Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


364

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2022

o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 214/2020 Sb. a zákona č. 363/2022 Sb.:

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) úvěrující bankou banka, zahraniční banka vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky nebo jiné finanční instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) bez ohledu na její sídlo nebo místo registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu domovského orgánu dohledu,
b) investičním úvěrem úvěr na inovaci a zkvalitnění výroby nebo služby,
c) úvěrem na pracovní kapitál úvěr na zajištění provozu nebo udržení podnikání, včetně úvěru poskytovaného v souvislosti s vystavováním finančních záruk nebo s vystavováním dokumentárních akreditivů nebo na financování nákladů spojených s poskytováním záruk podle tohoto nařízení,
d) příjemcem úvěru vývozce s výjimkou zahraniční společnosti2), výrobce nebo vývozně orientovaný podnik2) s výjimkou zahraniční společnosti2), který potřebuje zajistit vyšší dostupnost likvidity, a je přímo nebo nepřímo negativně postižen vážným narušením hospodářství3) způsobeným agresí Ruska vůči Ukrajině, účinky uložených hospodářských sankcí nebo protiopatřeními v souvislosti s ní, a nevztahují se na něj sankce přijaté Evropskou unií3),
e) posledním účetním obdobím poslední účetní období skončené přede dnem 24. února 2022,
f) středním podnikem příjemce úvěru spadající do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků vymezené přímo použitelným předpisem Evropské unie4),
g) bezdlužnou osobou taková osoba, která nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky nebo u orgánů Celní správy České republiky, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek.

§ 2

Účel a rozsah záruk

(1) Záruky za splacení nových úvěrů poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru jako úvěry na pracovní kapitál a investiční úvěry se poskytují k zajištění vyšší dostupnosti likvidity příjemce úvěru. Účel a rozsah záruk nesmí překročit vymezení dané sdělením Evropské komise týkajícím se podmínek státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině3).

(2) Záruky se poskytují nejpozději do 31. prosince 2023, a to za závazky splacení jistiny úvěru jedné úvěrující bance nebo více úvěrujícím bankám příjemcem úvěru do výše nesplacené jistiny úvěru.

(3) Záruky se neposkytují podnikatelským subjektům s převažující ekonomickou činností v oblasti ubytování, činností cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností a činností heren, kasin a sázkových kanceláří5).

Podmínky poskytování záruky

§ 3

(1) Exportní pojišťovna může poskytnout záruku za splacení úvěru poskytovaného úvěrující bankou příjemci úvěru, který

a) má za poslední účetní období více než 100 zaměstnanců podle kritérií stanovených pro počet zaměstnanců přímo použitelným předpisem Evropské unie4),
b) prokáže úvěrující bance, že podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 25 %, přičemž výrobce prokazuje podíl vývozu nepřímo prostřednictvím podílu vývozu vývozce,
c) předloží úvěrující bance čestné prohlášení, že je přímo nebo nepřímo negativně postižen vážným narušením hospodářství způsobeným agresí Ruska vůči Ukrajině, účinky uložených hospodářských sankcí nebo protiopatřeními v souvislosti s ní3),
d) nevyužívá nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-196), který je poskytován formou záruk na podporu likvidity nad limit podle odstavce 2 písm. c) bodu 1,
e) nevyužívá v souvislosti s podporou hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině3) nástroj veřejné podpory, který je poskytován formou subvencování úroků stejného podkladového úvěru, a
f) prokáže úvěrující bance potvrzeními příslušných orgánů, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti o poskytnutí záruky, že je bezdlužnou osobou.

(2) Záruka může být úvěrující bance poskytnuta při splnění podmínek podle odstavce 1, pokud

a) úvěrující banka předloží exportní pojišťovně
1. žádost o poskytnutí záruky, která bude obsahovat alespoň identifikační údaje úvěrující banky, příjemce úvěru a osob tvořících ekonomicky spjatou skupinu7) s příjemcem úvěru, výsledný interní ratingový stupeň úvěrující banky jako hodnocení příjemce úvěru na základě výsledků za poslední účetní období, účel, výši a časové rozložení čerpání a splácení poskytovaného úvěru, údaje o případném dalším zajištění splacení jistiny úvěru a dobu a výši plnění podle záruky,
2. čestné prohlášení příjemce úvěru o potřebě likvidity,
3. čestné prohlášení příjemce úvěru, že ke dni 24. února 2022 nebyl v úpadku, je bezdlužnou osobou a nemá po splatnosti žádné závazky vůči státu a nebyl v posledním účetním období podnikem v obtížích8),
4. čestné prohlášení příjemce úvěru, že je přímo nebo nepřímo negativně postižen vážným narušením hospodářství způsobeným agresí Ruska vůči Ukrajině, účinky uložených hospodářských sankcí nebo protiopatřeními v souvislosti s ní3),
5. čestné prohlášení příjemce úvěru, že souhlasí s poskytnutím záruky a jejími podmínkami a zavazuje se uhradit exportní pojišťovně na základě její výzvy plnění poskytnuté úvěrující bance na základě záruky,
6. čestné prohlášení příjemce úvěru, že splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e),
7. čestné prohlášení příjemce úvěru, který využívá nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-196), o výši dosud nesplacené jistiny úvěru,
8. čestné prohlášení úvěrující banky o prověření účelu a doložení vývozní orientace a vývozu a potřeby likvidity podle písmene c) bodu 2 a
9. závěry prověření příjemce úvěru, že se na příjemce úvěru nevztahují sankce přijaté Evropskou unií, a osob, subjektů, orgánů a podniků uvedených ve sdělení Evropské komise týkajícím se podmínek státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině3),
b) exportní pojišťovna na základě informací a podkladů podle písmene a) ohodnotí bonitu příjemce úvěru nejhůře interním ratingem odpovídajícím stupni B-; bonita příjemce úvěru se posuzuje výhradně na základě finančních výkazů alespoň za poslední a 2 předcházející uzavřená účetní období,
c) úvěr poskytnutý úvěrující bankou příjemci úvěru
1. činí v součtu všech poskytnutých úvěrů zaručených exportní pojišťovnou nejvíce 15 % průměrného celkového ročního obratu příjemce úvěru za poslední a 2 předcházející uzavřená účetní období, kde obrat odpovídá celkovým tržbám z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží s tím, že vypočtená částka se snižuje o výši nesplacené jistiny úvěrů krytých jakoukoliv zárukou poskytnutou příjemci úvěru na podporu likvidity v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-196) a
2. je poskytnut za účelem podle § 2 odst. 1, kdy za doložení vývozní orientace a vývozu se považuje prokázání podílu vývozu podle odstavce 1 písm. b) a za doložení potřeby likvidity se považuje čestné prohlášení příjemce úvěru podle písmene a) bodu 2,
d) účel úvěru poskytnutého úvěrující bankou je příjemcem úvěru s výjimkou doložení potřeby likvidity podle písmene c) bodu 2 prokázán úvěrující bance v souladu s obvyklými postupy úvěrující banky,
e) celková výše všech zárukou exportní pojišťovny zajištěných nesplacených jistin úvěru poskytnutých jednomu příjemci úvěru nepřekročí částku odpovídající 1 200 000 000 Kč na příjemce úvěru nebo na osoby tvořící ekonomicky spjatou skupinu7), je-li příjemce úvěru jejím členem,
f) úvěrující banka zavázala příjemce úvěru ve smlouvě o úvěru k plnění dále uvedených povinností, které bude v průběhu trvání úvěru v termínech stanovených smlouvou o úvěru kontrolovat, a to
1. řádné a včasné placení závazků dodavatelům; za provedení platby řádně a včas se považuje její provedení nejpozději do 30 dnů ode dne data splatnosti, pokud takovéto opožděné úhrady nepřekročí 10 % ze zůstatku všech splatných závazků ke konci kalendářního měsíce,
2. řádné a včasné vyplácení mezd zaměstnancům,
3. omezení výplaty dividend nebo jiného podílu na zisku, zákaz prodeje majetkových podílů a prodeje veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jejich zatížení právy třetích osob bez souhlasu úvěrující banky po dobu, na kterou je záruka poskytnuta, a
4. další povinnosti nezbytné pro řádné vystavení záruk požadované exportní pojišťovnou a
g) úvěrující banka se zaváže, že právo uplatnit záruku a právo na plnění ze záruky nepostoupí na jinou osobu bez souhlasu exportní pojišťovny a že uplatní postupy podle § 6 odst. 2.

(3) Výsledná výše poskytnutého úvěru podle odstavce 2 písm. c) bodu 1 činí nejméně částku odpovídající 5 000 000 Kč, přičemž marže úvěrující banky za poskytnutý úvěr nepřesahuje následující hodnotu pro danou dobu, na kterou je úvěr poskytován:

Úvěr do 1 roku Úvěr do 3 let Úvěr do 6 let
1,50 % p. a. 1,75 % p. a. 3,00 % p. a.

(4) Exportní pojišťovna bude na vyžádání informovat úvěrující banku o využití limitu podle odstavce 2 písm. e).

§ 4

(1) Doba, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány, může činit nejvýše 6 let.

(2) Před uplynutím doby podle odstavce 1 nesmí úvěrující banka bez souhlasu exportní pojišťovny požádat o předčasné splacení úvěru nebo učinit splatným poskytnutý úvěr, který je zajištěn zárukou, anebo podat návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo se k takovému návrhu připojit. Příjemce úvěru může poskytnutý úvěr kdykoliv splatit dříve, a to bez placení jakýchkoliv plateb a nákladů s tím spojených.

§ 5

(1) Exportní pojišťovna jako výstavce ručí za splnění závazku příjemce úvěru do výše a za podmínek uvedených v záruční listině. Závazek exportní pojišťovny z poskytnuté záruky se v průběhu času úměrně snižuje v rozsahu splacené jistiny úvěru. Příjemce úvěru nahradí exportní pojišťovně to, co plnila z poskytnuté záruky.

(2) Úvěrující banka zaplatí exportní pojišťovně za poskytnutí záruky odměnu, jejíž výše se stanoví vynásobením celkové výše jistiny úvěru poskytovaného úvěru anebo celkové nesplacené jistiny úvěru, pokud se úvěr průběžně splácí, sazbou odměny, která odpovídá stupni interního ratingu příjemce úvěru stanoveného exportní pojišťovnou a příslušnému roku platnosti záruky. Sazby odměny odpovídají výši krytí nesplacené jistiny úvěru podle § 6 a stanoví se takto:

Interní rating exportní pojišťovny Sazba odměny za 1. rok (p. a.) Sazba odměny za 2. a 3. rok (p. a.) Sazba odměny za 4. až 6. rok (p. a.)
běžná sazba snížená sazba pro střední podniky běžná sazba snížená sazba pro střední podnik běžná sazba snížená sazba pro střední podnik
do B+ 0,50 % 0,25 % 1,00 % 0,50 % 2,00 % 1,00 %
B 0,68 % 0,34 % 1,35 % 0,68 % 2,00 % 1,00 %
B- 1,30 % 0,65 % 2,00 % 1,00 % 2,25 % 1,13 %

(3) Odměna podle odstavce 2 je stanovena za dobu platnosti záruky s možností splátek v jednotlivých letech platnosti záruky. Má-li exportní pojišťovna z poskytnuté záruky plnit, je odměna úvěrující bankou doplacena poměrně k částce plnění ze záruky. Není-li plněno ze záruky a záruka na žádost úvěrující banky je předčasně ukončena, stanoví se odměna jen za skutečnou dobu platnosti záruky.

§ 6

Výše krytí nesplacené jistiny úvěru

(1) Záruku je možné poskytnout do výše 90 % jistiny úvěru, pokud hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní pojišťovny bude lepší než stupeň B-. V případě hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní pojišťovny odpovídajícím stupni B- lze záruku poskytnout pouze do výše 80 % jistiny úvěru. V části jistiny úvěru, na jejíž splacení není poskytnuta záruka, nese úvěrové riziko úvěrující banka.

(2) V případě plnění z poskytnuté záruky má úvěrující banka povinnost na základě požadavku exportní pojišťovny vymáhat na příjemci úvěru i pohledávku exportní pojišťovny na náhradu nebo v souvislosti s plněním ze záruky. Úvěrující banka a příjemce úvěru mají za povinnost sjednat případné další zajištění splácení jistiny úvěru tak, aby toto zajišťovalo i budoucí pohledávku exportní pojišťovny na náhradu nebo v souvislosti s plněním ze záruky. Úvěrující banka poskytne exportní pojišťovně podíl na veškerých výnosech z dalšího zajištění splácení jistiny úvěru, za jehož splacení exportní pojišťovna poskytla záruku, a to v poměru sdílení rizika s exportní pojišťovnou.

§ 7

Způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk

(1) Fond na krytí závazků z poskytovaných záruk podle tohoto nařízení (dále jen „fond“) je tvořen peněžními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu exportní pojišťovně na základě rozhodnutí vlády, výnosy plynoucími z vystavených záruk a úrokovými výnosy z finančního umístění peněžních prostředků fondu.

(2) Prvotní peněžní vklad do fondu ze státního rozpočtu činí 500 000 000 Kč. 

(3) Exportní pojišťovna může předložit žádost o doplnění fondu Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí v případě, že došlo nebo v následujících 6 měsících dojde k poklesu peněžních prostředků fondu pod částku vyčíslenou podle § 9.

(4) Exportní pojišťovna v žádosti o doplnění fondu odůvodní výši požadovaných peněžních prostředků ze státního rozpočtu kvalifikovaným odhadem očekávaných ztrát z poskytování záruk. Při odhadu očekávaných ztrát z poskytování záruk zohlední exportní pojišťovna zejména vliv výnosů z vystavených záruk, úrokových výnosů z finančního umístění peněžních prostředků fondu a nákladů hrazených z fondu. Náklady hrazenými z fondu jsou náklady na plnění ze záruk, poměrná část provozních nákladů exportní pojišťovny a náklady na finanční umístění peněžních prostředků fondu.

§ 8

Část pojistné kapacity připadající na poskytnuté záruky

(1) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny pro rok 2022 určené na poskytnutí záruk podle tohoto nařízení činí 6 250 000 000 Kč.

(2) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny pro rok 2023 určené na poskytnutí záruk podle tohoto nařízení činí částku podle odstavce 1 sníženou o celkový objem jistin úvěrů krytých zárukami poskytnutými podle tohoto nařízení v roce 2022.

(3) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny určené na poskytnutí záruk po uplynutí období podle § 2 odst. 2 činí pro každý následující rok doby trvání závazků exportní pojišťovny z poskytnutí záruk částku odpovídající odhadu objemu nesplacených jistin úvěru krytých již poskytnutými zárukami k 1. lednu roku, na který se předkládá návrh státního rozpočtu. Exportní pojišťovna sdělí Ministerstvu financí na základě jeho výzvy odhad výše části pojistné kapacity určené na poskytnutí záruk pro rok, na který se předkládá návrh státního rozpočtu, a pro příslušný střednědobý výhled.

§ 9

Poměr mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými závazky z poskytování záruk

Výše peněžních prostředků ve fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk nesmí klesnout pod částku odpovídající 8 % celkových závazků z poskytování záruk.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
2) § 2 zákona č. 58/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Sdělení Komise Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01).
4) Čl. 2 bod 2 a příloha I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
5) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/ /2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech.
6) Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 91 I/01), v platném znění.
7) Čl. 4 odst. 1 bod 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění.
8) Čl. 2 bod 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Dostupný advokát - jak na běžné právní situace

Dostupný advokát - jak na běžné právní situace

Ondřej Preuss, Nikola Šedová - GRADA Publishing, a. s.

Máte problémy se sousedy? Potřebujete reklamovat nějaké zboží? Musíte řešit nějaký přestupek? Chystáte se koupit byt? Co vaše vztahy na pracovišti? Víte, jaká jsou vaše práva a povinnosti? Tato publikace je vaším praktickým průvodcem, pokud se potýkáte s běžnými právními situacemi ... pokračování

Cena: 359 KčKOUPIT

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.