Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


223

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č.  131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb. a vyhlášky č. 277/2021  Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o)   pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,
p)   rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu“.

3. V § 2 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.
Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

4. V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena l) až w) se označují jako písmena j) až u).

5. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „na základě uzavřené smlouvy o uskladňování“ zrušují.

6. V § 3 odst. 3 se slova „ , bod výrobny plynu“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Bod výrobny plynu je přiřazen pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy nebo k jiné výrobně plynu podle místa připojení.“.

7. V § 50 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   nevyužitou skladovací kapacitu.“.

8. V § 50 odst. 7 se slova „byla skladovací kapacita rezervována“ nahrazují slovy „měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník právo skladovací kapacitu využívat“.

9. V § 50 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo mezi stavovými účty subjektu zúčtování a stavovými účty banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv“.

10. V § 51 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud je nabízena dodatečná skladovací kapacita, její velikost nesmí překročit trojnásobek velikosti skladovací kapacity nabídnuté v aukci.“.

11. V § 53 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

12. V § 54 odst. 5 se za číslo „3“ vkládají slova „a 5“.

13. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56

Postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje nevyužitou skladovací kapacitu na principu elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 48 hodin před začátkem elektronické aukce; § 54 odst. 2 se dále použije obdobně.

(3) Pro konání aukce se § 51 odst. 5, § 52, § 53 odst. 2 až 4 a 6 a § 54 odst. 6 použijí obdobně.

(4) Podmínky aukce jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při opakování aukce se použijí podmínky aukce, která je opakována, s výjimkou velikosti nabízené nevyužité skladovací kapacity, počáteční ceny a finančního zajištění, které provozovatel zásobníku plynu nevyžaduje.“.

14. V § 60 odst. 2 se za slova „výkonu krátí“ vkládají slova „poměrně nebo“.

15. V § 75 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a virtuálnímu odběrnému místu představujícímu ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy“ a slova „v odběrných místech“ se nahrazují slovy „podle věty první“.

16. V § 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Provozovatel přepravní soustavy informuje bezodkladně po obdržení informace podle § 60c odst. 4 energetického zákona subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o velikosti rezervované pevné přepravní kapacity pro bod virtuálního zásobníku plynu, u které mu zaniklo právo ji využívat podle § 60c odst. 2 energetického zákona.“.

17. Za § 96 se vkládá nový § 96a, který včetně nadpisu zní:

㤠96a

Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem zásobníku plynu

(1) Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne plynárenského měsíce předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervovaných pevných ročních a pevných měsíčních skladovacích kapacit na probíhající a následující skladovací rok, a to v členění po jednotlivých plynárenských měsících s uvedením stavu rezervací k prvnímu plynárenskému dni jednotlivého měsíce a po jednotlivých subjektech zúčtování nebo zahraničních účastnících s uvedením jejich označení.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne následujícího po dni, v němž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo k nevyužité skladovací kapacitě, oznámí provozovatel zásobníku plynu

a)   provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti nevyužité skladovací kapacity v rozdělení po jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících s uvedením jejich označení,
b)   subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi údaje o velikosti nevyužité skladovací kapacity, k níž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo.

(3) Nejpozději do 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne po rezervaci nevyužité skladovací kapacity podle § 60d energetického zákona předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervované nevyužité skladovací kapacity po jednotlivých účastnících trhu s plynem s uvedením jejich označení.

(4) Údaje o nevyužité skladovací kapacitě podle odstavce 2 jsou provozovatelem zásobníku plynu oznámeny v členění podle § 50 odst. 4 a doby trvání podle § 50 odst. 5, ke které zaniklo právo ji využívat podle § 60c energetického zákona.“.

18. V § 116 odst. 5 se slova „dvou kalendářních dnů do 8:00:00“ nahrazují textem „17:00:00“.

19. V § 117 odst. 1 a 2 se slova „třetí den“ nahrazují slovy „od následujícího plynárenského dne“.

20. V § 117 odst. 3 se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovy „následující plynárenský“.

21. V § 117 odst. 4 a § 118 odst. 1 se slova „dvou kalendářních dnů do 12:00:00“ nahrazují textem „18:00:00“.

22. V § 118 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „V případě žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 prověří operátor trhu nejpozději do 18:10:00 hodin dne podání žádosti potřebné finanční zajištění nového subjektu zúčtování pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků a oznámí provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.“.

23. V § 118 odstavec 5 zní:

„(5) Dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku pro odběrná místa zákazníků, jichž se daná skutečnost týká, a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro odběrná místa zákazníků, jejichž dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, se použijí postup a termíny podle § 116 odst. 5 a postup a termíny podle § 117 a tohoto paragrafu obdobně.“.

24. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 19 části A dílu II se v nadpisu za slovy „plynu pro vstupní a výstupní“ slova „pro vstupní a výstupní“ zrušují.

27. V příloze č. 19 části A dílu IV se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o)   cena za překročení povolené hodinové odchylky,“.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

28. V příloze č. 19 části B dílu VI se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno b), které zní:

„b)   platba za překročení denní rezervované distribuční kapacity v Kč/měsíc.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022, s výjimkou čl. I bodu 25, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.