Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


360

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022

o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

§ 2

Působnost

(1) Tento zákon se vztahuje na smlouvy uzavřené do 31. prosince 2030 na

a) nadlimitní veřejné zakázky, jejichž předmětem je nákup, leasing nebo pronájem vozidla podle odstavce 3, které byl zadavatel podle § 4 odst. 1 a 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadavatel“) povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
b) nadlimitní veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, které byl zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek s výjimkou koncesního řízení, pokud tyto služby budou poskytovány prostřednictvím vozidla podle odstavce 3,
c) veřejné služby v přepravě cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok přesáhne hodnoty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici2), pokud budou tyto služby poskytovány prostřednictvím vozidla podle odstavce 3.

(2) Za nadlimitní veřejnou zakázku podle odstavce 1 se považuje i veřejná zakázka zadaná na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému v případě, kdy předpokládaná hodnota rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému přesahuje finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky podle právního předpisu upravujícího finanční limity pro určení nadlimitních veřejných zakázek3).

(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem se vztahují ke smlouvám podle odstavce 1, které se týkají

a) silničního vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo silničního vozidla třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel4) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky pro schvalování typu motorových vozidel5) s výjimkou
1. zemědělského nebo lesnického vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly6),
2. dvoukolového nebo tříkolového vozidla a čtyřkolky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly7),
3. pásového vozidla,
4. vozidla s vlastním pohonem zvlášť zkonstruovaného a vyrobeného k provádění určité práce, jež není vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem vhodné k přepravě osob ani zboží a které není strojním zařízením upevněným na podvozku motorového vozidla,
5. vozidla zkonstruovaného a vyrobeného nebo upraveného k použití pouze ozbrojenými silami, Vojenskou policií nebo Vojenským zpravodajstvím,
6. vozidla zkonstruovaného nebo vyrobeného k použití především na staveništích, v lomech, v přístavech nebo na letištích,
7. vozidla používaného nebo zkonstruovaného a vyrobeného nebo upraveného k použití Ministerstvem vnitra za účelem udržování veřejného pořádku, složkami integrovaného záchranného systému8), bezpečnostními sbory9) nebo obecní policií; toto vozidlo musí být technicky přizpůsobené přímo pro tento účel,
8. vozidla zkonstruovaného a vyrobeného nebo upraveného k použití jako státní hmotné rezervy, nebo
9. pancéřovaného vozidla, sanitního automobilu, pohřebního automobilu, vozidla přístupného pro invalidní vozík nebo autojeřábu podle přílohy I části A bodu 5 přímo použitelného předpisu o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi4); za pancéřované vozidlo se pro účely tohoto zákona považuje i vozidlo určené pro přepravu peněz a jiných cenností v rámci plnění úkolů České národní banky podle zákona o České národní bance, nebo
b) vozidla určeného k provozu na dráze trolejbusové.

§ 3

Nízkoemisní vozidlo

Nízkoemisním vozidlem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) do 31. prosince 2025 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel10),
b) od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, jehož provoz nemá žádné emise CO2,
c) silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 nebo silniční vozidlo třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 využívající alternativní palivo podle § 2 písm. b) zákona o pohonných hmotách s výjimkou paliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy vyráběného ze surovin, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku v souladu s integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie schváleným podle zákona o podporovaných zdrojích energie; jde-li o vozidlo využívající tekuté biopalivo nebo syntetické či parafinické palivo, nesmí být smícháno s konvenčním fosilním palivem, nebo
d) vozidlo určené k provozu na dráze trolejbusové.

§ 4

Minimální podíly nízkoemisních vozidel

(1) Zadavatel a objednatel podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen „objednatel“) jsou povinni dodržet minimální podíly nízkoemisních vozidel, které činí

a) pro silniční vozidla kategorie M1, M2 a N1
1. 29,7 % ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025 a
2. 29,7 % od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030,
b) pro silniční vozidla třídy I kategorie M3 a třídy A kategorie M3 a vozidla určená k provozu na dráze trolejbusové
1. 41 % ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025 a
2. 60 % od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 a
c) pro silniční vozidla kategorie N2 a N3
1. 9 % ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025 a
2. 11 % od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030.

(2) Pro účely výpočtu minimálních podílů podle odstavce 1 se zohlední vozidla podle § 2 odst. 3, která

a) byla předmětem veřejných zakázek podle § 2 odst. 1 písm. a), nebo
b) mají být využívána pro poskytování služeb v případě veřejných zakázek podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo veřejných služeb v přepravě cestujících podle § 2 odst. 1 písm. c).

(3) Minimální podíly podle odstavce 1 se vypočítají jako podíly celkového počtu nízkoemisních vozidel vůči všem vozidlům, která se zohledňují podle odstavce 2, a to zvlášť v jednotlivých bodech odstavce 1 písm. a) až c).

(4) Poloviny minimálních podílů podle odstavce 1 písm. b) musí zadavatel nebo objednatel dosáhnout prostřednictvím vozidel bez spalovacího motoru nebo se spalovacím motorem, který vypouští

a) méně než 1 g CO2/kWh, měřeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI)11) a přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí jeho čl. 12, nebo
b) méně než 1 g CO2/km, měřeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6)10) a přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí jeho čl. 14.

(5) Pro posouzení splnění minimálních podílů v obdobích podle odstavce 1 je rozhodující

a) v případě smluv uzavřených na veřejné zakázky podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) datum uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie nebo
b) v případě smluv uzavřených na veřejné služby v přepravě cestujících podle § 2 odst. 1 písm. c) datum uzavření smlouvy.

§ 5

Společné plnění povinností

(1) Zadavatelé nebo objednatelé mohou plnit povinnosti podle § 4 společně, pokud společné plnění povinností vykážou podle § 8 odst. 1 a 2.

(2) Vykážou-li zadavatelé nebo objednatelé podle § 8 odst. 1 a 2 společné plnění povinností podle § 4, má se za to, že

a) je-li minimální podíl nízkoemisních vozidel splněn v součtu za všechny zadavatele nebo objednatele, kteří vykázali společné plnění povinností podle § 4, minimální podíl podle § 4 splnil každý z těchto zadavatelů nebo objednatelů, nebo
b) není-li minimální podíl nízkoemisních vozidel splněn v součtu za všechny zadavatele nebo objednatele, kteří vykázali společné plnění povinností podle § 4, minimální podíl podle § 4 nesplnil žádný z těchto zadavatelů nebo objednatelů.

§ 6

Náhradní plnění povinností

(1) Zadavatel nebo objednatel může do minimálních podílů nízkoemisních vozidel podle § 4 započítat i vozidla, která splní podmínky podle § 3 nebo § 4 odst. 4 v důsledku přestavby, k níž dojde v obdobích podle § 4 odst. 1, pokud náhradní plnění povinností vykáže podle § 8 odst. 3 a 4.

(2) Pro posouzení období přestavby podle odstavce 1 je rozhodný okamžik zápisu změny údajů v

a) technickém průkazu silničního vozidla na základě schválení technické způsobilosti přestavěného vozidla v případě silničního vozidla, nebo
b) průkazu způsobilosti drážního vozidla na základě schválení technické způsobilosti přestavěného vozidla v případě vozidla určeného k provozu na dráze trolejbusové.

Vykazování plnění povinností

§ 7

(1) Zadavatel je povinen do 30 dnů od uzavření smlouvy podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo od konce každého kalendářního čtvrtletí v případě rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému, u nichž uveřejňuje výsledek souhrnně, písemně sdělit Ministerstvu pro místní rozvoj ve vztahu ke smlouvě, které se veřejná zakázka týká, počet

a) vozidel spadajících do působnosti tohoto zákona,
b) nízkoemisních vozidel, s výjimkou vozidel, která splňují podmínky podle § 4 odst. 4, a
c) vozidel, která splňují podmínky podle § 4 odst. 4.

(2) Sděluje-li údaje podle odstavce 1 centrální zadavatel, je povinen současně sdělit údaje podle odstavce 1 v členění na jednotlivé zadavatele, za které tento centrální zadavatel plní povinnost podle odstavce 1.

(3) Objednatel je povinen předložit Ministerstvu dopravy písemnou souhrnnou zprávu o plnění povinností podle § 4, v níž uvede seznam smluv o veřejných službách v přepravě cestujících podle § 2 odst. 1 písm. c),

a) do 31. ledna 2026 za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025 a
b) do 31. ledna 2031 za období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030.

(4) V případě smluv uzavřených na základě nabídkového řízení podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících je objednatel povinen uvést ve zprávě podle odstavce 3

a) evidenční číslo zakázky z oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek,
b) datum uzavření smlouvy,
c) odkaz na uveřejnění smlouvy, pokud byla uveřejněna, nebo text smlouvy, pokud nebyla uveřejněna, a
d) ve vztahu k oznamovaným smlouvám, jichž se zpráva týká, počet
1. vozidel spadajících do působnosti tohoto zákona včetně jejich kategorie,
2. nízkoemisních vozidel s výjimkou vozidel, která splňují podmínky podle § 4 odst. 4, včetně jejich kategorie, a
3. vozidel, která splňují podmínky podle § 4 odst. 4.

(5) V případě smluv uzavřených na základě přímého zadání podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících je objednatel povinen uvést ve zprávě podle odstavce 3

a) datum zahájení jednání s dopravcem,
b) datum uzavření smlouvy,
c) odkaz na uveřejnění smlouvy, pokud byla uveřejněna, nebo text smlouvy, pokud nebyla uveřejněna, a
d) ve vztahu k oznamovaným smlouvám, jichž se zpráva týká, počet
1. vozidel spadajících do působnosti tohoto zákona včetně jejich kategorie,
2. nízkoemisních vozidel s výjimkou vozidel, která splňují podmínky podle § 4 odst. 4, včetně jejich kategorie, a
3. vozidel, která splňují podmínky podle § 4 odst. 4.

(6) Povinnost podle

a) odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud jsou údaje odeslány provozovateli Věstníku veřejných zakázek při plnění povinnosti podle § 126, 137 nebo 142 zákona o zadávání veřejných zakázek,
b) odstavce 2 se považuje za splněnou, pokud jsou údaje odeslány provozovateli Věstníku veřejných zakázek v žádosti o uveřejnění formuláře podle podmínek stanovených v provozním řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek zveřejněném na jeho internetových stránkách.

§ 8

(1) Společné plnění povinností podle § 5 může zadavatel nebo objednatel vykázat pouze prostřednictvím formuláře podle přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu odeslaného ve strojově čitelném formátu prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem

a) Ministerstvu pro místní rozvoj, jde-li o veřejné zakázky podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo
b) Ministerstvu dopravy, jde-li o veřejné služby v přepravě cestujících podle § 2 odst. 1 písm. c).

(2) Společné plnění povinností podle § 5 je vykázáno, pokud 2 nebo více zadavatelů nebo objednatelů, kteří mají v úmyslu plnit povinnosti podle § 4 společně, odešlou formulář podle odstavce 1

a) do 31. prosince 2025 za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025, nebo
b) do 31. prosince 2030 za období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030.

(3) Náhradní plnění povinností podle § 6 může zadavatel vykázat pouze sdělením Ministerstvu pro místní rozvoj, jde-li o veřejné zakázky, nebo objednatel sdělením Ministerstvu dopravy, jde-li o veřejné služby v přepravě cestujících. V tomto sdělení zadavatel nebo objednatel jednoznačně identifikuje vozidla, která byla předmětem přestavby, a uvede popis technických změn provedených na vozidle.

(4) Náhradní plnění povinností podle § 6 je vykázáno, pokud zadavatel nebo objednatel odešle sdělení podle odstavce 3 prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem

a) do 31. prosince 2025 za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025, nebo
b) do 31. prosince 2030 za období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030.

§ 9

Zpracování údajů o vykázaném plnění povinností

Na základě údajů vykázaných podle § 7 a 8 Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo dopravy vypočítá dosažené podíly nízkoemisních vozidel podle § 4 odst. 3 a 4 ve vztahu k jednotlivým zadavatelům nebo objednatelům a předá výsledky těchto výpočtů bez zbytečného odkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) včetně podkladů pro tento výpočet.

§ 10

Dozor

(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad.

(2) Zadavatel nebo objednatel je povinen do 15 pracovních dnů ode dne doručení výzvy předložit Úřadu

a) smlouvu na veřejnou zakázku a, je-li to ve výzvě požadováno, dokumenty vztahující se k jejímu uzavření včetně dokumentů, které jsou součástí dokumentace o zadávacím řízení,
b) smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a, je-li to ve výzvě požadováno, dokumenty vztahující se k jejímu uzavření včetně dokumentů, které jsou součástí dokumentace nabídkového řízení, nebo
c) technický průkaz silničního vozidla vykázaného podle § 8 odst. 3 nebo průkaz způsobilosti drážního vozidla, jde-li o vozidlo určené k provozu na dráze trolejbusové vykázané podle § 8 odst. 3.

(3) Povinnost podle odstavce 2 je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v elektronickém nástroji, který má certifikát shody podle § 213 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup po celou dobu řízení o přestupku až do jeho pravomocného skončení. Platí, že takové dokumenty a informace jsou autentické, a to i v případě, že byly původně vytvořeny mimo elektronický nástroj, který má certifikát shody podle § 213 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přestupky

§ 11

(1) Zadavatel nebo objednatel se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 4,
b) vykáže údaje podle § 8 odst. 3, které neodpovídají technickému průkazu silničního vozidla nebo průkazu způsobilosti drážního vozidla u vozidla určeného k provozu na dráze trolejbusové,
c) zmaří výkon dozoru Úřadu tím, že ani na základě jeho opakované výzvy podle § 10 odst. 2 nepředloží dokumenty, jejichž doručení je předmětem výzvy, nebo
d) nesplní povinnost podle § 10 odst. 2.

(2) Zadavatel se dopustí přestupku tím, že nesdělí Ministerstvu pro místní rozvoj údaje podle § 7 odst. 1.

(3) Centrální zadavatel se dopustí přestupku tím, že nesdělí Ministerstvu pro místní rozvoj údaje podle § 7 odst. 2.

(4) Objednatel se dopustí přestupku tím, že nepředloží Ministerstvu dopravy písemnou souhrnnou zprávu podle § 7 odst. 3.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč. 

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo odstavce 2, 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

§ 12

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.

(2) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném u Úřadu v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání. Ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích podle tohoto zákona nepoužijí.

(3) V případě přestupků podle tohoto zákona se § 13 odst. 1, § 15 až 17, 24, 25, § 35 písm. a), d) a e), § 38 písm. e), § 42, 45 a 48 až 50 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.

(4) Na řízení o přestupcích podle tohoto zákona se § 68 písm. b) a c), § 70, 71, 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d), g) a h) a § 95 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Tento zákon se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky uzavřené

a) v zadávacích řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, pokud bylo zadávací řízení na uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Tento zákon se nevztahuje na smlouvy na veřejné služby v přepravě cestujících, u kterých bylo

a) nabídkové řízení zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) jednání s dopravcem o přímém zadání zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Zadavatel nebo objednatel mohou písemně oznámit, že pro účely výpočtu podílů nízkoemisních vozidel podle § 4 odst. 1 písm. a) bodu 1, § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 a § 4 odst. 1 písm. c) bodu 1 mají být mezi vozidla zohledněná podle § 4 odst. 2 počítána také vozidla splňující podmínky podle § 4 odst. 2 ve vztahu ke smlouvám na

a) veřejné zakázky uzavřeným v zadávacích řízeních zahájených od 2. srpna 2021 nebo na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému, pokud bylo zadávací řízení na uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému zahájeno od 2. srpna 2021, nebo
b) veřejné služby v přepravě cestujících uzavřeným v nabídkových řízeních zahájených od 2. srpna 2021 nebo na základě jednání s dopravcem o přímém zadání zahájeném od 2. srpna 2021.

(4) Oznámení podle odstavce 3 musí být učiněno do 31. prosince 2025 zadavatelem vůči Ministerstvu pro místní rozvoj nebo objednatelem vůči Ministerstvu dopravy.

(5) Pokud zadavatel nebo objednatel učiní oznámení podle odstavce 3, považují se za vozidla vykázaná podle § 7 odst. 1 až 6 také vozidla vykázaná způsobem podle § 7 odst. 1 až 6 od 2. srpna 2021.

(6) Do doby nabytí účinnosti povinnosti používat formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek12) se povinnost podle § 7 odst. 1 považuje za splněnou, pokud jsou údaje zaslány provozovateli Věstníku veřejných zakázek v žádosti o uveřejnění formuláře podle podmínek stanovených v provozním řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek zveřejněném na jeho internetových stránkách.

§ 14

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 360/2022 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 360/2022 Sb.

Příloha č. 3 k zákonu č. 360/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ /ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.
2) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění.
3) Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ /ES, v platném znění.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti, v platném znění.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
8) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.
12) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/ /1986 („elektronické formuláře“).
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění.

E-shop

Pracovní poměr pedagogických pracovníků

Pracovní poměr pedagogických pracovníků

Michal Smejkal - C. H. Beck

Monografie se zaměřuje na tématiku pracovního poměru pedagogických pracovníků působících na veřejných školách v rámci regionálního školství. Publikace se po obecném vhledu do problematiky zabývá definicí pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti pedagogického ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.