Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


210

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017  Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018  Sb., nařízení vlády č. 190/2019 Sb. a nařízení vlády č. 228/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo krájené čerstvé ovoce a zeleninu,“ zrušují.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „šťávy“ nahrazuje slovem „šťávy18)“.
Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18)   Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.“.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje na doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.“.

4. V § 2 odst. 3 se slova „písm. a) až d) mohou být využity tištěné vzdělávací materiály s informacemi o produktech; jejich využití pro jiné účely není přípustné“ nahrazují slovy „mohou být použity mléčné výrobky, které jsou uvedeny v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění“.

5. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17)   Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.“.

6. Poznámky pod čarou č. 3 a 5 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „nebo balení krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny“ zrušují.

8. V § 5 odst. 5 se slovo „uvedeného“ nahrazuje slovy „nebo přepravní obal v případě nebalených produktů uvedených“ a slovo „označeno“ se nahrazuje slovem „označeny“.

9. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní:

„(6) Podíl porcí produktů uvedených v § 2 odst. 1 pocházející z ekologické produkce13) musí činit nejméně 10 % celkového počtu porcí těchto produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.

(7) Při nedodržení minimálního podílu porcí produktů z ekologické produkce sníží Fond finanční prostředky na dodávky produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) a produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d), které připadají na schváleného žadatele v daném školním roce, o

a)   10 % v případě dodání produktů z ekologického zemědělství v množství 5 % a méně než 10 %,
b)   20 % v případě dodání produktů z ekologického zemědělství méně než 5 %.“.

10. V § 6 odst. 4 písm. b) bodě 3 se slova „včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru, tuku a soli v procentech“ zrušují.

11. Na konci textu poznámek pod čarou č. 7 a 14 se doplňují slova „ , v platném znění“.

12. V § 7 odst. 2 se za slovo „škol“ vkládají slova „a provádět doprovodná vzdělávací opatření“.

13. V § 7 odst. 3 se slova „tištěného vzdělávacího“ nahrazují slovem „výukového“.

14. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Schválený žadatel informuje školy o dostupných doprovodných vzdělávacích opatřeních.“.

15. Na konci poznámky pod čarou č. 11 se na samostatný řádek doplňuje věta „Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.“.

16. V § 10 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

17. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)    doklady prokazující postup výběru dodavatele, pokud se nejedná o žadatele podle § 7 odst. 6.“.

18. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2021/2022 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2021/2022 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Zuzana Strnadová - GRADA Publishing, a. s.

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si zaměstnavatelé již nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly být pro zaměstnávání pracovníků překážkou, a proto stále častěji řešíme ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.