Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


220

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č.  150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006  Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb. a zákona č. 217/2022 Sb., k provedení § 34 odst. 3 a 4, § 34d odst. 9, § 38 odst. 6 a § 38a odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012  Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 444/2016 Sb., vyhlášky č. 462/2017 Sb. a vyhlášky č. 371/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 2a se doplňují slova „ , v platném znění“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 2a se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění.“.

4. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vykonávající kontrolu“ nahrazují slovy „Policie České republiky, dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy“.

5. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy“ nahrazují slovy „nebo na jiném vhodném místě mimo provozovnu dopravce“.

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo „dodržování“ vkládají slova „požadavků na“ a za slovo „řízení“ se vkládá slovo „vozidla“.

7. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h)   dodržování podmínek pro přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky dopravcem, který není v České republice usazen,
i)   dodržování prodloužené týdenní pracovní doby nebo doby výkonu činností v délce 60 hodin, přestávek na jídlo a oddech a přestávek podle § 9b odst. 2 zákona.“.

8. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. a) až g)“.

9. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   dodržování zvláštních povinností podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle § 9b zákona.“.

10. Na konci textu poznámky pod čarou č. 7 se doplňují slova „ , v platném znění“.

11. V § 5 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

12. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí:

„d)   při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do přílohy I bodu 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě8), nebo
e)   u dopravce, který představuje zvýšené riziko podle hodnocení rizika provedeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce9).


8)   Příloha I nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, v platném znění.
9) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/695 ze dne 2. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků.“.

13. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a
(K § 34 odst. 4 zákona)

Vzor jedinečné zvláštní značky, kterou kontrolní orgán opatřuje plombu umisťovanou na tachografu, je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.“.

15. § 7a zní:

㤠7a
(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

16. Za § 7a se vkládá nový § 8, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
㤠8
(K § 34d odst. 9 a § 38 odst. 6 zákona)

(1) Vybranými závažnými porušeními povinnosti zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku při práci řidičů nebo povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku jsou

a)   porušení povinnosti, které je klasifikováno jako nejzávažnější porušení a spadá do skupiny B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7),
b)   porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7), nebo
c)   porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení, spadá do skupiny B, C, D, I2 až I5 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7), a bylo zjištěno u dopravce opakovaně.

(2) Vzor oznámení, kterým Státní úřad inspekce práce poskytuje Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování požadavků stanovených jiným právním předpisem10) na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest, je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.


10)   Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V příloze č. 3 bod 1.7. zní:

18. V příloze č. 3 bod 2.2. zní:

19. Příloha č. 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. Doplňuje se příloha č. 12, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 522/2006  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Co v této publikaci naleznete? Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.