Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


244

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. I

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996  Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000  Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008  Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016  Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 255/2019  Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 129/2022 Sb., písmeno am) zní:

„am) činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. II

V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993  Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997  Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 239/2001  Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 280/2004  Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006  Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011  Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 170/2017  Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb. a zákona č. 353/2021  Sb., písmeno zc) zní:

„zc) peněžní příspěvky
1. provozovatelů solárních elektráren a výrobců podle zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností plynoucí provozovateli kolektivního systému za předpokladu jejich použití na zajištění kolektivního plnění povinností výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren, s výjimkou nákladů na zřízení místa zpětného odběru provozovatele solární elektrárny,
2. osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, plynoucí autorizované obalové společnosti za předpokladu jejich použití na zajištění sdruženého plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu a
3. výrobců podle zákona upravujícího omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí plynoucí provozovateli kolektivního systému za předpokladu jejich použití na zajištění kolektivního plnění povinností výrobců,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o obalech

Čl. III

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 545/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě poslední se slova „nakládání s obaly a uvádění obalů na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů“ nahrazují slovy „předcházení vzniku odpadu z obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu a při nakládání s obaly nebo odpady z obalů“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.“.

3. V § 2 písmeno d) zní:

„d) uvedením na trh okamžik, kdy je obal nebo obalový prostředek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo obalového prostředku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo dovoz, s výjimkou propuštění do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo obalové prostředky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí,“.

4. V § 2 písm. f) se slovo „obalu“ zrušuje a za slovo „propuštění“ se vkládají slova „obalu nebo obalového prostředku“.

5. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) jednorázovým obalem obal, který není opakovaně použitelným obalem,“.

Dosavadní písmena h) až s) se označují jako písmena i) až t).

6. V § 2 písm. i) se slova „použitého obalu“ nahrazují slovy „tohoto obalu nebo odpadu z tohoto obalu“.

7. V § 2 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí:

„k) plastem materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků; plastem není materiál tvořený chemicky neupravenými přírodními polymery,
l) jednorázovým plastovým obalem obal, který je zcela nebo částečně vyroben z plastu a který není opakovaně použitelným obalem,“.

Dosavadní písmena k) až t) se označují jako písmena m) až v).

8. V § 2 písm. o) se slova „použitých obalů“ nahrazují slovy „obalů nebo odpadů z obalů“.

9. V § 2 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

„s) jednorázovým plastovým obalovým prostředkem obalový prostředek, který je zcela nebo částečně vyroben z plastu a který není vyroben, navržen nebo uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu
1. vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude vrácen osobě uvádějící na trh nebo do oběhu obal k opětovnému naplnění, nebo
2. opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen,“.

Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena t) až w).

10. V § 2 písm. t) se slova „polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633), k nimž mohou být přidány přísady nebo další látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek“ nahrazují slovem „plastu“.

11. V § 2 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:

„v) nápojovou lahví lahev používaná pro jakýkoliv druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo jiné úpravy,
w) nádobou na nápoje nápojová lahev nebo kompozitní obal na nápoje používaný pro jakýkoliv druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo jiné úpravy,“.

Dosavadní písmena v) a w) se označují jako písmena x) a y).

12. V § 2 písm. x) se za slova „za účelem zajištění“ vkládá slovo „sdruženého“ a slova „zpětného odběru a využití odpadu z obalů“ se zrušují.

13. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba uvádějící na trh jednorázové plastové obaly uvedené v části A přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna uvádět na trh tyto obaly pouze tak, že uzávěr nebo víčko vyrobené z plastu zůstane po dobu použití výrobku k určenému účelu připevněno k nádobě. Kovový uzávěr nebo víčko s plastovým těsněním se nepovažuje za vyrobené z plastu.“.

14. Nad označení § 9 se vkládá nadpis „Vratné zálohované obaly“.

15. Nadpis § 9 se zrušuje.

16. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Vratným zálohovaným obalem se pro účely tohoto zákona rozumí vratný obal, u něhož je jako součást opatření podle § 8 účtována zvláštní peněžní částka, která je přímo vázána k vratnému obalu užitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení kupujícímu je při prodeji výrobku zaručeno po vrácení tohoto obalu nebo odpadu z tohoto obalu, jde-li o jednorázový obal (dále jen „záloha“).“.

17. V § 9 odst. 4 a 5 se slova „vratné zálohované obaly“ nahrazují slovy „obaly nebo odpady z těchto obalů, jde-li o vratné zálohované jednorázové obaly,“.

18. V § 9 odst. 6 se za slova „výkupu vratného zálohovaného obalu“ vkládají slova „nebo odpadu z vratného zálohovaného jednorázového obalu“ a za slova „zálohovaných obalů“ se vkládají slova „nebo odpadů z těchto obalů, jde-li o vratné zálohované jednorázové obaly,“.

19. V § 9 odst. 7 se slova „odebírat zpět“ nahrazují slovy „nebo odpad z tohoto obalu, jde-li o vratný zálohovaný jednorázový obal, vykupovat“.

20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

㤠9a

(1) Spotřebitel je oprávněn předat odpad z vybraného vratného zálohovaného jednorázového obalu na sběrné místo do provozovny osoby, která dané vybrané vratné zálohované jednorázové obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli.

(2) Osoba podle odstavce 1 není původcem odpadu ve vztahu k převzatým odpadům z vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů a její provozovna nemusí být zařízením určeným pro nakládání s odpady.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle odstavce 1.“.

21. V § 10 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 4“.

22. V § 10 odst. 1 větě třetí se slova „zejména“ a „ , zejména“ zrušují.

23. V § 10 odst. 4 se za slova „pro odpady z obalů“ vkládají slova „ , která tvoří sběrnou síť autorizované obalové společnosti,“.

24. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně zpětného odběru odpadu z těchto obalů, a to

a) od 1. ledna 2025 minimálně ve výši 77 % hmotnosti těchto obalů, které uvedla v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu, a
b) od 1. ledna 2029 minimálně ve výši 90 % hmotnosti těchto obalů, které uvedla v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu.“.

25. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu.“.

26. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů

(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

(2) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly podle odstavce 1 je povinna smluvně zajistit takový počet obcí, aby podíl smluvně zajištěných obcí, kterým budou náklady na úklid odpadu hrazeny, činil minimálně 90 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

(3) Náklady na úklid odpadu musí osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly podle odstavce 1 hradit v takové výši, aby odrážely reálné náklady na úklid odpadu a nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. Způsob výpočtu nákladů tato osoba zveřejní na svých internetových stránkách.“.

27. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11

Osvětová činnost

(1) Osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly prodejem spotřebiteli jsou povinny informovat spotřebitele o

a) způsobu zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,
b) možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů,
c) úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů a
d) negativních dopadech zbavování se odpadu z obalů mimo místa určená k jeho odkládání na životní prostředí.

(2) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna informovat spotřebitele o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 2 zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí obdobně.

(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části D přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna působit na změnu chování spotřebitele za účelem snížení spotřeby těchto obalů.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví minimální rozsah a způsob

a) informování spotřebitele podle odstavců 1 a 2 a
b) působení na změnu chování spotřebitele podle odstavce 3.“.

28. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Povinný obsah recyklovaných plastů v obalu

(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu zajistí, aby

a) od 1. ledna 2025 každý jednorázový plastový obal uvedený v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, který se vyrábí z polyethylentereftalátu jakožto hlavní složky a který uvádí na trh nebo do oběhu, obsahoval alespoň 25 % recyklovaných plastů a
b) od 1. ledna 2030 každý jednorázový plastový obal uvedený v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, který uvádí na trh nebo do oběhu, obsahoval alespoň 30 % recyklovaných plastů.

(2) V případě osob uvádějících na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, které plní své povinnosti podle § 10 až 12a způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c), se obsažený podíl recyklovaných plastů podle odstavce 1 vypočítá jako průměr za příslušnou autorizovanou obalovou společnost pro všechny dané obaly uvedené na trh nebo do oběhu za daný kalendářní rok těmito osobami.

(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle odstavce 1, na kterou se vztahuje povinnost podat návrh na zápis podle § 14 odst. 1, je povinna Ministerstvu životního prostředí ohlašovat množství recyklovaných plastů, které použila v těchto obalech, a to předložením dokumentů dokládajících obsah recyklovaných plastů v těchto obalech jí uvedených na trh nebo do oběhu za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku. Ohlášení se činí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.“.

29. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a 12“ nahrazují slovy „až 12a“.

30. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

31. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova „výslovně stanoví“ vkládají slova „ ; to neplatí, pokud jde o povinnost podle § 12a, ledaže osoba, na níž jsou povinnosti podle § 10 až 12a smlouvou o převedení vlastnického práva přeneseny, tyto povinnosti plní způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c)“.

32. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „povinností stanovených v § 10 až 12a“.

33. V § 13a odst. 1 se slova „na základě písemné smlouvy“ zrušují.

34. V § 13a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

„(2) Podnikatel, který prostřednictvím použití prostředků komunikace na dálku36) prodává přímo spotřebitelům nebo jiným konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen, jednorázové plastové obaly nebo obalové prostředky uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, je povinen určit si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce.

(3) Osoba usazená v České republice, která dodává jednorázové plastové obaly nebo obalové prostředky uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku36) přímo spotřebitelům nebo jiným konečným uživatelům do jiného členského státu, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit si svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu ve vztahu k těmto jednorázovým plastovým obalům nebo obalovým prostředkům.


36) § 1820 zákona č. 89/2012 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

35. V § 13a se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Pověřeného zástupce lze určit pouze na základě písemné smlouvy.“.

36. V § 13a odst. 4 větě poslední se za slovo „zástupcem“ vkládají slova „podle odstavce 1 nebo 2“.

37. V § 13a odst. 5 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „podle odstavce 1 nebo 2“.

38. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly a která je nositelem některé povinnosti stanovené v § 10 až 12 nebo v § 12a odst. 1, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 5.“.

39. V § 14 odst. 5 písm. e) se slova „informování spotřebitelů podle § 10 odst. 5“ nahrazují slovy „zajišťování osvětové činnosti podle § 11“.

40. V § 14 odst. 12 písm. b) se slova „a 12“ nahrazují slovy „až 12 a § 12a odst. 1“.

41. Za § 15a se vkládá nový § 15b, který včetně nadpisu zní:

㤠15b

Zvláštní ustanovení o obalových prostředcích

(1) Pro osobu uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obalové prostředky uvedené v části D přílohy č. 4 k tomuto zákonu platí ve vztahu k těmto obalovým prostředkům obdobně práva a povinnosti osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly stanovené v § 10 až 13.

(2) Pro osobu uvádějící na trh nebo do oběhu obalové prostředky podle odstavce 1 platí ve vztahu k těmto obalovým prostředkům obdobně povinnosti stanovené v § 15 odst. 1; tyto povinnosti neplatí pro osobu, která má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění pro všechny obalové prostředky, jež uvádí na trh nebo do oběhu. Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obalové prostředky podle odstavce 1 vede průběžnou evidenci podle § 15 odst. 1 písm. a) tak, že vede pouze evidenci množství obalových prostředků uvedených na trh nebo do oběhu.

(3) Pro účely hlav III až VII tohoto zákona, s výjimkou § 23, se na obalové prostředky podle odstavce 1 hledí jako na obaly.“.

42. V § 16 větě poslední se slova „povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů“ nahrazují slovy „povinností stanovených v § 10 až 12a“.

43. V § 17 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. *návrh metodiky výpočtu nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto zákonu podle § 21 odst. 3, spolu s aktuálně platným výpočtem těchto nákladů, a“.

44. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno e), které zní:

„e) vzory smluv o
1. sdruženém plnění,
2. spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí; to neplatí, pokud žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění pouze pro průmyslové obaly, a
3. úhradě nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů podle § 21 odst. 1 písm. d), pokud hodlá zajišťovat sdružené plnění pro tyto obaly; to neplatí, pokud jsou ujednání o úhradě těchto nákladů zahrnuta ve smlouvě podle bodu 2.“.

45. V § 17 odst. 7 písm. f) se slova „informování spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů“ nahrazují slovy „osvětové činnosti podle § 11“.

46. V § 21 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d) uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí35) a smlouvu o úhradě nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů podle odstavce 1 písm. k) bodu 3, pokud zajišťuje sdružené plnění pro tyto obaly a ujednání o úhradě těchto nákladů není součástí smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat žádnou formu úhrady,
e) zajišťovat sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, se kterými uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci,“.

47. V § 21 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) dosahovat stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadu z obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění, podle § 10 odst. 5,“.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena i) až p).

48. V § 21 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) zjišťovat výši průměrných nákladů obcí pro různé velikostní skupiny obcí na
1. provoz systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
2. úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu;
při působení více autorizovaných společností na území České republiky zjišťuje tyto náklady jedna autorizovaná společnost určená způsobem podle § 21c odst. 3,“.

49. V § 21 odst. 1 písm. j) se za slova „zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu“ vkládají slova „a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím v dotřídění odpadů“.

50. V § 21 odst. 1 písmeno k) zní:

„k) zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění pokrývala
1. náklady na zpětný odběr obalů a odpadů z obalů, jejich následnou přepravu a zpracování,
2. náklady na dosažení požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití odpadu z obalů podle rozhodnutí o autorizaci, se zohledněním ekonomické hodnoty materiálů získaných z odpadů z obalů a z nevyplacených záloh podle § 9 odst. 1,
3. náklady vynaložené obcemi na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu,
4. náklady na osvětovou činnost podle § 11,
5. náklady na vedení evidencí podle § 23 odst. 1,
6. náklady na tvorbu rezervy podle § 21a a
7. běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti autorizované společnosti,“.

51. V § 21 odst. 1 písm. m) se slova „poskytování služeb nakládání s odpady nákladově účinným“ nahrazují slovy „plnění těchto povinností hospodárným“ a slovo „tyto“ se zrušuje.

52. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Autorizovaná společnost zajišťující sdružené plnění povinnosti podle § 10a je povinna mít do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci smluvně zajištěn minimálně takový počet obcí, aby podíl smluvně zajištěných obcí, kterým budou náklady hrazeny, činil 90 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

(3) Metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu podle odstavce 1 písm. k) bodu 3 musí autorizovaná společnost vypracovat na základě průměrných nákladů zjišťovaných podle odstavce 1 písm. i) bodu 2 tak, aby odrážela reálné náklady na úklid odpadu a tyto náklady nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. Tuto metodiku autorizovaná společnost zveřejní na svých internetových stránkách.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

53. V § 21 odst. 4 se text „l)“ nahrazuje textem „m)“.

54. V § 21 odstavec 6 zní:

„(6) V případě, že autorizovaná společnost zajišťuje sdružené plnění výhradně pro

a) vratné zálohované obaly, nevztahují se na ni povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), § 10 odst. 2 a 3 a v § 21b, nebo
b) průmyslové obaly, nevztahují se na ni povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d), i) a j), odstavci 1 písm. k) bodech 1 a 3 a v § 21b a 21c.“.

55. V § 21c odstavec 2 zní:

„(2) Autorizované společnosti jsou povinny v rámci koordinace jednat za účelem dosažení shody na objemu peněžních prostředků

a) poskytovaných provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů, a to pro každý obalový materiál uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu zvlášť; po dosažení shody na objemu peněžních prostředků poskytovaných provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů pro každý obalový materiál jsou jednotlivé autorizované společnosti povinny přispívat na objem peněžních prostředků podle svého tržního podílu stanoveného pro příslušný obalový materiál podle § 21b odst. 1 a
b) vynaložených na zajištění povinného obsahu recyklovaných plastů v obalech podle § 12a v rámci sdruženého plnění.“.

56. V § 21c odst. 3 větě první se slova „nákladů obcí na provoz systému sběru odpadů z obalů podle § 21 odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „průměrných nákladů obcí podle § 21 odst. 1 písm. i)“.

57. V § 21c odst. 4 se za slova „Podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu“ vkládají slova „a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím v dotřídění odpadů,“.

58. V § 21c odst. 6 písm. b) se slova „zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ nahrazují slovy „plnění povinností“ a slova „a 12“ se nahrazují slovy „až 12a“.

59. V § 23 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) evidenci množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, které byly uvedeny na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

60. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) evidenci množství recyklovaných plastů použitých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle § 12a odst. 1 v těchto obalech, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění.“.

61. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) zakázat autorizované společnosti zajišťovat sdružené plnění, pokud nesplní povinnost stanovenou v § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo v § 21b odst. 6; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

62. V § 27 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Účastníky řízení podle § 17 jsou žadatelé, kteří žádají o vydání rozhodnutí o autorizaci ve vztahu k těm druhům obalů, na které se má vztahovat rozhodnutí o autorizaci, a autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu k těmto druhům obalů.“.

63. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Účastníky řízení podle § 25 jsou autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu k těm druhům obalů, na které se rozhodnutí o změně autorizace má vztahovat.“.

64. V § 32 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo zákaz zajišťovat sdružené plnění podle § 24 odst. 2 písm. d)“.

65. V § 35, § 36 písm. d) a v § 37 až 39 se slova „za jejich porušení“ zrušují.

66. § 40 včetně nadpisu zní:

㤠40

Česká inspekce životního prostředí

(1) Česká inspekce životního prostředí28) kontroluje plnění

a) povinnosti zpětného odběru, s výjimkou povinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36 písm. b), a povinnosti využití odpadu z obalů,
b) osvětové činnosti,
c) povinností podle § 10a, 12a, § 13 odst. 2, § 13a, § 23a odst. 5 a § 28a a
d) dalších povinností souvisejících s povinnostmi podle písmen a) až c).

(2) Při zjištění porušení povinností podle odstavce 1 ukládá Česká inspekce životního prostředí opatření podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty a může uložit ochranné opatření podle § 43.“.

67. V § 44 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která znějí:

„h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, nedosáhne stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadu z těchto obalů podle § 10 odst. 5,
i) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu neuhradí obci náklady podle § 10a odst. 1 nebo nesplní některou z povinností podle § 10a odst. 2 nebo 3,
j) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly neprovádí osvětovou činnost podle § 11 odst. 1 až 3,“.

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena k) až q).

68. V § 44 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu nezajistí povinný obsah recyklovaných plastů v obalu podle § 12a odst. 1 nebo neohlásí množství recyklovaných plastů, které použila v obalech podle § 12a odst. 3,“.

Dosavadní písmena l) až q) se označují jako písmena m) až r).

69. V § 44 odst. 2 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

„n) v rozporu s § 13a odst. 2 nebo 3 si neurčí pověřeného zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 13a odst. 4 nebo 5,“.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena o) až s).

70. V § 44 odstavec 3 zní:

„(3) Autorizovaná společnost se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 odst. 7 písm. c) až f),
b) poruší některé z omezení autorizované společnosti podle § 20,
c) poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emise podle § 20a odst. 1,
d) v rozporu s § 20a odst. 2 umožní hlasování na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise,
e) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a odst. 3,
f) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a odst. 5,
g) si nevyžádá předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady v případech uvedených v § 20a odst. 6,
h) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),
i) neuzavře smlouvu o sdruženém plnění podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),
j) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 1 písm. d) nebo smlouvu s obcí odmítne uzavřít,
k) nezajišťuje sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, se kterými uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci podle § 21 odst. 1 písm. e),
l) nesplní povinnost zajistit zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst pro stanovený podíl obyvatel nebo obcí podle § 21 odst. 1 písm. f) nebo g),
m) nedosáhne stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadu z obalů podle § 21 odst. 1 písm. h),
n) nesplní povinnost zjišťovat výši průměrných nákladů obcí pro různé velikostní skupiny obcí podle § 21 odst. 1 písm. i) nebo zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím v dotřídění odpadů podle § 21 odst. 1 písm. j),
o) nezajistí, aby výše peněžních příspěvků pokrývala náklady podle § 21 odst. 1 písm. k),
p) nesplní povinnost provádět ekomodulaci podle § 21 odst. 1 písm. l),
q) nezabezpečí, aby výše peněžních příspěvků nepřesahovala nezbytné náklady podle § 21 odst. 1 písm. m),
r) nesplní povinnost stanovovat nižší peněžní příspěvky podle § 21 odst. 1 písm. n),
s) nezveřejní informace podle § 21 odst. 1 písm. o),
t) nezveřejní smlouvy ve stanovené lhůtě podle § 21 odst. 1 písm. p),
u) nevypracuje metodiku způsobem podle § 21 odst. 3 nebo ji nezveřejní na svých internetových stránkách,
v) nesplní povinnost vyhotovit zprávu a zaslat ji Ministerstvu životního prostředí podle § 21 odst. 4, nebo
w) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 5.“.

71. V § 44 odstavec 4 zní:

„(4) Autorizovaná společnost se dále dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností týkajících se rezervy podle § 21a,
b) nesplní některou z povinností týkajících se vyrovnání nákladů podle § 21b,
c) v souvislosti s koordinací podle § 21c
1. se nezapojí do koordinace nebo nedodrží dohodnutý postup potvrzený smlouvou podle § 21c odst. 1,
2. jako pověřená autorizovaná společnost nezašle zjištěné údaje o výši nákladů Ministerstvu životního prostředí podle § 21c odst. 3,
3. neoznámí ostatním autorizovaným společnostem nebo Ministerstvu životního prostředí záměr změnit způsob ekomodulace a provede jeho změnu bez shody s nimi podle § 21c odst. 5, nebo
4. se neřídí rozhodnutím vydaným podle § 21c odst. 7,
d) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu evidence podle § 23 odst. 1 nebo neohlásí údaje z těchto evidencí Ministerstvu životního prostředí podle § 23 odst. 2, nebo
e) poruší některou z povinností týkajících se ověřování údajů auditorem podle § 23a.“.

72. § 45 zní:

㤠45

(1) Za přestupek podle § 44 lze uložit pokutu

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) až f), j), o) nebo p), odstavce 3 písm. t) anebo podle odstavce 5,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i), m), q) nebo r) anebo podle odstavce 3 písm. p), r) nebo s),
d) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. n), nebo
e) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), g), k), l) nebo s), odstavce 3 písm. a) až l), n), o), q) nebo u) až w) anebo podle odstavce 4.

(2) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle § 44 odst. 2 písm. h) nebo § 44 odst. 3 písm. m) lze uložit pokutu až do výše, která se stanoví jako součin čísla označujícího počet procent chybějících k dosažení stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadů z obalů a částky 1 000 000 Kč.“.

73. V § 46 odst. 1 větě první se slova „nebo h) nebo § 44 odst. 4“ nahrazují slovy „až l)“.

74. V § 46 odst. 1 větě poslední se slova „5 a § 12“ nahrazují slovy „§ 10a až 12a“.

75. V § 50 odst. 2 se za slova „vydá vyhlášku podle“ vkládá text „§ 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4,“.

76. V příloze č. 1 části Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1 – Obal se slova „(například káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou prázdné“ zrušují a v části Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1 – Předmět, který není obalem se slova „Kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a“ zrušují.

77. V příloze č. 2 části A bodu 3 písm. b) se slovo „jednocestný“ nahrazuje slovem „jednorázový“.

78. V příloze č. 3 pod tabulkou se nadpis „Vysvětlivky:“ zrušuje a vkládá se nový bod 1, který zní:
„1. Požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití obalového odpadu je nutné dosáhnout v každém kalendářním roce stanoveného období.“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

79. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001  Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Bylo-li autorizované společnosti vydáno rozhodnutí o autorizaci přede dnem 4. července 2018, přizpůsobí svou činnost tak, aby splňovala požadavky vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2022.

2. Ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2022. Ustanovení § 23 odst. 1 písm. g) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2023.

3. Žadatel o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o jehož žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplnit žádost tak, aby splňovala požadavky stanovené v § 17 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnost podle § 10a zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu ode dne 1. ledna 2023. Autorizovaná společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci po dni 4. července 2018, přizpůsobí svou činnost do 30. června 2024 tak, aby mohla zajišťovat plnění této povinnosti v rámci sdruženého plnění.

5. Ustanovení § 12a odst. 3 zákona č. 477/2001  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při ohlašování množství recyklovaných plastů použitých v jednorázových plastových obalech uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu za rok 2023.

6. Smlouva o sdruženém plnění, uzavřená podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. V

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o) kontroluje, zda vybrané plastové výrobky splňují požadavky zákona upravujícího omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, a
p) kontroluje, zda obaly, které přicházejí do přímého styku s potravinami, splňují požadavky zákona upravujícího obaly.“.

2. V § 5 odst. 1 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m) uloží povinnost podle § 34 zákona upravujícího omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, nebo
n) uloží povinnost podle § 37 zákona upravujícího obaly.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o výrobcích s ukončenou životností

Čl. VI

V § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, se za slova „za účelem zajištění“ vkládá slovo „kolektivního“ a slova „zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností“ se zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
OZNÁMENÍ TECHNICKÉHO PŘEDPISU

Čl. VII

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) čl. III bodu 34, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, a
b) čl. III bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.