Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


273

ZÁKON

ze dne 6. září 2022,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009  Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb. a zákona č. 364/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g)   prahem škodlivosti hodnota populační hustoty škodlivého organismu na pozemku nebo v objektu, při které je ekonomicky odůvodněné provést ochranné opatření, aby se na tomto pozemku nebo v objektu omezil negativní vliv škodlivého organismu na snížení výnosu nebo kvality rostlin nebo rostlinných produktů,
h)   kalamitním prahem škodlivého organismu hodnota populační hustoty škodlivého organismu na pozemku nebo v objektu, při které v důsledku negativního vlivu tohoto organismu dochází k významnému snížení výnosu nebo kvality rostlin nebo rostlinných produktů, k ohrožení životního prostředí většího rozsahu nebo vzniká riziko ohrožení zdraví lidí anebo zvířat,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena i) až k).

2. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   zveřejňuje prahy škodlivosti a bez zbytečného odkladu aktuální informace o výskytu škodlivých organismů včetně upozornění na dosažení jejich prahů škodlivosti a“.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prahy škodlivosti Ústav zveřejňuje po posouzení, které vychází ze současného vědeckého poznání a s přihlédnutím k doporučení Rostlinolékařské rady Ministerstva zemědělství. Při svém posouzení Ústav hodnotí zejména

a)   míru možných výnosových ztrát působených škodlivým organismem,
b)   biologii škodlivého organismu a biologii rostliny, kterou tento škodlivý organismus může napadnout nebo poškodit, a
c)   citlivost vývojových fází rostliny na napadení nebo poškození škodlivým organismem.“.

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Kalamitní práh a kalamitní stav škodlivého organismu

(1) Seznam škodlivých organismů, které opakovaně dosahují kalamitního prahu, a jejich kalamitní prahy stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Dosažení nebo překročení kalamitního prahu škodlivého organismu jiného než stanoveného podle odstavce 1 Ústav konstatuje na základě vlastního posouzení, je-li to odůvodněno současným vědeckým poznáním. Při svém posouzení Ústav hodnotí zejména

a)   schopnost a rychlost škodlivého organismu způsobit hospodářsky významnou škodu na porostech pěstovaných rostlin nebo ohrozit zdraví lidí, zvířat anebo životní prostředí na základě biologických a epidemiologických vlastností škodlivého organismu a
b)   dostupnost a účinnost metod na snížení populační hustoty škodlivého organismu.

(3) Po zjištění dosažení nebo překročení kalamitního prahu škodlivého organismu podle odstavce 1 nebo 2 Ústav posoudí možný územní rozsah hospodářsky významné škody na porostech pěstovaných rostlin nebo ohrožení zdraví lidí, zvířat anebo životního prostředí. Hrozí-li na rozsáhlém území vznik hospodářsky významné škody nebo ohrožení zdraví lidí, zvířat anebo životního prostředí, Ústav

a)   vydá nařízení postupem podle § 76 odst. 2 vět druhé až čtvrté, kterým vyhlásí kalamitní stav škodlivého organismu a vymezí území, na které se kalamitní stav škodlivého organismu vztahuje (dále jen „dotčené území“),
b)   provádí po dobu platnosti nařízení podle písmene a) v dotčeném území průzkum výskytu škodlivého organismu tak, aby byly vhodnými metodami, ve vhodných intervalech a v dostatečném rozsahu sledovány změny jeho populační hustoty, a výsledky tohoto průzkumu zveřejňuje a
c)   nařídí při zohlednění podmínek ochrany lidského zdraví a životního prostředí v dotčeném území mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 2 písm. b), pokud tak bude možné zastavit nebo omezit šíření škodlivého organismu z dotčeného území.

(4) Dotčené území Ústav vymezí zejména na základě

a)   biologických a epidemiologických vlastností škodlivého organismu, zejména jeho schopnosti a rychlosti šíření,
b)   počtu druhů rostlin, které je škodlivý organismus schopen napadnout nebo poškodit, a
c)   dostupnosti a účinnosti metod na snížení populační hustoty škodlivého organismu.“.

5. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Informace týkající se rostlinolékařského pasu, které má oprávněný provozovatel zaznamenat podle čl. 69 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2016/2031, stanoví prováděcí právní předpis.“.

6. V § 15 odst. 1 se slovo „vystaví“ nahrazuje slovem „vydá“ a slova „nebo náhradní rostlinolékařský pas“ se zrušují.

7. V § 31a odst. 2 se slova „a datum výroby výrobce formulace“ nahrazují slovy „ , datum výroby výrobce formulace a dvourozměrný čárový kód, je-li tímto kódem přípravek označen,“ a na konci odstavce se doplňují věty „Dvourozměrným čárovým kódem se pro účely tohoto zákona rozumí standardizovaný datový nosič, který umožní kódování jedinečného identifikátoru. Jedinečným identifikátorem se pro účely tohoto zákona rozumí definovaná kombinace strukturovaných dat umožňující interoperabilitu a sledovatelnost v distribučním řetězci.“.

8. V § 35 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

9. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   rozhodnutí o povolení přípravku je platné, ale schválení účinné látky pozbylo platnosti a není vedeno řízení o obnovení schválení účinné látky nebo obnovení povolení přípravku, nebo
g)   platnost schválení účinné látky přípravku byla obnovena, ale žádost o související obnovu povolení přípravku nebo související dokumentace nebyla podána v termínu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67).“.

10. V § 37 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , které vydá způsobem podle § 76 odst. 2 vět druhé až čtvrté“.

11. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38

Vzájemné uznávání povolení

V případě vzájemného uznávání povolení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se nevyžaduje vydání závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví.“.

12. V § 38b odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Pokud je přípravek pro dané použití povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh v členském státě, který patří do stejné zóny pro povolení přípravků jako Česká republika, Ústav takový přípravek povolí pro dané použití pro vlastní potřebu formou vzájemného uznávání nebo vzájemného uznávání rozšířeného povolení na menšinová použití.

(2) Při povolení podle odstavce 1 se přebírají závěry posouzení vlivů na zdraví lidí členského státu, kde je přípravek povolen, a nevyžaduje se závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

(3) Povolení přípravku pro jeho použití podle odstavce 1 vydá Ústav nařízením způsobem podle § 76 odst. 2 vět druhé až čtvrté.“.

13. V § 38b odst. 4 se slova „nebo 2“ zrušují.

14. V § 46 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „nebo přípravků“ nahrazují slovem „přípravků“ a na konci textu bodu se doplňují slova „ , nebo přípravků nebo pomocných prostředků, které nejsou povoleny Ústavem“.

15. V § 46 odst. 2 se slova „Profesionální uživatel“ nahrazují slovy „Osoba uvedená v odstavci 1“ a slovo „obdržel“ se nahrazuje slovem „obdržela“.

16. V § 46b se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Přípravek pro profesionální uživatele, který je uváděn na trh, musí být viditelně označen dvourozměrným čárovým kódem. Technickou specifikaci jedinečného identifikátoru a čárového kódu a výčet v nich obsažených informací stanoví prováděcí právní předpis.“.

17. V § 46c odst. 1 se na konci písmene o) slovo „a“ zrušuje.

18. V § 46c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   vést záznamy o přípravcích pro profesionální uživatele označených dvourozměrným čárovým kódem, které registrovaný distributor uvádí na trh, skladuje, označuje nebo vrací svému dodavateli, v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými dvourozměrnými čárovými kódy a dálkový přenos požadovaných údajů do úložiště dat vedeného podle § 60a, a uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 5 let od jejich vzniku.“.

19. V § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty se doplňují slova „nebo nařízením Ústavu vydaným podle § 38b“.

20. V § 49 odst. 4 se slova „spotřebě účinných látek, které jsou v přípravcích obsaženy,“ nahrazují slovy „množství účinných látek obsažených ve spotřebovaných přípravcích a v přípravcích uvedených na trh“.

21. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „na pozemku, který je součástí honitby“ a slova „uživateli honitby40) a“ včetně poznámky pod čarou č. 40 zrušují.

22. V § 51 odst. 2 se slova „minimálně 48 hodin“ nahrazují slovy „nejpozději 2 dny“ a za slova „chovatelům včel“ se vkládají slova „ , jejichž adresa elektronické pošty je uvedena v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství,“.

23. V § 51 odst. 5 se slova „nebo ryb“ nahrazují slovy „ , ryb nebo jiného necílového organismu“ a za slovo „Ústavu“ se vkládají slova „ , České inspekci životního prostředí“.

24. V § 51 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a odstavce 2“.

25. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za leteckou aplikaci přípravku se pro účely tohoto zákona nepovažuje aplikace přípravku ve formě granulí nebo kapslí bezpilotním letadlem z výšky nepřekračující 5 metrů nad pozemkem.“.

26. V § 52 odst. 4 písm. c) se za slovo „je“ vkládají slova „klasifikován jako“, slovo „organismy“ se nahrazuje slovem „orgány“ a slova „nebo toxický nebo vysoce toxický, karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, nebo senzibilující dýchací cesty, který byl uveden na trh podle chemického zákona“ se zrušují.

27. V § 54 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Distributor pomocného prostředku, který hodlá uvést na trh pomocný prostředek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 [dále jen „nařízení (EU) 2019/515“], je povinen před jeho prvním uvedením na trh v České republice zaslat Ústavu oznámení o uvedení tohoto vzájemně uznaného pomocného prostředku na trh.

(4) Oznámení podle odstavce 3

a)   má formu prohlášení pro vzájemné uznávání podle nařízení (EU) 2019/515, nebo
b)   obsahuje alespoň
1. obchodní název vzájemně uznaného pomocného prostředku,
2. obchodní název výrobce nebo distributora vzájemně uznaného pomocného prostředku,
3. stručný popis a určení vzájemně uznaného pomocného prostředku a
4. členský stát, v němž je vzájemně uznaný pomocný prostředek uveden na trh v souladu s právními předpisy.“.

28. V § 54d odst. 1 se za slova „§ 35 odst. 2, 5 a 6“ vkládá text „ , § 37“.

29. V § 60 odstavec 4 zní:

„(4) Distributoři jsou povinni zasílat údaje podle § 60a odst. 2 o přípravcích pro profesionální uživatele označených dvourozměrným čárovým kódem prostřednictvím dálkového přístupu do úložiště dat vedeného podle § 60a. Způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání údajů stanoví prováděcí právní předpis.“.

30. V § 60 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Profesionální uživatelé jsou povinni vést záznamy o používání přípravků88) nebo pomocných prostředků při podnikání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami nebo v elektronické podobě za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy v elektronické podobě musí být vedeny ve strojově čitelném formátu. Za rovnocenné se považuje vedení záznamů v evidenci hnojiv vedené pro účely zákona o hnojivech nebo, jde-li o použití feromonů nebo repelentů proti okusu zvěří, v evidenci vedené pro účely lesního hospodářství. Obsah a rozsah záznamů o používání přípravků nebo pomocných prostředků stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou záznamu o ověření účinnosti opatření, který se provede podle účinku použitého přípravku nebo pomocného prostředku. Pokud je aplikace přípravku nebo pomocného prostředku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které nevlastní ani jiným způsobem neužívá, povinnost vést záznamy má také uživatel tohoto pozemku.

(7) Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství jsou povinni záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků, pokud nejsou vedeny v elektronické podobě, převést do elektronické podoby umožňující jejich následné elektronické zpracování a předávat je Ústavu v elektronické podobě do konce měsíce následujícího po aplikaci způsobem a ve formátu stanoveném prováděcím právním předpisem.“.

31. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:

㤠60a

Úložiště dat

(1) Úložiště dat je informačním systémem veřejné správy o uvádění přípravků pro profesionální uživatele na trh, který zřizuje a spravuje ministerstvo.

(2) V úložišti dat jsou k jednotlivým přípravkům pro profesionální uživatele vedeny následující údaje:

a)   jedinečný identifikátor, obchodní název, číslo šarže a datum výroby výrobce formulace přípravku,
b)   obchodní firma nebo název dodavatele přípravku nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud dodavatel přípravku není zapsán do obchodního rejstříku, adresa sídla nebo místa podnikání dodavatele přípravku, popřípadě jeho identifikační číslo, přijaté množství přípravku a datum přijetí přípravku,
c)   obchodní firma nebo název odběratele přípravku nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud odběratel přípravku není zapsán do obchodního rejstříku, adresa sídla nebo místa podnikání odběratele přípravku, popřípadě jeho identifikační číslo, dodané množství přípravku a datum dodání přípravku a
d)   obchodní firma nebo název distributora poskytujícího údaje nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud distributor není zapsán do obchodního rejstříku, adresa sídla nebo místa podnikání distributora poskytujícího údaje a registrační číslo přidělené Ústavem, popřípadě identifikační číslo distributora poskytujícího údaje.“.

32. V § 71 písm. c) se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovy „Ministerstva zemědělství“.

33. V § 71 písm. j) se slova „ve Věstníku Ministerstva zemědělství a“ zrušují.

34. V § 73 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

35. V § 73 odst. 1 se za slovo „obvodech“ vkládají slova „v přenesené působnosti“.

36. V § 73 se odstavec 3 zrušuje.

37. V § 76 odst. 2 písm. b) se slovo „přemnožení“ nahrazuje slovem „stavu“.

38. V § 76 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.

39. V § 76 odst. 7 a 8, § 76 odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 76 odst. 10 úvodní části ustanovení se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

40. § 76a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 53 až 53c zrušuje.

41. V § 79e odst. 1 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

42. V § 79e se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:

„n)   jako držitel povolení nevyznačí na obalu přípravku prodlouženou dobu použitelnosti nebo nesplní některou z povinností vztahujících se k oznámení podle § 47,
o)   jako distributor pomocného prostředku nesplní oznamovací povinnost podle § 54 odst. 3 nebo 4, nebo
p)   při pořádání kurzu organizovaného zaměstnavatelem nesplní povinnost podle § 86 odst. 1 nebo § 86b odst. 3.“.

43. V § 79g odst. 1 písm. v) se slovo „nebo“ zrušuje.

44. V § 79g se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   jako distributor nesplní oznamovací povinnost týkající se zasílání údajů o přípravcích pro profesionální uživatele označených dvourozměrným čárovým kódem podle § 60 odst. 4 nebo některou z povinností stanovených prováděcím právním předpisem vydaným k jeho provedení.“.

45. V § 79i odst. 1 se text „§ 73 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 73 odst. 1“.

46. V § 82 odst. 2 písm. a) se text „§ 5 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1“.

47. V § 86 odst. 1 se slova „do konce kalendářního roku, v němž proškolená osoba kurz absolvovala“ nahrazují slovy „po dobu 1 roku“ a věta osmá se nahrazuje větou „K poskytování znalostí v rámci tohoto kurzu je oprávněn držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně.“.

48. V § 86 odst. 2 se slovo „Ústav“ nahrazuje slovy „vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem“ a slova „splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo § 82 odst. 6, nebo“ se zrušují.

49. V § 86 odst. 3 písm. c) se slova „a zaměstnavatelem organizované kurzy k doplnění znalostí pro aplikaci přípravků podle § 86 odst. 1“ zrušují.

50. V § 86 odstavec 4 zní:

„(4) Vzdělávací zařízení prodlouží platnost osvědčení druhého stupně a Ústav prodlouží platnost osvědčení třetího stupně o dalších 5 let od uplynutí data platnosti dosavadního osvědčení na základě žádosti držitele osvědčení podané před uplynutím doby jeho platnosti, pokud žadatel v posledních 12 měsících platnosti původního osvědčení splnil podmínky prodloužení platnosti osvědčení podle odstavce 2 nebo 3. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně se podává vzdělávacímu zařízení. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně se podává Ústavu přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u kterého žadatel absolvoval doplňující školení; toto vzdělávací zařízení v takovém případě neprodleně postoupí žádost Ústavu spolu s dokladem o absolvování doplňujícího školení.“.

51. V § 86a odst. 1 písm. a) a b) se slova „k osvědčení prvního stupně“ zrušují.

52. V § 86a odst. 1 písm. c) a d) se slova „prvního stupně“ zrušují.

53. V § 86a odst. 2 úvodní části ustanovení se čárka za slovem „kurzů“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a kurzů organizovaných zaměstnavatelem“ se zrušují.

54. V § 86a odst. 2 závěrečné části ustanovení se za slovem „lidí“ vkládají slova „v rámci základních kurzů a doplňujících školení“.

55. V § 86b odstavec 1 zní:

„(1) Vzdělávací zařízení zajištuje po dohodě s Ústavem a místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví23a) konání zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého stupně a vyhlašuje termíny pro jejich konání, a to nejméně 6 měsíců přede dnem jejich konání. Ústav zajišťuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví23a) konání zkoušek stanovených pro získání osvědčení třetího stupně a vyhlašuje termíny pro jejich konání, a to nejméně 6 měsíců přede dnem jejich konání.“.

56. V § 86b odst. 2 se slova „Zkoušející rostlinolékaři“ nahrazují slovem „Zkoušejícím“ a slova „musí být držiteli osvědčení třetího stupně“ se nahrazují slovy „může být pouze osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro odborného školitele“.

57. V § 86b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ústav vede evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.“.

58. V § 88 odst. 1 písm. a) se za slovo „provedení“ vkládá text „§ 4a odst. 1,“ a za text „§ 13 odst. 3,“ se vkládá text „§ 14 odst. 5,“.

59. V § 88 odst. 3 se za text „§ 46b odst. 3“ vkládají slova „a 10“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , 5 a 7“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Povinnosti uvedené v § 46b odst. 10, § 46c odst. 1 písm. r) a § 60 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahují na přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele vyrobené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.