Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


328

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2022

o zárukách původu energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) a ac) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku (dále jen „výrobna energie“) v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,
b) rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,
c) naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,
d) postupy, termíny a podmínky pro vydání a převody,
e) náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,
f) způsob převodu záruky původu prováděného elektronicky,
g) pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a
h) způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

§ 2

Registrace výrobny energie pro vydání záruky původu energie

(1) Výrobce energie pro účely vydání záruky původu energie registruje výrobnu energie v systému operátora trhu v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 1, výrobce energie v systému operátora trhu tyto údaje pro účely vydání záruky původu neprodleně po jejich změně aktualizuje.

§ 3

Rozsah předávaných údajů operátorovi trhu pro vydání záruky původu energie a jejich ověřování

Výrobce energie předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje potřebné pro vydání záruky původu energie za uplynulý kalendářní měsíc do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

§ 4

Postupy, termíny a podmínky pro vydání a převod záruky původu a náležitosti žádosti o vydání a převod záruky původu

(1) Vydání záruky původu energie, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze po založení účtu v evidenci záruk původu.

(2) O záruku původu energie žádá výrobce energie u operátora trhu elektronicky na základě údajů v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výrobce energie může požádat operátora trhu o vydávání maximálního dostupného množství záruk původu energie za danou výrobnu energie za určené období nebo o automatické převádění automaticky vydaných záruk původu energie na jiný účet v evidenci záruk původu, než je účet výrobce energie. Požadavek na automatické vydávání nebo automatické převádění záruk původu může výrobce energie kdykoliv ukončit v evidenci záruk původu.

(3) Záruku původu elektřiny nebo záruku původu biometanu vydá operátor trhu nejdříve po ukončení měsíčního vypořádání odchylek podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo pravidla trhu s plynem.

(4) Převod záruky původu energie provede operátor trhu prostřednictvím evidence záruk původu na základě žádosti držitele účtu o převod záruky původu energie, která obsahuje údaje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) Záruka původu energie obsahuje

a) označení, název a umístění výrobny energie,
b) informaci o tom, zda se záruka původu energie vztahuje na elektřinu, biometan, pokročilý biometan, teplo, teplo z jaderného zařízení nebo vodík,
c) primární zdroj energie a typ výrobny energie,
d) instalovaný nebo energetický výkon výrobny energie,
e) datum zprovoznění výrobny energie,
f) informaci o využití investiční podpory nebo jiné formy podpory, určení druhu režimu podpory a rozsah těchto podpor,
g) časové období výroby energie, na které se vztahuje vydaná záruka původu energie,
h) datum a zemi vydání záruky původu energie,
i) jedinečné identifikační číslo vydané záruky původu energie,
j) množství energie, na které je vydaná záruka původu energie, a
k) označení dokladu prokazující splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů podle zákona.

§ 5

Pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu

(1) Dodavatel plynu předloží operátorovi trhu v evidenci záruk původu žádost o převod záruky původu pokročilého biometanu podle § 45c odst. 3 a 4 zákona, a to podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce, do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k jejímu vydání. Součástí žádosti je prohlášení dodavatele plynu, které obsahuje informaci o jeho celkové dodávce zemního plynu a biometanu, která nezahrnuje zkapalněný zemní plyn anebo zkapalněný biometan, do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice za kalendářní měsíc výroby energie, na který byla záruka původu pokročilého biometanu vydána. Množství záruk původu pokročilého biometanu, o jejichž převod podle tohoto odstavce dodavatel plynu žádá, nesmí překročit výši jeho celkové dodávky zemního plynu a biometanu uvedené v prohlášení podle věty druhé.

(2) Převod záruk původu pokročilého biometanu realizuje operátor trhu podle § 45c odst. 3 a 4 zákona prostřednictvím evidence záruk původu na základě žádosti o převod záruky původu pokročilého biometanu, kterou obdržel podle odstavce 1.

§ 6

Způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu

Operátor trhu stanoví podíl dodávky zemního plynu a biometanu jednotlivých dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice. Podíl podle věty první stanoví operátor trhu v kalendářním měsíci jako poměr celkové dodávky zemního plynu a biometanu jednotlivého dodavatele plynu, kterou tento dodavatel uvedl v žádosti o převod záruky původu podle § 5, a součtu celkových dodávek zemního plynu a biometanu ze všech obdržených žádostí o převod záruky původu podle § 5 od všech dodavatelů plynu.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
2. Vyhláška č. 360/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2022  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2022  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 328/2022  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.