Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


247

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022,

kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002  Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. I

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 344/2011 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění.“ a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.“.

2. V § 1 se slovo „osvědčování“ nahrazuje slovem „certifikaci“.

3. V § 2 odst. 1 se za slovo „orgánem“ vkládají slova „a vykonává úkoly svěřené členskému státu“.

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „nebo hospodářské zvíře2)“ nahrazují slovy „ , hospodářské zvíře podle veterinárního zákona2) nebo osivo a další rozmnožovací materiál rostlin“ a slova „předpisů Evropské unie3)“ se nahrazují slovy „přímo použitelných předpisů Evropské unie3)“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

6. V § 3 odst. 1 písm. b) se slovo „předpisech“ nahrazuje slovy „přímo použitelných předpisech“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

7. Poznámky pod čarou č. 5 a 6 znějí:


5) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin.
6) Čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „nebo ekologický rozmnožovací materiál7)“ včetně poznámky pod čarou č. 7 a odkazů na poznámku pod čarou zrušují.

9. V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo „podnikatelem“ nahrazuje slovy „zemědělcem fyzická nebo právnická“.

10. V § 3 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„e) osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický zemědělec, výrobce biopotravin9), osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty na trh9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin,


9) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 3 odst. 1 písm. f) se slovo „podnikatelem“ nahrazuje slovem „zemědělcem“.

12. V § 3 odst. 1 písm. g) se za slovo „pozemky“ vkládají slova „včetně vodních ploch“.

13. V § 3 odst. 2 se slovo „předpisu“ nahrazuje slovy „přímo použitelném předpisu“.

14. V § 4 odst. 3 se slovo „podnikateli“ nahrazuje slovem „zemědělci“.

15. V § 6 odst. 1 se slova „v souladu s předpisy Evropské unie10) (dále jen „žadatel“), podá“ nahrazují slovy „(dále jen „žadatel“), podá v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie10)“.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

16. Poznámka pod čarou č. 60 zní:


60) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

17. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na

a) osoby podle čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a
b) osoby, které poskytují v ekologickém zemědělství své služby přeshraničně61).“.

18. V § 6 odst. 3 se slova „osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu“ nahrazují slovy „certifikát podle čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848“.

19. Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11) § 2652 a násl. občanského zákoníku.“.

20. V § 6 odst. 4 písm. c) a v § 6 odst. 6 písm. c) se slovo „předpisech“ nahrazuje slovy „přímo použitelných předpisech“.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) Čl. 34 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

21. V § 6 odst. 5 a v § 28 se slovo „předpisů“ nahrazuje slovy „přímo použitelných předpisů“.

22. V § 6 odst. 6 písm. b) se za slovo „pozemků“ vkládají slova „ , včetně vodních ploch“.

23. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 6 odst. 8 se za slovo „registraci“ vkládají slova „a certifikát o činnosti v ekologickém zemědělství“.

25. V § 6 odst. 8 se slovo „podnikatelů“ nahrazuje slovem „zemědělců“.

26. V § 6 odst. 10 se slova „stanoví prováděcí právní předpis“ nahrazují slovy „ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách“.

27. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy včetně vodních ploch, je ekologický zemědělec povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit tuto skutečnost pověřené osobě. Pověřená osoba provede do 30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, v souladu se zvláštním právním předpisem14), a v seznamu.“.

28. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „předpisy“ nahrazuje slovy „přímo použitelnými předpisy“.

29. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) ekologický zemědělec nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu na ekologickou produkci60) alespoň jeden certifikát na bioprodukt a v průběhu dalších kalendářních let vždy alespoň jeden certifikát na bioprodukt za 24 měsíců; tuto dobu může ministerstvo na žádost ekologického zemědělce v odůvodněných případech prodloužit, a to i opakovaně,“.

30. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slovo „materiálu“ vkládá slovo „rostlin“ a slova „1 osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt a v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt za jeden kalendářní rok“ se nahrazují slovy „jeden certifikát na biopotravinu, bioprodukt nebo ostatní bioprodukt a v průběhu dalších kalendářních let vždy alespoň jeden certifikát na biopotravinu, bioprodukt nebo ostatní bioprodukt za 24 měsíců“.

31. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Ministerstvo zruší registraci na základě žádosti ke dni, který mu žadatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení žadatelem uvedeno, je registrace zrušena ke dni nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.

(5) Pokud je registrace zrušena na základě odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, ministerstvo zároveň se zrušením registrace odejme certifikát o činnosti v ekologickém zemědělství a certifikát na biopotravinu, bioprodukt nebo ostatní bioprodukt.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

32. V § 9 odst. 1 se za slovo „hospodaření“ vkládají slova „týkající se původu hospodářských zvířat a podmínek jejich chovu, katastrofických situací a povolování zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce“.

33. Poznámka pod čarou č. 63 zní:


63) Čl. 22, čl. 25 a příloha II část II body 1.3.4.4., 1.3.4.4.3., 1.7.5., 1.7.8., 3.1.2.1. a 3.2.1. písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

34. V § 9 odst. 4, § 9 odst. 5 písm. a) a v § 9 odst. 5 písm. c) se za slovo „materiálu“ vkládá slovo „rostlin“.

35. Poznámka pod čarou č. 64 zní:


64) Příloha II část II bod 1.8.5.1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

36. V § 9 odst. 5 písm. a) a v § 9 odst. 5 písm. c) se slovo „vegetativního“ nahrazuje slovem „dalšího“.

37. V § 9 odst. 5 písm. b) se slovo „vegetativní“ nahrazuje slovem „další“ a za slovo „materiál“ se vkládá slovo „rostlin“.

38. V § 9 odst. 6 se za slovo „odrůd“ vkládají slova „a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin“ a za slovo „osiva“ se vkládají slova „ , další rozmnožovací materiál rostlin“.

39. Poznámka pod čarou č. 65 zní:


65) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

40. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo je správcem elektronické databáze zvířat, ve které jsou zveřejňovány údaje podle čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

41. V § 10 a v § 33a odst. 1 písm. d) se slovo „podnikatel“ nahrazuje slovem „zemědělec“.

42. Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16) Čl. 14 odst. 1 a příloha II část II bod 1.4.2.1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

43. V § 14 odst. 2 se slovo „králíků“ nahrazuje slovem „hmyzu“ a slova „předpisy Evropské unie17)“ se nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie1)“.

44. V nadpisu hlavy IV se slovo „OSVĚDČOVÁNÍ“ nahrazuje slovem „CERTIFIKACE“.

45. V nadpisu § 22 se slova „Osvědčení o původu“ nahrazují slovem „Certifikát“.

46. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) Certifikát bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá pověřená osoba na žádost do 30 dnů ode dne provedení kontroly, u rostlinných produktů pěstovaných na orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur nejpozději do sklizně dané plodiny, a to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na 26 měsíců, pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila požadavky tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie1). Tento certifikát je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna uchovávat po dobu 5 let.“.

47. V § 22 odst. 2 se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „certifikátu“.

48. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vydání certifikátu nebo odepření vydání certifikátu vyznačí pověřená osoba bez zbytečného odkladu v seznamu.“.

49. Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) Čl. 30 až 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

50. V § 23 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

51. V § 23 se věta druhá nahrazuje větou „Balená biopotravina, certifikovaná na území České republiky a neurčená pro zahraniční trh, se na obalu označí také grafickým znakem podle věty třetí.“ a na konci paragrafu se doplňují věty „Balenou biopotravinu určenou pouze pro zahraniční trh, jinou než balenou biopotravinu, bioprodukt a ostatní bioprodukt, certifikované na území České republiky, lze také označit grafickým znakem, jehož podobu stanoví prováděcí právní předpis. Tento grafický znak smí být užíván pouze pro účely tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie1) a v souladu s nimi.“.

52. V § 28 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které včetně poznámek pod čarou č. 80 až 84 znějí:

„(2) Příslušnými orgány provádějícími kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v souladu s jejich věcnou příslušností podle zvláštních právních předpisů80).

(3) Osoba, která dováží produkt ekologického zemědělství ze třetí země, je povinna uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s kontrolou dovozu těchto produktů. Tyto náklady zahrnují zejména náklady provedených laboratorních rozborů a paušální náklady. V případě, že laboratorní rozbor provedl orgán dozoru, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle právního předpisu upravujícího sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce81) nebo podle právního předpisu upravujícího sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského82). Náklady, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí, hradí kontrolovaná osoba podle vyhlášky o paušálních nákladech83). O náhradě nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji orgán, který ji uložil. V případě kontroly dovozu spočívající výhradně v kontrole dokladů, která trvá nejvýše 1 hodinu, se náklady nehradí.

(4) Náhradu nákladů kontroly dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí provedené Státní veterinární správou v rámci pohraniční veterinární kontroly upravuje veterinární zákon84).


80) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
81) Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění pozdějších předpisů.
82) Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.
83) Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech), ve znění pozdějších předpisů.
84) § 75 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

53. V § 29 odst. 1 se slova „osvědčení o původu“ nahrazují slovem „certifikát“.

54. Poznámka pod čarou č. 66 zní:


66) Čl. 3 odst. 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

55. V § 29 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„(2) Zaměstnanci pověřené osoby a další osoby, které jsou jí pověřeny prováděním kontroly (dále jen „osoba provádějící kontrolu“) žadatele, ekologického zemědělce, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv6) nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou22) a nejméně 5 let odborné praxe v oboru zemědělství nebo potravinářství nebo veterinářství a veterinární prevence nebo vysokoškolské vzdělání24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.


22) § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

56. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Osoba provádějící kontrolu žadatele výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty na trh, musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou22) a nejméně 5 let odborné praxe v oboru zemědělství a lesnictví nebo potravinářství a potravinářská chemie nebo vysokoškolské vzdělání příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.“.

57. V § 30 odst. 1 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů27)“ nahrazují slovy „čl. 33 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.

58. Poznámky pod čarou č. 29 až 32 znějí:


29) Čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
30) Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
31) Čl. 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
32) Čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

59. V § 33 odst. 1 písm. f) a v § 33a odst. 1 písm. c) se za slovo „nezpracuje“ vkládá slovo „ , neaktualizuje“.

60. Poznámka pod čarou č. 33 zní:


33) Čl. 39 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

61. V § 33 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

62. Poznámka pod čarou č. 35 zní:


35) Čl. 14 odst. 1 a příloha II část II bod 1.5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

63. Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36) Čl. 10 odst. 1, příloha II část I bod 1.7. a příloha II část II bod 1.2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

64. Poznámka pod čarou č. 37 zní:


37) Čl. 9 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

65. V § 33 odst. 2 písm. b) se slova „h), i) nebo j)“ nahrazují slovy „g), h) nebo i)“.

66. V § 33 odst. 2 písm. c) se slova „ , g) nebo k)“ nahrazují slovy „nebo j)“.

67. V § 33a odst. 1 písm. a) se slova „vegetativní rozmnožovací materiál“ nahrazují slovy „další rozmnožovací materiál rostlin“.

68. Poznámka pod čarou č. 67 zní:


67) Čl. 12 odst. 1 a příloha II část I bod 1.8. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

69. V § 33a odst. 1 písmena e) až g) včetně poznámek pod čarou č. 80 a 81 znějí:

„e) v rozporu s § 10 neučiní vhodná opatření k omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky,
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů80) překročí množství dusíku stanovené na rok a hektar zemědělsky obhospodařované půdy,
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů81) umístí na ekofarmu zvířata pocházející z konvenčního chovu bez povolení ministerstva,


80) Čl. 12 odst. 1 a příloha II část I bod 1.9.4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
81) Čl. 14 odst. 1 a příloha II část II bod 1.3. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.

70. V § 33a odst. 1 písm. h) se slova „zvířatům podmínky ustájení“ nahrazují slovy „při chovu zvířat nebo při produkci řas nebo živočichů pocházejících z akvakultury podmínky“.

71. Poznámky pod čarou č. 69 až 71 znějí:


69) Čl. 14 odst. 1, příloha II část II bod 1.2. až 1.9. a příloha II část III body 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
70) Čl. 9 odst. 10 písm. b) a příloha III bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
71) Čl. 9 odst. 10 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

72. V § 33a odst. 1 písm. l) se odkaz na poznámku pod čarou č. 72 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 31.
Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje.

73. Poznámka pod čarou č. 73 zní:


73) Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

74. V § 33a odst. 1 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje.

75. V § 33a odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které včetně poznámky pod čarou č. 82 zní:

„o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů82) nepřijme dostatečná bezpečnostní opatření s cílem zabránit přítomnosti nepovolených produktů a látek, nebo


82) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

76. V § 33a odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

77. V § 33a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 83 zní:

„d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů83) před uvedením bioproduktů, biopotravin, ostatních bioproduktů nebo takovýchto produktů z přechodného období nebo před přechodným obdobím na trh nepodá žádost o registraci podle § 6.


83) Čl. 34 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

78. Poznámka pod čarou č. 74 zní:


74) Čl. 40 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

79. V § 33a odst. 3 písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 84 a 85 znějí:

„b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím úřední kontroly84) neplní obecné povinnosti kontrolních orgánů pro ekologickou produkci,
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím úřední kontroly85) neplní povinnosti pověřených subjektů,


84) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
85) Čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

Poznámky pod čarou č. 75 a 76 se zrušují.

80. Poznámka pod čarou č. 77 zní:


77) Čl. 38 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

81. V § 33a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 86 znějí:

„e) v rozporu s § 22 odst. 3 nevyznačí bez zbytečného odkladu vydání certifikátu nebo odepření vydání certifikátu v seznamu, nebo
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím úřední kontroly86) nepřijme opatření v případě zjištěného nesouladu.


86) Čl. 138 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

82. V § 33a odst. 4 písm. a) se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

83. V § 33a odst. 4 písm. c) se slova „nebo k)“ nahrazují slovy „ , k) nebo o)“.

84. V § 33a odst. 4 písm. d) se slova „e), f), g) nebo“ zrušují.

85. V § 33a odst. 4 písm. e) se slova „nebo o)“ nahrazují slovy „ , e), f), g) nebo p)“.

86. V § 34 odst. 1 se slova „porušení a nesrovnalostí s předpisy78)“ nahrazují slovy „nesouladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/84878)“ a slova „z porušení a nesrovnalostí s předpisy79)“ se nahrazují slovy „na nesoulad podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/84879)“.
Poznámky pod čarou č. 78 a 79 znějí:


78) Čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
79) Čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.“.

87. V § 35 se text „§ 6 odst. 10, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 14 odst. 2 a § 23“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., se mění takto:

1. § 1a se zrušuje.

2. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„q) provádí kontroly v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství53).


53) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 1, 3 a 4 se slova „určených podle čl. 37 nařízení“ nahrazují slovy „v souladu s nařízením“.

4. V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 1, 3 a 4 se slova „ , které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/625“ zrušují.

5. V § 3 odst. 3 písm. b) bodu 3 se za slovo „míst“ vkládá slovo „ , předmětů“.

6. V § 3 odst. 3 písm. n) se za slova „úřední laboratoře“ vkládají slova „v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) a“ a slova „ , ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby“ se zrušují.

7. V § 3 odst. 4 písm. d) se slovo „a“ zrušuje.

8. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) vede seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná (dále jen „seznam internetových stránek“), a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a
g) rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu internetových stránek a o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek.“.

9. Za § 3a se vkládají nové § 3b až 3d, které znějí:

㤠3b

Seznam internetových stránek obsahuje

a) adresu internetové stránky a
b) den zápisu internetové stránky do seznamu internetových stránek, popřípadě den výmazu zápisu internetové stránky z tohoto seznamu.

§ 3c

(1) Inspektorát rozhoduje o zápisu internetových stránek do seznamu internetových stránek z moci úřední rozhodnutím, které se vydává jako první úkon v řízení. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.

(2) Inspektorát rozhoduje o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek z moci úřední, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se o této skutečnosti. Pro vedení řízení o výmazu internetových stránek ze seznamu internetových stránek platí odstavce 1, 3 a 4 obdobně.

(3) Účastníky řízení podle odstavce 1 jsou provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek. Nelze-li některého z účastníků řízení identifikovat, je v úkonech v řízení označen jako provozovatel nebo držitel doménového jména internetových stránek, o kterých je vedeno řízení o zápisu na seznam internetových stránek, a adresou těchto internetových stránek. Ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) a e) správního řádu se nepoužijí.

(4) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.

(5) Inspekce je povinna neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu nebo výmazu provést zápis internetové stránky do seznamu internetových stránek nebo výmaz internetové stránky ze seznamu internetových stránek.

§ 3d

Poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky je povinen zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.“.

10. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Inspektor je v souvislosti s výkonem kontroly, včetně provádění úkonů předcházejících kontrole, oprávněn pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí kontrolovaných osob nebo povinných osob, pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak. Právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a osobního života tím není dotčeno.“.

11. V § 5 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 3, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:

„3. potravin, které pocházejí z provozu, podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, které v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie54) není platně schváleno,


54) Například čl. 6 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.“.

12. V § 11 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

13. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k internetovým stránkám zapsaným v seznamu internetových stránek.“.

14. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „ , d) nebo e)“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Kontrolu nebo správní řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí inspektorát, který takové řízení zahájil, podle zákona č. 146/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech a ... pokračování

Cena: 770 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ... pokračování

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Advokát a jeho klient

Advokát a jeho klient

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu, zákonitosti vývoje a jeho dynamika, syndrom vyhoření, ... pokračování

Cena: 645 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.