Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


251

VYHLÁŠKA

ze dne 17. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 127 odst. 3 tohoto zákona a podle § 8 odst. 6 zákona č.  15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 8 odst. 1 písm. g) tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „transparenci“ nahrazuje slovy „o transparentnosti“.

2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) strukturu, formu a způsob zasílání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 České národní bance a
b) podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění informační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne 29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů zasvěcených osob a jejich aktualizace.“.

3. V § 1 odst. 2 úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„(2) Tato vyhláška dále zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2), upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie3) a stanoví


2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/78/EU a 2013/50/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.
3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2100, 2020/1989 a 2022/352.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů zasvěcených osob a jejich aktualizace.“.

4. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „nástroje“ vkládají slova „podle čl. 3 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen „emitent finančního nástroje“)“.

5. V § 1 odst. 2 písm. e) a v § 21a se slova „až § 119a“ nahrazují textem „ , § 119“.

6. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Výroční finanční zpráva podle § 118 zákona je zasílána v elektronické podobě ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona xhtml) prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud výroční finanční zpráva obsahuje konsolidovanou účetní závěrku, je konsolidovaná účetní závěrka značkována za použití jazyka Extensible Business Reporting Language (XBRL).“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 7 až 15 se označují jako poznámky pod čarou č. 6 až 14.

7. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona je zasílána v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č.  1 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 12 odst. 2 se slova „Seznam podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/347“ nahrazují slovy „Seznam zasvěcených osob podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a podle čl. 1 odst. 1 a 2, čl. 2 odst. 2, přílohy I a III prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1210 (dále jen „seznam“)“.

9. V § 13 se slova „manažerské transakci“ nahrazují slovy „obchodu osoby s řídicí pravomocí“ a za text „2016/523“ se vkládají slova „(dále jen „manažerská transakce“)“.

10. V § 15 odst. 1 se slova „internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů“ nahrazují slovy „systému České národní banky pro sběr informačních povinností“.

11. V § 15 odst. 2 se slova „výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „výroční finanční zpráva podle § 118 zákona a pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

12. V § 16 odst. 3 písm. a) až c) se slova „z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona“ nahrazují slovy „ze zneužití trhu“.

13. V § 17 odst. 3 se slova „výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona nebo pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „výroční finanční zpráva podle § 118 zákona nebo pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona“, za slova „opravnou informaci“ se vkládají slova „spolu s původně zaslanou zprávou“ a za slova „požadovat zaslání“ se vkládají slova „nového úplného znění“.

14. V § 18 odst. 1 písm. b) se slovo „ , faxové“ zrušuje.

15. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„to neplatí pro uveřejnění výroční finanční zprávy podle § 118 zákona, která je uveřejněna ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona xhtml). Pokud výroční finanční zpráva obsahuje konsolidovanou účetní závěrku, je značkována za použití jazyka Extensible Business Reporting Language (XBRL).“.

16. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

17. V § 20 odst. 2 se slova „výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy podle § 118 odst. 1 zákona, pololetní zprávy a konsolidované pololetní zprávy podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „výroční finanční zprávy podle § 118 zákona a pololetní finanční zprávy podle § 119 zákona“.

18. V § 20 odst. 2 a 3 se za textem „§ 118“ text „odst. 1“ zrušuje.

19. V § 20 odst. 5 se slova „výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zprávy a konsolidované pololetní zprávy podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „výroční finanční zprávě podle § 118 zákona a pololetní finanční zprávě podle § 119 zákona“.

20. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „Výroční finanční zpráva podle § 118 zákona a pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

21. V příloze č. 1 se slova „ , údaje o auditorské společnosti a/nebo auditorovi zprávy“ zrušují a slova „výroční zpráva, konsolidovaná výroční zpráva, pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva podle § 118 odst. 1 a § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „výroční finanční zpráva podle § 118 zákona nebo pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

22. Na konci přílohy č. 12 se doplňuje věta „Pokud se seznam sestavuje nebo aktualizuje pouze kvůli údajům uvedeným v příloze I vzoru 2 a příloze III vzoru 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1210, údaje spojené se samotnou vnitřní informací se v elektronickém formuláři neuvádějí.“.

23. V příloze č. 15 části I úvodní části ustanovení se za slovo „Výroční“ vkládá slovo „finanční“.

24. V příloze č. 15 části I písm. e) se za slovo „výroční“ vkládá slovo „finanční“.

25. V příloze č. 15 nadpis části II zní: „Výroční finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku“.

26. V příloze č. 15 části II bodu 1 se v úvodní části ustanovení slova „Konsolidovaná výroční zpráva emitenta ze třetího státu“ nahrazují slovy „Výroční finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku,“.

27. V příloze č. 15 části II bodu 1 písm. e) a bodu 2 úvodní části ustanovení se slova „konsolidovaná výroční“ nahrazují slovy „výroční finanční“.

28. V příloze č. 15 části IV bodu 1 úvodní části ustanovení se za slovo „pololetní“ vkládá slovo „finanční“.

29. V příloze č. 15 části IV písm. e) se za slovo „pololetní“ vkládá slovo „finanční“.

30. V příloze č. 15 části IV bodu 2 se za slovo „výroční“ vkládá slovo „finanční“ a za slovo „pololetní“ se vkládá slovo „finanční“.

31. V příloze č. 15 nadpis části V zní: „Pololetní finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku“.

32. V příloze č. 15 části V se v úvodní části ustanovení slova „Konsolidovaná pololetní zpráva emitenta ze třetího státu“ nahrazují slovy „Pololetní finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku,“.

33. V příloze č. 15 části V písm. e) se slova „konsolidovaná pololetní“ nahrazují slovy „pololetní finanční“.

34. V příloze č. 15 části VI se slova „zprávě, konsolidované výroční zprávě, pololetní zprávě a konsolidované pololetní zprávě“ nahrazují slovy „finanční zprávě a pololetní finanční zprávě“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:
v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

E-shop

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ... pokračování

Cena: 1 215 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.