Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 316/2022 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2022, částka 146, ze dne 31. 10. 2022

316

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2022

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 zákona:

§ 1

Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná (dále jen „zdroj“), okres Český Krumlov, katastrální území Frymburk, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně zahrnuje zdroj a jeho nejbližší okolí. Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranné pásmo I. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně hydraulických poměrů zdroje a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranné pásmo II. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranném pásmu I. stupně smějí být prováděny pouze činnosti, které jsou nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje. Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno

a) provádět odvodňovací práce, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, včetně úprav koryt povrchových toků,
b) budovat a provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologických procesů manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, zejména s látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vod, s persistentními sloučeninami, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, s fluoridy, amoniakem a dusitany, biocidními látkami a látkami na ochranu rostlin a lesa a manipulace s látkami ropného původu,
c) zakládat a provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,
d) provádět zemní práce porušující zemní pokryv s výjimkou prací souvisejících s těžbou peloidu,
e) provádět činnosti, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev,
f) těžit nerostné suroviny včetně těžby rašeliny, která není prohlášena za zdroj,
g) provádět zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu,
h) pást hospodářská zvířata,
i) vyrábět, používat a přepravovat toxické látky,
j) znečišťovat horninové prostředí včetně kvartérních sedimentů a půdních vrstev vypouštěním odpadních vod do vod podzemních, aplikací tekutých čpavkových hnojiv, kejdy skotu a prasat nebo aplikací průmyslových hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin, vyvážením žump, vypouštěním, vyléváním nebo odkapáváním do půdy nebo povrchových vod kapalin ze siláže nebo jiných kapalin, které by mohly negativně ovlivnit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod,
k) vypouštět vody kontaminované látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod do staveb k vodohospodářským melioracím pozemků,
l) provádět změny v režimu průtoku vod zdrojem a jeho okolím, které by vedly k jeho negativnímu ovlivnění,
m) odebírat povrchové vody, na které je vázáno vydání povolení podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou již povolených odběrů,
n) provádět trhací práce,
o) provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem s výjimkou průzkumných a výzkumných prací pro potřeby využívání zdroje,
p) tábořit mimo vyhrazená místa,
q) používat chemické posypové materiály na pozemních komunikacích, které by mohly způsobit kontaminaci povrchových vod a horninového prostředí včetně kvartérních vrstev,
r) umísťovat stabilní stavební a jiné stroje a vrtné soupravy, u nichž je využíváno tekutých provozních hmot, pokud nejsou vybaveny zařízením, které zabrání únikům tekutých paliv, olejů, mazadel, chladicích kapalin a jiných provozních hmot do horninového prostředí, nebo
s) parkovat motorová vozidla mimo vyhrazená parkoviště.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 316/2022  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 316/2022  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 316/2022  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 735 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ...

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.