Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


197

ZÁKON

ze dne 24. června 2022

o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje zvláštní postupy v oblasti územního plánování a stavebního řádu při umisťování, povolování a provádění staveb sloužících ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se podle jiných právních předpisů upravujících postupy při umisťování, povolování a provádění staveb.

§ 2

Nezbytná stavba

(1) Nezbytnou stavbou je stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pokud jde o

a)   stavbu nebo soubor staveb pro bydlení nebo ubytování, vzdělávání, výchovu a školské služby, zdravotní nebo sociální služby a s nimi související stavby technické a dopravní infrastruktury,
b)   změnu v účelu užívání stavby podmíněnou změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, nebo
c)   změnu dokončené stavby.

(2) Nezbytnou stavbou podle odstavce 1 není stavba nebo soubor staveb, změna v účelu užívání nebo změna dokončené stavby podléhající posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(3) Nezbytná stavba je stavbou dočasnou, jejíž doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 3

(1) Stavebníkem nezbytné stavby je Česká republika nebo její příspěvková organizace, státní podnik, státní organizace, kraj, obec nebo jimi zřízená nebo založená právnická osoba.

(2) Vlastníkem nezbytné stavby může být pouze osoba uvedená v odstavci 1. Pokud je postupem podle § 14 nezbytná stavba změněna na stavbu trvalou, lze ji po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně doby trvání nezbytné stavby převést pouze na osoby uvedené v odstavci 1.

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

§ 4

Rozhodnutí o výjimce

(1) Nezbytnou stavbu lze umístit pouze v souladu s územně plánovací dokumentací nebo na základě rozhodnutí o výjimce.

(2) Rada obce a v obcích, kde se rada obce nevolí, zastupitelstvo obce může na žádost stavebníka rozhodnout o výjimce z těch ustanovení územního plánu nebo regulačního plánu, která znemožňují umístit nezbytnou stavbu na pozemku v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo ploše přestavby, a to v plochách se stávajícím nebo požadovaným způsobem využití bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšených obytných, výroby a skladování a smíšených výrobních.

(3) Zastupitelstvo obce si může vyhradit rozhodování o výjimce namísto rady obce.

(4) Rozhodnutí o výjimce obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu

a)   označení územně plánovací dokumentace, které se výjimka týká,
b)   stanovení rozsahu částí územně plánovací dokumentace, které se pro umístění nezbytné stavby nepoužijí, a
c)   druh a účel nezbytné stavby.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o výjimce není přípustné. Rozhodnutí o výjimce platí po dobu trvání nezbytné stavby.

ČÁST TŘETÍ

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NEZBYTNÉ STAVBY

§ 5

Při provádění nezbytné stavby se stavebník může odchýlit od

a)   § 20 odst. 1 a 2, § 20 odst. 5 písm. a), § 20 odst. 7 a § 21, 22 a 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
b)   § 5 a 7, § 8 odst. 1 písm. f), § 11 odst. 1, 2, 4, 5, 7 a 8, § 12, 13, 39, 40, 43 a 44, § 45 odst. 1, 2 a 5 a § 49 odst. 1 až 3, 5, 6 a 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a
c)   § 11, 14, 18, 30, 32, 33, 44 a 45, § 46 odst. 2 a 3, a § 51 nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 16/2018 Sb. hl. m. Prahy.

ČÁST ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI STAVEBNÍHO ŘÁDU

§ 6

Společný souhlas

(1) Stavebník může nezbytnou stavbu provést na základě společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „společný souhlas“).

(2) Pro příslušnost stavebního úřadu se použije § 94j zákona č. 183/2006 Sb. obdobně.

§ 7

Společné oznámení nezbytné stavby

(1) Oznámení záměru nezbytné stavby podle § 96 a ohlášení stavebního záměru nezbytné stavby podle § 105 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „společné oznámení nezbytné stavby“) lze podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Ke společnému oznámení nezbytné stavby stavebník připojí alespoň

a)   závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle jiných právních předpisů,
b)   stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c)   dokumentaci nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,
d)   rozhodnutí o výjimce podle § 4, bylo-li vydáno,
e)   souhlas k umístění nezbytné stavby podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb.,
f)   návrh doby trvání nezbytné stavby,
g)   návrh lhůty, ve které bude nezbytná stavba provedena,
h)   prohlášení stavebníka o účelu užívání nezbytné stavby spolu s uvedením následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, k jejichž zmírnění má nezbytná stavba sloužit, a
i)   požárně bezpečnostní řešení stavby, pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno.

(3) Z jednoduchého technického popisu podle odstavce 2 písm. c) musí vyplývat, že nezbytná stavba je navržena v souladu s § 5.

§ 8

Zahájení provádění nezbytné stavby v době trvání krizového stavu

(1) Nezbytná stavba, která je stavbou, jejíž provedení nařídila vláda nebo hejtman kraje podle krizového zákona, může být zahájena bez předchozího společného souhlasu, jedná-li se o výrobek plnící funkci stavby sloužící k ubytování. To neplatí, jedná-li se o nezbytné stavby prováděné v územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

(2) Společné oznámení nezbytné stavby zahájené bez předchozího společného souhlasu podá stavebník bezodkladně, nejdéle do 3 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

(3) Přílohy podle § 7 odst. 2 doručí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne společného oznámení nezbytné stavby zahájené bez předchozího společného souhlasu.

§ 9

Dotčené orgány a vlastníci technické infrastruktury

(1) Dotčený orgán vydá závazné stanovisko k nezbytné stavbě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. Lhůtu pro vydání závazného stanoviska nelze prodloužit.

(2) Vlastník technické infrastruktury sdělí stavebníkovi údaje o její poloze, podmínkách napojení a ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti stavebníka.

§ 10

Vydání společného souhlasu

(1) Společný souhlas vydá stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení úplného společného oznámení stavebnímu úřadu.

(2) Společný souhlas obsahuje rovněž

a)   podmínky pro provádění nezbytné stavby, případně podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,
b)   dobu trvání nezbytné stavby a
c)   lhůtu pro provedení nezbytné stavby.

(3) Společný souhlas se doručuje rovněž osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo ke stavbám na nich může být umístěním nebo provedením nezbytné stavby přímo dotčeno.

(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení záměru nesplňuje podmínky pro vydání společného souhlasu, nebo jím mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v odstavci 3, ledaže by s tím tyto osoby vyjádřily souhlas, sdělí stavebníkovi, že společný souhlas nemůže být vydán.

§ 11

Oznámení o záměru užívání nezbytné stavby

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním dokončené nezbytné stavby nejméně 7 dnů předem.

§ 12

Užívání dokončené nezbytné stavby

(1) Dokončená nezbytná stavba nevyžaduje k užívání kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí.

(2) Stavební úřad provede kontrolní prohlídku nezbytné stavby bez zbytečného odkladu po doručení oznámení podle § 11. Při kontrolní prohlídce stavební úřad ověří, zda nezbytná stavba byla provedena v souladu se společným souhlasem a zda její užívání nebude ohrožovat život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce, že nezbytná stavba tyto podmínky nesplňuje, v řízení na místě zakáže užívání nezbytné stavby. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek. Po odstranění nedostatků, pro které bylo užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě souhlasu stavebního úřadu.

(3) Splňuje-li nezbytná stavba podmínky podle odstavce 2 věty druhé, vydá stavební úřad bez zbytečného odkladu po provedení kontrolní prohlídky souhlas s užíváním nezbytné stavby. V souhlasu s užíváním nezbytné stavby může stavební úřad nařídit odstranění zjištěných nedostatků.

(4) Souhlas s užíváním nezbytné stavby se doručuje pouze stavebníkovi a nabývá právních účinků dnem doručení.

(5) Užívání dokončené nezbytné stavby může být také zahájeno, pokud stavební úřad do 7 dnů ode dne doručení oznámení podle § 11 nevydá souhlas s užíváním nezbytné stavby nebo její užívání nezakáže.

§ 13

Soudní přezkum

(1) Žalobu proti společnému souhlasu podle tohoto zákona lze podat do 1 měsíce ode dne doručení souhlasu s provedením nezbytné stavby.

(2) Žalobě nelze přiznat odkladný účinek.

§ 14

Změna doby trvání nebo účelu nezbytné stavby

(1) Při změně nezbytné stavby na stavbu trvalou a při změně v užívání nezbytné stavby se postupuje podle ustanovení stavebního zákona o změně v užívání stavby. Žádost o změnu v užívání stavby je možné podat pouze v době trvání nezbytné stavby; doba trvání nezbytné stavby neskončí dříve, než bude rozhodnuto o žádosti o změnu v užívání nezbytné stavby.

(2) Změna nezbytné stavby na stavbu trvalou musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu a s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a jinými právními předpisy.

(3) Nesplňuje-li nezbytná stavba požadavky podle odstavce 2, stavební úřad žádost o změnu v užívání nezbytné stavby na stavbu trvalou zamítne a zahájí řízení o odstranění nezbytné stavby.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ...

Cena: 96 KčKOUPIT

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.