Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


224

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění
bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č.  131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, v platném znění.“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva také odběrná místa výroben elektřiny a tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, jsou provozovány ve veřejném zájmu a u kterých by přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo jejich částí, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy provozovatel přenosové soustavy nebo držitel licence na výrobu tepelné energie; dále do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na výrobu technologického tepla při výrobě léčiv a léčivých látek také odběrná místa držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zdravotnictví“.

4. Poznámky pod čarou č. 4 a 5 znějí:


4)   Vyhláška č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
5) Čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.“.

5. V § 4 odst. 5 úvodní část ustanovení zní:
„Pokud to aktuální situace v plynárenské soustavě nebo její části umožňuje, činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí:“.

6. V § 7 odst. 1 se slova „bez nároků na výrobu“ zrušují.

7. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě snížit odběr na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru.“.

8. V § 7 odst. 4 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2 a 3“.

9. V § 7 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) U zákazníků, kteří mají více odběrných míst, jež mají stejné identifikační číslo, lze povolenou denní spotřebu za tato odběrná místa slučovat nebo rozdělit na jiná odběrná místa, a to při respektování následujících pravidel:

a)   celková hodnota povolené denní spotřeby všech odběrných míst zákazníka, které mají stejné identifikační číslo, není v žádném okamžiku vyšší než součet těchto hodnot za jednotlivá odběrná místa zákazníka se stejným identifikačním číslem,
b)   při odběrovém stupni č. 2 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B1,
c)   při odběrovém stupni č. 3 až 5 lze slučovat povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených jak do skupiny B1, tak i B2,
d)   při odběrovém stupni č. 6 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B2,
e)   pokud je u odběrných míst stanoven časový posun pro snížení odběru na hodnotu povolené denní spotřeby delší než 8 hodin, zohledňují se při slučování hodnot povolené denní spotřeby tyto časové posuny,
f)   na žádném z odběrných míst nesmí být překročeny smluvně rezervované kapacity.

(9) Pro případy podle odstavce 8 zákazník v předstihu určí pro všechna svá odběrná místa hodnoty povolené denní spotřeby, a to pro jednotlivé situace uvedené v odstavci 8 pod písmeny b) až d), a prokazatelným způsobem nejpozději do 1. září daného roku je sdělí všem příslušným provozovatelům, k jejichž zařízení jsou jeho odběrná místa připojena. Příslušní provozovatelé ověří splnění podmínek uvedených v odstavci 8 a nejpozději do 30. září daného roku takto určené hodnoty povolené denní spotřeby jednotlivých odběrných míst příslušným zákazníkům prokazatelným způsobem potvrdí.

(10) Slučování hodnot povolené denní spotřeby podle odstavců 8 a 9 se uplatní pouze při stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu podle energetického zákona.“.

10. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro konečné zařazení zákazníků do skupin B1, B2, C1 a C2 není rozhodující, zda byly splněny podmínky uvedené u těchto skupin v § 2, pokud jde o stanovenou hranici 70 % spotřeby za období od 1. října předchozího roku do 31. března daného roku z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku, ale faktický charakter spotřeby zákazníka na základě jeho žádosti o zařazení do jiné skupiny, tedy zdali používá plyn především na otop anebo technologické účely.“.

11. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „s tím, že odběrná místa výroben elektřiny podle § 2 odst. 1 písm. h) části věty za středníkem jsou zařazena do skupiny F na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy doručené příslušnému provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy do 1. září daného roku, který o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku. Součástí žádosti je uvedení informace od výrobce elektřiny a tepla, zda je v odběrném místě elektřiny plyn určen pro zapalování nebo stabilizaci primárního paliva, a dále výše nezbytné denní spotřeby plynu dle účelu použití plynu a předpokládaná týdenní a měsíční výše spotřeby plynu“.

12. Poznámky pod čarou č. 6 až 9 znějí:


6)   Čl. 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
7) Čl. 8, 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
8) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
9) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.“.

13. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu

(1) Osoba, jež má sjednanou smlouvu o uskladňování plynu v zásobníku plynu přímo připojeném do přepravní soustavy, jejímž předmětem je rezervace skladovací kapacity s pevným výkonem, využívá rezervovanou skladovací kapacitu a pro jednotlivé časové úseky skladovacího roku uskladňuje plyn v zásobníku plynu tak, aby měl v zásobníku plynu na počátku plynárenského dne uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce uskladněno minimálně množství plynu stanovené pro tento den podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(2) Minimální množství plynu pro jednotlivé časové úseky v průběhu roku představuje v procentech vyjádřený minimální podíl plynu uskladněného účastníkem trhu s plynem podle odstavce 1 na celkové skladovací kapacitě s pevným výkonem, pro kterou má účastník trhu s plynem uzavřenou smlouvu či smlouvy s příslušným provozovatelem zásobníku plynu s výjimkou smluv na nevyužitou skladovací kapacitu.

(3) Nevyužitá skladovací kapacita, tedy rozdíl mezi minimálním uskladněným množstvím plynu, požadovaným k danému plynárenskému dni a v tento den skutečně uskladněným množstvím plynu, je předmětem aukce s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu podle jiného právního předpisu10). Pro smlouvy o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu, uzavřené s novým držitelem nevyužité skladovací kapacity, a smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce neplatí až do naplnění skladovací kapacity na 90 % milníky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, ale výsledným milníkem se až do takového naplnění stává maximální doba naplnění 90 % této nevyužité skladovací kapacity; maximální doba naplnění 90 % skladovací kapacity se použije také v případě smluv o uskladňování uzavíraných na dobu kratší než skladovací rok. Dobu naplnění skladovací kapacity na 90 % určí s přihlédnutím k technickým možnostem zásobníku plynu jeho provozovatel, nemůže však překročit dobu stanovenou pro jednotlivé zásobníky plynu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce s tím, že do 30 dnů od zahájení naplňování nevyužité skladovací kapacity musí být naplněno minimálně jejích 10 %.“.

14. Doplňují se přílohy č. 7 a 8, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Minimální množství plynu stanovené pro jednotlivé časové úseky v průběhu skladovacího roku

Plynárenský den skladovacího roku 2022/2023 1. srpna 1. září 1. října 1. listopadu 1. února
Minimální množství plynu 60 % 67 % 74 % 90 % 30 %

Plynárenský den skladovacího roku 2023/2024 a následujících let 1. května 1. července 1. září 1. listopadu
Minimální množství plynu 5 % 30 % 60 % 90 %

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Maximální doba pro naplnění nevyužité skladovací kapacity získané účastníkem trhu v aukci s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu

Maximální doba pro naplnění nevyužité skladovací kapacity získané účastníkem trhu v aukci s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu nemůže překročit dobu stanovenou pro jednotlivé provozovatele zásobníků plynu následovně:

-   provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníkům plynu Tvrdonice, Lobodice, Dolní Dunajovice, Štramberk, Háje, Třanovice - 120 dnů
- provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníku plynu Uhřice - 90 dnů
- provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníku plynu Dambořice - 100 dnů".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil hodnotu povolené denní spotřeby podle § 7 odst. 1 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, určí tuto hodnotu nově podle § 7 odst. 3 včetně stanovení časového posunu podle § 7 odst. 2 a prokazatelně ji sdělí zákazníkovi do 1. září 2022. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, a zašle příslušnému provozovateli žádost o přehodnocení nejpozději do 15. září 2022. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby a časový posun, které potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 30. září 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.