Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


333

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2022

o zajištění dodávek plynu

Vláda nařizuje podle § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022  Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem

a) určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem,
b) stanoví povinnost nabídky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem pro zajištění dodávek plynu podle energetického zákona a tohoto nařízení vlády a
c) stanoví podmínky, za kterých vzniká
1. určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu zákazníkům a
2. obchodníkům s plynem s povinností nabídky plynu povinnost nabídky plynu určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem.

§ 2

Povinnost dodávky plynu pro zákazníky

(1) Určeným dodavatelem plynu je obchodník s plynem, kterému toto nařízení pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, ukládá povinnost dodávky plynu v rozsahu a za podmínek stanovených tímto nařízením.

(2) Povinnost dodávky plynu pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, má obchodník s plynem, který je

a) podle § 19g energetického zákona povinen zajišťovat dodávky plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, a to do odběrných míst uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci plynu podle § 12a odst. 1 energetického zákona,
b) podle § 19g energetického zákona a v rozsahu podle jiného právního předpisu1) povinen zajišťovat dodávky elektřiny v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, nejedná-li se o obchodníka s plynem podle písmene a), nebo
c) ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení v systému operátora trhu registrovaným dodavatelem plynu přiřazeným nejméně k 50 000 odběrných míst zákazníků registrovaných v systému operátora trhu, nejedná-li se o obchodníka s plynem podle písmene a) nebo b).

(3) Určený dodavatel plynu zajistí dodávku plynu každému zákazníkovi, který

a) jej o dodávku plynu do odběrného místa požádá,
b) spadá ve vztahu k odběrnému místu do kategorie zákazníků, pro které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci,
c) splní věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu do odběrného místa způsobem podle jiného právního předpisu1),
d) nemá pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, zajištěnou dodávku plynu do odběrného místa od jiného dodavatele plynu a
e) nemá právo na zajištění dodávky plynu do odběrného místa podle § 19g energetického zákona.

(4) Určený dodavatel plynu může odmítnout zajistit dodávku plynu zákazníkovi, který je vůči určenému dodavateli plynu v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku plynu nebo související služby.

(5) Pokud zákazník podle odstavce 3 požádá určeného dodavatele plynu o zajištění dodávek plynu do odběrného místa, sjedná určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Určený dodavatel plynu je povinen do 15 dnů od obdržení žádosti o zajištění dodávek plynu předložit zákazníkovi návrh smlouvy. Smlouva o dodávce plynu nebo smlouva o sdružených službách dodávky plynu podle věty první se sjednává na dobu určitou v trvání nejdéle do konce období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, pokud o to zákazník podle odstavce 3 požádá, nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v trvání nejdéle 1 měsíc, která začne běžet od počátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník podá výpověď ze smlouvy.

§ 3

Bezpečnostní standard dodávky plynu

V případě dodávky plynu určeným dodavatelem plynu podle tohoto nařízení se pro zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu neuplatní stanovený rozsah zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu uskladněním plynu v zásobnících plynu podle jiného právního předpisu2).

§ 4

Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu

(1) Obchodníkem s plynem s povinností nabídky plynu je obchodník s plynem, kterému toto nařízení pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, ukládá povinnost nabídky plynu pro zajištění dodávky plynu v rozsahu a za podmínek stanovených tímto nařízením.

(2) Povinnost nabídky plynu má obchodník s plynem, který má zajištěnou denní vstupní přepravní kapacitu pro dodávky plynu do České republiky pro rok 2023 ve výši nejméně 3 GWh a se kterým Česká republika sjednala podmínky, za kterých dodá do České republiky plyn pro zajištění dodávky plynu pro určené dodavatele plynu.

(3) Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu je povinen zveřejnit na svých internetových stránkách množství plynu, které použije podle dohody s Českou republikou nebo pokynu České republiky, je-li Česká republika podle smlouvy oprávněna takový pokyn obchodníkovi s plynem s povinností nabídky plynu udělit, pro splnění povinnosti nabídky plynu pro zajištění dodávky plynu podle tohoto nařízení, a to v členění po jednotlivých kalendářních měsících období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci. Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu je dále povinen zveřejnit na svých internetových stránkách údaje o celkovém množství plynu, které nabídnul určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem na základě jejich požadavků podle § 5.

§ 5

Povinnost nabídky plynu a zajištění dodávky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem

(1) Pokud o to určený dodavatel plynu požádá, je obchodník s plynem s povinností nabídky plynu povinen nabídnout určenému dodavateli plynu dodávku plynu pro plnění jeho povinností podle § 2 odst. 3 za podmínek stanovených v odstavci 2.

(2) Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu nabídne dodávku plynu určenému dodavateli plynu

a) na období kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém určený dodavatel požádá o zajištění dodávky plynu, nebo na období pozdějšího kalendářního měsíce, požádá-li tak určený dodavatel plynu, nebo na období trvání závazku ze smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu sjednané na dobu určitou,
b) v rozsahu předpokládané dodávky plynu, kterou na následující kalendářní měsíc nebo na jiné období trvání závazku ze smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, pokud je sjednaná smlouva na dobu určitou, bude určený dodavatel plynu dodávat zákazníkům podle § 2 odst. 3, a
c) za cenu za dodávku plynu ve výši odpovídající indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika.

(3) Pokud určený dodavatel plynu požádá o dodávku plynu pro zajištění dodávky plynu zákazníkům nejpozději 10 dnů před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém se má dodávka uskutečnit, nabídne obchodník s plynem s povinností nabídky plynu bez zbytečného odkladu, nejpozději však 8 pracovních dnů před začátkem tohoto kalendářního měsíce. Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu nabídne určenému dodavateli plynu dodávku plynu v požadovaném rozsahu nebo v rozsahu sníženém podle § 6 odst. 1 a s rovnoměrným průběhem dodávky plynu pro následující kalendářní měsíc nebo jiné období trvání závazku ze smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, pokud je sjednaná smlouva na dobu určitou. Pokud určený dodavatel plynu nepřijme nabídku na dodávku plynu podle věty první do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení, povinnost nabídky plynu na následující kalendářní měsíc zaniká.

(4) Nedohodnou-li se obchodník s plynem s povinností nabídky plynu a určený dodavatel plynu jinak, sjedná obchodník s plynem s povinností nabídky plynu dodávku plynu určenému dodavateli plynu za standardizovaných smluvních podmínek na trhu s plynem vypracovaných Evropskou federací obchodníků s energiemi.

(5) Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu dále nabídne plyn určenému dodavateli plynu v rozsahu a za podmínek podle odstavce 2 i v případě, že určený dodavatel plynu požádá o dodávku plynu pro zajištění dodávky plynu zákazníkům po uplynutí termínu podle odstavce 3, nejpozději však 5 pracovních dnů před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém se má dodávka plynu uskutečnit, pokud požadavky určených dodavatelů plynu vyhodnocené postupem podle odstavců 2 až 4 nepřesahují množství plynu, které obchodník s plynem s povinností nabídky plynu stanovil na následující kalendářní měsíc. Požadavky určených dodavatelů plynu podané po uplynutí termínu podle odstavce 3 vypořádává obchodník s plynem s povinností nabídky plynu podle pořadí, v jakém byly podány.

(6) Přesahují-li požadavky určených dodavatelů plynu a obchodníků s plynem, kteří jsou povinni zajišťovat dodávky plynu zákazníkům podle § 19g energetického zákona, množství plynu, které obchodník s plynem s povinností nabídky plynu stanovil na následující kalendářní měsíc, sníží množství nabízeného plynu pro jednotlivé obchodníky s plynem poměrně podle velikosti požadavků obchodníků s plynem.

(7) Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu má dále povinnost nabídky plynu ve vztahu k obchodníkovi s plynem, který je povinen zajišťovat dodávky plynu zákazníkům podle § 19g energetického zákona. Ustanovení odstavců 1 až 6 se použijí obdobně.

§ 6

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 9. listopadu 2023.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.


1) Nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.
2) § 11 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.