Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


215

ZÁKON

ze dne 29. června 2022,

kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 375/2007 Sb., zákona č.  256/2011 Sb., zákona č. 196/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021  Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „výrobků s původem v České republice, popřípadě i v“ nahrazují slovy „pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě i ze“.

3. V § 1 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 3 se za slova „označení se“ vkládají slova „s výjimkou označení původu a zeměpisného označení pro zboží, kterému je poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) (dále jen „výlučná unijní ochrana“),“.

5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

6. V § 4 odst. 3 se slova „s výjimkou stanovenou v odstavci 2“ zrušují.

7. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

„(1) O zápis označení původu do rejstříku pro zboží vyrobené, zpracované nebo připravené na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a) může u Úřadu požádat právnická osoba sdružující výrobce nebo zpracovatele takového zboží nebo společník nebo společníci společnosti vzniklé sdružením výrobců nebo zpracovatelů takového zboží1b). O zápis označení původu může požádat i jednotlivá fyzická nebo právnická osoba, prokáže-li, že je jediným výrobcem nebo zpracovatelem zboží na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a), který chce žádost podat.


1b)   Například § 214 a násl. občanského zákoníku, § 2716 a násl. občanského zákoníku.“.

8. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

9. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „(dále jen „žádost“)“ vkládají slova „kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu“.

10. V § 5 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

11. V § 5 odst. 3 se slovo „správy2)“ nahrazuje slovem „správy“, text „3 písm. d)“ se nahrazuje textem „2 písm. c)“, text „3 písm. f)“ se nahrazuje textem „2 písm. e)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To neplatí, pokud je tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

12. V § 5 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

13. V § 5 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

14. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, nesmí být lhůta pro odstranění nedostatků kratší než 2 měsíce.“.

16. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

17. V § 8 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

18. § 9 a 10 se včetně nadpisů zrušují.

19. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušného kontrolního orgánu anebo“ zrušují.

20. V § 11 odst. 1 písm. b) se středník nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

21. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

22. V § 11 odst. 2 se slova „nebo c)“ zrušují.

23. V § 12 se slova „pro obsah a kontrolu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny,“ zrušují.

24. V § 13 odst. 1 se za slovo „zmocněnců,4a)“ vkládají slova „o lhůtách pro vydání rozhodnutí9)“.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9)   § 71 odst. 3 správního řádu.“.

25. V poznámce pod čarou č. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Zákon č. 417/2004  Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

26. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky nebo poskytují služby na území České republiky. Dále se nevztahuje na právnické osoby, které mají svou správu nebo sídlo na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky nebo poskytují služby na území České republiky. V případě, že tyto osoby nemají na území České republiky sídlo nebo místo pobytu, musí pro řízení před Úřadem uvést adresu pro doručování v České republice.“.

27. V § 15 odst. 2 písm. g) se slova „ , a je-li zbožím zemědělský výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle § 26, její specifikace, včetně jejích případných změn“ zrušují.

28. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(1) Osoby, které mají místo pobytu nebo sídlo v České republice, mohou požádat prostřednictvím Úřadu o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle mezinárodní smlouvy6).


6)   Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958 revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, vyhlášená pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.
Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.“.

29. V § 16 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1 označení původu nebo zeměpisné označení, kterému je poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad předá žádost k dalšímu postupu Evropské komisi (dále jen „Komise“).

(3) Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1 označení původu nebo zeměpisné označení, kterému není poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad požádá Komisi o stanovisko k podání žádosti o mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy. Bude-li stanovisko Komise k podání žádosti nesouhlasné, Úřad řízení o takové žádosti zastaví. V případě, že stanovisko Komise bude souhlasné, Úřad podá žádost Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní úřad“).“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

30. V § 16 odst. 4 se za slovo „původu“ vkládají slova „nebo zeměpisného označení“ a slova „podle odstavce 1“ se zrušují.

31. V § 17 odst. 1 se za slovo „původu“ vkládají slova „nebo zeměpisného označení“.

32. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu odmítnutí účinků mezinárodního zápisu označení původu nebo zeměpisného označení na území České republiky

a)   na základě odůvodněné výhrady uplatněné ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění v rejstříku Mezinárodního úřadu podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, nebo
b)   v případě, že toto označení nesplňuje podmínky stanovené pro zápis.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

33. V § 17 odst. 3 se za slovo „původu“ vkládají slova „nebo zeměpisnému označení“.

34. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu nemožnost poskytnutí ochrany na území České republiky, pokud se žádost týká označení původu nebo zeměpisného označení, které spadá do oblasti výlučné unijní ochrany.“.

35. V § 18 se text „§ 10 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 2“.

36. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o zápis označení původu či zeměpisného označení, kterému je poskytována výlučná unijní ochrana pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti (dále jen „žádost o unijní zápis“), pokud označení původu či zeměpisného označení je v České republice užíváno v souvislosti s tímto zbožím, se podává u Úřadu.“.

37. V § 19 odst. 2 a 3, § 19 odst. 4 větě první, § 19 odst. 5, § 20 úvodní části ustanovení, § 20 písm. a), § 21 odst. 1 větě první a v § 21 odst. 5 až 7 se slovo „komunitární“ nahrazuje slovem „unijní“.

38. V § 19 odst. 2 se slovo „nález“ nahrazuje slovem „podklad“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „oprávněného ke kontrole specifikace, kterým je v rozsahu své působnosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3)“.

39. V § 19 odst. 4 větě první, § 20 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 1 větě druhé, § 22b odst. 7 větě první, § 23 odst. 1 písm. b) a v § 23 odst. 2 se za slovo „označení“ vkládají slova „původu či zeměpisné označení“.

40. V § 20 úvodní části ustanovení a v § 20 písm. a) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

41. V § 21 odst. 1 větě druhé se slova „Evropskou komisí (dále jen „Komise“)“ nahrazují slovem „Komisí“.

42. V § 21 odst. 5 a v § 22b odst. 5 se slovo „výrobku“ nahrazuje slovem „zboží“, slovo „výrobkem“ se nahrazuje slovem „zbožím“ a slova „v němž má výrobek původ“ se nahrazují slovy „odkud zboží pochází“.

43. V § 21 odst. 5, § 22a odst. 5 a v § 22b odst. 5 se slovo „nálezu“ nahrazuje slovem „podkladu“.

44. V § 21 odst. 6 se slovo „podat“ nahrazuje slovem „vydat“ a slovo „nález“ se nahrazuje slovem „podklad“.

45. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

㤠21a

Dojde-li v průběhu řízení k podstatným změnám ve specifikaci zboží pocházejícího z České republiky, popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti, Úřad provede nové zveřejnění žádosti podle § 20 a umožní uplatnit námitky podle § 21.“.

46. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠22

Rozhodnutí o postoupení žádosti o unijní zápis Úřad doručí veřejnou vyhláškou7).


7)   § 25 správního řádu.“.

47. V nadpisu § 22a se doplňují slova „vyžadující řízení na úrovni Evropské unie“.

48. V § 22a odst. 1 se slova „výrobku s původem v České republice“ nahrazují slovy „zboží pocházejícího z České republiky“ a slovo „v“ se nahrazuje slovem „z“.

49. V § 22a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K žádosti musí být přiloženy doklady podle § 19 odst. 2.“.

50. V § 22a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro nové zveřejnění se použije § 21a obdobně.“.

51. V § 22a odst. 4 větě první se slovo „komunitárního“ nahrazuje slovem „unijního“ a za slovo „označení“ se vkládají slova „původu či zeměpisného označení“.

52. V § 22a odst. 5 se za slova „kontrolního orgánu“ vkládají slova „stanoveného v § 19 odst. 2“.

53. V § 22a odst. 7 se věty druhá až poslední zrušují.

54. V nadpisu § 22b se doplňují slova „původu či zeměpisného označení“.

55. V § 22b odst. 1 se slova „výrobku s původem v České republice, popřípadě v“ nahrazují slovy „zboží pocházejícího z České republiky, popřípadě z“.

56. V § 22b odst. 2 větě první, § 22b odst. 4 větách první a poslední, § 22b odst. 5 a 6, § 22b odst. 7 větě první a v § 22b odst. 8 větě první se slovo „komunitárního“ nahrazuje slovem „unijního“.

57. V § 22b odst. 4 větách první a poslední se za slovo „označení“ vkládají slova „původu či zeměpisného označení“.

58. V § 22b odst. 6 se slovo „nález“ nahrazuje slovem „podklad“.

59. V § 22b odst. 8 se věty druhá a poslední zrušují.

60. § 22c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  8 zní:

§ 22c

Námitky proti žádosti o unijní zápis, jeho zrušení nebo o změnu specifikace zboží pocházejícího z jiného státu

Mají-li být prostřednictvím Úřadu uplatněny v řízení před Komisí námitky proti žádosti o unijní zápis, proti žádosti o jeho zrušení nebo proti žádosti o změnu specifikace zboží pocházejícího z jiného státu, podávají se Úřadu nejpozději 1 měsíc před skončením lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie8).


8)   Čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1151/2012.
Čl. 98 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
Čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787.“.

61. Za § 22c se vkládají nové § 22d a 22e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 a 11 znějí:

㤠22d

Změna specifikace nevyžadující řízení na úrovni Evropské unie

(1) Pro řízení o změně specifikace se použije ustanovení § 22a odst. 1 až 6 obdobně.

(2) Rozhodnutí o změně specifikace Úřad doručí veřejnou vyhláškou7).

(3) Pravomocné rozhodnutí o změně specifikace Úřad oznámí Komisi. Pokud Komise rozhodnutí Úřadu o změně specifikace zruší, Úřad provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí10).

§ 22e

Dočasná změna specifikace

(1) Pro řízení o dočasné změně specifikace se obdobně použije ustanovení § 22a odst. 1 až 6 s tím, že lhůta stanovená v § 22a odst. 2 pro vyložení změny specifikace a lhůty pro podání námitek činí 1 měsíc.

(2) Součástí žádosti musí být i doklady o důvodnosti změny podle hygienických a rostlinolékařských opatření nebo související s přírodními katastrofami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11).

(3) Rozhodnutí o dočasné změně specifikace musí obsahovat dobu, po kterou má dočasná změna účinky. Rozhodnutí o změně specifikace Úřad doručí veřejnou vyhláškou7).

(4) Pravomocné rozhodnutí o dočasné změně specifikace Úřad oznámí Komisi.


10)   § 101 písm. e) správního řádu.
11) Čl. 6 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  664/2014.
Čl. 31 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787.
Čl. 53 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012.“.

62. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „označení“ vkládají slova „původu či zeměpisná označení“.

63. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slova „zapsaného označení“ a za slova „chráněného označení“ vkládají slova „původu či zeměpisného označení“.

64. V § 24 se za slova „zapsané označení“ vkládají slova „původu či zeměpisné označení“.

65. § 26 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Požádá-li osoba, která má podle dosavadních právních předpisů zapsáno v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „rejstřík“) označení původu nebo zeměpisné označení pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti, jemuž je poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (dále jen „výlučná unijní ochrana“), o unijní zápis do 14. září 2022, vstupuje výlučná unijní ochrana v účinnost jejím poskytnutím namísto ochrany poskytnuté v České republice podle dosavadních právních předpisů. Pro náležitosti žádosti se použije § 19 odst. 2 zákona č. 452/2001  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.

2. Není-li na žádost podle bodu 1 poskytnuta označení původu a zeměpisnému označení výlučná unijní ochrana, zápis do rejstříku zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu Evropské unie.

3. Zápis označení původu nebo zeměpisného označení v rejstříku pro zboží, které spadá do oblasti výlučné unijní ochrany, pro které nebyla podána žádost podle bodu 1, zaniká uplynutím dne 14. září 2022.

4. Zápis označení původu v rejstříku, kterému byla poskytnuta ochrana podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu pro zboží, které spadá do oblasti výlučné unijní ochrany, pro které nebyla podána žádost podle bodu 1, zaniká uplynutím dne 14. září 2022.

5. Žádost o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, které je chráněno podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a kterému byla poskytnuta výlučná unijní ochrana namísto ochrany poskytnuté v České republice podle dosavadních právních předpisů, lze podat do 14. září 2022.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001  Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.