Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


312

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2022,

kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona

Čl. I

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb., vyhlášky č. 610/2020 Sb. a vyhlášky č. 358/2021 Sb., se mění takto:

1. Úvodní věta zní:„Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č.  609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb., a podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.“ nahrazuje větami „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.“.

3. V příloze č. 1 části III písmenu A. se řádek s přídavným kódem R008 zrušuje.

4. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R017 se slovo „zákona“ nahrazuje slovy „k zákonu“.

5. V příloze č. 1 části IV se řádek s kódem 95ZP a řádek s kódem 9N01 zrušují.

6. V příloze č. 1 části V se řádek s kódem 06B zrušuje.

7. V příloze č. 1 části V u kódu 08B se slova „náhradních výrobků“ nahrazují slovy „náhradních produktů“.

8. V příloze č. 1 části V se řádek s kódem 07C zrušuje.

9. V příloze č. 1 části V u kódu 11C a kódu 12C se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“.

10. V příloze č. 1 části V u kódu 16C se text „54NR1186“ nahrazuje textem „54 NR1186“.

11. V příloze č. 1 části V u kódu 39C se text „§ 71f“ nahrazuje textem „§ 71 odst. 2 písm. j) bod 6“.

12. V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo „dovozního“ zrušuje.

13. V příloze č. 1 části V u kódu 01F, kódu 02F, kódu 03F a kódu 070 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

14. V příloze č. 1 části V u kódu 21F a kódu 22F se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. e)“.

15. V příloze č. 1 části V u kódu 0M0 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

16. V příloze č. 1 části V u kódu 0N0 se text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. f)“ a slova „a dovoz elektřiny“ se nahrazují slovy „ , elektřiny, tepla nebo chladu“.

17. V příloze č. 1 části V u kódu 0Z0 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

18. V příloze č. 1 části V u kódu 3F3, kódu 3G3 a kódu 3H4 se slovo „úplné“ zrušuje.

19. V příloze č. 1 části V se za kód 3F3 vkládá nový kód 3F4, který zní:

3F4
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. f) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 4 písm. a) zákona o DPH. 0
“.

20. V příloze č. 1 části V se za kód 3G3 vkládá nový kód 3G4, který zní:

3G4
Vyjadřuje nárok na osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. g) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 4 písm. c) zákona o DPH. 0
“.

21. V příloze č. 1 části V u kódu 3J4 se slovo „úplné“ a slova „současně i nárok na osvobození“ zrušují.

22. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční

Čl. II

Příloha vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb., zní:

„Příloha k vyhlášce č. 454/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2022 a skončily přede dnem 31. prosince 2022, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Čl. IV

Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění vyhlášky č. 437/2021  Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. Přílohy č. 5 až 11 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů

Čl. VI

Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb. a vyhlášky č. 437/2021 Sb., se mění takto:

1. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

2. Přílohy č. 5 až 8 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 525/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2022 a skončily přede dnem 31. prosince 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.