Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


362

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022

o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
VSTUP A DOVOZ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH STATKŮ NA CELNÍ ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) další podmínky pro vstup a dovoz kulturních statků na celní území Evropské unie pro účely jejich zachování a postup při vracení kulturních statků, které opustily území země, v níž byly vytvořeny nebo objeveny, v rozporu s právními předpisy této země.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kulturním statkem předmět, který je významný pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a je uveden v části A přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1),
b) zemí původu stát, na jehož území byl kulturní statek vytvořen nebo objeven a jehož území není součástí celního území Evropské unie,
c) odbornou organizací státní příspěvková organizace uvedená v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Orgány státní správy

(1) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem, který vykonává působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1) a podle tohoto zákona.

(2) Celní úřad vykonává působnost celního orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1).

§ 4

Vstup a dovoz kulturního statku na celní území Evropské unie

Kdo dováží nebo kdo se podílí na vstupu kulturního statku ze země původu na celní území Evropské unie, je povinen celnímu úřadu předložit povolení k vývozu kulturního statku vydané orgánem země původu nebo potvrzení orgánu země původu o skutečnosti, že pro daný kulturní statek není stanovena povinnost vývozního povolení, a další dokumenty prokazující, že se vývoz kulturního statku uskutečnil v souladu s právními předpisy země původu, (dále jen „dokumentace“).

§ 5

Zadržení předmětu

(1) Celní úřad zadrží předmět, který vstoupil na celní území Evropské unie, má-li důvodné podezření, že jde o kulturní statek a jeho vstupem na celní území Evropské unie byl porušen přímo použitelný předpis Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1) nebo tento zákon. Celní úřad předmět také zadrží, má-li důvodné pochybnosti o jeho původu, souladu nakládání s ním s právními předpisy země původu nebo o pravosti nebo platnosti dokumentace předložené podle § 4. Celní úřad zadrží předmět včetně dokumentace a dokladů předložených s celním prohlášením.

(2) Zadržení předmětu celní úřad bezodkladně oznámí ministerstvu a současně uvede, jsou-li mu známy,

a) identifikační údaje osoby, které byl předmět zadržen,
b) identifikační údaje držitele zadrženého předmětu,
c) identifikační údaje vlastníka zadrženého předmětu,
d) předpokládanou nebo uvedenou zemi původu zadrženého předmětu,
e) datum vstupu předmětu na celní území Evropské unie a datum a místo zadržení předmětu a
f) den, kdy uplyne lhůta pro sdělení celního dluhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie2).

(3) Celní úřad pořídí a současně s oznámením podle odstavce 2 zašle ministerstvu popis a fotodokumentaci zadrženého předmětu a kopii dokumentace, celního prohlášení a dokladů předložených s celním prohlášením.

(4) Je-li celnímu úřadu známa jiná překážka propuštění zadrženého předmětu do navrženého celního režimu, oznámí ji celní úřad ministerstvu současně s oznámením podle odstavce 2.

(5) Poskytnutí údajů a podkladů podle odstavců 2 až 4 ministerstvu není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 6

Postup po zadržení předmětu

(1) Ministerstvo ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení oznámení a podkladů podle § 5 odst. 2 a 3 předběžně posoudí důvodnost zadržení předmětu celním úřadem s ohledem na povahu tohoto předmětu a možné porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1) a sdělí celnímu úřadu, že

a) zadržený předmět lze vrátit, nebo
b) zadržení předmětu dále trvá a celní úřad jej má předat ministerstvu.

(2) Před sdělením podle odstavce 1 písm. b) ministerstvo určí a vyrozumí odbornou organizaci, u které bude zadržený předmět po dobu nezbytně nutnou uschován, a stanoví lhůtu k jeho převzetí do úschovy. Tato lhůta nesmí být delší než 10 pracovních dnů od obdržení oznámení a podkladů podle § 5 odst. 2 a 3 ministerstvem.

(3) Určení odborné organizace, u které bude zadržený předmět uschován, a lhůtu, v jaké jej tato odborná organizace převezme od celního úřadu do úschovy, ministerstvo sdělí celnímu úřadu současně se sdělením podle odstavce 1 písm. b).

(4) Předání zadrženého předmětu včetně zadržené dokumentace a dokladů předložených s celním prohlášením určené odborné organizaci se považuje za jeho předání ministerstvu.

(5) Se zadrženým předmětem se v úschově nakládá podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie2), pro zboží, které bylo propuštěno do celního režimu uskladnění v celním skladu.

(6) Zadržení předmětu trvá do dne, kdy

a) celní úřad obdrží sdělení podle odstavce 1 písm. a),
b) marně uplyne lhůta pro sdělení podle odstavce 1,
c) marně uplyne lhůta pro převzetí zadrženého předmětu do úschovy podle odstavce 2,
d) celní úřad obdrží sdělení podle § 7 odst. 3 písm. a), nebo
e) nabyde právní moci rozhodnutí o zabavení zadrženého předmětu.

§ 7

Posouzení zadrženého předmětu

(1) Odborná organizace do 30 pracovních dnů od převzetí zadrženého předmětu do úschovy předá ministerstvu zprávu, ve které uvede, zda se jedná o kulturní statek a jaká je země jeho původu, popřípadě skutečnost, že zadržený předmět je uveden na indikativním seznamu ohrožených památek nebo je evidován v mezinárodních registrech jako odcizený.

(2) Poskytnutí údajů a podkladů podle § 5 odst. 2 až 4 odborné organizaci není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

(3) Ministerstvo do 40 pracovních dnů od převzetí zadrženého předmětu odbornou organizací do úschovy

a) sdělí celnímu úřadu, že vstupem zadrženého předmětu na celní území Evropské unie nebyl porušen přímo použitelný předpis Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1), nebo
b) vydá rozhodnutí o zabavení zadrženého předmětu.

§ 8

Vrácení zadrženého předmětu

(1) Neoznámí-li celní úřad do 10 pracovních dnů od obdržení sdělení ministerstva podle § 7 odst. 3 písm. a), že existuje jiná překážka propuštění zadrženého předmětu do navrženého celního režimu, vrátí ministerstvo zadržený předmět, dokumentaci a doklady předložené s celním prohlášením prostřednictvím odborné organizace, u níž je uschován, vlastníkovi, a není-li znám, osobě, které byl předmět zadržen.

(2) Existuje-li překážka propuštění zadrženého předmětu do navrženého celního režimu, předá ministerstvo zadržený předmět, dokumentaci a doklady předložené s celním prohlášením prostřednictvím odborné organizace, u níž je uschován, celnímu úřadu. Obdobně ministerstvo postupuje v případě, že se postupem podle odstavce 1 nepodaří vrátit zadržený předmět vlastníkovi ani osobě, které byl zadržen.

§ 9

Postup při zadržení a vracení předmětu

Celní úřad a ministerstvo při zadržení a vracení předmětu postupují podle celního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 10

Zabavení zadrženého předmětu

(1) Ministerstvo rozhodne o zabavení zadrženého předmětu, pokud je zadržený předmět kulturním statkem a opustil území země původu v rozporu s jejími právními předpisy.

(2) Je-li ministerstvu znám stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí, může být rozhodnutí o zabavení zadrženého předmětu prvním úkonem v řízení.

(3) Ministerstvo bezodkladně sdělí celnímu úřadu, že rozhodnutí o zabavení zadrženého předmětu nabylo právní moci.

(4) Ministerstvo v případě, že bylo pravomocně rozhodnuto o zabavení zadrženého předmětu, rozhodne o povinnosti uhradit náhradu nákladů na převzetí a úschovu zadrženého předmětu, které vznikly od jeho převzetí odbornou organizací do úschovy do dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho zabavení, a stanoví její výši. Náhradu nákladů ministerstva a odborné organizace, které vznikly v souvislosti s převzetím a úschovou zadrženého předmětu, hradí ministerstvu ten, komu byl předmět zadržen.

(5) Celní úřad v případě, že bylo pravomocně rozhodnuto o zabavení zadrženého předmětu, rozhodne postupem podle celního zákona o povinnosti uhradit náhradu nákladů na zadržení předmětu, které vznikly od jeho zadržení do jeho převzetí odbornou organizací do úschovy, a stanoví její výši. Náhradu těchto nákladů hradí celnímu úřadu ten, komu byl předmět zadržen.

§ 11

Hospodaření se zabaveným kulturním statkem

(1) Vlastníkem zabaveného kulturního statku se stává Česká republika. Hospodaření s tímto kulturním statkem přísluší podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ministerstvu.

(2) Po dobu trvání vlastnického práva České republiky k zabavenému kulturnímu statku vede ministerstvo tento kulturní statek ve své operativní evidenci podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a po tuto dobu současně trvá jeho příslušnost hospodařit se zabaveným kulturním statkem i úschova tohoto kulturního statku u odborné organizace. Ustanovení § 15 odst. 4 věty druhé zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích se nepoužije.

(3) Ministerstvo sjedná za Českou republiku se zemí původu dohodu o vydání zabaveného kulturního statku. Z dohody musí vyplývat, že zabavený kulturní statek opustil území země původu v rozporu s jejími právními předpisy. Vydání zabaveného kulturního statku zemi původu v souladu s dohodou zajistí odborná organizace, u níž je uschován. Účinností dohody o vydání zabaveného kulturního statku zaniká vlastnické právo České republiky k tomuto kulturnímu statku.

(4) Se zabaveným kulturním statkem se do jeho vydání zemi původu nakládá podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Unie2), pro zboží, které bylo propuštěno do celního režimu uskladnění v celním skladu. Náhradu nákladů na úschovu zabaveného kulturního statku v rozsahu tohoto nakládání hradí ministerstvo.

Přestupek

§ 12

(1) Vlastník, držitel nebo osoba podílející se na vstupu kulturního statku na celní území Evropské unie se dopustí přestupku tím, že doveze nebo se podílí na vstupu kulturního statku ze země původu na celní území Evropské unie v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 000 Kč. 

§ 13

Přestupek podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá ministerstvo.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 14

V § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990  Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb., se za slovo „činnost,“ vkládají slova „kulturní statky,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

§ 15

V § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006  Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 264/2016  Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 225/2022 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) s kulturními statky, jejichž vlastníkem se stal stát podle zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie, přísluší Ministerstvu kultury.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Příloha k zákonu č. 362/2022 Sb.

Odborné organizace

Národní muzeum
Národní galerie v Praze
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Národní technické muzeum
Národní knihovna České republiky
Národní památkový ústav
Moravské zemské muzeum
Slezské zemské muzeum


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Hospodaření a nakládání se státním majetkem, 2. vydání

Hospodaření a nakládání se státním majetkem, 2. vydání

Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián - C. H. Beck

Kolektiv autorů přichází po pěti letech s aktualizovaným a rozšířeným druhým vydáním publikace, která se věnuje tématu hospodaření a nakládání se státním majetkem. Autoři cílí na širokou veřejnost, a to jak na odbornou, tak i na laickou, která s danou problematikou pracuje anebo ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.