 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:

„c) rozhoduje o pověření osob prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících a o odnětí tohoto pověření,
d) provádí zkoušku z teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k provádění školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících a jmenuje a odvolává členy zkušební komise, před níž se tato zkouška skládá,
e) rozhoduje o schválení technické způsobilosti, o technické nezpůsobilosti a o zákazu využívání simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, oznamuje údaje o těchto rozhodnutích Komisi a dotčeným mezinárodním organizacím působícím v oblasti vnitrozemské plavby a ustavuje odbornou komisi k provedení technické prohlídky simulátoru,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena f) až k).

32. V § 41 se písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

33. V § 42 odst. 5 písmeno e) zní:

„e) kontrolovaná osoba vykonává funkci člena posádky plavidla nebo činnost odborníka na přepravu cestujících nebo činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn, obsluhuje plovoucí stroj nebo vede malé nebo rekreační plavidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“.

34. V § 43 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena h) až n).

35. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává funkci člena posádky plavidla, aniž je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění nezbytné k jejímu výkonu,
b) vykonává funkci vůdce plavidla, které pluje pomocí radaru nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, aniž je držitelem platného dokladu prokazujícího zvláštní oprávnění nezbytné k jejímu výkonu,
c) vykonává funkci vůdce plavidla, které je uvedeno v § 24a odst. 1 a používá jako palivo zkapalněný zemní plyn, aniž je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn,
d) vykonává činnost odborníka na přepravu cestujících nebo činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn, aniž je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění nezbytné k jejímu výkonu,
e) obsluhuje plovoucí stroj, aniž je držitelem platného průkazu strojmistra nebo získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra,
f) jako vůdce plavidla nezaznamenává do plavecké služební knížky člena posádky plavidla údaje podle § 24f odst. 2,
g) jako držitel osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, osvědčení o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra v rozporu s tímto zákonem
1. poruší zákaz činnosti spočívající ve výkonu funkce člena posádky plavidla, vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo obsluze plovoucího stroje,
2. nepředloží nebo neodevzdá tento doklad plavebnímu úřadu, nebo
3. neohlásí ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození tohoto dokladu nebo plavecké služební knížky anebo změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení nebo neodevzdá plaveckou služební knížku plavebnímu úřadu,
h) jako člen posádky plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 v rozporu s § 24z odst. 1 nemá u sebe při jeho provozování platný doklad prokazující oprávnění k výkonu příslušné funkce člena posádky,
i) jako vůdce plavidla,
1. které pluje pomocí radaru nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, v rozporu s § 24z odst. 1 písm. a) nemá u sebe při jeho provozování platný doklad prokazující zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce takového plavidla,
2. které je uvedeno v § 24a odst. 1 a používá jako palivo zkapalněný zemní plyn, v rozporu s § 24z odst. 1 písm. b) nemá u sebe při jeho provozování platný doklad prokazující oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, nebo
3. který je držitelem osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla, v rozporu s § 24z odst. 1 písm. c) nemá u sebe při provozování plavidla plaveckou služební knížku,
j) jako osoba vykonávající činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn v rozporu s § 24z odst. 2 nebo 3 nemá u sebe platný doklad prokazující oprávnění k jejímu výkonu,
k) jako strojmistr v rozporu s § 24z odst. 4 nemá u sebe při obsluze plovoucího stroje platný průkaz způsobilosti strojmistra,
l) v rozporu s tímto zákonem vede malé plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona, které není plavidlem podle § 24a odst. 1, nebo rekreační plavidlo, které není malým plavidlem, aniž je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k jeho vedení,
m) jako držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla v rozporu s tímto zákonem
1. poruší zákaz činnosti spočívající ve vedení malého nebo rekreačního plavidla,
2. nepředloží nebo neodevzdá tento průkaz plavebnímu úřadu, nebo
3. neohlásí ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu anebo změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení plavebnímu úřadu,
n) jako vůdce malého nebo rekreačního plavidla v rozporu s § 26k nemá u sebe při jeho provozování platný průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla,
o) jako strojmistr
1. v rozporu s § 29b odst. 6 písm. a) není při obsluze plovoucího stroje přítomna na jeho palubě, nebo
2. nesplní některou z povinností uvedených v § 29b odst. 6 písm. b),
p) vykonává
1. funkci člena posádky plavidla, činnost odborníka na přepravu cestujících nebo činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn, obsluhuje plovoucí stroj anebo vede malé nebo rekreační plavidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; to neplatí, je-li schopnost k vedení plavidla ovlivněna požitím alkoholu vůdcem malého plavidla bez vlastního strojního pohonu nepodléhajícího evidenci podle tohoto zákona, u něhož je zjištěný obsah alkoholu nižší než 0,5 promile, a toto plavidlo je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0 (jez Strž), nebo
2. jinou činnost spojenou s plavbou než je činnost uvedená pod bodem 1, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví jiné osoby nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; to neplatí, je-li schopnost vykonávat tuto činnost ovlivněna požitím alkoholu a tato činnost je vykonávána na malém plavidle bez vlastního strojního pohonu nepodléhajícím evidenci podle tohoto zákona, které je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0 (jez Strž), nebo
q) jako člen posádky plavidla, osoba vykonávající činnost odborníka na přepravu cestujících nebo činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn, strojmistr nebo vůdce malého nebo rekreačního plavidla se v rozporu s § 29b odst. 7 na výzvu plavebního úřadu nepodrobí orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření.“.

Dosavadní odstavce 2 až 17 se označují jako odstavce 3 až 18.

36. V § 43 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 18 se označují jako odstavce 4 až 17.

37. V § 43 odst. 5 písm. c) se za slovo „listinách“ vkládají slova „stanoveným způsobem“.

38. V § 43 odst. 5 písm. d) se text „§ 18 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 18 odst. 3“.

39. V § 43 odst. 5 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena h) až l).

40. V § 43 odst. 8 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 18 odst. 2 nezajistí, aby pro plavidlo byl veden jediný lodní deník,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

41. V § 43 odst. 8 písm. d) se text „§ 18 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 18 odst. 3“.

42. V § 43 odst. 8 písmeno h) zní:

„h) v rozporu s § 24 odst. 2 nezajistí obsluhu plavidla posádkou v požadovaném počtu a odborném složení,“.

43. V § 43 odst. 8 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:

„i) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost odborníka na přepravu cestujících vykonávala osoba, která je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících,
j) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn vykonávala osoba, která je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn,
k) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby obsluhu plovoucího stroje vykonávala osoba, která je držitelem platného průkazu strojmistra nebo získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra, nebo“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno l).

44. V § 43 odstavce 15 až 17 znějí:

„(15) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo odstavce 8 písm. e),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a), f), h), i), j) nebo k) nebo odstavce 9 písm. d),
c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. h), i), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. a), b), c), d), e), f), písm. g) bodu 1 nebo písm. o), odstavce 3 písm. b), d), g) nebo h), odstavce 5 písm. c), e), g), h), j) nebo k), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), c) nebo l) nebo odstavce 10 nebo 14,
d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l), písm. m) bodu 1, písm. p) nebo q), odstavce 3 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), f), i) nebo písm. l) bodu 1, odstavce 7, odstavce 9 písm. c) nebo odstavce 11 nebo 12,
e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2, písm. f) nebo g), odstavce 2 písm. g) bodu 2 nebo 3, písm. h), i), j), k), písm. m) bodu 2 nebo 3 nebo písm. n), odstavce 3 písm. a), f) nebo i), odstavce 5 písm. b), d) nebo písm. l) bodu 2, odstavce 8 písm. d) nebo g), odstavce 9 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13.

(16) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c), d), e), l), p) nebo q).

(17) Příkazem na místě může projednat

a) plavební úřad pouze přestupky podle odstavce 1 písm. b), d), písm. e) bodu 1, písm. g), h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. h), i), j), k) nebo n), odstavce 3 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k), odstavce 7, odstavce 8 písm. a), b), d), f) nebo g), odstavce 9 písm. c), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 11, 12, 13 nebo 14,
b) Policie České republiky pouze přestupky podle odstavce 1 písm. b), jde-li o porušení zákazu podle § 8 odst. 5 písm. a), odstavce 1 písm. h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. h), i), j), k) nebo n), odstavce 3 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 5 písm. a), d), e), g), h) nebo i) nebo odstavce 7 nebo 11.“.

45. V § 44 odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) v rozporu s § 18 odst. 2 nezajistí, aby pro plavidlo byl veden jediný lodní deník,“.

Dosavadní písmena d) až l) se označují jako písmena e) až m).

46. V § 44 odst. 6 písm. e) se text „§ 18 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 18 odst. 3“.

47. V § 44 odst. 6 písmeno j) zní:

„j) v rozporu s § 24 odst. 2 nezajistí obsluhu plavidla posádkou v požadovaném počtu a odborném složení,“.

48. V § 44 odst. 6 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až m), která znějí:

„k) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost odborníka na přepravu cestujících vykonávala osoba, která je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících,
l) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn vykonávala osoba, která je držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn,
m) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby obsluhu plovoucího stroje vykonávala osoba, která je držitelem platného průkazu strojmistra nebo získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena n) až p).

49. V § 44 odstavec 16 zní:

„(16) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. f) nebo p),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce, 4, písm. a), b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), h), j), k), l) nebo m), odstavce 7 písm. d) nebo odstavce 8,
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo i), odstavce 2, odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. g) nebo o), odstavce 9, odstavce 10 písm. b) nebo odstavce 11, 12 nebo 13,
d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, písm. g), h) nebo písm. j) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c), d) nebo n), odstavce 7 písm. c), odstavce 10 písm. c), d) nebo e) nebo odstavce 14 nebo 15,
e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e), f) nebo písm. j) bodu 2, odstavce 6 písm. e) nebo i), odstavce 7 písm. a) nebo b) nebo odstavce 10 písm. a).“.

50. V § 52 se text „§ 18 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 18 odst. 4“ a slova „§ 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4, § 25b odst. 3“ se nahrazují textem „§ 24e odst. 6, § 24g odst. 3, § 24h odst. 9, § 24l odst. 6, § 24o odst. 5, § 24q odst. 5, § 24s odst. 6, § 24u odst. 6, § 24x odst. 6, § 25 odst. 9, § 25a odst. 5, § 25b odst. 7, § 26a odst. 8, § 26d odst. 4, § 26e odst. 4, § 26f odst. 5, § 26i odst. 6“.

51. V § 52 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 24k odst. 9, § 24w odst. 9 a § 26h odst. 9.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti kapitána kategorie B vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) průkazem způsobilosti kapitána kategorie C vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejde-li o výkon funkce vůdce tohoto plavidla při jeho provozování na vnitrozemské vodní cestě jiného členského státu Evropské unie,
c) osvědčením vůdce plavidla vydaným do 17. ledna 2022 jiným členským státem Evropské unie s platností ve všech členských státech Evropské unie, nebo
d) osvědčením vůdce plavidla vydaným do 17. ledna 2022 podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně státem, který je její smluvní stranou.

2. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě 1 písm. a) nebo b) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost; osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla plavební úřad vydá společně s plaveckou služební knížkou.

3. Oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o plavidlo, které je převozní lodí přepravující nejvýše 12 cestujících, lze na vodní cestě České republiky po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doložit rovněž platným průkazem způsobilosti převozníka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Oprávnění k výkonu funkce kormidelníka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti kormidelníka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti k výkonu této funkce v České republice podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace1).

5. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě 4 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci kormidelníka nebo průkazu způsobilosti kormidelníka, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti, lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost a, jde-li o žadatele o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci kormidelníka, platný průkaz způsobilosti k obsluze rádiových zařízení podle zákona upravujícího elektronické komunikace2); není-li držitelem platného průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení, předloží namísto tohoto průkazu

a) plaveckou služební knížku, námořnickou knížku, kopii lodního deníku nebo jiný doklad obsahující záznam o získání praxe v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 1080 dnů, z níž praxe v obsluze námořní obchodní lodě může činit nejvíce 360 dnů, nebo
b) plaveckou služební knížku, námořnickou knížku, kopii lodního deníku nebo jiný doklad obsahující záznam o získání praxe v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 720 dnů, z níž praxe v obsluze námořní obchodní lodě může činit nejvíce 360 dnů, a maturitní vysvědčení nebo výuční list dokládající ukončené střední vzdělání žadatele v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu.

6. Oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti lodního strojníka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti k výkonu této funkce v České republice podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace1).

7. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě 6 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci kvalifikovaného lodníka nebo průkazu způsobilosti kvalifikovaného lodníka, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost.

8. Oprávnění k výkonu funkce lodníka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti lodníka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti k výkonu této funkce v České republice podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace1).

9. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě 8 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci lodníka nebo průkazu způsobilosti lodníka, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti, lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost a, jde-li o žadatele o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci lodníka, který za účelem vydání dokladu uvedeného v bodě 8 písm. a) musel složit zkoušku odborné způsobilosti, rovněž plaveckou služební knížku, námořnickou knížku, kopii lodního deníku nebo jiný doklad obsahující záznam o získání praxe v obsluze plavidla v rozsahu nejméně 540 dnů, z níž praxe v obsluze námořní obchodní lodě může činit nejvíce 360 dnů.

10. Oprávnění k výkonu funkce plavčíka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti plavčíka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti k výkonu této funkce v České republice podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace1).

11. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě 10 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci plavčíka nebo průkazu způsobilosti plavčíka, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost.

12. Oprávnění k výkonu funkce pomocného lodníka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti pomocného lodníka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti k výkonu této funkce v České republice podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace1).

13. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě 12 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pomocného lodníka nebo průkazu způsobilosti pomocného lodníka, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost.

14. Vydá-li plavební úřad doklad podle bodu 2, 5, 7, 9, 11 nebo 13, odevzdá žadatel o jeho vydání původní doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového dokladu. Za přijetí žádosti o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla podle bodu 2 nebo žádosti o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla jiného než vůdce podle bodu 5, 7, 9, 11 nebo 13 se správní poplatek nevybírá.

15. Vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není povinen po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaznamenávat v plavecké služební knížce vůdce plavidla údaje podle § 24f odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí,

a) bylo-li takovému vůdci plavidla v této době vydáno osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podle bodu 2 nebo mu bylo uděleno plné oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24b odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě je povinen tyto údaje v plavecké služební knížce vůdce plavidla zaznamenávat ode dne převzetí tohoto osvědčení,
b) byl-li takovému vůdci plavidla v této době vydán průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle bodu 2 nebo mu bylo uděleno zúžené oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24c odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě je povinen tyto údaje v plavecké služební knížce vůdce plavidla zaznamenávat ode dne převzetí tohoto průkazu.

16. Požádá-li vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 18. ledna 2032 o vydání plavecké služební knížky, aniž by zároveň žádal o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla podle bodu 2 nebo udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24b odst. 1 nebo § 24c odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plavební úřad plaveckou služební knížku vydá. Držitel takto vydané plavecké služební knížky je povinen tento doklad odevzdat plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla vydaných podle bodu 2 nebo podle § 24g odst. 1 nebo 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Za vydání plavecké služební knížky se správní poplatek nevybírá.

17. Vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může do 18. ledna 2032 zaznamenávat údaje do lodního deníku, do něhož byly údaje zaznamenávány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; při zaznamenávání údajů v takovém případě nemusí postupovat v souladu s pokyny stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě3).

18. Zvláštní oprávnění k vedení plavidla plujícího pomocí radaru podle § 24a odst. 8 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným průkazem způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li držitel tohoto průkazu rovněž držitelem platného průkazu kapitána kategorie B nebo C vydaného plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo obdobným platným dokladem vydaným jiným členským státem Evropské unie. Vydá-li plavební úřad držiteli platného průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle bodu 2, vyznačí do tohoto dokladu zvláštní oprávnění k vedení plavidla plujícího pomocí radaru; držitel původního dokladu v takovém případě tento doklad odevzdá plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového dokladu.

19. Žádosti držitele platného průkazu způsobilosti kapitána kategorie B nebo C vydaného plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o udělení zvláštního oprávnění k vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2 podle § 24a odst. 8 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vyhovět, pouze požádá-li současně o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla podle bodu 2; vyhoví-li plavební úřad žádosti, vyznačí do osvědčení nebo průkazu vydaného podle bodu 2 zvláštní oprávnění k vedení plavidla plujícího pomocí radaru nebo zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2.

20. Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících podle § 24n odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným osvědčením pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li držitel tohoto osvědčení rovněž držitelem platného průkazu způsobilosti kapitána kategorie B nebo C vydaného plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo obdobným platným dokladem vydaným jiným členským státem Evropské unie.

21. Oprávnění k obsluze plovoucího stroje podle § 24n odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České republiky doložit rovněž platným průkazem způsobilosti strojmistra vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

22. Oprávnění k vedení malého plavidla podle § 26 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze doložit rovněž platným průkazem způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, anebo platným mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaným jiným státem, a to v rozsahu oprávnění v tomto dokladu vyznačeném.

23. Oprávnění k vedení malého plavidla podle § 26 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o plavidlo, které je převozní lodí přepravující nejvýše 12 cestujících, lze do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným průkazem způsobilosti převozníka vydaným plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li držitel platného průkazu způsobilosti převozníka do 18. ledna 2032 o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla, vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobilost; držitel původního dokladu v takovém případě tento doklad odevzdá plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového dokladu. Za přijetí žádosti o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla se správní poplatek nevybírá.

24. Oprávnění k vedení rekreačního plavidla jiného než malého podle § 26 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze doložit rovněž platným mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaným plavebním úřadem pro vedení takového plavidla podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo platným mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaným jiným státem, a to v rozsahu oprávnění v tomto dokladu vyznačeném.

25. Plavební úřad na žádost držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla, který měl nárok na výměnu tohoto průkazu podle čl. II bodu 13 zákona č. 187/2014 Sb. a o jeho výměnu ve stanovené lhůtě nepožádal, tento průkaz vymění za průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla podle § 26a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li tato žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; vydá-li plavební úřad tento průkaz, odevzdá žadatel o jeho vydání původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu. Za přijetí žádosti o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla se správní poplatek nevybírá.

26. Plavební úřad na žádost držitele mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, který měl nárok na výměnu tohoto průkazu podle čl. II bodu 15 zákona č. 187/2014 Sb. a o jeho výměnu ve stanovené lhůtě nepožádal, tento průkaz vymění za mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 26a odst. 6 nebo § 26b odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyznačí v něm rozsah oprávnění podle rozsahu oprávnění vyznačeného v původním průkazu, byla-li tato žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; vydá-li plavební úřad tento průkaz, odevzdá žadatel o jeho vydání původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu. Za přijetí žádosti o výměnu mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla se správní poplatek nevybírá.

27. Osoby pověřené ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla podle § 25a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby pověřené prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla podle § 26e odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

28. Žádost podle bodu 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16 nebo 23 může být podána rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného plavebním úřadem; v takovém případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle právních předpisů upravujících elektronickou identifikaci4).

29. Lékařský posudek prokazující zdravotní způsobilost, průkaz způsobilosti k obsluze rádiových zařízení, doklad obsahující záznam o získání požadované praxe nebo maturitní vysvědčení nebo výuční list dokládající ukončené střední vzdělání mohou být k žádosti podle bodu 2, 5, 7, 9, 11, 13 nebo 23 přiloženy v kopii; plavební úřad může v takovém případě požadovat předložení jejich originálu k nahlédnutí.

30. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


1) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě.
4) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, v platném znění.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 37 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 187/2014 Sb., zní:

„Položka 37

1. Vydání lodního deníku Kč 1 000
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti inspektora určeného technického zařízení Kč 1 000
3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla Kč 500
4. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400
5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo oprávnění k obsluze plovoucího stroje Kč 300
6. Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti strojmistra podané z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu Kč 200
7. Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké služební knížce Kč 50
8. Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2 Kč 500
9. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn Kč 500
10. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zka palněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400
11. Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého Kč 100
12. Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících Kč 3 000
13. Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plují cího pomocí radaru Kč 20 000
14. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vy dání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla Kč 500
15. Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400
16. Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v něm obsaženého Kč 100
17. Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreač ního plavidla plavebním úřadem Kč 500
18. Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k ve dení malého nebo rekreačního plavidla Kč 2 000
19. Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní do pravy pro cizí potřeby Kč 1 500
20. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu Kč 1 500
21. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu Kč 200“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Čl. IV

V části čtrnácté čl. XXIV zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, se bod 3 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, a ustanovení čl. I bodu 20 a čl. II bodu 28, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.