Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


229

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č.  134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019  Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 5, § 34 odst. 7, § 35 odst. 4, § 43c odst. 9, § 43d odst. 5, § 44 odst. 1, § 46t odst. 2 a § 49o odst. 9 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003  Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb., vyhlášky č. 253/2015 Sb., vyhlášky č. 78/2017 Sb. a vyhlášky č. 47/2018 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 22 odst. 2, § 35 odst. 2, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, 4 a 5, § 44 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 5, § 34 odst. 7, § 35 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43c odst. 9, § 43d odst. 5, § 44 odst. 1, § 46t odst. 2, § 49o odst. 9“.

2. V § 1 písmeno h) zní:

„h)   speciálním vozidlem hnací drážní vozidlo o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t s vlastním pohonem, hnací drážní vozidlo bez ohledu na jeho hmotnost s vlastním pohonem umožňujícím drážnímu vozidlu dosáhnout rychlosti vyšší než 10 km/h nebo tažené drážní vozidlo nebo řídicí vůz, které jsou konstruované pro stavbu, údržbu, opravy nebo rekonstrukce dráhy, pro kontrolu stavu dráhy nebo pro odstraňování následků mimořádných událostí,“.

3. V § 4 odst. 4 poslední větě se slova „Zpracovávat a používat“ nahrazují slovem „Používat“.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Tabulky traťových poměrů vypracuje provozovatel dráhy a aktualizuje je tak, aby odpovídaly skutečnému stavu dráhy. Aktualizované tabulky předává provozovatel dráhy dopravci, který provozuje na dráze drážní dopravu, nejméně 21 dní přede dnem jejich platnosti, a to v elektronické podobě ve formátu PDF a s datovou strukturou umožňující automatizované zpracování ve formátu XML.“.

5. V § 5 odst. 3 se slova „dvojnásobek zábrzdné vzdálenosti 1 000 m“ nahrazují slovy „vzdálenost 2 000 m“.

6. V § 7 odst. 1 věta první zní: „Návěsti hlavních návěstidel a samostatných předvěstí v dopravnách a na širé trati a návěstí samostatných opakovacích předvěstí na širé trati musí být viditelné ze stojícího vedoucího drážního vozidla nejméně na vzdálenost 100 m a z vedoucího drážního vozidla jedoucího nejvyšší dovolenou rychlostí alespoň po dobu 12 s.“.

7. V § 7 odst. 4 věta první zní: „Viditelnost návěstí samostatných opakovacích předvěstí v dopravnách s kolejovým rozvětvením a viditelnost ostatních proměnných návěstidel a jejich návěstí v dopravnách a na širé trati musí být nejméně na vzdálenost 100 m; brání-li viditelnosti jiné drážní vozidlo, musí být viditelnost nejméně na vzdálenost 50 m.“.

8. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Při jízdě vlaku pod plným dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému14) se neuplatní ustanovení této vyhlášky o době viditelnosti návěstí včetně přenosu informací o návěstech na vedoucí drážní vozidlo, o zábrzdné vzdálenosti, brzdicích procentech a platnosti návěstidel. Při jízdě vlaku pod omezeným dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému14) nesmí být překročena nejvyšší dovolená rychlost 120 km/h, přičemž se neuplatní ustanovení této vyhlášky o přenosu informací o návěstech na vedoucí drážní vozidlo. Podmínky činnosti evropského vlakového zabezpečovacího systému stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie14) provozovatel dráhy zohlední v technologických postupech pro provozování dráhy a drážní dopravy.“.
Poznámka pod čarou č. 14 zní:


14)   Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č.  1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud jde o rozšíření oblasti použití a prodloužení přechodných fází.“.

9. V § 11 odst. 1 se slova „automatického bloku a automatického hradla, nebo neproměnná návěstidla,“ nahrazují slovy „nebo neproměnná návěstidla“.

10. V § 22 odst. 2 písm. c) se za slova „(včetně jízd lokomotiv a souprav pro tyto vlaky)“ vkládají slova „a vlaky výhradně pro přepravu poštovních zásilek“.

11. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Podmínky dostupnosti trasy vlaků a provozně technické vlastnosti drah z hlediska jejich srovnatelnosti

Za dostupnou trasu vlaků mezi dvěma totožnými místy na dráze při využití jiné dráhy se srovnatelnými provozně technickými vlastnostmi se považuje dráha nebo její část

a)   s průjezdným průřezem, traťovou třídou zatížení a přípustnou délkou vlaku se shodnými nebo vyššími mezními hodnotami jako dráha nebo její část určená k přednostnímu přidělování kapacity dráhy,
b)   vybavená elektrickou trakcí, je-li dráha nebo její část určená k přednostnímu přidělování kapacity dráhy vybavena elektrickou trakcí, a
c)   jejíž délka nepřesáhne délku dráhy nebo její části určené k přednostnímu přidělování kapacity dráhy o více než 60 km.“.

12. V § 25 odst. 3 se slova „§ 27 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 8“.

13. V § 26 odstavec 5 zní:

„(5) Každé zhaslé návěstidlo, pokud není označeno za neplatné, nebo není zhaslé vlivem činnosti zabezpečovacího zařízení, má význam nejzávažnější návěsti, kterou může toto návěstidlo návěstit. Při automatickém provozu bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo mohou být pro jízdu drážního vozidla návěstidla zhaslá a nemusí být označena za neplatná.“.

14. V § 27 odstavec 3 zní:

„(3) Jízda vlaků pro přepravu cestujících musí být řízena

a)   vlakovým zabezpečovacím zařízením prostřednictvím návěstí nebo informací přenášených na stanoviště osoby řídící drážní vozidlo,
b)   návěstmi světelných návěstidel,
c)   technickým systémem pro automatický provoz,
d)   telefonickým dorozumíváním,
e)   kyvadlovým provozem v určeném úseku trati, který je zajišťován jediným osobním vlakem jezdícím oběma směry po téže koleji,
f)   pokynem odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu, nebo
g)   jízdou podle rozhledu.“.

15. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V době rekonstrukce dráhy musí být výlukový provoz na obousměrně pojížděné traťové koleji se zřízeným jednosměrným automatickým blokem zabezpečen tak, aby na ni mohlo vjet pouze jediné drážní vozidlo. Drážní vozidlo musí mít po celou dobu jízdy na takové koleji aktivován vlakový zabezpečovač a musí z takové koleje do pravidelného pravostranného jednosměrného provozu vyjíždět ve stanoveném směru.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

16. V § 27 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   automatický provoz bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo.“.

17. V § 34 odstavec 3 zní:

„(3) Na dráze v traťových úsecích s výhradním provozem vlaků pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému14) nebo provozovaných traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h smí být použito pro jízdu vlaku pouze vedoucí drážní vozidlo vybavené aktivní mobilní částí evropského vlakového zabezpečovacího systému14), která je kompatibilní s jeho traťovou částí použitou na dané dráze; to neplatí pro jízdu drážního vozidla na vyloučené koleji.“.

18. V § 34 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Na dráze vybudované pro rychlost vyšší než 250 km/h se smí používat drážní vozidlo s nejvyšší dovolenou rychlostí alespoň 200 km/h; to neplatí pro jízdu drážního vozidla za účelem stavby, údržby, opravy nebo rekonstrukce dráhy, kontroly stavu dráhy nebo odstraňování následků mimořádné události.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. V § 34 se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
„U drážního vozidla, k němuž bylo vydáno povolení k uvedení na trh, určuje přípustné meze opotřebení technická specifikace pro interoperabilitu19) a dokumentace nezbytná pro údržbu drážního vozidla.


19)   Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla - nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla-hluk“, kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU, v platném znění.“.

20. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „ ; při jízdě v obsazeném oddílu automatického bloku nesmí být překročena rychlost 40 km/h“.

21. V § 36 odst. 4 věta první zní: „Délka vlaku nesmí překročit stanovenou hodnotu pro dané traťové úseky, kterou provozovatel dráhy stanoví v tabulkách traťových poměrů nebo provozním opatřením.“.

22. V § 37 odst. 7 a 8 se slova „vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14)“ nahrazují slovy „evropského vlakového zabezpečovacího systému14)“.

23. V § 39 odstavec 1 zní:

„(1) Každý vlak musí být označen návěstí „Začátek vlaku“ a návěstí „Konec vlaku“; jede-li vlak po částech, musí být odvážené části vlaku označeny návěstí „Konec části vlaku“ a poslední část vlaku návěstí „Konec vlaku“.“.

24. V § 39 odst. 2 se slova „za snížené viditelnosti“ zrušují.

25. V § 40 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   automatický provoz bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo.“.

26. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Při automatickém provozu bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo provádí kontrolu automatického řízení a dohled nad bezpečností provozování dráhy a drážní dopravy osoba řídící drážní dopravu prostřednictvím audiovizuálních a jiných technických zařízení a v rozsahu stanoveném technologickými postupy. Činnost těchto zařízení musí být zaznamenávána záznamovým zařízením nejméně po dobu 24 hodin a záznam dat musí poskytovat informace o sledu událostí vedoucích k mimořádné události umožňující jejich následnou analýzu.“.

27. V § 44 odstavec 1 zní:

„(1) Při mimořádném zastavení vlaku na trati z důvodu závady na drážním vozidle nebo na technickém systému pro automatický provoz, při které vlak nemůže dojet do nejbližší stanice nebo na odstavnou nebo správkovou kolej depa, musí být osobou řídící drážní vozidlo nebo technickým systémem pro automatický provoz tato skutečnost neprodleně signalizována osobě řídící drážní dopravu, která zajišťuje další opatření podle technologických postupů. Při automatickém provozu bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo musí být vlak do doby příjezdu pomocného vlaku nebo příchodu osoby oprávněné k řízení drážního vozidla na místě zastavení zajištěn proti pohybu a pod kontrolou osoby řídící drážní dopravu a nesmí být manipulováno s jeho řízením.“.

28. V § 47 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

29. V § 47 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   jízdě proti hrotu kolejové výhybky, pokud není zajištěna proti nežádoucímu přestavení, přičemž rychlost jízdy při jízdě do odbočky musí současně odpovídat geometrii oblouku,“.

30. V § 49 odstavec 3 zní:

„(3) Drážní vozidlo kyvadlové dráhy lanové určené pro přepravu více než 20 osob musí být

a)    doprovázeno průvodcem; to neplatí, je-li vybaveno technickým zařízením, které průvodce nahradí a které zajistí zejména sledování prostoru pro cestující, a
b)   vybaveno zařízením pro spojení s osobou řídící lanovou dráhu.“.

31. § 59 včetně nadpisu zní:

㤠59

Ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí a ověření technické dokumentace drážního vozidla a provozuschopnosti jeho jednotlivých částí

Ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí a ověření technické dokumentace drážního vozidla a provozuschopnosti jeho jednotlivých částí se provádí v rámci technickobezpečnostní zkoušky drážního vozidla.“.

32. V § 60 odst. 9 se slovo „zápis“ nahrazuje slovy „zkušební protokol“.

33. Nadpis § 61 zní:
„Technické požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí, které jsou podmínkou pro schválení typu vozidla“.

34. V § 61 odst. 1 se slova „dráhy železniční, dráhu tramvajovou a dráhu trolejbusovou“ nahrazují slovy „dráhu místní, speciální, tramvajovou nebo trolejbusovou anebo vlečku“.

35. V § 61 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; to platí rovněž pro použití konstrukčních částí silničního vozidla schváleného typu na drážním vozidle provozovaném na dráze trolejbusové“.

36. Za § 61 se vkládají nové § 61a a 61b, které včetně nadpisů znějí:

㤠61a

Údaje zapisované do průkazu způsobilosti drážního vozidla

Do průkazu způsobilosti drážního vozidla, s výjimkou drážního vozidla provozovaného na dráze zkušební nebo dráze lanové, se zapisují

a)   evidenční číslo průkazu, označení drážního správního úřadu, který jej vydal, a datum jeho vydání,
b)   druh, typ, výrobní číslo, název a rok výroby drážního vozidla a jeho modernizace, byla-li provedena,
c)   údaje o výrobci, kterými jsou obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, nebo obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
d)   evidenční číslo drážního vozidla,
e)   technické údaje o drážním vozidle,
f)   číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o schválení typu vozidla,
g)   obchodní firma nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a sídlo právnické osoby, která provedla technickobezpečnostní zkoušku, datum provedení technickobezpečnostní zkoušky a evidenční číslo zkušebního protokolu,
h)   datum uvedení drážního vozidla do provozu a rok změny jeho konstrukce, byla-li provedena,
i)   číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, jímž byla schválena změna konstrukce drážního vozidla představující podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, byla-li schválena, a
j)   výsledky provedených pravidelných technických kontrol drážního vozidla a datum jejich provedení.

§ 61b

Technické požadavky na drážní vozidla provozovaná na dráze celostátní nebo regionální pro případ nepoužití technické specifikace pro interoperabilitu

Technické požadavky na drážní vozidla provozovaná na dráze celostátní nebo regionální zajišťující bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy stanoví pro případ, že se nepoužije technická specifikace pro interoperabilitu, části I a II přílohy č. 3 k této vyhlášce a část I přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

37. Nadpis § 62 zní:
„Podstatné odchylky od schváleného typu vozidla a rozsah a způsob ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí drážním vozidlem, jehož konstrukce byla změněna“.

38. V § 62 odstavec 1 zní:

„(1) Splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí drážním vozidlem, jehož konstrukce byla změněna způsobem představujícím podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, se ověřuje technickobezpečnostní zkouškou, pro jejíž provedení se použije § 60 obdobně; ověření se provede v rozsahu odpovídajícím provedené změně konstrukce drážního vozidla.“.

39. V § 62 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Změnou, která představuje podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, je změna“.

40. V § 62 odst. 2 písmeno v) zní:

„v)   zabudovaných určených technických zařízení; to neplatí pro výměnu částí určených technických zařízení, která nejsou součástí ostatních zařízení uvedených v tomto odstavci, při které se nemění funkční vlastnosti ani parametry určeného technického zařízení, nebo pro výměnu částí určených technických zařízení, která jsou součástí konstrukce silničního vozidla, které je drážním vozidlem provozovaným na dráze trolejbusové,“.

41. V § 62 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   použitého typu dveří včetně jejich ovládání u drážních vozidel určených pro přepravu cestujících.“.

42. V § 64 odst. 5 se za slova „technické kontroly drážního vozidla“ vkládají slova „provozovaného na dráze jiné než celostátní a regionální a historického drážního vozidla“.

43. V § 64 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní:

„(6) Pravidelnou technickou kontrolu drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální, které není historickým drážním vozidlem, provádí osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla jako součást systému údržby.

(7) Zápis o technické kontrole provedené podle odstavce 5 zaznamená do průkazu způsobilosti odborně způsobilá osoba, která kontrolu organizovala nebo prováděla. U drážního vozidla, které nemá průkaz způsobilosti a k němuž nebylo vydáno povolení k uvedení na trh, zajistí dopravce vyznačení provedení technické kontroly datem a značkou místa kontroly přímo na určené místo na drážním vozidle.“.

44. V § 65 odstavec 1 zní:

„(1) Pravidelnou technickou kontrolou drážního vozidla pro dráhu celostátní, dráhu regionální, dráhu místní a vlečku, ke kterému nebylo vydáno povolení k uvedení na trh, se ověřuje, odpovídá-li vozidlo schválenému typu, a zaručuje-li jeho technický stav při řádném používání vozidla jeho bezpečné a spolehlivé provozování až do následující pravidelné technické kontroly. Rozsah kontroly je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

45. V § 65 se odstavce 4 a 5 zrušují.

46. V § 71 odst. 4 větě první se slova „(základnová radiostanice)“ nahrazují slovy „rádiového zařízení“.

47. V § 71 odst. 5 písm. b) se slova „v systému ETCS“ nahrazují slovy „pro evropský vlakový zabezpečovací systém14)“.

48. V § 76 se odstavce 1 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 1 a dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.

49. V příloze č. 1 části I bodu 7.1. se slova „sloupek, na kterém“ nahrazují slovy „sloupek nebo návěstní deska, na kterých“.

50. V příloze č. 1 části I bodu 9.2. se slova „bílý sloupek s modrou hlavicí“ nahrazují slovy „sloupek nebo návěstní deska v bílé barvě s modrým pásem na vrcholu“.

51. V příloze č. 1 části I body 11.1. a 11.2. znějí:

„11.1.   „Začátek vlaku“ je návěst tvořená 2 bílými světly umístěnými ve stejné úrovni nad nárazníky nebo spřáhlem a třetím horním bílým světlem umístěným tak, aby světla tvořila rovnoramenný trojúhelník; návěst se umisťuje na přední straně prvního vozidla vlaku ve směru jízdy,\raster(53truemm,p)="rg2"

11.2. „Konec vlaku“ se označuje u osobních a nákladních vlaků 2 červenými světly. U nákladních vlaků a u všech vlaků při poruše červených světel mohou být červená světla nahrazena 2 koncovými návěstními obdélníkovými deskami tvořenými červenými a bílými trojúhelníky proti sobě z materiálu odrážejícího světlo. Návěst se umisťuje na konci posledního vozidla vlaku ve stejné úrovni nad nárazníky nebo spřáhlem,\raster(80truemm,p)="rg3"

52. V příloze č. 1 části I bod 15. zní:

„15.   Návěsti evropského vlakového zabezpečovacího systému:
Návěsti evropského vlakového zabezpečovacího systému platí jen pro osobu řídící drážní vozidlo vybavené mobilní částí tohoto systému v činnosti. Návěst evropského vlakového zabezpečovacího systému „Stop značka ETCS“ platí pro osoby řídící jakékoliv drážní vozidlo bez ohledu na činnost evropského vlakového zabezpečovacího systému.“.

53. V příloze č. 1 části I bodu 15.1. se za slovo „Návěst“ vkládají slova „evropského vlakového zabezpečovacího systému“.

54. V příloze č. 1 části I bod 15.2. zní:

„15.2.   Návěst evropského vlakového zabezpečovacího systému „Změna úrovně ETCS“ je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis „LT“, ve spodní polovině „ETCS“. Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních vozidel pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému jiné úrovně, a informuje o tom, že přepnutí zapnuté mobilní části tohoto systému do jiné úrovně je řízeno traťovou částí tohoto systému.\raster(60truemm,p)="rg4"

55. V příloze č. 1 části I bod 15.3. zní:

„15.3.   Návěst evropského vlakového zabezpečovacího systému „Vstup do oblasti ETCS úrovně 2“ je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis „ETCS“, ve spodní polovině „L2“. Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních vozidel pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému úrovně 2 a kde přitom není přepnutí řízeno traťovou částí tohoto systému. Návěst přikazuje osobě řídící drážní vozidlo po zastavení přepnout mobilní část evropského vlakového zabezpečovacího systému do úrovně 2, pokud bude vedoucí drážní vozidlo jedoucí jako vlak nebo posunový díl dále pokračovat v jízdě pod dohledem tohoto systému.\raster(72truemm,p)="rg5"

56. V příloze č. 1 části I bodu 15.4. se za slovo „Návěst“ vkládají slova „evropského vlakového zabezpečovacího systému“ a slova „ , jedoucí pod omezeným dohledem vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS,“ a „pro provoz ERTMS/ETCS“ se zrušují.

57. V příloze č. 1 části I bodu 15.5. se za slovo „Návěst“ vkládají slova „evropského vlakového zabezpečovacího systému“ a slova „zařízením ETCS vyzván“ se nahrazují slovy „zařízením evropského vlakového zabezpečovacího systému vyzván“.

58. V příloze č. 1 části I bod 15.6. zní:

„15.6.   Návěst evropského vlakového zabezpečovacího systému „Výstupní hranice ETCS“ je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř černý nápis „ETCS“ a červený pruh z levého dolního do pravého horního rohu. Označuje místo na trati, kde končí oblast, ve které se zajišťuje jízda pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému, a informuje o samočinném přepnutí mobilní části tohoto systému do úrovně národního vlakového zabezpečovače, je-li jím vozidlo vybaveno, nebo do úrovně 0.\raster(72truemm,p)="rg6"

59. V příloze č. 3 v nadpisu části I se za slovo „regionální“ vkládá slovo „ , místní“.

60. V příloze č. 3 části I bodu 12. se slova „systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14)“ nahrazují slovy „evropského vlakového zabezpečovacího systému14)“.

61. V příloze č. 3 části II bodu 5. páté větě se slovo „vybavena“ nahrazuje slovem „vybaveno“ a v sedmé až deváté větě se slova „systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14)“ nahrazují slovy „evropského vlakového zabezpečovacího systému14)“.

62. V příloze č. 3 části II bodu 5. sedmé větě se slova „systému ERTMS/ETCS“ nahrazují slovy „evropského vlakového zabezpečovacího systému14)“.

63. V příloze č. 3 části II bodu 21. se číslo „17 500“ nahrazuje číslem „20 000“ a věta druhá se zrušuje.

64. V příloze č. 3 části II bodu 22. se slova „vozidla, která“ nahrazují slovy „vozidla provozovaná na dráze místní, nebo která“.

65. V příloze č. 3 části III bod 18. zní:

„18. Dveře musí být v uzavřené poloze zajištěny a musí je být možno z prostoru pro cestující v případě nouze otevřít ručně. Alespoň polovina dveří na každé straně drážního vozidla zkonstruovaného pro automatický provoz musí být vybavena zařízením umožňujícím nouzové otevření dveří z vnějšku vozidla.“.

66. V příloze č. 3 části III bod 20. zní:

„20. Všechny dveře drážního vozidla i soupravy drážních vozidel určené pro nástup a výstup cestujících musí být ovladatelné ze stanoviště osoby řídící drážní vozidlo; v případě automatického provozu vlaků musí být ovladatelné rovněž z řídicího střediska pro řízení drážní dopravy. Uzavřená poloha všech dveří určených pro nástup a výstup cestujících musí být aktivně signalizována na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo. V případě automatického řízení provozu vlaků musí být uzavřená poloha dveří a poruchové stavy dveří určených pro nástup a výstup cestujících aktivně signalizovány do řídicího střediska pro řízení drážní dopravy.“.

67. V příloze č. 3 části III bodu 24. se za větu první doplňuje věta: „V případě automatického provozu vlaků může být zařízení pro manuální řízení drážního vozidla umístěno v prostoru pro cestující na takovém místě, aby byl zajištěn výhled osoby řídící drážní vozidlo všemi potřebnými směry za všech provozních podmínek.“.

68. V příloze č. 3 části III bodu 26. se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo technického systému pro automatický provoz“.

69. V příloze č. 3 části III se doplňují body 30. až 32., které znějí:

„30. Drážní vozidlo řízené automaticky bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo musí být vybaveno

a)   zařízením pro manuální řízení vozidla zajištěným proti zneužití,
b)    zařízením pro obousměrnou komunikaci mezi cestujícím a provozním řídicím střediskem, které je přístupné osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a
c)   systémem umožňujícím vizuální monitorování prostoru pro cestující a přenos obrazu na provozní řídicí středisko.

31. Při automatickém řízení drážního vozidla bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo musí být na provozní řídící středisko přenášen provozní stav vlaku a signalizace poruchových stavů.

32. Na drážní vozidla řízená automaticky bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo se požadavky uvedené v této části vztahují přiměřeně k jejich technickému řešení a ovládání.“.

70. V příloze č. 4 v nadpisu části I se za slovo „regionální“ vkládají slova „ , dráhy místní“.

71. V příloze č. 4 části II se za bod 7.33. doplňuje bod 7.34., který zní:

„7.34.   Řídicí systém vozidla (typ, určení, popis funkce a jeho umístění na drážním vozidle) EVM“.

72. V příloze č. 5 se v úvodu slovo „dopravcem“ zrušuje a nadpis bodu 1. zní:

„1.   Pro dráhu celostátní, dráhu regionální, dráhu speciální, dráhu místní a vlečku“.

73. V příloze č. 5 se v bodě 1.1.1. za slovo „regionální“ vkládají slova „ , dráze místní“ a v bodě 1.1.2. se za slovo „vozidla“ vkládají slova „na dráze místní a“.

74. V příloze č. 6 nadpis části I zní: „Rozsah technické kontroly drážního vozidla pro dráhu celostátní, dráhu regionální, dráhu místní a vlečku“.

75. V příloze č. 6 části I bodech 2. a 3. a části II bodu 2.2. se za slovo „koleje“ vkládají slova „bez převýšení“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 11. prosince 2022.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Mgr. Tomáš Červinka -

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.