Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


252

VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků

Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 307/2018 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků, se mění takto:

1. V § 2 písm. b) bod 1 zní:

„1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku shodnou s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, (dále jen „kód“),“.

2. V § 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , „evropský krytý dluhopis (prémiový)“ nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie“.

3. V § 2 písm. b) bod 4 zní:

„4. limity a další podmínky nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami, ke kterým se emitent pro účely plnění zákona o dluhopisech zavázal,“.

4. V § 2 písm. b) se doplňují body 10 až 12, které znějí:

„10. souhrnnou hodnotu likviditní rezervy pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,
11. hodnotu maximálního kumulativního čistého odtoku likvidity z krytého bloku po dobu následujících 180 dnů pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,
12. podmínky pro struktury prodloužitelné splatnosti podle § 28ab zákona o dluhopisech, pokud emitent dluhopisy s těmito vlastnostmi vydal,“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „a investiční podniky“ zrušují.

6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) datum splatnosti pohledávky z úvěru.“.

7. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) typ, datum sjednání, datum účinnosti, datum splatnosti a v případě derivátu také název druhé smluvní strany derivátu,“.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Informace o majetkové hodnotě v rejstříku krycích aktiv, která slouží jako likviditní rezerva, obsahuje kromě informací podle odstavce 2 alespoň

a) druh krycího aktiva podle § 28aa odst. 3 zákona o dluhopisech, přičemž u
1. aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. a) zákona o dluhopisech se uvede úroveň aktiva podle čl. 10 až 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity, v platném znění,
2. aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. b) zákona o dluhopisech se uvede typ expozice,
b) hodnotu věci pro účely § 28aa zákona o dluhopisech.“.

9. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) datum splatnosti emise,“.

10. V § 5 odst. 2 písm. f) se za slovo „naběhlého“ vkládají slova „a nevyplaceného“.

11. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě informací podle § 2 písm. b) bodů 10 a 11 stačí jejich aktualizace v evidenci na měsíční bázi.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Guvernér:
v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

E-shop

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.