Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


225

ZÁKON

ze dne 20. července 2022

o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PREKURZORY VÝBUŠNIN

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1), který stanoví pravidla pro zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin (dále jen „přímo použitelný předpis“),

a)   práva a povinnosti osob při zpřístupňování, dovozu, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin a
b)   působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelného předpisu a tohoto zákona.

§ 2

Zpřístupnění, dovoz, držení a používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení a dalších zneužitelných látek nebo směsí

(1) Osobě z řad široké veřejnosti se zakazuje dovoz, držení a používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle přímo použitelného předpisu. Každému se zakazuje zpřístupnit prekurzor výbušnin podléhající omezení podle přímo použitelného předpisu osobě z řad široké veřejnosti.

(2) Zákazy podle odstavce 1, jakož i omezení a povinnosti podle přímo použitelného předpisu ve vztahu k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení se vztahují rovněž na látku nebo směs stanovenou v nařízení vlády vydaném podle § 7 odst. 1 písm. a).

(3) Povinnosti podle přímo použitelného předpisu ve vztahu k regulovaným prekurzorům výbušnin se vztahují rovněž na látku nebo směs stanovenou v nařízení vlády vydaném podle § 7 odst. 1 písm. b).

§ 3

Informační povinnost

(1) K prokázání zamýšleného používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 je zákazník povinen použít vzor prohlášení zákazníka uvedený v příloze IV k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148.

(2) Hospodářský subjekt bezodkladně sdělí na výzvu správních orgánů uvedených v § 4 informace z jím shromažďovaných údajů podle čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148.

(3) Správní orgány uvedené v § 4 odst. 2 až 4 předávají Českému báňskému úřadu na jeho vyžádání informace nezbytné k podávání zpráv podle čl. 19 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148; Generální ředitelství cel pak informace o počtu kontrol provedených celními úřady podle § 4 odst. 5 písm. a).

§ 4

Výkon státní správy

(1) Český báňský úřad

a)   zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru pro prekurzory podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 a
b)   plní úkoly, které pro Českou republiku vyplývají z čl. 10 odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 14 odst. 4 a 5, čl. 19, čl. 20 odst. 3 a čl. 21 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148.

(2) Obvodní báňské úřady

a)   vykonávají kontrolu dodržování povinností hospodářských subjektů a on-line tržišť při zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům podle čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 8 odst. 2 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 a povinností hospodářských subjektů a on-line tržišť souvisejících s odhalováním a oznamováním podezřelých transakcí a významných zmizení a krádeží podle čl. 9 odst. 1, 2, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, jakož i dodržování týchž povinností ve vztahu k látkám nebo směsím, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b), a
b)   vykonávají kontrolu zákazu držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení osobami z řad široké veřejnosti, jakož i téhož zákazu ve vztahu k látkám nebo směsím, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a).

(3) Policie České republiky přijímá oznámení o podezřelých transakcích, významných zmizeních a krádežích regulovaných prekurzorů výbušnin podle čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 3 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 a podle § 8, jakož i obdobná oznámení od orgánů jiných členských států Evropské unie a informace takto získané poskytuje příslušným orgánům, včetně orgánů jiných členských států Evropské unie, pokud je to nezbytné v zájmu zajištění bezpečnosti; to platí i pro látky nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1.

(4) Česká obchodní inspekce

a)   vykonává kontrolu dodržování zákazu zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti hospodářskými subjekty podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, jakož i téhož zákazu ve vztahu k látkám nebo směsím, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a), a
b)   vykonává kontrolu dodržování povinností hospodářských subjektů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, jakož i týchž povinností ve vztahu k látkám nebo směsím, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b).

(5) Celní úřad

a)   vykonává kontrolu dodržování zákazu dovozu prekurzorů výbušnin podléhajících omezení z jiného než členského státu Evropské unie osobou z řad široké veřejnosti, jakož i téhož zákazu ve vztahu k látkám nebo směsím, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
b)   může zboží zadržet postupem podle celního zákona, má-li důvodné podezření, že se jedná o prekurzor výbušnin podléhající omezení, jehož dovoz z jiného než členského státu Evropské unie osobou z řad široké veřejnosti je zakázán; to platí i pro látky nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a), a
c)   rozhoduje podle celních předpisů o zničení prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, pokud se jedná o prekurzor výbušnin podléhající omezení, jehož dovoz z jiného než členského státu Evropské unie osobou z řad široké veřejnosti je zakázán; to platí i pro látky nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a).

§ 5

Přestupky

(1) Osoba z řad široké veřejnosti, profesionální uživatel nebo hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 zpřístupní jiné osobě z řad široké veřejnosti prekurzor výbušnin podléhající omezení, nebo zpřístupní jiné osobě z řad široké veřejnosti látku nebo směs, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a).

(2) Osoba z řad široké veřejnosti se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s čl. 5 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 doveze, drží nebo použije prekurzor výbušnin podléhající omezení, nebo drží anebo použije látku nebo směs zneužitelnou k nedovolené výrobě výbušnin, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a), nebo
b)   v rozporu s § 8 neoznámí Policii České republiky významné zmizení nebo krádež prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, který nabyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Profesionální uživatel nebo hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neohlásí Policii České republiky významné zmizení nebo krádež regulovaného prekurzoru výbušnin, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b).

(4) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 3 odst. 2 nesdělí příslušnému správnímu orgánu požadované informace,
b)   v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 nesplní informační povinnost, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
c)   v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 nezajistí nebo neprokáže, že zajistil, aby jeho pracovník zapojený do prodeje regulovaných prekurzorů výbušnin byl informován o tom, který výrobek, který zpřístupňuje, obsahuje regulované prekurzory výbušnin, a aby byl poučen o povinnostech podle článků 5 až 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b),
d)   v rozporu s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neověří, že potenciální zákazník je profesionálním uživatelem nebo jiným hospodářským subjektem nebo zda zamýšlené používání odpovídá obchodní činnosti, podnikání nebo profesi potenciálního zákazníka, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
e)   v rozporu s čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neoznámí Policii České republiky transakci nebo pokus o ni, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
f)   v rozporu s čl. 9 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neoznámí Policii České republiky podezřelou transakci nebo pokus o ni, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b),
g)   v rozporu s čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neuchovává záznam o provedené transakci s prekurzorem výbušnin podléhajícím omezení ve stanoveném rozsahu nebo po stanovenou dobu, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a), nebo
h)   v rozporu s čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 nezavede postupy na odhalování podezřelých transakcí, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b).

(5) On-line tržiště se dopustí přestupku tím, že

a)   neučiní opatření podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b),
b)   neučiní opatření podle čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
c)   v rozporu s čl. 9 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neoznámí Policii České republiky podezřelou transakci nebo pokus o ni, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b), nebo
d)   v rozporu s čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 nezavede postupy na odhalování podezřelých transakcí, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b).

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. a) až c) nebo e) až h) nebo odstavce 5, nebo
b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 4 písm. d).

(7) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný hospodářským subjektem a za přestupek podle odstavce 4 písm. d) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti spočívající v zákazu zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin, jakož i látek nebo směsí, které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1.

§ 6

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)   obvodní báňský úřad, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 spáchaný osobou z řad široké veřejnosti nebo profesionálním uživatelem, a jde-li o přestupek podle § 5 odst. 2 a 3, § 5 odst. 4 písm. a), b) a d) až h), a
b)   Česká obchodní inspekce, jde-li o jiný přestupek podle tohoto zákona.

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

§ 7

Zmocnění

(1) Vláda může nařízením stanovit

a)   látku nebo směs, popřípadě i jejich koncentrace, která je nad rámec prekurzorů výbušnin podléhajících omezení zneužitelná k nedovolené výrobě výbušnin, a to včetně další koncentrace látky nebo směsi již jinak uvedené v příloze I k přímo použitelnému předpisu, a
b)   látku nebo směs, popřípadě i jejich koncentrace, která je nad rámec regulovaných prekurzorů výbušnin zneužitelná k nedovolené výrobě výbušnin.

(2) Nařízení podle odstavce 1 lze vydat pouze v případě, že

a)   taková látka nebo směs je na území členského státu Evropské unie často zneužívána k nedovolené výrobě výbušnin, nebo se lze důvodně domnívat, že tak bude činěno, a
b)   tím nedojde k nepřiměřenému omezení jinak dovolené činnosti s takovou látkou nebo směsí.

§ 8

Oznamovací povinnost

Osoba z řad široké veřejnosti je povinna oznámit Policii České republiky významné zmizení nebo krádež prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, který nabyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 24 hodin od zjištění této skutečnosti.

§ 9

Smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace

Za členský stát Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje i smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o přestupku podle zákona č. 259/2014 Sb., které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Řízení o vydání povolení podle § 4 zákona č.  259/2014 Sb., které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, správní orgán zastaví.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

§ 11

V § 44 odst. 1 písm. d) a v § 44a odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb., se slova „anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

§ 12

V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se slova „a výbušninami,“ nahrazují slovy „ , výbušninami, regulovanými prekurzory výbušnin a dalšími látkami nebo směsmi zneužitelnými k nedovolené výrobě výbušnin97),“.
Poznámka pod čarou č. 97 zní:


97)*Zákon č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin).“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

§ 13

V § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 86/2015 Sb., se slova „a výbušnin,“ nahrazují slovy „ , výbušnin, regulovaných prekurzorů výbušnin a dalších látek nebo směsí zneužitelných pro výrobu výbušnin,“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 14

V položce 60 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 259/2014 Sb., se v bodě 1 písmeno l) zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 15

Zrušují se:

1.   Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin).
2. Část dvě stě třicátá první zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ...

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ...

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.