Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


363

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993  Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999  Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 230/2013 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 371/2017  Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 214/2020 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.

2. V § 1 odst. 1 větě první se slova „upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a závazky vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, ve Světové obchodní organizaci, v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v dalších mezinárodních organizacích3) upravuje“ a ve větě druhé se slova „výrobních a obchodních“ nahrazují slovy „výrobců a vývozně orientovaných“.
Poznámky pod čarou č. 1 až 3 znějí:


1) Směrnice Rady ze dne 1. února 1971 o harmonizaci základních ustanovení týkajících se záruk pro krátkodobé obchody (politická rizika) s veřejnoprávními odběrateli nebo se soukromými odběrateli (71/86/EHS).
Směrnice Rady ze dne 27. listopadu 1984 o vzájemných povinnostech institucí členských států pro pojištění vývozních úvěrů, které jednají jménem státu nebo s jeho podporou, nebo veřejných orgánů, které jednají za takové instituce, v případě soupojištění u transakcí, které zahrnují jednu nebo více subdodávek v jednom nebo ve více členských státech Evropských společenství (84/568/EHS).
Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14. dubna 2003.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES, v platném znění.
3) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) publikovaná ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 191/1995 Sb.“.

3. V § 1 odst. 2 písm. j) se slova „s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky“ zrušují.

4. V § 1 odst. 2 písm. k) se za slovo „refinančních“ vkládají slova „a přímých“.

5. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l) pojištění úvěrů poskytnutých vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti,
m) pojištění přímých a nepřímých záruk a ručení spojených s činností vývozně orientovaných podniků nebo pojištění finančních služeb poskytnutých bankou vývozně orientovaného podniku, bankou zahraniční osoby proti riziku nesplnění závazků vývozně orientovaného podniku nebo zahraniční osoby.“.

6. V § 1 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování“ nahrazují slovy „na podporu vývozu a vývozně orientovaných podniků“ a slovo „vývozem“ se nahrazuje slovy „podporou vývozu a vývozně orientovaných podniků“.

7. V § 1 odst. 3 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

„3. *bance vývozně orientovaného podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti vývozně orientovaného podniku,“.
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

8. V § 1 odst. 3 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

„3. *vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti,“.
Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.

9. V § 1 odst. 3 písm. c) úvodní části ustanovení a v § 2 písm. g) se slovo „vývozem“ nahrazuje slovy „podporou vývozu a vývozně orientovaných podniků“.

10. V § 1 odst. 5 větě první se slova „výrobních a obchodních“ nahrazují slovy „výrobců a vývozně orientovaných“ a slova „výrobním a obchodním“ se nahrazují slovy „výrobcům a vývozně orientovaným“ a ve větě druhé se za slovo „COVID-19“ vkládají slova „nebo v rámci jiných mimořádných opatření státní podpory“ a slovo „exportně“ se nahrazuje slovy „vývozců, výrobců a vývozně“.

11. V § 2 písm. u) se za slovo „vývozci,“ vkládají slova „vývozně orientovanému podniku,“.

12. V § 2 písm. v) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , bance dovozce,“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , bance vývozně orientovaného podniku nebo bance zahraniční osoby“.

13. V § 2 se na konci písmene ll) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena mm) a nn), která znějí:

„mm) bankou vývozně orientovaného podniku banka, pobočka banky nebo finanční instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie15) bez ohledu na její sídlo nebo místo registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu domovského orgánu dohledu, která poskytuje vývozně orientovanému podniku úvěr na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti,
nn) vývozně orientovaným podnikem osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle občanského zákoníku, nebo zahraniční společnost, u níž podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 25 %.“.

14. V § 4 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „Fondy na krytí závazků z poskytovaných záruk podle § 1 odst. 5 jsou tvořeny prostředky přidělenými na základě rozhodnutí vlády ze státního rozpočtu.“ a ve větě čtvrté se slova „v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19“ zrušují.

15. V § 4 odst. 5 větě druhé se slova „poskytnutou zárukou“ nahrazují slovy „poskytnutými zárukami“ a ve větě čtvrté se slovo „záruky“ nahrazuje slovem „záruk“.

16. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žádost o pojištění vývozních úvěrových rizik předkládá vývozce, výrobce, investor, vývozně orientovaný podnik nebo banka výrobce, exportní banka, banka vývozce, banka dovozce, banka investora nebo banka vývozně orientovaného podniku exportní pojišťovně.

(2) V žádosti o pojištění vývozních úvěrových rizik osoba podle odstavce 1 uvede

a) své identifikační údaje, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, právní formu a sídlo; u fyzické osoby její jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, předmět činnosti, adresu sídla nebo místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště, nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky (dále jen „identifikační údaje“),
b) u právnické osoby strukturu svých společníků včetně uvedení skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
c) charakteristiku předmětu pojištění a požadovanou hodnotu pojištění a objem vývozu nebo investice, souhrn splátek jistin a úroků příslušného úvěru nebo hodnotu záruky,
d) předpokládaný podíl hodnoty vývozu, která bude vytvořena v České republice,
e) identifikační údaje o zahraniční osobě, které je vývozní úvěr poskytován,
f) další údaje uvedené v pojistných podmínkách exportní pojišťovny.“.
Poznámka pod čarou č. 6 se včetně odkazu na ni zrušuje.

17. V § 5 odst. 3 se za slovo „pojišťovna“ vkládají slova „po kontrole údajů uvedených v žádosti a posouzení rizika návratnosti podle § 3 odst. 1“ a slova „se žadatelem“ se zrušují.

18. Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se včetně odkazů na ně zrušují.

19. V § 6 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 8a zrušuje a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Zdroje pro podpořené financování získává exportní banka z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, z přijatých zápůjček nebo úvěrů poskytnutých Ministerstvem financí podle zákona o rozpočtových pravidlech5) nebo na finančních trzích. Náklady spojené s provozováním podpořeného financování hradí exportní banka především z části úrokových výnosů ve výši 100 bazických bodů z úrokové sazby užité při poskytování podpořeného financování, a to maximálně do výše potřebné k pokrytí vykázané provozní ztráty.“.

20. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Na úhradu ztrát exportní banky vyplývajících z provozování podpořeného financování jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Tyto ztráty jsou tvořeny rozdíly mezi zúčtovanými úrokovými výnosy při poskytování dlouhodobého podpořeného financování sníženými o úrokové výnosy podle odstavce 2, úrokovými výnosy při dočasném využití finančních zdrojů pro podpořené financování a zúčtovanými úrokovými náklady na získání finančních zdrojů, úplatami sjednanými mezi věřitelem a exportní bankou, spojenými se získáváním těchto finančních zdrojů, zaúčtovanými úplatami a provizemi přijatými exportní bankou z vydaných záruk a náklady na záruky, náklady na tvorbu rezerv a opravných položek, výnosy z jejich použití nebo rozpuštění, náklady na odpisy pohledávek, výnosy z přijatého pojistného plnění a ostatního zabezpečení, zisky a ztrátami z modifikací finančních aktiv vztahujících se k podpořenému financování, rozdíly měnových kurzů a ostatními náklady, které byly exportní bankou prokazatelně vynaloženy při získávání finančních zdrojů pro podpořené financování.“.

21. V § 6 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztráty předkládá exportní banka Ministerstvu financí. Při předkládání požadavku na dotaci ze státního rozpočtu při sestavování návrhu státního rozpočtu, při předkládání žádosti o poskytnutí dotace na úhradu ztráty a při úhradě poskytnuté dotace se postupuje podle zákona o rozpočtových pravidlech5) přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a činnosti exportní banky.

(6) Lhůty pro uplatnění požadavku na dotaci, předložení žádosti o poskytnutí dotace, způsob stanovení její výše na základě výsledků hospodaření, postup při kontrole správnosti požadované výše dotace podle odstavce 7, způsob poskytnutí přiznané dotace a doklady prokazující důvodnost požadavku na dotaci a žádosti o poskytnutí dotace a její výši stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 7 až 11.

22. V § 6 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

23. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žádost o podpořené financování předkládá banka vývozce, banka výrobce, banka investora, banka vývozně orientovaného podniku, banka dovozce, zahraniční osoba, vývozce, investor, vývozně orientovaný podnik nebo výrobce exportní bance.

(2) V žádosti o podpořené financování osoba podle odstavce 1 uvede

a) své identifikační údaje,
b) u právnické osoby strukturu svých společníků včetně uvedení skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
c) charakteristiku předmětu a objemu vývozu nebo investice a požadovanou hodnotu produktu podpořeného financování nebo finanční služby související s vývozem,
d) údaje vztahující se k časovému rozložení čerpání a splácení podpořeného financování nebo trvání finanční služby související s vývozem,
e) předpokládaný podíl hodnoty vývozu, která bude vytvořena v České republice,
f) identifikační údaje o zahraniční osobě, které je vývozní úvěr poskytován,
g) další údaje uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách exportní banky.“.

24. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

25. V § 7 odst. 3 se za slovo „banka“ vkládají slova „po kontrole údajů uvedených v žádosti a posouzení rizika návratnosti podle § 3 odst. 1“.

26. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠9

Poskytování státní podpory podle tohoto zákona musí být v souladu se zákonem upravujícím veřejnou podporu a pravidly Evropské unie upravujícími státní podporu14).


14) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

27. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ...

Cena: 485 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.