Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


227

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., k provedení § 12f písm. a) tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova „ , ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1269.“.

2. V § 9 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Obchodník s cennými papíry určí cílový trh pro každý investiční nástroj a upřesní typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), je daný investiční nástroj slučitelný, a zároveň určí typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj slučitelný není; takovou neslučitelnost však nemohou založit faktory udržitelnosti podle čl. 2 bodu 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/20884) (dále jen „faktor udržitelnosti“).“.
Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:


3)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.“.

3. V § 9 odst. 6 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b) které zní:

„b)   případné faktory udržitelnosti tohoto investičního nástroje odpovídají cílovému trhu a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

4. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Faktory udržitelnosti investičního nástroje prezentuje obchodník s cennými papíry transparentním způsobem tak, aby poskytly distributorovi investičního nástroje informace, aby mohl řádně zohlednit veškeré cíle zákazníka týkající se udržitelnosti3).“.

5. V § 10 odst. 3 a v § 12 odst. 2 se za slovo „cílům“ vkládají slova „ , včetně cílů týkajících se udržitelnosti3),“.

6. V § 11 odst. 2 větě první se za slovo „cíli“ vkládají slova „ , včetně cílů týkajících se udržitelnosti3),“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; pro hodnocení neslučitelnosti se však nepoužijí faktory udržitelnosti“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2022.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

E-shop

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha - C. H. Beck

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.