Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


313

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2022,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č.  291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007  Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č.  354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019  Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb., vyhlášky č. 563/2020 Sb., vyhlášky č. 243/2021 Sb. a vyhlášky č. 482/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.5 písm. a) se číslo „2,9495“ nahrazuje číslem „3,0616“, číslo „1,7569“ se nahrazuje číslem „1,8237“ a číslo „2,3718“ se nahrazuje číslem „2,4619“.

2. V příloze v Kapitole 4 se v bodu 36 slova

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

zrušují.

3. V příloze v Kapitole 4 se pod nadpis bodu 37 vkládá věta, která zní:
„Výkony autorských odborností 807 a 823 jsou určeny pro autorské odbornosti pracovišť 807 a 823 podle rozsahu poskytované péče.“.

4. V příloze v Kapitole 4 bodu 42.3 se slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

5. V příloze v Kapitole 4 bod 45 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

6. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 28 vkládá položka 29, která zní:

„29. 00043 je Ošetřovací den v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí doba poskytované péče min. 6 hodin“.
Dosavadní položky 29 až 47 se označují jako položky 30 až 48.

7. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00042 vkládá položka 00043, která zní: 

00043 1250
“.

8. V příloze v Kapitole 5 bodu 7.1.7. se slova „se záznamovým zařízením“ zrušují.

9. V příloze v Kapitole 5 bodu 7.1.8. se slova „pro přijetí pacienta“ zrušují.

10. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.10. doplňuje bod 7.1.11., který zní: 

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze v Kapitole 7 se ve větě první slova „ , s výjimkou výkonů přepravy dle kapitoly 8, není“ nahrazují slovem „je“.

12. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „33,94-110,26“ nahrazuje textem „35,23-114,45“.

14. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se číslo „203,54“ nahrazuje číslem „211,27“.

15. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15028 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 57289,65“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 57253,54“.

16. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15030 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 872,45“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 836,34“.

17. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 výkony č. 15050 zní: 

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

18. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15050 vkládá výkon č. 15052, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se v popisu výkonu č. 15060 za slova „se o výkony č.“ vkládají slova „15028, 15030, 15050, 15052,“.

20. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15101 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 568,45“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 511,29“.

21. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15103 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 568,45“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 511,29“.

22. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15105 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 569,16“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 512,00“.

23. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15107 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 569,16“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 512,00“.

24. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15401 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 366,08“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 342,03“.

25. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15403 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 478,73“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 460,68“.

26. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15404 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 510,69“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 483,61“.

27. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15406 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO +1263,31“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 1221,18“.

28. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15410 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 3153,39“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 3147,39“.

29. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se ve výkonu č. 15430 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 459,17“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 438,11“.

30. V příloze v Kapitole 109 – revmatologie se za výkon č. 19023 vkládá výkon č. 19200, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

31. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 se za výkon č. 17320 vkládá výkon č. 17519, který zní: 

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

32. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se v popisu výkonu č. 25137 slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 741,33“ nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 1971,04“.

33. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se z popisu výkonu č. 25213 věta druhá zrušuje.

34. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie výkon č. 36022 zní: 

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

35. V příloze v Kapitole 403 – radiační onkologie se za výkon č. 43023 vkládá výkon č. 43050, který zní: 

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

36. V příloze v Kapitole 403 – radiační onkologie se do popisu výkonu č. 43113 doplňuje věta „V případě kožních nádorových afekcí lze vykázat 5/1 ozařovací cyklus.“ a slova „OF: 1/1 cyklus“ se nahrazují slovy „OF: 1/1 ozařovací cyklus“.

37. V příloze v Kapitole 403 – radiační onkologie se za výkon č. 43113 vkládá výkon č. 43210, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

38. V příloze v Kapitole 403 – radiační onkologie se za výkon č. 43425 vkládá výkon č. 43434, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

39. V příloze v Kapitole 403 – radiační onkologie se za výkon č. 43515 vkládají výkony č. 43601, 43603 a 43605, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

40. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se výkon č. 51235 zrušuje.

41. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie – skupina 2 se výkon č. 51237 zrušuje.

42. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie – skupina 2 se za výkon č. 51239 vkládají výkony č. 51283, 51285, 51287 a 51289, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

43. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 51311 vkládá výkon č. 51319, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

44. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 51765 vkládají výkony č. 51767 a 51800, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

45. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie - skupina 3 se za výkon č. 55241 vkládá výkon č. 55245, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

46. V příloze v Kapitole 517 – hrudní chirurgie – skupina 1 se v popisu výkonu č. 57243 věta poslední zrušuje.

47. V příloze v Kapitole 537 – hrudní chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 57251 vkládá výkon č. 57262, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

48. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61117 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

49. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61117 vkládá výkon č. 61118, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

50. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61131 vkládá výkon č. 61133, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

51. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61135 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

52. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61135 vkládá výkon č. 61136, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

53. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61147 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

54. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61147 vkládá výkon č. 61148, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

55. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61149 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

56. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61149 vkládá výkon č. 61150, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

57. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61151 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

58. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61151 vkládá výkon č. 61152, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

59. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkony č. 61209 a 61219 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

60. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkony č. 61227 a 61233 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

61. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkony č. 61245, 61247, 61253 a 61255 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

62. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61409 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

63. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se výkon č. 61133 zrušuje.

64. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 výkon č. 61139 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

65. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se za výkon č. 61139 vkládá výkon č. 61140, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

66. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 výkony č. 61215, 61217 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

67. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 výkon č. 61231 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

68. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 výkon č. 66431 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

69. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se v popisu výkonu č. 66837 v tabulce nositelů text „L2“ nahrazuje textem „L3“, index „INDX 2“ se nahrazuje indexem „INDX 3“ a slova „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 205,44“ se nahrazují slovy „Bodová hodnota: Σni = 1(Ii * MSi * ČNi) + ČV * RO + 1764,61“.

70. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkon č. 66419 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

71. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkon č. 66433 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

72. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkon č. 66437 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

73. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71023 vkládají výkony č. 71031, 71032, 71033, 71034, 71035 a 71036, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

74. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie výkon č. 71111 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

75. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se na konci popisu výkonu č. 71112 doplňuje věta „Oboustranný výkon.“.

76. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se v popisu výkonu č. 72115 v tabulce nositelů text „L2“ nahrazuje textem „L3“ a index „INDX 2“ se nahrazuje indexem „INDX 3“.

77. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie výkon č.  73023 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

78. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie výkony č.  73028 a 73029 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

79. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 se za výkon č. 75323 vkládá výkon č. 75324, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

80. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 se výkon č. 75329 zrušuje.

81. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75335 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

82. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 se za výkon č. 75337 vkládá výkon č. 75338, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

83. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 se výkony č. 75339 a 75437 zrušují.

84. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 se před výkon č. 75347 vkládají výkony č. 75329, 75339, 75340 a 75342, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

85. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 se za výkon č. 75427 vkládají výkony č. 75437 a 75438, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

86. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se výkon č. 81239 zrušuje.

87. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81771 vkládá výkon č. 81772, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

88. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se za výkon č. 89337 vkládá výkon č. 89342, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

89. V příloze v Kapitole 816 – laboratoř lékařské genetiky se za výkon č. 94239 vkládají výkony č. 94297 a 94298, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

90. V příloze se na konci Kapitoly 818 – laboratoř hematologická doplňují výkony č. 96898 a 96899, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

91. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se ve výkonu č. 87213 slova „OF: 12/1 týden, 25/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 20/1 týden, 25/1 rok“.

92. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se ve výkonu č. 87217 slova „OF: 20/1 týden, 40/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 50/1 týden, 80/1 rok“.

93. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se za výkon č. 87445 vkládá výkon č. 87446, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

94. V příloze se na konci Kapitoly 823 – laboratoř patologie doplňují výkony č. 87700 a 87701, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

E-shop

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023

Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této publikaci komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků. Řešená témata Autor uvádí řadu praktických příkladů týkajících se sjednání nebo zjištění ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

V pořadí již 4. vydání komentáře zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů reaguje na novelizace zákona, které proběhly od roku 2019, zejména v souvislosti s poskytováním služebního volna při ...

Cena: 899 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.